יומן הבוקר
פולינה גוזבמן-קריב, יהודית תירוש (צילום: אלי ציפורי)
באחד מן הדיונים האחרונים במשפט נתניהו יהודית תירוש, התובעת, הודתה במו פיה כי הפרקליטות מסתירה ביודעין ובכוונת מכוון חומרים מצוות ההגנה. לא מאמינים? הפרוטוקולים מדברים
יהודית תירוש מודה: "אני מצהירה, התביעה עדיין יכולה להסתיר חומרים במדינת ישראל. ככה זה, אין מה לעשות".

עו"ד בן צור לתירוש: "ידעת שאין פגישת הנחייה והגשת כתב אישום"

עו"ד חן לתירוש: "התביעה הסתירה חומרים והצהירה הצהרות לא נכונות בבית משפט מחוזי ובעליון"

באחת החקירות הנגדיות של פולינה גובזמן-קריב התלהטו היצרים בין יהודית תירוש לפרקליטי נתניהו ואלוביץ', עו"ד בן צור ועו"ד חן.
ההתלהטות היתה בעקבות הודאתה של קריב שהיא הסתכלה ביומן של פילבר, שהוסתר מההגנה, וראתה שאין פגישת הנחיה לפי תיזת כתב האישום. קריב גם הודתה שהעבירה את המידע הזה ל"ממונים" עליה.
או אז התפרצה יהודית תירוש והתנפלה על צוותי ההגנה שמתנהלים בצורה פוגענית ובהמשך נפלט לה דבר מדהים: "אני מצהירה, התביעה יכולה להסתיר דברים. ככה זה. אין מה לעשות".

תירוש ניסתה להגיד שהתביעה לא חייבת להעביר את כל החומרים להגנה (תעודות חיסיון ו"תרשומות פנימיות") אבל העובדה שהיא השתמשה בפועל "להסתיר" אומרת דבר פשוט: על ראש הגנב בוער הכובע. תירוש אכן הסתירה חומרים מזכים רבים מההגנה.

***

עו"ד בן צור: עכשיו אני שואל למה. איך נדע? הרי לנו אין את היומן. איך אנחנו נדע שבשבוע הראשון אכן אין פגישה מתועדת, אם אין מזכר על זה?

עו"ד חן: ולא העבירו לנו את היומן.

עו"ד בן צור: ולא העבירו את היומן. אין לנו את היומן, אין לנו תיעוד שבדקת וראית שאין ביומן פגישה עם ראש הממשלה של מר פילבר בשבוע הראשון. איך הדבר הזה יצא?

קריב: אם אני לא טועה, המזכר שלי מדבר על התקופות שבהן עשיתי את הבדיקות ומה כן בדקתי. כלומר, לא היה מזכר שאומר מה לא.

עו"ד בן צור: אי אפשר להדפיס את מה שאין.

קריב: אני אומרת שוב, לא היה.

עו"ד בן צור: לא היה.

קריב: לא היה.

השופט בר עם: אין תשובה.

עו"ד בן צור: אין תשובה. עכשיו אני מניח שלא שמרת את המידע הזה לעצמך ולעצמך בלבד. זה מידע חשוב. תראו, דנים במועד עם פילבר, אני אראה לך כמה טחנתם אותו לגבי מועד הפגישה. בדקנו את היומן וביומן שלו, קחו בחשבון, אין פגישה עם ראש הממשלה בשבוע הראשון.

קריב: הבדיקה שלי הייתה לדעתי מחודש מאי, אם אני לא טועה, אם לא מאוחר יותר. כלומר, אני בזמן אמת לא עשיתי את הבדיקה וגם לא שמרתי באותו זמן שום דבר.

עו"ד בן צור: לכשבדקת, מתי שבדקת, נניח שנאמנים עלי דבריך, את המידע הזה שהוא מידע קריטי, הוא לא קונקלוסיבי לגמרי אבל הוא קריטי, פגישה מסודרת, צריך שתהיה ביומן, אם היא לא מופיעה – חזקה שהיא לא התקיימה.  יכולות להיות 17 ראיות למה היא לא התקיימה אבל המידע הזה, שמרת אותו לעצמך או חלקת אותו?

קריב:  כל ממצאי החקירה שלי…

השופט בר עם: לא. הבדיקה הספציפית שבדקת בדיעבד, במועד מאוחר יותר.

קריב: לא, כמובן. שוב, בדקתי. כמובן. זה שאין פגישה ביומן – ממוניי ידעו.

עו"ד בן צור: מי הם הממונים שלך? שמות. בסוף צריך להגיע למעלה השרשרת. אמרתי, להבין את גודל הפיאסקו אנחנו צריכים להבין. מי ידעו את זה? חלקת, ברור שחלקת, זה מידע מהותי. עם מי חלקת?

קריב: חלקתי כי עבדנו בצוות. אני ויריב עבדנו, אז בטוח שאותו שיתפתי בממצאים שיש.

עו"ד בן צור: מי עוד? משטרה? גורמי המשטרה? אחרי שישבו לו על הראש – נפגשת, נפגשת, נפגשת?

קריב: לא, אבל שוב, אנחנו מדברים על מועד מאוחר יותר.

עו"ד בן צור: זה לא משנה.

קריב: אני לא זוכרת את מי שיתפתי. יריב בוודאות ידע. אני לא זוכרת אם בני מסיקור הזה, אבל שוב, זה שאין פגישה שלו ביומן, זה לא משהו שמוסתר לדעתי.

