מאמרים

הפרוטוקולים מדברים: דני יופה, החוקר של הדס קליין (חלק ג')

עו"ד חדד: למה לא ערכתם עימות בין הדס קליין למילצ'ן? דני יופה: לא אוהב את הכלי של עימות; עו"ד חדד: למה לא הראיתם לה את הגרסאות של עדים אחרים שסתרו אותה? דני יופה: העדים האלה לא היו בתקופתי (זו לא אמת). חוקרים את החוקרים!
הדס קליין, דני יופה, ארנון מילצ'ן

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך. במסגרת החקירה של מילצ'ן, אתם שאלתם אותו, אתה שאלת אותו, אתה זוכר, אתה ומומי חקרתם אותו, אתה זוכר את זה?

יופה: כן

עו"ד חדד: יופי, אני מדבר על החקירה הראשונה שלו, מאוד חשובה נכון? פעם ראשונה אדם מוסר גרסה זה חשוב

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה מבין את החשיבות של גרסה ראשונה?

יופה: כן. כן

עו"ד חדד: אתם שואלים את מילצ'ן לגבי הכמויות של המתנות ואת התדירות של הנתינה שלהם, סוגיה סופר רלוונטית, זוכר מה הוא ענה?

יופה: לא

עו"ד חדד: כמה נוח

יופה: למה נוח? תראה לי את החקירה

עו"ד חדד: רק אני אגיד לך ואתה תגיד, הבנתי, שיטה. בסדר. דרך אגב כשנחקר אומר לכם תראו לי ואז אני אענה אני אראה לך אפילו דברים שלך מה אתה אומר לנחקר כזה אבל בוא נמשיך. זה באופן תדיר שואל מומי משולם? זאת אומרת באיזה כמויות, באופן תדיר?

עו"ד אלון גילדין: אני מתנגד

עו"ד חדד: שיצא העד, שהעד יצא.

גילדין מתנגד בשלב זה בטענה מוזרה שהכוונה היא כמה פעמים הם מבקשים לא כמה פעמים הם מקבלים

בהמשך:

עו"ד חדד: אם אתה זוכר שהנושא של התדירות היה נושא רלוונטי?

יופה: בטוח היה רלוונטי

עו"ד חדד: יופי, עכשיו תראה, מומי שואל את ארנון מילצ'ן, זה באופן תדיר? דרך אגב, תסתכל גם על הקונטקסט למעלה ולמטה אולי תעלי טיפה למעלה, אם אתה רוצה לקרוא את הקונטקסט תראה אם קראת את הכל… עכשיו אתה רואה זה באופן תדיר? זאת אומרת באיזה כמות זה באופן תדיר? לא. אז התדירות חשובה אתה אומר נכון?

יופה: כן

עו"ד חדד: ואתה שואל את מילצ'ן באיזה כמות באופן תדיר, לא אתה, מומי משולם שואל אותו והוא אומר שזה לא תדיר נכון?

יופה: כן.

עו"ד חדד: אתה שואל אותו, תראה, בכל הביקורים, יש את מומי ממשיך, אתה רואה? אתה רואה איך זה הולך, אתה רואה?

יופה: כן

עו"ד חדד: ואז הוא אומר לך שלוש-ארבע פעמים נכון זה מה שהוא עונה לך?

יופה: כן

עו"ד חדד: כלומר התדירות היא שלוש-ארבע פעמים, תיכף נראה שנה, לא שנה, תיכף נראה, אתה רואה את זה?

יופה: כן, אני רואה שהוא עונה תשובות בקמצנות ומנסים

עו"ד חדד: אתה רואה, יש אחר כך, אתה רואה שלוש-ארבע פעמים. בכל הביקורים שלך שלוש-ארבע פעמים? לא, לא, אומר ארנון, כל פעם שהוא, ואז שואל משולם, כל שנה, שלוש ארבע פעמים סיגרים ושמפניה, עוד, עוד דברים שאתה, ואז תראה אתה קוטע, ואתה אומר גם שמפניה זה משהו שאומרים לך איזה סוג ואז נגיד אה, כן.
אתה רואה דרך אגב שמילצ'ן שולל את הטענה שזה תדיר, ראינו ביחד נכון?

יופה: עמית הוא לא שולל את הטענה הוא עונה קצר ואנחנו מנסים להבין מה הוא עונה מה המשמעות של המילה תדיר, זה פרשנות. זה מילה נתונה לפרשנות.

עו"ד חדד: אז בוא נעשה את זה קל, הוא אומר לך זה שלוש-ארבע פעמים, זה נכון?

יופה: מה שכתוב, כן

עו"ד חדד: כן, שלוש-ארבע פעמים שזה לא תדיר לפי כל שיטה נכון?

יופה: לא יודע מה זה תדיר, אנחנו רוצים להבין כל כמה זמן זה קורה, אנחנו צריכים להבין מה זה התדירות הזאת.

השופט עודד שחם: נראה שאנחנו הבנו.

עו"ד חדד: אני מסכים אדוני, אני לא רוצה שתהיה טענה שאני לא זוכר אחר כך אני רוצה שהוא יזכור את הכל. בוא נמשיך ונראה לגבי הכמויות של השמפניה, שואלים אותו בעמוד 21 בחקירה וכמה שמפניה, כמה בקבוקים? הוא אומר שש, שלוש, אתה רואה? אתה אומר זה בא בשישיות. הוא אומר לא, לא, זה או שלוש, בדרך כלל שש. או שלוש או שש, אתה רואה את זה?

יופה: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת מה שאומר לך מילצ'ן בחקירה הראשונה שלו שמדובר בשלוש או ארבעה מקרים, אולי בשנה, אולי לא, ושהשמפניה זה שלושה בקבוקים או שישה בקבוקים. נכון?

יופה: לפי הסמן אני רואה שאנחנו רק בחלק העליון של החקירה אני לא יודע מה הוא אמר כך, זה מה שהוא אמר עד כה

עו"ד חדד: זה מה שהוא אומר עד כה, בסדר. בוא נמשיך. עכשיו, יש איזשהו ניסיון להבין את הדברים

יופה: נכון

עו"ד חדד: בעמוד 21 אתה שואל אותו, מומי, זה בערך שלוש-ארבע פעמים בשנה נכון? ואתה אומר, אני שאלה, סליחה שאני מפריע לך, לא, תדבר, יש משהו באמת עכשיו גם מומי אמר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה עד עכשיו, כלומר במקום שמומי ישלים אתה שאלה שלו, דרך אגב אין לך על כך שעוד פעם חוזרים לתדירות נכון?
עוברים למשהו אחר ולא חוזרים על זה, הוא מספר לכם שזה שלוש או ארבע פעמים בשנה. דרך אגב, זה מתאים לאין ספור ראיות ועדויות ששמענו כאן… ואז אתם קוטעים את קו החקירה זה ולא חוזרים אליו, דרך אגב, לעולם לא תחזרו אליו יותר עם מילצ'ן, לעולם לא, לא בחקירה הזאת, לא בחקירות הבאות, בכלל. ראיתם שהתשובות לא טובות אז עוצרים.

יופה: זה אתה אומר

עו"ד חדד: כן, זה אומר ברור שזה מה שאני אומר

יופה: אתה יודע אתה מטיח פה איזה משהו

עו"ד חדד: נכון, אני אומר לך את זה על בסיס זה שקראתי את החומר

יופה: אוקי, אז אני יכול להגיד לך אחרת

עו"ד חדד: אז בוא תגיד לי מתי חזרת עם מילצ'ן לעניין,

יופה: לא יודע, חזרנו מן הסתם, חקירה נמשכת.

עו"ד חדד: זה טוב לי מה שאתה אומר, אתה אומר שהיה צריך לחזור איתו על זה?

יופה: לא שאמרתי, אתה פשוט קובע עובדה שאני לא יודע

עו"ד חדד: אני לא קובע עובדה אני קראתי את החומר

יופה: אני רואה סמן, בסדר, אני רואה סמן למעלה פה ושיש לי עוד מלא עמודים של חקירה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה שאלנו שם בהמשך, לא יודע.

עו"ד חדד: סליחה רגע, סליחה מר יופה, ראינו שאתה קוטע את, אתה אפילו אומר סליחה שאני מפריע לך, אתה קוטע את מומי

יופה: דרמה, כן, קטעתי את מומי משולם, נו?

עו"ד חדד: זלזלת בליזו קודם, עכשיו במומי,

יופה: לא, אני ממש לא מזלזל במומי

עו"ד חדד: אז בליזו כן?

יופה: ממש לא, אנחנו שני חוקרים מתשאלים בחדר אז פעם אחת הוא שואל שאלה ומישהו קוטע אותו זה לגיטימי

עו"ד חדד: אבל אתה מסכים איתי שצריך לחזור לזה אחר כך? עם זה לפחות אתה מסכים איתי? אתה אמרת שזה נושא חשוב התדירות,

יופה: זה נושא חשוב שצריך למצות אותו, זה כן

עו"ד חדד: אז אני אומר לך שעד סוף החקירה הזאת לא שאלתם את מילצ'ן בנושא הזה שוב

יופה: אוקי

עו"ד חדד: למה?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: למה בכל החקירות של מילצ'ן

יופה: אני רק אגיד משהו, אמנם קטעתי בן אדם שאני הכי לא מזלזל בו זה מומי משולם

עו"ד חדד: בליזו כן

יופה: לא, אני גם לא מזלזל, אמרתי לך עמית

עו"ד חדד: אז תענה לי למה לא חזרתם לזה?

יופה: רגע, שנייה, אתה צריך משהו כן להבין, כשאני יושב בחדר ויושב איתי בחדר מומי משולם מומי מנהל את האירוע, אני יכול אולי פעם לקטוע אותו בטח זה לא משהו שהוא קורה הרבה כי הוא מנהל, אני לא יכול להכתיב את קו החקירה שהוא יושב שם ראש מפלג.

עו"ד חדד: אז אני אומר לך מר יופה ולפעמים אתה מקטין את עצמך או לא מקטין את עצמך שלאורך כל הדרך עד סוף חקירותיו של מילצ'ן לא תחזרו לעניין התדירות.

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי למה?

יופה: לא

עו"ד חדד: בסדר, גם תשובה לא. אתה יודע להגיד לי, הרי הדס קליין מספרת דברים שונים, האמת שלא בחקירה הראשונה, בחקירה הראשונה היא די מספרת מה שמילצ'ן אומר, אנחנו נראה את זה בהמשך אבל בהמשך הרי היא מגיעה למספרים הזויים לשיטתנו של שמפניות וסיגרים ומילצ'ן אומר לכם סיפור אחר לחלוטין, ראינו שלושה או ארבעה מקרים בשנה, אתה יודע להגיד לי למה לא עימתתם בין השניים האלו?

יופה: לא יודע אם היה צריך לעמת אותם זה עניין של החלטה, לא יודע למה לא עומת אבל ביצענו פעולות חקירה אחרות, זה לא הדס היחידה שאמרה על התדירות הזאת, מה זה רק הדס מדברת על התדירות.

עו"ד חדד: מי עוד?

יופה: זה הדס מול מילצ'ן.

עו"ד חדד: מי עוד?

יופה: יונתן חסון

עו"ד חדד: על כמה מקרים יונתן חסון מדבר?

יופה: צריך לראות.

השופט שחם: מר חדד זה מיותר.

עו"ד חדד: לא, אבל הוא אמר שעשו עוד פעולות חקירה, זה חשוב. בוא נראה מי עוד, כי אני אומר לך שיונתן שולל לחלוטין את הטענה של הדס, בבית המשפט הוא מדבר על 16 מקרים בחקירה שלו הוא דיבר על שני מקרים, חמישה מקרים, שמונה מקרים, עשרים, עשרים וחמישה ושוב עשרים, בסדר? ו-15. נראה  שאני בסדר במספרים שאם אתה מחלק את זה בשנים זה חמישה או ארבעה מקרים בשנה.

גילדין שוב מנסה להתנגד, השופטים דוחים את ההתנגדות.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני חוזר על השאלה דני. שאלתי אותך מי אימת את הדס קליין ואמרת לי יונתן חסון. נכון?

יופה: כן, גם

עו"ד חדד: מי עוד?

יופה: מי עוד, אנחנו מדברים על תדירות של האספקה בביתו של מילצ'ן אתה מדבר, בבית רוה"מ?

עו"ד חדד: בבית רוה"מ, מי עוד דיבר?

יופה: באופן כללי תשמע היו עוד אנשים שראו

עו"ד חדד: אני מדבר על כמויות, לא מי שראה פעם אחת

יופה: לא, על התדירות שאלת

עו"ד חדד: כן, על התדירות

יופה: קודם כל הייתה נדמה לי מנהלת משהו של הבית בקיסריה,

עו"ד חדד: זה של פאקר אנחנו מדברים על מילצ'ן, מי עוד?

יופה: מי עוד?

עו"ד חדד: דרך אגב היא דיברה על ארבעה מקרים, נשים את זה בצד

יופה: בסדר אוקי

עו"ד חדד: אז מי, מי מאמת את הדס קליין?

יופה: אני חושב שרק יונתן

עו"ד חדד: אני אומר לך, אני חוזר על מה שאמרתי לך מקודם, יונתן שהוא הנהג בסדר? למען הסר ספק הוא הנהג הוא מספר, הוא לא דיבר בכלל על מתנות וכו', הוא דיבר על משלוחים וכשהוא מדבר על משלוחים הוא דיבר, היו לו המון גרסאות בנושא הזה שפעמיים הוא הסיע, שמונה מקרים למילצ'ן ולפאקר ביחד, היו גם, הייתה גרסה של שמונה אמרנו, עשרים, עשרים וחמישה, עשרים שוב ובבית המשפט הוא אמר 16 מקרים. בסדר? מילצ'ן ופאקר ביחד, זה מה שהוא אומר.
עכשיו השאלה שלי זה כמובן לא מתאים לכמות הענקית של הדס, אני שואל אותך חוץ מהדס מה עוד אימת לכם את הטענות שלה?

יופה: אם זה מה שיש, זה מה שיש, זה הדס

עו"ד חדד: מילצ'ן אומר לכם שלושה או ארבעה מקרים, ואני אומר לך שיש עוד המון עדים בשנה, המון עדים שאומרים שלושה או ארבעה מקרים, דרך אגב, ראש הממשלה, הנהג יונתן חסון, הבדיקה האובייקטיבית של עידן אדירם, המון המון המון גרסאות שסותרות לחלוטין לחלוטין את הטענה של הדס.
אגב, הדס קליין בגרסה הראשונה שלה, גם זאת אופציה אומרת לחלוטין את ההיפך, אני שואל אותך האם אי פעם עשיתם בדיקה בנושא הזה?

יופה: איזה בדיקה, של מה?

עו"ד חדד: איך יכול להיות שכל העדים מספרים לכם דבר אחד והדס קליין מספרת דבר אחר?

יופה: אני לא יודע להגיד לך עכשיו על כל העדים, על הדס קליין אני יודע מה היא אמרה.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי כמה מפגשים, כמה אינטראקציות של מפגשים צריכים להיות כדי להעביר את כל השמפניה והסיגרים.

השופט שחם: מר חדד, לא, לא.

עו"ד חדד: בסדר הבנתי. אתה יודע להסביר לי למה לא עימתת שוב, ב-ע' או ב-א' או לבדוק פשוט להצליב גרסאות אחד לשני?

יופה: איזה עימות ב-ע'?

עו"ד חדד: בין למשל מילצ'ן להדס? אב הבית אפי אזולאי להדס קליין, הנהג ויקטור או כל עד אחר שדיבר על כמות המקרים, אתה יודע להסביר למה לא עשיתם את זה?

יופה: לא, לענות?

עו"ד חדד: כן, אם אתה יודע?

יופה: אז קודם כל אני באופן כללי לא, את הנהגים האלה אני לא מכיר, נחקרו בטח אחרי תקופתי זה 1. אז אולי כן היה צורך, אני באופן אישי גם לא אוהב את הכלי הזה שנקרא עימות, בעיני זה כלי פחות,

עו"ד חדד: אפילו להראות את הגרסה להדס, להגיד לה הדס תראי את מדברת על כמות אדירה של שמפניות וסיגרים, כל העדים אומרים דבר הפוך לחלוטין, מה גרסתך בנושא הזה?

יופה: העדים האלה שאתה מדבר הם לא היו בתקופתי, הם באו אחרי זה

עו"ד חדד: לא נכון,  מילצ'ן היה בתקופתך

יופה: מילצ'ן כן, לא, על האחרים שאמרת.

עו"ד חדד: אני אומר לך שעל בסיס העדות הזו של מילצ'ן היועץ המשפטי לא היה מאשר לכם בחיים לחקור את נושא המתנות ולכן מה שקורה מ-1 בדצמבר 2016 ולכל אורך דצמבר זה ניסיון לטעמנו מאוד מגמתי לנפח את הכמויות יותר ויותר כדי לכפות על היועץ שיאשר את קו החקירה הזה.

יופה: אם זה אני צריך לענות על זה?

עו"ד חדד: כן

יופה: לא מכיר משהו כזה והכל נסמך על מסמכים בסוף, הכל על חשבוניות בסוף לא?

עו"ד חדד: מה שאתה אומר הוא אפילו לא משעשע, כי בתיק הזה אין מסמך אובייקטיבי אחד כי כל

השופט שחם מעיר ששאלות על המסמכים זה לא לעד.

עו"ד חדד: לאחר חקירה של קליין ב-6 באוקטובר לא הזמנתם אותה לחקירה במשך חודשיים נכון? היא נחקרת רק ב-5 בדצמבר 2016

יופה: אם זה מה שכתוב אני מאשר, אני לא זוכר מתי

עו"ד חדד: למה חודשיים אתם לא חוקרים אותה?

יופה: לא יודע, אולי לא היה אישור, לא יודע מה הסיבות.

עו"ד חדד: עכשיו מי שחוקר אותה ב-5 בדצמבר 2016 זה אדירם, עידן אדירם, לא אתה, אתה יודע להגיד לי למה?

יופה: לא

עו"ד חדד: למה לא ליזו, למה לא אתה? אתה לא יודע, אתה עודכנת במהלך החקירה מה היה שם?

יופה: מהחקירה של עידן?

עו"ד חדד: כן

יופה: לא יודע, אני מניח שקראתי את זה לפני שאני לא יודע מתי החקירה אחרי זה שאני חקרתי את הדס

עו"ד חדד: ב-13 בדצמבר

יופה: אני מניח שהתעדכנתי בחקירות של הדס קליין, כן

עו"ד חדד: אז אתה ידעת שבגרסה הראשונה שלה ב-5 בדצמבר הדס קליין אומרת שהשמפניה נועדה בראש ובראשונה לשימושו הפרטי של ארנון ומשפחתו?

יופה: שהשמפניה שקנו אצלם בבית הייתה צריכה גם של בני המשפחה?

עו"ד חדד: לא, גם, השמפניה נועדה, זה נורא ברור

יופה: סליחה לא ראיתי

עו"ד חדד: השמפניה נועדה בראש ובראשונה לשימושו הפרטי של ארנון ומשפחתו, האם אתה ידעת שהיא מסרה? אמרת שקראת את זה? את הגרסה הזאת?
שנייה תן לי רק לקרוא את כל זה בבקשה.  האם ידעת שזו הגרסה הראשונה שלה, שהרוב המוחלט זה לארנון ומשפחתו ובין היתר גם לגב' נתניהו

יופה: אוקי

עו"ד חדד: הכרת את זה לפני החקירה ב-13? לא יכול להיות שלא, אמרת שהתכוננת, אתה איש חרוץ.

יופה: בסדר, יכול להיות שכן

עו"ד חדד: בוא נראה. בגיליון 3 שואלים אותה כמה בקבוקים, היא אומרת בין 6 ל-12 בקבוקים במקסימום, בכל פעם שהיה מבקש ממני להביא לרוב מדובר בארגז של שישה בקבוקים, הכרת את זה? שזו הגרסה הראשונה שלה?

יופה: אני לא זוכר כרגע להגיד לך

עו"ד חדד: השמפניה בראש ובראשונה…שהן רוב מוחלט ואם מביאים זה לרוב שישה בקבוקים

השופטת פרידמן-פלדמן מעירה שהעד אמר שהוא לא זוכר.

עו"ד חדד: חייבים לשאול אותו, לכן הוא מגיע, אני רוצה להבין למה לא עשו דברים מסוימים ואיך יכול להיות שהמשטרה באה והובילה אותנו באף לזה שיש כתב אישום בנושא הזה.
אתה יכול להסביר לי איך יכול להיות שבמהלך חקירה הדס מספרת לך ולחוקרים אחרים כמה פעמים על התכתבויות בטלפון הסלולרי? אתה זוכר את זה שהיא סיפרה לכם על ההתכתבויות?

יופה: כן, אני זוכר עם שני או משהו כזה, היו התכתבויות בטלפון, כן כן

עו"ד חדד: ועם אפי אזולאי?

יופה: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להסביר לי למה, אתה מכיר את ההחלטה לא לתפוס את הטלפונים של הדס נכון?

יופה: אני זוכר, אם אני לא טועה הטלפונים לא היו רלוונטיים כי זה תכתובות שהיו בטלפונים ישנים שכבר לא היו ברשותה. זה מה שאני זוכר.

עו"ד חדד: לא, לא, היא מספרת

יופה: זה היה לא רלוונטי

עו"ד חדד: מספרת ליזו שהייתה הנחיה, שהורו לה לא לתפוס את הטלפון

יופה: יכול להיות

עו"ד חדד: למה?

יופה: כי אני אמרתי אם הייתה הנחיה כזו וזה מה שליזו אמרה, זה לא אני, אולי אף אחד לא הנחה לעשות משהו כזה, יכול להיות שזה לא נעשה כי הטלפונים היו לא רלוונטיים כי זה על שנים קודם, כבר היא החליפה כמה טלפונים מאז.

עו"ד חדד: סליחה רגע. כשליזו חוקרת זו חקירה ראשונה, איך ידעת שהיא החליפה טלפונים בחקירה הראשונה? לא הבנתי מה אתה אומר, איך ידעת ב-6 באוקטובר שהיא החליפה טלפונים?

יופה: שאלת אותי אני אומר שכנראה שזה לא היה רלוונטי, אני לא יודע,

עו"ד חדד: איך זה לא רלוונטי?

יופה: רגע שנייה, יכול להיות שהיה איזשהו שיח לפני זה שהיא אמרה שהטלפונים שלה הם ישנים, אני לא ידוע.

עו"ד חדד: אבל זו חקירה ראשונה שלה

השופט שחם: מר חדד זה הכל כנראה ואני לא יודע.

עו"ד חדד: בסדר. אתה זוכר שליזו דיברה איתך אמרה לך שהיא חושבת שכן צריך לתפוס את הטלפונים?

יופה: לא. איתי היא לא דיברה לא אמרה לי משהו כזה

עו"ד חדד: תראה, החוקר עידן אדירם מספר גם הוא שהוא שאל במהלך החקירה את הממונים עליו אם הוא יכול לתפוס את הטלפונים, לא רק ליזו, אם הוא יכול לתפוס את הטלפונים וגם אמרו לו שלא.

יופה: טוב, זה לא אני כן? אני לא הממונה עליו

עו"ד חדד: אה, אתה לא הממונה עליו?

יופה: לא, נדמה לי שהבהרנו

עו"ד חדד: אתה יודע מי אמר גם ליזו וגם לעידן אמרו לא לתפוס את הטלפונים?

יופה: לא יודע, מי שהנחה שייתן הסבר, לא אני.

עו"ד חדד: תראה בגרסה המשונה שלך בנושא הזה, משונה לשיטתנו אתה אומר ככה בראיון העד, במענה לשאלה אם זכורה לו הצעת גברת קליין שהיא תבצע בעצמה חיפוש בטלפון הנייד לפי מילות חיפוש וכי הוא נענה להצעה הזו, אתה רואה את זה?

יופה: רק שנייה

עו"ד חדד: העד השיב כי לא זכור לו אירוע כזה אך אם היה כזה ההחלטה לפעול באופן זה התקבלה על ידי הממונים עליו בחקירה. אז קודם כל אמרת שהטלפונים לא רלוונטיים היא נסתרת מהעובדה שהדס עשתה לעצמה חיפוש עצמי בטלפון נכון?

יופה: לא. אני רשמתי שאני לא זוכר שהיה אירוע כזה שהיא דיברה איתי על זה אבל אם היה אז מי שהחליט זה הממונים.

עו"ד חדד: זה אירוע הרי ביזארי לחלוטין

השופט שחם: מר חדד הוא אמר שהוא איננו זוכר, לא בפעם הראשונה למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: אני חושב פשוט אולי יש איזה מחלה פתאום של

בשלב זה השופטים ממשיכים לבקש מחדד לכווץ את החקירה בגלל תשובותיו של העד והשופטת פרידמן-פלדמן אף מבקשת ממנו לכווץ את החקירה הבאה לחצי יום, אך חדד מסרב (החקירה הבאה אמורה להתרכז בעדותה של הדס קליין).

בהמשך:

חדד: תגיד לי אתה זוכר, זה הרי אירוע לא שכיח שמבקשים מעד לעשות חיפוש

יופה: יכול להיות שאני אבקש, אם יש לי אפשרות, אם יש עד שאני סומך עליו ויכול לחסוך בשלב הראשוני הוצאה של איזה צו אז כן, למה לא? להביא לי מסמכים מהטלפון שלו, בוודאי.

עו"ד חדד: אבל החיפוש

יופה: היא גם עשתה את זה בהמשך עם המיילים עם הכל

עו"ד חדד: אבל היא אומרת שהחיפוש היה לפי מילות מפתח, יכול להיות שתגיד לעד לעשות חיפוש לפי מילות מפתח? טענה די משונה.

יופה: אני לא יודע, אני מנסה, שנייה, תן לי רגע לענות

עו"ד חדד: הנה נותן לך

יופה: היא אומרת שאני אמרתי לה לעשות חיפוש לפי מילות מפתח?

עו"ד חדד: לפי מילות מפתח?

יופה: אז יכול להיות שכן

עו"ד חדד: מה מילות המפתח? לא היית מזכד את זה לפחות? ביקשתי מהעדה לעשות חיפוש בטלפון לפי מילות מפתח?

יופה: לא יודע, זה לא זוכד אז אם אין זכד אז לא זיכדתי את זה

עו"ד חדד: יכול להיות שזה גם לא היה?

יופה: מה לא היה?

עו"ד חדד: שלא ביקשת ממנה לעשות דבר כזה? שהיא ממציאה, שלא היה דבר כזה.

יופה: תשמע, אם היא אמרה שאני ביקשתי ממנה

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה זוכר

יופה: אני לא זוכר.

עו"ד חדד: תגיד לי יכול להיות שבחקירה כל כך מרכזית כמו שחקירה של ראש ממשלה יש טלפון שאתה מבין שהוא רלוונטי אתה לא תעשה בו חיפוש, לא תביא אותו למעבדה כדי שתבצע חיפוש מסודר?

יופה: עניין של

עו"ד חדד: רגע, שנייה, תקשיב לי עד הסוף, אבל כן תשלחו עד מפתח לבצע חיפוש עצמי בטלפון ואתה בכלל לא תזכור את הדברים האלו?

יופה: מה לא בסדר במה שאמרת? אני מקבל החלטה בתיק כזה אם לתפוס טלפון של בן אדם ולהוציא לו צו, זה לא החלטות שאני מקבל

עו"ד חדד: אה, זה לא החלטות שלך לעשות חיפוש עצמי בטלפון?

יופה: לא, זה לא החלטות שלי, ממש לא

עו"ד חדד: אז מי.

יופה: של מי, אני אומר לך עוד פעם, תעלה בהיררכיה

עו"ד חדד: עליתי שלחו אותי למטה אבל יכול להיות

יופה: אז אני מחזיר חזרה למעלה.

עו"ד חדד: … של חבלים וסולמות. בוא נמשיך

יופה: מה לעשות? אני לא ראש מחלק, זה שיהיה ברור, אני חוקר בתיק

עו"ד חדד: בוא נראה, אני רוצה להקריא לך מה אומרת הדס תגיד לי אם היה דבר כזה או לא, בסדר?
היא אומרת ככה, בעצת בן צור התקשרתי באמת לדני ולא הייתי בטוחה, דני יופה ולא הייתי בטוחה שהוא יסכים לקבל, החוקר, והוא אמר תני לי לבדוק את זה והוא חזר אלי מאוחר יותר ואמר לי בדקנו, זה בסדר, תבדקי לנו, נתנו לי מילים מסוימות, בדקתי, הטלפונים הישנים שלי כבר לא היה מה שעבר, עברתי דבר, גם הודעה לבן צור ועוד עדכנתי את עו"ד בן צור שזה מה שנאמר שאמרו שזה בסדר, שאפשר לחפש מילות חיפוש אפילו שהם ביקשו כמה מילים, אני לא זוכרת שמצאתי אפילו הודעה אחת. אתה זוכר דבר כזה?

יופה: לא. היא גם אומרת פה נתנו, בוא נדייק, היא לא אומרת שאני נתתי לה מילות חיפוש

עו"ד חדד: האמת שהיא אומרת שזה אתה אבל לא משנה. תגיד לי, היא אומרת התקשרתי לדני וכו', אני הקראתי את מה שהיא אמרה

יופה: בסדר, אני גם קורא

עו"ד חדד: היא אומרת אני התקשרתי לדני ודני אמר וכו'

יופה: בסדר

עו"ד חדד: תגיד לי איך עושים חיפוש בטלפון, איך אדם עושה לעצמו חיפוש לפי מילות חיפוש בטלפון? אתה יודע להנחות?

יופה: מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: האם אתה יודע להנחות את הדס קליין לבצע חיפוש בטלפון, בכל הטלפונים שלה לפי מילות חיפוש? פיזית איך עושים את זה? אנחנו לא יודעים.

יופה: לא, אני אין לי איזה רעיון עכשיו להגיד לך, אני לא זוכר גם שאמרתי לה לעשות את זה.

עו"ד חדד: לכן זה לא הגיוני שאמרת לה לעשות דבר כזה כי אתה לא יודע איך עושים דבר כזה חיפוש בכל הטלפון לפי מילות חיפוש?

יופה: אני לא אמרתי שאמרתי לה לעשות את זה

עו"ד חדד: אתה לא זוכר שאמרת? וזה דבר שהיית זוכר?

יופה: אני מניח שכן.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, הנה בסוף אדוני מצאנו משהו. עכשיו, היה לך צו לחפש בטלפון שלה באותו זמן?

יופה: לא שאני מכיר, אני לא עסקתי בצווים האלה

עו"ד חדד: מה זה חיפוש בהסכמה? מה זה החיפוש הזה?

יופה: מה?

עו"ד חדד: החיפוש, אם בכלל היה כזה?

יופה: אם היא אכן התבקשה לעשות חיפוש וזה, זה בהסכמה, בוודאי

עו"ד חדד: החתמת אותה על טופס הסכמה

יופה: אני לא התעסקתי עם זה

עו"ד חדד: היא אומרת שאתה התעסקת

יופה: היא אומרת שאני אולי ביקשתי ממנה והיא הביאה לי? היא חזרה אלי עם התשובה הזאת ואמרה לי אין?

עו"ד חדד: כן, היא אמרה שהיא התקשרה אליך

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה אמרת מקודם שזה לא היה, שהיית זוכר, אני אומר גם, אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, סליחה, שאם היית מבקש דבר כזה אתה היית מזכד אותו, היית כותב את מילות החיפוש, נכון?

יופה: נכון, התשובה היא נכון

עו"ד חדד: יופי

יופה: נראה לי פשוט שהיא טועה בפרסונה, זה הכל, אני לא מתעסק בדברים האלה פשוט, לא מתעסק עם הטלפונים, אולי היא דיברה עם עידן אדירם, זה יכול להיות, היא טועה בשם פשוט

עו"ד חדד: 13 בדצמבר 2016 אתה חוקר שוב את הדס קליין בסדר? יופי, עכשיו החקירה הזאת זה אחרי שהדס מסרה הודעה בשתי הזדמנויות, ב-6

יופה: שאתה אומר זו חקירה שלישית אני חקרתי, עידן אדירם ואז חקירה שלישית שלי?

עו"ד חדד: נכון, ובשלב הזה הדס קליין כבר מסרה בשתי הזדמנויות שונות חשבוניות בחניונים.

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אתה ידעת על ההחלטה לקבל מהדס קליין חשבוניות בחניונים.

יופה: מה זה לקבל חשבוניות בחניונים, לא הבנתי

עו"ד חדד: האם ידעת שהנחו, שהדס קליין הונחתה התבקשה לספק חשבוניות מחוץ למשרדי להב וזה נעשה בחניונים?

יופה: עידן אדירם נשלח להביא קלסרים של חשבוניות מהדס קליין, אם זו השאלה

עו"ד חדד: על ידך?

יופה: לא

עו"ד חדד: אני שואל אם ידעת עת ההחלטה?

יופה: כן, ידעתי שהיה, הוא הלך הוא הביא, גם חקרתי אותה למחרת על החשבוניות האלה

עו"ד חדד: אתה יודע מי קיבל את ההחלטה לאסוף את החשבוניות בצורה הזאת?

יופה: מה זה בצורה הזאת

עו"ד חדד: בצורה שלא במשרדי להב, בלי צו, תיכף נראה יש עוד אין ספור מאפיינים

יופה: הבנתי, הבנתי

עו"ד חדד: אתה יודע או לא יודע?

יופה: לא.

עו"ד חדד: בסדר, עכשיו, החקירה מתבצעת בחדר שלך בתיעוד קולי בלבד בסדר? למה?

יופה: קודם כל זה תועד קולי?

עו"ד חדד: כן, רק קולי

יופה: אז אני לא יודע אולי הייתה איזה בעיה עם חדרי חקירות, אני לא יודע למה.

עו"ד חדד: שלוש פעמים הדס קליין נחקרת תמיד יש בעיה עם חדר חקירות או שיש חדר חקירות וזה לא מתועד או שזה לא בחדר חקירות ובלי וידיאו.

יופה: אף אחד לא ניסה לעשות שום דבר, לא ניסה להסתיר או להעלים ולא להקליט או לא, אין חיה כזו

עו"ד חדד: בסוף החקירה הזאת, זו חקירה אמרנו השנייה שאתה חוקר את הדס, הדפסת לקליין את ההודעה הכתובה ונתת לה לתקן דברים נכון?

יופה: הגיוני, כן

עו"ד חדד: והקלדת את התיקונים במחשב נכון?

יופה: מה זה הקלדתי את התיקונים במחשב? איפה זה?

עו"ד חדד: אני שואל אותך, הקלדת את התיקונים במחשב? מה היה? מסיימים את החקירה.

יופה: יכול להיות, יש כמה טכניקות, יכול להיות שהדפסתי גרסה אחת, היא עברה, עשתה תיקונים גרסנו, קרענו, גרסנו את הגרסה הראשונה, הדפסנו את התיקונים שלה, יש כאלה אני צריך לראות את גוף ההודעה, יש כאלה שנוהגים לרשום אני אומרת, ש

עו"ד חדד: אז אתה דוגל בנוהל הראשון שגורסים את הגרסה הקודמת?

יופה: כן. גורס, קורע, גורס הקלדנו עוד פעם.

עו"ד חדד: מי אמר לך שמותר לגרוס הודעות קודמות?

יופה: מה זאת אומרת מי אמר לי שאסור? אני עשרים שנה גובה עדות מבן אדם, יש משהו שהוא מתייחס, יש כמה שיטות, יש כאלה שכותבים ככה אני רוצה להתייחס שבמה שכתבי בעמוד 3 זה וזה, מתקן, אני לא, מדפיסים מחדש וזה הכל מופיע, אני לא מוחק שום דבר, לא מתקן

עו"ד חדד: ודאי שאתה מוחק

השופט בר-עם: איך אפשר לדעת לאחר זמן שזה בעקבות התיקונים?

יופה: העד קורא כל פעם מחדש

השופט בר-עם: אבל יש תיעוד בגרסה השנייה.

יופה: לא, לא, אין תיעוד, במחשב?

השופט בר-עם: לא, כשאדוני אומר מקליד מחדש אז נאמר שאתה מקליד את ההודעה מחדש אני מבין?

יופה: זה לא מקליד מחדש, נניח גביתי הודעה של ארבעה עמודים, העד יושב מולי וקורא את ההודעה, הוא אומר ככה, תשמע, בעמוד 2,

השופט בר-עם: כן, יש תיקון

יופה: אז אני פשוט נכנס, אמרתי סבבה אז אל תחתום על זה בוא נקרא את זה שנייה, בוא נכניס את התיקונים האלה כרגע בגוף העדות

השופט בר-עם: אז יש לך גרסה אחת במחשב?

יופה: נכון. יש גרסה אחת בסוף

עו"ד חדד: אז איך אני אדע מה היה?

יופה: מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: איך אני אדע שהעד אמר משהו אחר לפני כן? איך אני אדע מר יופה העד אמר לפני כן משהו אחר?

יופה: קודם כל ככה זה עובד. 2. החקירות, בטח בחקירות מתועדות

עו"ד חדד: זה לא מתועד

השופט שחם: רגע תן לו להשיב מר חדד

יופה: אז אני אומר שמנו את זה בצד. במתועד אמרנו שאין בעיה אתה אומר נכון

עו"ד חדד: א. יש בעיה אבל לא במתועד

יופה: אוקי, אז אני מה אתה רוצה לדעת? בסוף העד קורא, מה יש להסתיר?

השופט שחם: השאלה מה שקורה בשיטה הזאת זה שהמהלך של החקירה לא מתועד, זה הבעיה. בסדר?

יופה: אוקי

השופט שחם: כי מקבלים מוצר סופי.

יופה: נכון

השופט בר-עם: ולא רואים את השכבות שזה עבר, זה אדוני מבין?

יופה: זה נכון, ככה זה עובד, ככה אני עובד עשרים שנה

השופט שחם: זה הקושי שנדמה לי שמר חדד מצביע עליו.

עו"ד חדד: אתה אומר כך עשית בחקירות, ככה זה עובד?

יופה: ככה אני עשרים שנה ככה אני עובד.

מה חדש?