מאמרים

חוקרים את החוקרים: דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין

עו"ד חדד: למה לא מימשתם צו החיפוש אצל קליין? דני יופה: לא זוכר; למה החקירה הראשונה של קליין לא הוקלטה? יופה: לא זוכר; היא תושאלה בהתחלה בחדר של מומי משולם? יופה: יכול להיות (משולם מכחיש). הפרוטוקולים מדברים!
דני יופה (צילום: אלי ציפורי)

אני ממשיך להביא חלקים נרחבים מעדות דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, שהרבה בלא זוכר, לא יודע, יכול להיות, אולי – והתחמק כמעט מכל שאלה. זה מדבר בעד עצמו.

עו"ד חדד: עכשיו השאלה שלי איזה עבירה יש בזה שיאיר נתניהו הבן הבגיר של ראש הממשלה ישן בדירה של חבר שלו דירה שהיא שלו, דירה בבניין מגורים שהיא של חבר שלו לפעמים כשחבר שלו נמצא שם, לפעמים כשהוא לבד שם.

יופה: זה שאלה שאני לא יכול לענות לך אני כרגע

עו"ד חדד: לא יכול לענות, בסדר, בוא נמשיך. תאשר לי בבקשה שביולי, אוגוסט לא קיבלתם שום אישור לחקור על מילצ'ן, לא שאתה יודע לפחות, על מתנות ממילצ'ן?

יופה: אני לא מכיר, לא עסקתי אני גם באישורים

עו"ד חדד: וגם לא אישרו לחקור את העוזרת של מילצ'ן או את הנהג שלו על מתנות, שום דבר, לא שאתה מכיר?

יופה: אני לא מכיר, אני אומר עוד פעם אני לא הייתי בענייני אישורים.

עו"ד חדד: בסדר, לא היית בענייני אישורים. 6 באוקטובר זה היום שבו הדס קליין נחקרת לראשונה, אתה זוכר עם מי חקרת אותה?

יופה: עם מי חקרת אותה?

עו"ד חדד: כן

יופה: אולי עם מומי, לא זוכר, עם מומי?

עו"ד חדד: אני שואל אותך

יופה: אני לא זוכר, תראה לי, אני לא זוכר בדיוק את הזה, אני לא מנסה להסתיר, זה כתוב גם.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: תגיד לו

עו"ד חדד: לא, אני לא אגיד לו, עוד שנייה גברתי כבר נגענו בזה, התשובה הראשונה שלו היא מעניינת, עוד שנייה. אז אתה ומומי. אתה זוכר את השיחה של מומי ושלך ושל הדס נכון?

יופה: אני שיערתי שזה עם מומי, אני לא רוצה,

עו"ד חדד: אתה שיערת?

יופה: כן, אמרתי לך אני מניח שזה עם מומי

עו"ד חדד: ענית מומי תשובה ראשונה, עכשיו בוא נראה, בהודעה הכתובה אנחנו רואים שיש אותך ואת פקד ליזו. ליזו כהן

יופה: ליזו? אוקי

עו"ד חדד: לא נכון, כן נכון?

יופה: אם זה כתוב שהיא בפרוטוקול, תשמע, אני לא זוכר אותה בשבילי היא מינורית בתיק הזה.

עו"ד חדד: היא לא מינורית, שמענו ממנה

יופה: היא מינורית בעיני בתיק הזה מבחינתי

עו"ד חדד: למה הוציאו אותה?

יופה: מבחינתי ליזו לא שייכת, לא יודע

עו"ד חדד: לא שייכת, למה היא לא שייכת?

יופה: כי היא עשתה פעולות, מה היא עשתה בתיק?

עו"ד חדד: הנה, חקרה את הדס קליין, דרך אגב,

יופה: ליזו חקרה את הדס קליין?

עו"ד חדד: כן

יופה: מה ליזו חקרה? בוא תראה לי איזה שאלות ליזו שואלת את הדס קליין?

עו"ד חדד: למה אתה מזלזל כל כך, כי היא אישה? למה אתה מזלזל בה, מה זה?

יופה: עמית עד פה, עד פה

עו"ד חדד: מה זה? א. תקרא לה פקד כהן

יופה: עמית תעצור, אתה אל תגיד לי איך לקרוא לה

עו"ד חדד: באמת, מה היא עשתה, מה זה הדבר הזה?

יופה: אתה מכניס לי דברים של פמיניזם תשחרר.

עו"ד חדד: שחררתי, עכשיו תסביר לי למה אתה מדבר עליה בזלזול כזה אם לא בגלל שהיא אישה?

יופה: קודם כל שנייה, אז בוא מהתחלה, כנראה שלא הבנת אותי, אני לא מזלזל בה, היא גם אפילו חברה שלי, הייתה קולגה שלי לעבודה שלא נתבלבל, עכשיו תן לי לסיים בבקשה. מבחינתי ההיקף הפעילות שלה בתיק הזה הוא במינורי שבמינורי זה הכל וזה לא קשור לזלזול ולא כלום, זה עובדות.

עו"ד חדד: בוא נראה, בוא נראה, היא סיפרה לנו שהוציאו אותה, היא סיפרה לנו גם למה, בוא נמשיך. אתה זוכר למה?

יופה: שמה הוציאו?

עו"ד חדד: למה הוציאו אותה מהצוות, אתה יודע למה הוציאו אותה מהתיק?

יופה: לא ידוע לי גם שהוציאו אותה מהתיק

עו"ד חדד: לא ידוע לך, בוא נראה, בסדר. אתה יודע שלפני החקירה הזאת ליזו כהן שאמרת שהיא לא עשתה כלום היא הוציאה צווי חיפוש להדס קליין?

יופה: יכול להיות

עו"ד חדד: יודע את זה או לא?

יופה: יכול להיות שהיא הוציאה צווים, עוד פעם, זה פעולות טכניות מינוריות שהיא עשתה, יכול להיות, אם זה קיים אז זה היה. אני לא הוצאתי את הצווים האלה אז אולי ליזו הוציאה אותם

עו"ד חדד: אתה אבל ביקשת ממנה נכון?

יופה: אני לא ביקשתי מאף אחד להוציא צווים, לא.

עו"ד חדד: אז מי ביקש ממנה להוציא צווים?

יופה: לא יודע, אני לא ביקשתי להוציא צווים

עו"ד חדד: תראה, כולם אמרו שאתה נותן הנחיות, אתה ומומי אז אתה אומר זה לא נכון, זה רק מומי?

יופה: מי אמר?

עו"ד חדד: כל השוטרים שנחקרו פה

יופה: אז בוא תעמת אותי עם האמירות של האנשים האלה בבקשה, בוא

עו"ד חדד: אין בעיה, אני אראה לך

יופה: בבקשה

עו"ד חדד: אני אראה לך, אין סוף אני אראה לך

יופה: תראה לי עכשיו, לא בסוף

עו"ד חדד: לא, אני אביא לך אין סוף, לא בסוף

יופה: אין סוף בבקשה

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד ואני מבקש דרך אגב, האמירות מהספסל קרן אחר כך הוא חוזר עליהן בחוסר תבונה מבחינתו, לא אמרת כלום? לא אמרת שום דבר?

בהמשך:

עו"ד חדד: היא חוזרת על עצמה כמה פעמים. אני שואל שוב, אתה ידעת שליזו הוציאה צווים?

יופה: עמית, עמית אני רוצה שנייה, עלינו טיפה וגם אני לא אוהב את זה, תקשיב, בוא נחזור שנייה לזה,

עו"ד חדד: אתה יודע שהיא הוציאה צווים או לא?

יופה: לא יודע אבל אם כתוב פה יש פה צו שהיא הוציאה אז היא הוציאה, לא שאני אמרתי לה להוציא, הסברתי גם את הפוזיציה שלי בתיק, אני לא פיקדתי על אף אחד בתיק הזה שיהיה ברור, אני לא מתכחש לדברים שעשיתי אבל הם לא היו פקודים שלי ולא נתתי לאנשים הנחיות והוראות.

עו"ד חדד: הבנתי, אז אתה לא מחלק הוראות והנחיות בתיק?

יופה: יכול להיות שאני אומר לאנשים לעשות, מומי ביקש ממני או כורש ממני לבצע איזה משהו אז יש לי בהיררכיה אנשים מתחתי שאני אומר להם אבל אני לא מפקד שלהם, אני חלק מצוות.

עו"ד חדד: ידעת שהוצא צו חיפוש להדס או לא?

יופה: כנראה שכן, אני לא זוכר את זה אבל יש פה צו, נו, עמית, למה, מה זה ידעתי? הרי קיבלנו חומרים וקיבלנו אחר כך את כל המסמכים בעקבות הצווים כנראה.

עו"ד חדד: החקירה הראשונה של הדס קליין, אתה זוכר אם מימשתם את הצו הזה? זוכר, לא זוכר?

יופה: רגע אני רוצה לראות את הצו, אני לא רואה למי הוא מופנה פשוט, זה לא רשום פה

עו"ד חדד: להדס קליין.

יופה: לא, זה הבקשה, איפה?

עו"ד חדד: להדס קליין

יופה: אני רוצה לראות בבקשה את הצו

עו"ד חדד: הנה, אתה רואה הדס קליין?

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אל תקריא את הכתובת כי פעם כשמישהו אמר מה הכתובת קרה מה שקרה אז אל תקריא את הכתובת. אז זו הדס

יופה: טוב

עו"ד חדד: ביצעתם את הצו הזה?

יופה: לא זוכר, אני זוכר שקיבלנו חומרים מהדס, אם הצו בוצע? לא זוכר

עו"ד חדד: אתה בכלל לא זוכר את הצו אתה אומר?

יופה: את הצו אני גם לא זוכר, לא עסקתי בצווים האלה אז אני לא מכיר

עו"ד חדד: טוב, לא מכיר. תגיד לי, החקירה הראשונה של הדס לא מתועדת בווידאו ואודיו נכון?

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה לא זוכר. אתה יודע להגיד לי למה, אני אומר לך שהיא לא מתועדת, אתה יודע להגיד למה היא לא מתועדת בווידאו ואודיו?

יופה: לא. לא.

עו"ד חדד: אומרת פקד ליזו שאם היא לא מתועדת זה כי היא קיבלה הנחיה לא לתעד, אתה נתת לה את ההנחיה הזו?

יופה: ממש לא

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי למה ניתנה ההנחיה הזו?

יופה: ממש לא, זה גם נשמע לי מופרך שמישהו יגיד לה לא לתעד איזשהו משהו, זה בטח עדה שאחרי זה חוקרים אותה לכל האורך, נשמע לי לא נכון.

עו"ד חדד: היא אומרת זו ההנחיה

יופה: בסדר, אוקי, אז אומרת.

עו"ד חדד: בסדר, אז אומרת. תגיד לי עידן אדירם שנחקר פה אומר שאם לא מתעדים בווידאו ואודיו אז מכינים מזכר למה לא מתעדים בווידאו ואודיו, למה אין מזכר כזה שלך?

יופה: לא מכיר משהו כזה, מה זאת אומרת? אתה יכול להגיד לי בדיוק את הקונטקסט של הדברים שהוא אמר?

עו"ד חדד: שאם לא עושים, יש למשל חקירה אחת שהוא לא מתעד בווידאו ואודיו

יופה: מתוך רצף? רק נדייק מתוך רצף של בן אדם שנחקר,

עו"ד חדד: בלי שום רצף הוא לא דיבר על רצף. הוא אומר אם אני לא חוקר בווידאו, אודיו יש מזכר שמסביר למה לא.

יופה: זה אולי שיטות עידן אדירם, מה הקשר? מה זאת אומרת? סליחה, אם אין חובת חקירה של אודיו, וידיאו אני צריך לרשום מזכר כשאין חובה? לא.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו עידן הוא האיש הטכני אצלכם נכון?

יופה: איש שעושה גם פעולות טכניות. גם.

עו"ד חדד: לא, אני מתכוון שיש לו מכשירי הקלטה ודברים כאלו נכון?

יופה: לא, לא, הוא לא איש טכני, הוא חוקר, הוא חוקר

עו"ד חדד: כן, אבל אתה יודע שיש אצלו מכשירי הקלטה וכל הדברים האלו נכון?

יופה: יש לו, הוא אוהב אביזרים להחזיק אצלו, ארסנל של מכשירי הקלטה, כלי נשק, כל מה שבא לך אצלו.

עו"ד חדד: בסדר, זאת אומרת יש אצלו תמיד מכשירי הקלטה, כלי נשק?

יופה: כן

עו"ד חדד: בסדר.

יופה: הוא לא איש טכני, הוא חוקר

עו"ד חדד: לא איש טכני, בסדר. איפה הייתה החקירה הראשונה של קליין?

יופה: איפה בתוך להב איפה?

עו"ד חדד: כן, הדס

יופה: יכול מאוד להיות שבחדר של מומי אני לא זוכר אבל בדיוק, יכול להיות.

עו"ד חדד: בחדר של מומי?

יופה: יכול להיות

עו"ד חדד: יכול להיות שזה היה בחדר של מומי? למה שתניח דבר כזה, מומי סיפר לנו שמעולם לא חוקרים אצלו בחדר. אתה אומר שיכול להיות אצל מומי?

יופה: כן, אם זה תשאול יכול להיות שזה התחיל אצל מומי ואז עלו לחדר חקירות, יכול להיות.

עו"ד חדד: זאת אומרת אני רוצה להבין, אתה אומר דבר מדהים, אתה אומר שיכול להיות תשאול אצל מומי משולם בחדר, ואחר כך יעלו לחדר החקירות? תשאול הכוונה שיח שהוא לא מתועד כן? שנבין על מה מדובר.

יופה: שיח שאני לא יכול להגיד לך מה משכו, יכול להיות שיח של כמה דקות ואז עולים לחדר החקירה, אני לא יודע אבל שאלת אותי, אני לא יודע איפה חקרו

עו"ד חדד: אנחנו יודעים מה משכו. הדס קליין, אני אראה לך היא הגיעה באזור עשר בבוקר

יופה: אוקי

עו"ד חדד: והחקירה שלה מתחילה באחת ורבע

יופה: כן

עו"ד חדד: זה שלוש ורבע שעות, שלוש ורבע שעות שהם יושבים בחדר של מומי,

יופה: זה אתה אמרת

עו"ד חדד: כן, אני אמרתי, אתה גם לא שולל את זה. הדס אומרת שהיא זוכרת שהיא הגיעה בעשר ואני רואה את החקירה שהתחילה באחת ורבע.

יופה: מצוין אז אתה קבעת, תקשיב אני רוצה רק להבין את זה

עו"ד חדד: תבין

יופה: אתה אומר שזה שלוש שעות היה אצל מומי, אתה קובע עובדה?

עו"ד חדד: אני לא קובע שום דבר, אני שואל אותך

יופה: אה, אוקי

עו"ד חדד: תיכף נגיע

יופה: הבנתי, כי זה נשמע כמו שאתה אומר לי עובדתית

עו"ד חדד: אני אראה לך תיכף עובדתית, אני שואל אותך מה אתה זוכר?

יופה: לא זוכר, לא זוכר, יכול להיות שהתחילו בתשאול אצל מומי ויכול להיות שהאישה הלכה לאכול סנדוויץ', הכל יכול להיות. לא יודע

עו"ד חדד: למה אין לנו מזכר? אתה אומר שהיה תשאול אצל מומי לפני, למה אין לנו מזכר על התשאול אצל מומי?

יופה: אמרתי שאולי. אמרתי שאולי

עו"ד חדד: יכול להיות שלא היה תשאול אצל מומי?

יופה: לא יודע, זה התחיל בזה ששאלת אותי איפה היא נחקרה פעם ראשונה

עו"ד חדד: ואתה ענית מיוזמתך אצל מומי

יופה: אז אמרתי לך שיכול להיות שזה היה אצל מומי, אמרתי יכול להיות, אני לא יודע

עו"ד חדד: אני שואל אותך שאלה, למה אין לנו מזכר על התשאול בחדר של מומי?

יופה: אני קודם כל לא אמרתי שהיה תשאול בחדר של מומי, בוא נדייק ומי שתשאל שיכתוב את המזכר, בטח לא אני.

עו"ד חדד: אבל אתה היית בחדר?

יופה: בסדר אז מי שמתשאל כותב את המזכר אני צריך לרשום דו"ח תשאול שלא תשאלתי?

עו"ד חדד: בוא תספר לנו, מה אתה זוכר בתשאול הזה בחדר של מומי?

יופה: לא זוכר, לא זוכר אם היה תשאול בחדר של מומי

עו"ד חדד: יכול להיות שלא היה תשאול?

יופה: יכול להיות שלא היה תשאול בחדר של מומי, יכול להיות שהיא נחקרה חקירה ראשונה בחדר חקירות בלהב, לא זוכר

עו"ד חדד: סתם במקרה זרקת תשאול בחדר של מומי?

יופה: כי לפעמים זה מתחיל בשיחה כשמגיע בן אדם פעם ראשונה, נכנסים לחדר של מפקד החקירה יושבים מחליפים איזה כמה מילים ואז עולים לחדר החקירה ומתחילים לעבוד.

עו"ד חדד: אתה אומר שזה נוהל?

יופה: אולי זה היכרות היה, אולי זה פעם ראשונה פגישת היכרות, כאילו כמה מילים של היכרות ואז עולים.

עו"ד חדד: שלוש ורבע שעות של היכרות?

יופה: זה אתה אמרת

עו"ד חדד: נכון

יופה: אבל אתה אמרת, אתה קובע פה עובדה שהיא לא נכונה.

עו"ד חדד: אני ודאי קובע עובדה שהיא נכונה, תיכף אראה לך אותה

יופה: אז תראה, אז תראה

עו"ד חדד: אתה זוכר מה היה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אוקי, אז אתה לא יודע להגיד שמה שאני אומר הוא לא נכון?

יופה: נכון

עו"ד חדד: אוקי. בסדר. בוא נראה מה קורה פה. אומרת הדס קליין בחקירה הראשונה שלה, היא אומרת,

בהמשך:

עו"ד חדד: כן, איפה חקרת את רועי רוזן (הנהג של יאיר נתניהו)?

יופה: נראה לי בחדר חקירה.

עו"ד חדד: והתחלת איתו בחדר של מומי?

יופה: לא נראה לי.

עו"ד חדד: עשיתם איתו היכרות עם מומי לפני כן?

יופה: לא

עו"ד חדד: אז למה הדס קליין כן ורועי רוזן לא?

יופה: אני מניח שהדס קליין אולי, עוד פעם, זה הנחה שלי, שוב, אני חוזר על זה

השופט משה בר-עם: אדוני מניח יותר מדי הנחות, אדוני יעיד מתוך זיכרונו אם אדוני יודע? זה בסדר אם אדוני מעריך שזה סביר משום שכך מתנהלים העניינים גם נניח בסדר

יופה: כן, זה יותר לכיוון הזה אדוני. אדוני ככה יותר כיוון אותי, בהנחה שמדובר במישהי שהיא עדה מרכזית ומשמעותית אז אולי עושים איתה איזשהו פתיח קטן ואז ממשיכים לחקור, זאת,

עו"ד חדד: בוא תספר לנו מה היה משמעותי בהדס קליין כשבאתם לחקור אותה ב-6 באוקטובר? מה משמעותי בה?

יופה: אני לא יודע אם זה היה ב-6 באוקטובר

עו"ד חדד: אני אומר לך שזה ב-6 באוקטובר

יופה: שנייה, שנייה, לא הסברתי את עצמי נכון. אני לא יודע אם ידענו שכבר ב-6 באוקטובר שהיא עדה משמעותית ואני גם לא בטוח שהיה איזה ריטואל כזה שישבנו איתה אצל מומי במשרד אבל אם אני, אתה יודע, אני מנסה איכשהו מהסבירות של הדברים, לא מזיכרוני.

עו"ד חדד: תראה מה יופה, אני רואה שאתה מתחיל באמת ואחר כך בורח למקומות אחרים. כשאני שאלתי אותך בהתחלה איפה חקרו אותה? אתה אמרת לי בחדר של מומי משולם. כששאלתי אותך איפה חקרו את רועי רוזן? אמרת בחדר חקירות, כלומר הנה כבר הבדל על פני הדברים נכון?

יופה: אמרתי שיש הבדל ביניהם

עו"ד חדד: אז אני שואל מה ההבדל בין רועי רוזן נהג של ראש הממשלה לבין הדס קליין שבשלב הזה ב-6 באוקטובר כל מה שאתם יכולים לחקור זה את עניין הסטטוס של הדירה…
היועץ מתייחס במפורש לרועי רוזן דרך אגב, ראינו, אתה זוכר שהיה מסך שחור משחור רק רואים רועי רוזן, אין מסך שחור משחור עם הדס קליין. עכשיו, האמת היא שיש לי הסבר אולי אבל תיכף אני רוצה לשמוע את שלך, למה הדס קליין זכה ליחס כזה?

יופה: אז התשובה שלי היא, אני אגיד לך עוד פעם, יכול להיות שאני מסיק מסקנות בדיעבד שהדס קליין התפתחה להיות מה שהתפתחה ורק הנחתי שהיה איזשהו מפגש כזה שישבנו קודם אצל מומי, עוד פעם, זה לא מזיכרוני אני מדגיש את זה, אני לא זוכר את זה.

עו"ד חדד: אז לא היה מפגש כזה?

יופה: אני לא זוכר, אם תגיד לי שהיה ותראה לי אז יכול להיות שהיה אבל בכל מקרה גם לא אני יזמתי אותו אם זה היה.

עו"ד חדד: אם אני לא אראה לך אז לא היה?

יופה: לא, זה עניין של זיכרון עמית וגם לא רק זה, לא אני זימנתי את הדס, אם זה היה, לא אני זימנתי את הדס קליין לחדרו של מומי.

עו"ד חדד: אז מי זימן אותה?

יופה: מן סתם, אם זה היה, אז מן הסתם זה מומי, לא אני.

עו"ד חדד: ואם מומי אומר שלא היה?

יופה: אז כנראה שלא היה אם לא היה

עו"ד חדד: כנראה שלא היה. בוא נראה, אתה לא זוכר אבל מפגש כזה?

יופה: לא, לא זוכר

עו"ד חדד: בוא נקרא שנייה מה אומרת הדס קליין, תנסה להיזכר ונחליט מי אומר אמת ומי לא אומר אמת

יופה: לא, לא אומר אמת ולא אמרת, זוכר

עו"ד חדד: לא, לא דיברתי עליך.

יופה: אה, סליחה

עו"ד חדד: 18 ביולי 2022 הדס קליין נמצאת פה היא מספרת בעמוד 81 לפרוטוקול, אני לא יודעת איפה דני עצמו יושב, אני כן יודעת שבפעם הראשונה שנקראתי לחקירה עם ליזו ודני זה היה בחדר חקירות לפי דעתי, אם אני לא טועה זה היה בקומה אחרת ואחר כך עברנו איזשהו מסדרון, מומי במקום אחר.

יופה: יכול להיות זה כן מסתדר, זה אומר שהתחילו בחדר חקירות, שהתחלנו עם ליזו ואיתה בחדר חקירות ואז היא הלכה לאיזה פגישת היכרות עם מומי כי היא לא הכירה אותו קודם אז זה הסבר שהוא מניח את הדעת.

עו"ד חדד: ורועי רוזן מתי הייתה לו פגישת היכרות עם מומי?

יופה: לא היה בפגישת היכרות עם מומי

עו"ד חדד: למה?

יופה: אני לא יודע, זה צריך לשאול את מומי, אני יודע? אני לא זוכר משהו כזה

עו"ד חדד: טוב בסדר, תגיד לי אז אתם חוקרים אותה בחדר החקירות אז למה זה לא מתועד אם זה  בחדר החקירות? הרי שם יש לכם אמצעי תיעוד בחדר החקירות, למה החקירה הזו לא מתועדת?

יופה: אין לי מושג למה זה לא מתועד

עו"ד חדד: אין לך מושג?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה יודע מי נתן לך את ההנחיה שזה לא יהיה מתועד?

יופה: לא בטוח שגם אמרו לי שזה לא יהיה מתועד, אני לא רוצה להגיד משהו

עו"ד חדד: אתה לא זוכר? כי ליזו אומרת,

יופה: אתה אומר שזה לא מתועד ואני מקבל את מה שאתה אומר, אני אפילו לא יודע למה

עו"ד חדד: לא יודע למה, טוב. בוא נראה את החקירה כי אני אומר לך שהשיחה כן הייתה לפני, בוא נראה, איך אני יודע? בוא נסתכל על ההודעה עצמה. אתה רואה? אתה רואה? זו ההודעה של הדס נכון?

יופה: רגע בוא נראה שנייה

עו"ד חדד: אתה רואה ששעת תחילת החקירה

יופה: כן, כן

עו"ד חדד: אתה רואה את זה?

יופה: איפה עוד פעם? כן, אחת ורבע

עו"ד חדד: אחת ורבע. עכשיו, אני אומר לך שהדס מספרת שהיא הגיעה בעשר בבוקר. אתה זוכר שזימנת אותה לחקירה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: אתה זוכר שהתקשרת אליה בבוקר לזמן אותה לחקירה?

יופה: לא

עו"ד חדד: יש מזכר על זה שאתה מזמן אותה לחקירה?

יופה: או שכן או שלא, אני לא יודע

עו"ד חדד: לא, אז התשובה היא שלא

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אבל היא אומרת שאתה התקשרת אליה, לא אף אחד אחר ואתה אמרת לה שתבוא לחקירה ויש לה שורה של הסברים איך היא זוכרת שזה בדיוק בבוקר ואת היחס שלה, לא נעשה את כל זה, עשינו את זה הרבה פעמים, מול יונתן חסון ובעלה,

יופה: אין בעיה, אם זה מה שהיא אמרה שהיא באה בבוקר

עו"ד חדד: הנה אתה רואה? לא אם זה מה שהיא אמרה, אני מראה לך.

יופה: בסדר

עו"ד חדד: מתי הגעת בבוקר? אולי בעשר, לא זוכרת שעה מדויקת ויש לה שוב הסבר גרפי ציורי על איך בדיוק היא הגיעה בעשר בבוקר ומה היה בדרך.

יופה: טוב

עו"ד חדד: עכשיו אני שואל אותך מה היה בין עשר בבוקר ועד מאוחר, עד אחת ורבע כשהיא נחקרת?

יופה: אני לא זוכר, אני אומר אני לא זוכר מה היה, רשום פה, אם אפשר גם את החקירה שלי, אני נמצא איתה מהשנייה הראשונה עם ליזו כאילו בחדר חקירה?

עו"ד חדד: כן

יופה: אני לא יודע

עו"ד חדד: אנחנו לא יודעים, זה לא מתועד

יופה: לא, בפרוטוקול רשום שאלה-תשובה

עו"ד חדד: בפרוטוקול לא כתוב שנכנסת

יופה: אה, אוקי, כי זה לא תמליל בסדר

עו"ד חדד: לא תמליל, לא. זו פגישה ראשונה בסך הכל.

יופה: אז מה השאלה עמית?

עו"ד חדד: אני שואל אותך מה קרה בין עשר בבוקר לאחת ורבע?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: טוב, אני מתקדם, אני מתקדם. תראה בחקירה הנגדית של הדס היא התחילה להסביר לנו מה קרה שזה נורא דומה לדברים שאתה אמרת פה בהתחלה באופן אינטואיטיבי ואחר כך חזרת בך מהם.
היא אומרת ככה, ב-12 ביולי – כמה זמן זה היה בערך? אני חושבת שהגעתי לשם בסביבות בוקר וכו', ואז בערך נתתי עדות אצל דני ובחורה ליזו, ליזו ואחר כך עברנו לחדר של סגן ניצב מומי משולם והיה שם אדירם ועוד מישהו שאני לא זוכרת את שמו. אתה זוכר את הדברים האלו?

יופה: לא, אבל אם זה מה שהיא אומרת כנראה שזה מה שהיה, זה מסתדר.

עו"ד חדד: תראה היא אומרת שאתה היית בחדר

יופה: איפה?

עו"ד חדד: איפה? אז לא היית?

יופה: לא, באיזה חדר, אני רוצה להבין מה אתה שואל.

עו"ד חדד: בחדר של מומי משולם, היית או לא?

יופה: לא זוכר אבל אם היא אומרת שהייתי יכול להיות שהייתי, אני לא מכחיש את זה

עו"ד חדד: סגן ניצב מומי משולם היה שם, עידן אדירם ודני כמובן, ועוד מישהו אולי ישב שם אני לא זוכרת את שמו כי לא ראיתי אותו אחר כך. אתה זוכר עכשיו את השיחה הזאת?

יופה: הגיוני, אני לא זוכר אבל זה הגיוני בעיני שאני מסיים חקירה איתה ויורד עם ליזו אם זה מה שהיא אומרת, יורד איתה לחדר של מומי משולם, זה נשמע לי הגיוני.

עו"ד חדד: לא ליזו, זה אתה

יופה: עם ליזו והדס

עו"ד חדד: עם ליזו, עידן אדירם, אתה, עידן אדירם הרי לא חקר אותה

יופה: נכון, אז כנראה עידן היה בחדרו של מומי,

עו"ד חדד: אפשר שנייה? דרך אגב, עידן שולל את זה אבל בוא נמשיך. עידן, אתה, ועוד אדם שהיא לא מכירה אותו, תיכף נראה, אתה זוכר את השיחה הזאת?

יופה: לא

עו"ד חדד: הייתה שיחה כזו?

יופה: יכול להיות שכן, אני לא זוכר אבל

עו"ד חדד: כי מומי בתוקף אומר שלא היה. הוא אומר שאף פעם לא עושים אצלו תשאולים בחדר, אין דבר כזה

יופה: אוקי

עו"ד חדד: זה נכון או לא נכון כי מקודם אמרת,

יופה: זה מסתדר לי, אז אני אומר עוד פעם מה שאני עניתי,

עו"ד חדד: אני לא רוצה להפנות, אני אומר שמומי אומר את זה, תאמין לי חבל על הזמן, לא נבזבז על זה זמן

יופה: אז אני חושב שאני, אני חושב שקצת דייקתי במשהו שאמרתי שאולי אמרתי את המילה תשאול,

עו"ד חדד: אתה חוזר בך?

יופה: רגע, לא חוזר בי, דייקתי את זה אחרי זה, עמית אבל דייקתי לאיזשהו היכרות כזאת, כאילו לא חוקרים בחדר ומומי אמר את זה אני יכול להגיד שמומי חוקר בחדר והוא לא חוקר בחדר? מתשאל

עו"ד חדד: נכון שהצגתם לה מסמכים בחדר? זה לא, זה הרבה יותר מתשאול

יופה: לא מכיר משהו כזה, לא יודע אם

עו"ד חדד: הצגתם מסמכים?

יופה: אני לא יודע

עו"ד חדד: אני שואל אותך, כן או לא? אתה היית שם לפי מה שהיא אומרת.

יופה: אני לא זוכר אבל, אני לא זוכר אבל אם זה גם הפעם הראשונה שהיא נמצאת אז הרי גם לא היו מסמכים, אני לא יודע עמית.

עו"ד חדד: אני שואל אם יכול להיות שהראית לה מסמכים בחדר?

יופה: יכול להיות, אני לא יודע, אני לא זוכר

עו"ד חדד: יכול להיות שיש איש מודיעין בחדר איתה גם?

יופה: שמה?

עו"ד חדד: איש מודיעין, ממפלג מודיעין איתה בחדר?

יופה: לא, לא שאני, לא נראה לי משהו כזה

עו"ד חדד: אז מסמכים לא יכול להיות ואיש מודיעין לא יכול להיות?

יופה: לא, לא שלא יכול להיות אני אומר שפשוט בנסיבות הספציפיות האלה של הדס אם זה חקירה ראשונה שלה, והרי מסמכים קיבלנו בנושא הזה ממנה אז לא נראה לי שהיה משהו להציג לה בכלל בשלב הזה.

עו"ד חדד: אבל אם היו מסמכים, היו שם מסמכים אחרים, לא המסמכים שהיא הביאה אז כן יכול להיות שהראיתם לה את זה בחדר של מומי?

יופה: תשמע, מומי אומר שלא אז כנראה שלא

עו"ד חדד: כנראה שלא. בוא נראה מה הדס אומרת, אם מומי היה אומר שכן אז זה כנראה שכן?

יופה: אז בקטע הזה אני סומך עליו, כן

עו"ד חדד: אתה סומך עליו?

יופה: כן

עו"ד חדד: מקודם אמרת שהזיכרון של מומי בוגד בו, עכשיו אני רואה שאתה,

יופה: לא, תשמע,

עו"ד חדד: אבל למה אני צריך את מומי, אתה היית שם, היה או לא היה?

יופה: אני לא זוכר

עו"ד חדד: מה זה התיאום גרסאות הזה? אם מומי אומר שכן אז כן, ואם מומי אומר שלא, אז לא?

יופה: למה תיאום גרסאות.

עו"ד חדד: נתקדם, מספרת כך הדס, אני שואל אותה – ואת מספרת שבהתחלה ישבו איתך דני יופה וליזו כהן ואז עברתם לחדר של? היא אומרת – סגן ניצב מומי משולם והיה שם אמרתי שוב, עידן אדירם, דני כמובן ואחר כך היא אומרת שאדם נוסף. דרך אגב, למה אין זכ"ד שלך על הפגישה הזאת אצל מומי?

יופה: קודם כל אני לא רושם על כל דבר זכ"ד, מה לעשות? לא שאני מזמן בן אדם לחקירה על כל דבר אני רושם זכ"ד, מה לעשות? פרקטיקה

עו"ד חדד: אבל תשאול בחדר של מומי גם לא?

יופה: לא תשאלתי, איפה כתוב שתשאלתי?

עו"ד חדד: בוא נראה מה היא אומרת, היא אומרת גם שהיה איש ממפלג מודיעין

יופה: מי אומר שהיה איש ממפלג מודיעין?

עו"ד חדד: גברת קליין

יופה: איך היא יודעת שיש מפלג מודיעין?

עו"ד חדד: כך הציגו לה

יופה: מה?

עו"ד חדד: היא אמרה אמרו לי.

יופה: היא אמרה שאמרו לי?

עו"ד חדד: כן

יופה: טוב, אני לא יודע

עו"ד חדד: לא יודע?

יופה: לא, לא נראה לי

עו"ד חדד: היא אומרת דבר נוסף, אתה לא זוכר אבל דבר כזה? לא זוכר, כן זוכר?

יופה: שמה?

עו"ד חדד: יכול להיות שזה היה מני יצחקי?

יופה: לא, איפה, מה פתאום? זה בטוח שלא, לא, לא.

עו"ד חדד: זה בטוח שלא?

יופה: לא

עו"ד חדד: אז מי כן? מי יכול להיות מפלג מודיעין?

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: קובי זריהן אולי?

יופה: מה?

עו"ד חדד: אז בוא תגיד מי יכול להיות ממפלג מודיעין?

יופה: לא יודע, זה שהיא אמרה מישהו ממפלג מודיעין אולי, תשמע, היא לא מכירה זה פעם ראשונה שלה במשטרה היא רואה אנשים על אזרחי,

עו"ד חדד: היא אומרת פעמיים מפלג מודיעין, גם אתה על אזרחי. סליחה אבל גם אתה על אזרחי

יופה: אבל אני לא יודע למה היא הסיקה את זה עמית

עו"ד חדד: אתה לא יודע?

יופה: אני לא יודע למה היא הסיקה את זה שזה מישהו מהמודיעין

עו"ד חדד: בוא נראה מה עוד היא אומרת.

יופה: בסדר

עו"ד חדד: היא אומרת אני זוכרת שעידן אדירם הציג בפני, הציג בפני תעודות, פרוטוקול של דירקטוריונים שלנו של מילצ'ן תקשורת, וביקש ממני להתייחס לדבר הזה והתייחסתי.

יופה: איפה זה שם? אני לא מכיר את זה, לא זוכר את זה

עו"ד חדד: זה אצל מומי היא אומרת שזה היה אצל מומי

יופה: אז  אני אומר עמית, לא ראיתי פרוטוקולים כאלה, אני לא מכיר את הדירקטוריונים האלה, זה ענייני עידן אדירם.

עו"ד חדד: עוד פעם, תראה, שאלה את המקום הזה, את המקום ומה דיברתם בחדר של מומי משולם? אני זוכרת שעידן אדירם הציג בפני תעודות, פרוטוקול, ישיבות של דירקטוריונים

יופה: עידן הציג בפניה, מי אמר שבאותו רגע הייתי בחדר ולא נכנסתי, אני לא מכיר את זה, נו.

עו"ד חדד: האמת היא שאני שואל אותה על השיחה,

עו"ד חדד: תגיד לי, אני אשאל אחרת, על דרך אחרת, מומי אומר שזה לא היה ולא נברא כל הסיפור הזה שהציגו פרוטוקולים ושאלו אותה וכו', אתה מכיר דבר כזה?

יופה: לא, אני רק אמרתי שאני לא נתקלתי בפרוטוקולים כאלה ופרוטוקולים של דירקטוריונים, אני לא מכיר משהו כזה, לא ראיתי כזה דבר.

עו"ד חדד: קודם כל אם מבקשים התייחסות זה ודאי תשאול נכון? אם מציגים לה ומבקשים ממנה, מציגים לה מסמכים לשיטתה ומבקשים התייחסות זה ודאי תשאול לפי כל שיטה נכון?

יופה: לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם עמית

השופטים מעירים לחדד שהוא מיצה את הנקודה.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני שואל אותך כחוקר מנוסה, האם זה שמביאים מישהו לחדר של חוקר מציגים לו מסמכים,

יופה: זה יכול לקרות, אתה יכול לקרוא לזה תשאול, אתה יכול לקרוא לזה תשאול

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד למה אין מזכר? זה דבר שצריך להיות מזוכד, לפחות, אולי מוקלט אבל,

יופה: אם, אני אומר אם, אם זה היה כי אני לא מכיר את ההצגה של פרוטוקולים אבל אם זה היה אז מי שערך את התשאול הזה סביר להניח שהיה צריך להכין זכ"ד.

עו"ד חדד: מספרת הדס שגם דיברו איתה על העניין שהיא פרוטקטורית

יופה: שמה?

עו"ד חדד: על העניין שהיא פרוטקטורית

יופה: לא יודע מה זה, מה זה המילה הזאת פה פרוטקטורית?

עו"ד חדד: פרוטקטורית זה מושג של אדם בנאמנות, בסדר? יש מושג של נאמן ויש מושג של פרוטקטור

יופה: לא מכיר. לא יודע מה המשמעות של המילה הזאת

עו"ד חדד: אז היא ממציאה פה?

יופה: לא, אני לא יודע למה היא מתכוונת

עו"ד חדד: אנחנו יודעים למה היא מתכוונת… טוב. תראה אני אגיד לך משהו ואני רוצה שתגיד לי, יש כאן סיפור שלם שמספרת הדס קליין שלוקחים אותה לחדר חקירות, סליחה, לחדר של מומי משולם ומציגים לה מסמכים ואפילו היא אומרת שעידן הרים עליה את הקול, והציגו לה תעודות וביקשו התייחסות ודיברו איתה על הפרוטקטורית.
אתה אומר לי את הדבר המדהים הבא, לא מכיר פרוטוקולים, לא יודע בכלל מה זה פרוטקטורית, אני לא מכיר תשאול בחדר של מומי משולם, אני רוצה שתגיד לי האם הדס קליין משקרת או שכל הסיפור הזה היה אבל לא תיעדתם אותו?

אלון גילדין: (מתנגד לשאלה ואומר שהעד לא זוכר).

עו"ד חדד: אה, הוא לא זוכר? תגיד לי לא היית זוכר דבר כזה? אירוע כזה חריג?

יופה: אם הייתי רואה, קודם כל אם הייתי נתקל בפרוטוקול כזה אולי הייתי זוכר אבל לא נתקלתי בזה, זה אני זוכר שלא ראיתי.

עו"ד חדד: אתה אומר שפרוטקטורית זה בכלל דבר שאתה לא מכיר?

יופה: מה זה פרוטקטור?

עו"ד חדד: בסדר, אני ממשיך. אתה דיברת פעם עם הדס על ענייני המס של מילצ'ן בשיחה הזאת? יכול להיות שדיברתם על ענייני המס של מילצ'ן?

יופה: צריך לראות, מן הסתם, זה עלה הנושא הזה, להגיד לך איפה שאלתי ומה? אני לא יודע להגיד אבל זה היה חלק מהחקירה.

עו"ד חדד: איפה, איפה זה עלה ענייני החקירה

יופה: אני לא זוכר

עו"ד חדד: למה הוא לא משלם?

יופה: לא זוכר בדיוק

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שזה עלה באמת בחקירה הראשונה של הדס העניינים, העובדה שמילצ'ן לא משלם מס בישראל ואם הוא צריך לשם מס בישראל?

יופה: יכול להיות, אם זה מופיע שם,

עו"ד חדד: אני שואל אותך מה אתה זוכר? בוא תספר לי

יופה: אני לא זוכר את זה עמית, באמת שאני לא זוכר

עו"ד חדד: ולכם גם דיברתם, לכן עידן אדירם מרים עליה את הקול כי מדברים על העובדה שהיא פרוטקטורית והפרוטוקולים והעובדה שיש כספים, אתה זוכר את זה?

יופה: עמית אין לי מושג באמת על מה אתה מדבר.

עו"ד חדד: טוב, בסדר. תראה, היא אומרת הדס, עידן מפחיד, הוא הפחיד אותי, הוא הרים עלי את הקול, אמרתי את זה למומי, אתה נזכר?

יופה: לא, אני פשוט מכיר את עידן אז לפעמים הוא, בסדר, אוקי, מה השאלה?

עו"ד חדד: אז אני שואל אם אתה זוכר את זה? אתה זוכר אותו לפעמים מרים את הקול?

יופה: יכול להיות, מה השאלה, אם עידן הרים עליה את הקול?

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה זוכר את זה?

יופה: אני לא זוכר שעידן הרים קול על הדס קליין

עו"ד חדד: אתה לא זוכר, בסדר.

יופה: לא

עו"ד חדד: היא אומרת שהיא התלוננה על זה למומי, אתה זוכר את זה?

יופה: לא

עו"ד חדד: לא, בסדר. עכשיו ראינו את המייל של היועץ על מה הוא אישר לחקור באותה תקופה רק ביחס ללינה של יאיר וסטטוס הדירה נכון?

בפרקליטות מעירים כצפוי שזה לשיטת ההגנה.

עו"ד חדד: אתה מכיר אישור נוסף שניתן לכם באותה תקופה?

יופה: לא מכיר את האישורים עמית

עו"ד חדד: בסדר. תסכים איתי שהתפקיד של הדס כפרוטקטורית, ענייני המס של מילצ'ן לא קשורים לאישור שקיבלתם על סטטוס הדירה?

יופה: אני לא מכיר את האישור אז אני לא יודע להתייחס אם זה חורג או לא חורג ממנו, ופרוטקטורית אני לא מכיר את המילה הזאת, סורי, פעם ראשונה שומע אותה.

עו"ד חדד: את יונתן חסון אתה מכיר?

יופה: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להסביר לי למה בסוף החקירה שלו אחרי שכבר, שהוא נחקר במקביל להדס, אחרי שכבר סיימתם את ההודעה שלו וכתוב האם יש לך מה להוסיף וכו', אחר כך פתאום אתם עוברים לשאול אותו שאלות על מתנות?

יופה: איפה זה?

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה יודע לפני שאני מראה?

יופה: לא, זה כאילו משהו שאני לא יכול להתייחס

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד אני לא יודע.

יופה: אז אני לא יודע

עו"ד חדד: לא יודע, בוא נראה את זה. אתה יודע להגיד לי אולי ממי התקבל פה, אולי נראה לו בכל זאת את יונתן

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא חקר את יונתן?

עו"ד חדד: לא, אבל עדיין הוא ראש מחלק, הוא מחלק הוראות, כך שמענו, הוא לא מחלק, הוא משרשר הוראות, סליחה

יופה: אני גם ראש מחלק לא קשור לתיק הזה, תדייק

עו"ד חדד: טוב, בינתיים כדי שלא נבזבז את הזמן אני אומר לך שמה שקרה זה שחקרו את יונתן, סיימו לחקור אותו על סטטוס הדירה שזה לשיטתנו הדבר היחיד שהותר לכם, סגרו איתו את ההודעה, שואלים אותו אם יש לו מה להוסיף או סליחה, מה לתקן? ואז פתאום מתחילים לשאול אותו שאלות, לא שהוא מוסיף, שואלים אותו שאלות על מתנות.

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה יודע להסביר לי למה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי מי נתן לכם אישור לשאול את השאלות האלה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה זוכר שממש כמה ימים אחרי, אתם שואלים על המתנות, נושא שהיועץ לשיטתנו לא אישר לכם לשאול באותה תקופה, שלושה ימים אחר כך עוד פעם יש כתבה בהארץ על המתנות שזה נושא רלוונטי וכו', אתה זוכר את ההדלפה הזאת?

יופה: לא. אני אומר לך שוב לא עקבתי אחרי התקשורת לא אז ולא עכשיו.

עו"ד חדד: לא עקבת כי מקודם אמרת שזה גרם לכם לגירוד כל ההדלפות.
אתה יודע להגיד לי איך יכול להיות ששלושה ימים אחרי שאתם חוקרים על כיוון שלא הותר לכם ואנחנו נראה עוד מעט מה מפורסם בין מערכת היחסים בין היועץ לבין כורש באותה תקופה, הנושא הזה דולף לעיתון כדי להפעיל לחץ על היועץ? אתה מכיר את הדברים האלו?

יופה: לא

עו"ד חדד: ולא בדקתם איך הדברים הודלפו נכון?

יופה: לא משהו שאני יודע לגביו.

עו"ד חדד: אתה ידעת שלמח"ש הגיעה תלונה מקצין משטרה שביקש להיות אנונימי ביחס לחקירות, לדברים שמבוצעים בתיק ראש הממשלה?

יופה: למה, סליחה?

עו"ד חדד: למח"ש המחלקה לחקירות שוטרים, שהגיעה תלונה משוטר שביקש להישאר אנונימי על פעולות פסולות שנעשות בחקירת ראש הממשלה?

יופה: לא משהו שהגיע לפתחי

עו"ד חדד: לא שמעת על זה אף פעם?

יופה: לא.

עו"ד חדד: ב-11 באוקטובר 2016 אתה ערכת מסמך שכותרתו פעולות חקירה מתוכננות,

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה זוכר את המסמך הזה, ראית אותו? עברת עליו?

יופה: לא, אבל אני מתאר לעצמי, לא זוכר ספציפית אבל יכול להיות שזה מסמך שנתבקשתי לכתוב על ידי מומי ותוקף אחרי זה, זאת אומרת זה בישיבות שהיינו יושבים וחושבים איזה פעולות חקירה,

עו"ד חדד: הנה תראה, פעולות חקירה מתוכננות, זה מסמך שלך

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שפעולות המתוכננות פה כולן עוסקות בענייני המלון ולא בסיגרים ושמפניות? דירה, סליחה, לא מלון, דירה.

יופה: קודם כל אני לא רואה את המסמך או שאתם לא רוצים להראות אותו

עו"ד חדד: אני שואל אותך. כבודכם לא יכול להיות, לא יכול להיות שזורקים פה יש, אין, לא יכול להיות, מה זה? יש או אין, למה שתגיד דבר כזה אנחנו בחקירה נגדית, את צריכה להגיד לו אם יש או אין למשהו? את עכשיו גם מסבירה למה? מה זה הדבר הזה?
אז אני אומר לך שבמסמך הזה אין שום פעולה שקשורה לסיגרים ושמפניות.

יופה: אוקי.

עו"ד חדד: אתה מאשר את מה שאני אומר?

יופה: אני לא זוכר להגיד, אתה עכשיו מראה לי, אני גם לא רואה את המסמך, הכותרת שלו, אם זה מסמך שקיים, אם זה רשום שמה אז היה ואם לא, אז לא.

עו"ד חדד: אני אומר לך שמה שהיה בפעולות המתוכננות דברים שקשורים לסטטוס הדירה, קודם כל זה המסמך שביקשתם כדי לקבל אישור מהיועמ"ש? של פעולות מתוכננות? נכון אמר לכם היועץ תגידו לנו מה הפעולות המתוכננות?

יופה: מסמך כזה יש לא אחד, הנה זה מתרשומות פנימיות,

עו"ד חדד: יש אחד, הבא בתור זה יהיה 8 בנובמבר מסמך של פעולות חקירה שבוצעו מאז הישיבה האחרונה.

יופה: הבנתי, לא יכול להגיד לך, להתייחס למסמך שאני לא רואה מהו, סורי

עו"ד חדד: אתה לא רואה, כן, הנה זה מה שקורה כשמעירים הערות

יופה: לא הערות אבל אתה מצפה שאני אגיד לך מה כתוב במסמך מאוקטובר 2016?

עו"ד חדד: הרי קראת, מאה שעות היית בפרקליטות, קראת את המסמך הזה לפני שבאת לפה?

יופה: אני לא זוכר ספציפית, תשמע, יש לי רק כותרת פה של מסמך, זה לא אומר לי כלום עמית, אתה צריך להבין את זה. רשום לי פה תרשומת פנימית מ-11.10 פעולות חקירה מתוכננות, אז מה? עכשיו אני אמור להיזכר גם אם הייתי לפני חודש בפרקליטות מה כתוב בכותרת במסמך שזה הכותרת שלו?

עו"ד חדד: תראה, ב-8 בנובמבר אתה מכין מזכר פעולות חקירה שבוצעו מאז הישיבה האחרונה

יופה: אוקי

עו"ד חדד: זה מסמך שמפרט למעשה מה בוצע מתוך המסמך שלך ב-11 באוקטובר. נכון?

יופה: אין לי, אני לא יודע להשיב על זה, אני צריך לראות את התוכן בשביל להגיד לך, אני לא יכול לזכור את זה

עו"ד חדד: מה המשמעות של מזכר פעולות חקירה שבוצעו מאז הישיבה האחרונה? בוא תסביר לנו?

יופה: אני יכול לנסות רק להבין מהכותרת

עו"ד חדד: אנחנו יודעים מה זה, כתוב, עברית פשוטה, לא ארמית של כורש

יופה: לא ארמית של כורש אז זה פעולות חקירה, אז אני כותב ב-8.11 נתבקשתי, אני לא יודע אפילו למי זה מופנה, זה תרשומת פנימית, למי כתבתי את המסמך הזה, אולי כורש ביקש ממני תכתוב, אני לא יודע.

עו"ד חדד: אתה לא יודע שמזכר עם פעולות חקירה שבוצעו הוא מזכר שמתאר פעולות חקירה שבוצעו?

יופה: כן.

עו"ד חדד: כן

יופה: עמית מה השאלה?

עו"ד חדד: אני שואל אם זה מסמך שמתאר את פעולות החקירה שבוצעו

יופה: זה הכותרת שלו, אני לא יודע, זו הכותרת שכתובה פה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, אנחש אם זה באמת מה שכתוב בפנים?

מה חדש?