עו"ד בן צור: לא נסתר מאף אחד.

קריב: בדיוק.

עו"ד בן צור: נכון, יופי, חוץ מאיתנו, וחוץ ממנו, וחוץ מבית המשפט בהתחלה. חוץ מזה, מרקיז הכול בסדר.

תירוש: סליחה, אני חולקת על דרך הצגת הדברים.

עו"ד בן צור: את יכולה לחלוק.

תירוש: עם כל הכבוד, יש מזכרים שחבריי ראו אותם לגבי מה נמצא ביומן.  לגבי מה שנמצא ביומן. גם לנו אף אחד לא אמר אבל מהמזכרים – – –

עו"ד בן צור: לא, אל תעידי עכשיו.

תירוש: רגע. אני מצהירה. התביעה עדיין במדינת ישראל יכולה להסתיר דברים. מהמזכרים של חומרי החקירה, של מה שנמצא ביומן, אנחנו מבינים מה לא נמצא ביומן. ככה זה. אין מה לעשות.  לא פעמים רבות נתקלתי במזכרים שאומרים מה לא נמצא אבל כן נתקלתי במזכרים שאומרים מה נמצא והמזכרים האלה מדברים על יומן והמזכרים האלה נמצאים אצלי כמו שנמצאים אצל חבריי.

עו"ד בן צור: את ידעת שאין פגישה בשבוע הראשון? ידעת שאין פגישה בשבוע הראשון?

תירוש: … הבנו מהמזכרים שקיימים מה יש ביומן ומה אין.

עו"ד בן צור: ידעת והגשת כתב אישום?

תירוש: בוודאי שהגשתי כתב אישום ואנחנו עומדים מאחורי פגישת ההנחיה שהייתה שלדעתנו התחזקה מאוד בראיות.

השופטת פרידמן פלדדמן: גמרנו.  השאלה הבאה. נתקדם.

עו"ד בן צור: אני מתקדם.

עו"ד חן: אין גבול.

תירוש: אין גבול לסגנון, אין גבול לשיח. אני רוצה לומר, באמת, אני 25 שנים פרקליטה, אני מעולם לא נתקלתי, אני חייבת לומר את זה, בסגנון של פרקליטים.

עו"ד בן צור: אני לא נתקלתי בכתב אישום כזה.

תירוש: תגיב תמיד עניינית לגוף העניין ולא בצורה כזאת מכוערת. סליחה אבל אני חייבת לומר את זה.

עו"ד בן צור: את מנסה להסיט את הדיון וחבל.

תירוש: אני לא מסיטה.

ז'ק עו"ד חן: אני רוצה לומר. גברתי הרשתה לומר את ההצהרה הפוגענית הזאת. אני מבקש לענות לה.  אני מבקש במחילה לענות להצהרה הפוגענית שהיא 25 שנה לא נתקלה בסגנון פוגעני כזה של פרקליטים. גברתי נתנה לה לומר ואני מבקש ואני מבקש לעיין מחדש בתגובה הראשונית של גברתי, לתת לי להגיב.  לא יכול להיות שבית משפט נותן להם לפגוע בנו בצורה כזאת ולי לא נותן להשיב.

השופטת פרידמן פלדמן: עורך דין חן, קודם כל, אדוני לא יצעק עלינו. דבר ראשון. אדוני יוריד את הטונים. נתחיל מזה.  אדוני יירגע. אמרה מה שאמרה, הגברת נפגעה, אנחנו נמצאים באולם ואנחנו רואים מה נאמר.

עו"ד חן: גם אני נפגעתי.

השופטת פרידמן פלדמן: אני באמת חושבת שאנחנו צריכים להתקדם בצורה עניינית.

עו"ד חן: אבל גברתי, למה לי לומר להפסיק כאשר מי שעשה את השיח זו חברתי?

השופטת פרידמן פלדמן: מה אדוני רוצה לומר?

השופט בר עם: אדוני יאמר.

עו"ד חן: אני רוצה לומר שהיא רק 25 שנה עורכת דין, אני 30 שנה לא נתקלתי בהתנהלות כזאת של התביעה, שעכשיו אני אומר מה שעד עכשיו נמנעתי מלומר כי לא פגעתי.

השופטת פרידמן פלדמן: לא. סיימנו בזה.

עו"ד חן: שהסתירה, שכיחדה, שהצהירה הצהרות לא נכונות בבית משפט מחוזי ובבית משפט עליון.

השופטת פרידמן-פלדמן: ערך דין חן, סיימנו.

עו"ד חן: תקלה אחרי תקלה אחרי תקלה. אני 30 שנה, לא 25 שנה, לא נתקלתי בתביעה כזאת.

פרידמן פלדמן: עורך דין חן, סיימנו עם זה אמרתי. סיימנו.  גמרנו. אדוני ישב. סיימנו.

עו"ד ז'ק עו"ד חן: שערורייה.

השופטת פרידמן פלדמן: תפסיקו עם השיח ההדדי אחד עם השני.

עו"ד חן: אני לא אמרתי את הדבר הזה על חברתי. ההפך, נמנעתי מלומר את זה עד היום.

השופטת פרידמן פלדמן: עורך דין חן, משני הכיוונים יש כאן אמירות מיותרות כל הזמן. אתם רוצים לדבר, תצאו החוצה לדבר.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »