יומן הבוקר
תת-ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
עבירה מס' 9 שעליה אחראי יואב תלם: הסתרת מסמכים מזכים מפילבר, כמו היומן שלו. התירוץ של תלם: "אין לי הסבר, לא זוכר, לא בטוח שאני מהדרג שלי ברזולוציה נכנס לניירות הספציפיים או לכל מסמך ומסמך. בקריאה מאוד מהירה זה דווקא תומך בתיזה" (תלם כמובן משקר)

הפרוטוקולים מדברים! מקטע נוסף מתוך עדותו של תת-ניצב יואב תלם, מצוות החוקרים בתיקי נתניהו. אפילו השופטים קולטים את ניסיונות ההתפתלות וההסתרה. חוקרים את החוקרים ‼

***

עו"ד חן: אתה יודע שהיומן הדיגיטלי של פילבר נתפס על ידי המשטרה בפלאפונים שלו ובמחשב שלו שנתפס?

תלם: בשלב המעצרים אני מניח או אחרי היותו עד מדינה?

עו"ד חן: כן, לא, בשלב המעצרים.

תלם: כן. אני מניח.

עו"ד חן: אתה מניח?

תלם: היומן הדיגיטלי נתפס?

עו"ד חן: ב-2017 הוא נתפס.

תלם: אה, בחקירת בזק.

עו"ד חן: כן. הוא היה אצלכם כבר עוד מזמן,

תלם: את זה אני בטח לא זוכר כי לא הייתי, אבל,

עו"ד חן: לא

תלם: אבל אני מניח שהולבן או נעשה בו שימוש, לא יודע. בשלב של החקירה אצלנו.

עו"ד חן: זה "נח" בשבע שגיאות. אבל בוא, אל תניח. גם כשאתה לא מניח אני צריך לתקן אותך, וכשאתה מניח בכלל לאן אנחנו הולכים.

תלם: אז תעזור לי.

עו"ד חן: אני אעזור לך. ב-2017 במסגרת חקירת תיק בזק נתפסו המכשירים הדיגיטליים של פילבר. ביניהם היה יומן.

תלם: אוקיי.

עו"ד חן: חברי מתקן אותי. בהם היה יומן. לא התכוונתי שבין מכשיר למכשיר היה יומן. בהם היה יומן. אני מודה לחברי על התיקון. יומן דיגיטלי. במכשירים הדיגיטליים. עכשיו, אתה סיפרת כאן על החפיפה שעשיתם לקראת הקמת הצח"ם ולאחר הקמת הצח"ם ועד היציאה לחקירה הגלויה, עם חוקרי רשות ניירות ערך, נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: היו מפגשים, היו שיחות, הם שיתפו אתכם בממצאי החקירה ובמה שהיה.

תלם: נכון.

עו"ד חן: וחומרים שנתפסו, יש לנו גם מסמך העברת חומר מרשות ניירות ערך למשטרה, החומרים שנתפסו גם הועברו לתיק הזה, לתיק 4000. בסדר? עד כאן עובדות.

תלם: כן.

עו"ד חן: ואתה אחראי על החקירה ואתה למדת לפני שאתה יוצא לפרוץ, מה התשתית הראייתית, שאיתה אתה יוצא לחקירה. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: ובהקשר הזה אני אומר לך שהיה יומן של פילבר. יומן של פילבר. מתוך היומן הזה של פילבר, האם אתה יודע, ואם כן הסבר כיצד מדוע ולמה, הופקו מופעים מסוימים באמצעות מילות חיפוש כאלה ואחרות, אבל היומן עצמו לא הופק מהתצורה הדיגיטלית שלו לנייר, גם בתצורה הדיגיטלית שלו הוא לא נסרק, או יותר גרוע, אם הוא נסרק ומצאו שם מופעים רלוונטיים אז זה בכלל גרוע, אבל אני מניח שהוא לא נסרק מתחילתו ועד סופו גם בתצורתו הדיגיטלית על ידכם, ובכל מקרה שורה תחתונה, היומן הזה לא נמסר להגנה. האם אתה יודע?

תלם: לא יודע.

עו"ד חן: כן. אתה לא יודע מזה. לכן אתה גם לא תדע למשל, דוגמה אחת, על הופעה או אי הופעה של פגישת ההנחיה המפורסמת ביומן, כן מופיעה/לא מופיעה. אתה לא תדע.

תלם: לא.

עו"ד חן: אתה לא יודע. ואתה לא תדע למשל על פגישות עם גיל סספורטס שנשא תפקיד בכיר בהוט טלקום, שזה אמור להשפיע על סוגיה אחרת, והיא נושא ההדדיות שנבדקה על ידכם כאחד הנושאים הרגולטוריים. אתה לא תדע.

תלם: לא זוכר דבר כזה.

עו"ד חן: לא זוכר דבר כזה. וזה למרות שפילבר שולח אתכם לחפש ביומן. אגב הסוגייה בדבר הזה, הנושא הזה בורר בהרחבה פה בבית משפט, אין צורך לחזור עליו. אני מפנה למשל לפרוטוקול בעמוד 22,308 בעניין הזה. אבל אתה לא יודע. נכון?

תלם: לא יודע.

עו"ד חן: במוקד האירוע הרגולטורי שאתם חקרתם אותו עמד נושא מה שאנחנו קוראים פה לשם הקיצור 'אישור עסקת בזק-יס'. זה היה המופע הרגולטורי המרכזי. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: ובעניין הזה זומנו הרבה מאוד עדים. זומן אבי ברגר שנחקר ברשות ניירות ערך לחקירה נוספת במשטרה, הוא היה מנכ"ל משרד התקשורת. נכון?

תלם: כן.

עו"ד חן: וזימנתם את סמנכ"ל הפיקוח במשרד התקשורת מימון שמילה. נכון?

תלם: נכון מאוד.

עו"ד חן: וגם את יו"ר מועצת הכבלים והלוויין יפעת בן חי שגב.

תלם: נכון.

עו"ד חן: ואת היועצת המשפטית של משרד התקשורת דנה נויפלד. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: פילבר נחקר בהרחבה על הנושא, דרך אגב עוד הרבה נושאי משרה אחרים שנחקרו בעדות פתוחה סביב הנושא הזה, נתתי לך כמה מרכזיים שבהם, בוודאי לא ממצה, נחקר גם פילבר באזהרה על הנושא הזה. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: ותסכים איתי שתפקיד הצח"ם, שאתה היית ממונה עליה, זה לא רק לחקור את האנשים פרונטלית על אותו אירוע, אלא זה לתפוס, לאסוף, ללמוד מסמכים ולהציג אותם לנחקרים. כי אתם חוקרים על אירוע שקרה שנים קודם, שנים קודם, כמעט כמו מה שקורה בינינו עכשיו שאני חוקר אותך פה שנים אחר כך, אחרי אירוע החקירה, אתם בחקירה חוקרים על אירוע שקרה שנים קודם. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: ובמסגרת התפיסה של המסמכים אתם ממיינים אותם, אתם מסווגים אותם, אתם לומדים אותם ואתם בונים לעצמכם תמונה מתוך הראיות הפורנזיות, המסמכים, ואז אתם מציגים את הדברים לנחקרים שמעידים שנים אחר כך על אירועים שבהם השתתפו לפעמים 'תעיד חופשי לפי זיכרונך', לפעמים 'אני מציג לך מסמך כדי לרענן את זיכרונך' ככל שזה תואם או לא תואם, מראים להם מסמכים כדי להפגיש אותם עם עדותם כי המטרה היא לגלות את האמת. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: נכון. עכשיו. במסגרת המסמכים שנתפסו בחקירה הזאת בתיק 4000 אתם עשיתם חיפוש בביתם של סטלה הנדלר וניר חפץ ואלי קמיר ופילבר, נכון?

תלם: נכון. אצל אלי קמיר אני לא זוכר, לגבי סטלה אני מניח שכן.

עו"ד חן: לא, לא אמרתי לגבי סטלה, אני אמרתי במסגרת חקירת תיק 4000 עשיתם הרבה חיפושים בבתים. אה, אתה לא זוכר את החיפוש אצל אלי קמיר.

תלם: אצל סטלה ואלי קמיר אני לא, אני מניח שיש חיפוש על סמך צווי חיפוש, אם אתה אומר, זה בסדר.

עו"ד חן: כן כן. נעשו חיפושים. אבל אתה צודק, נתתי יותר מדי שמות שלא קשורים לעניין. למשל אלי קמיר, כן קשור לעניין, לא קשור לעניין, זה לא חשוב. עשיתם חיפוש בבתים ותפסתם מסמכים.

תלם: נכון.

עו"ד חן: ביניהם בבית של פילבר.

תלם: נכון.

עו"ד חן: ותפסתם מסמכים גם ביום הפרוץ. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: ואתם גם הוצאתם צווים לקבל מסמכים, למשל למשרד התקשורת. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד חן: ונמסרו לכם מסמכים ממשרד התקשורת בין על ידי נחקרים שנחקרו ובאופן ספציפי מסרו, למשל עו"ד דנה נויפלד מסרה הרבה מסמכים, ד"ר יפעת בן חי שגב מסרה הרבה מסמכים, מימון שמילה אנחנו יודעים שמסר הרבה מסמכים, וגם מהמשרדים עצמם, למשל משרד התקשורת מעביר לכם מסמכים מהמשרד שלו בתל אביב דרך צווים. נכון?

תלם: עושה שכל. נכון.

עו"ד חן: כן כן. זה מה שהיה, הוכח, נציג לך, אנחנו מנסים לקצר. כל מה שאני אומר לך לא רק עושה שכל אלא זה על סמך מה שהיה אני מציג לך. בסדר?

תלם: בסדר גמור.

עו"ד חן: במסגרת התפיסות האלה, אני עכשיו ממקד, כמו שאתה אומר, מהכביש הראשי אנחנו מתמקדים קצת יותר, אנחנו בבזק-יס, אנחנו בפעולות ההכנה שלכם, אנחנו בחשיבות של המסמכים לחקירה פרונטלית של העדים על אירועי עבר שנים קודם ודיברנו על חיפושים, אני ממקד את זה בחיפוש בביתו של פילבר ומסמכים שקיבלתם ממשרד התקשורת מתל אביב, נתפסים מסמכים שאני רוצה להראות לך אותם. אלה מסמכים שאני נותן לך, שרק תראה על מה אני מדבר. בגדול, אני אתאר אותם. אני רק אתאר. בסדר?

תלם: אלה מסמכים שתפסנו, כן?

עו"ד חן: כן. כן.

בהמשך:

עו"ד חן: עכשיו, רק כדי שנבין על מה מדובר, המסמכים האלה מתחילים בפניה מאוגוסט 2015 של עו"ד ימין מרשות ניירות ערך למשרד התקשורת, פניה בין משרד ממשלתי למשרד ממשלתי, כדי לברר סוגיות עובדתיות שקשורות לעסקת בזק יס. אתה רואה?

תלם: רואה.

עו"ד חן: תסתכל למשל בסעיף 6 למכתב, באופן קונקרטי שואלים אותו, משרד התקשורת נשאל שם על מה הייתה עמדת משרד התקשורת מימים ימימה, לא מוגבל לתקופת פילבר, מה זה סוגיית התנאים, האם הם עלו, לא עלו, ירדו, מי החליט על הורדתם. מנסים לברר את כל האירוע הזה. רשות ניירות ערך, לצורך שלהם. אתה רואה את זה?

תלם: כן. אני ככה סורק וסוקר את המסמך תוך כדי.

עו"ד חן: כן. ומה שאני מציג לך עוד פעם במקרו ומלמעלה, זה מה שמופיע במסמך של הפניה של עו"ד מוטי ימין.

תלם: שמה מטרת המסמך? בירור? אני מנסה להבין מה מטרת הפניה. בירור של,

עו"ד חן: הייתה סוגיה שנבדקה בין היתר ברשות ניירות ערך שקשורה בבזק, לא קשור לחקירה שלכם, ולצורך זה הם היו צריכים לברר את השתלשלות העניינים שקשורה למה שהצגתי לך בעסקת בזק-יס. בסדר?

תלם: כן.

עו"ד חן: ננסה לנקות את כל המסיחים, להתמקד בעיקר. בדיוק. העיקר זה לא מה רשות ניירות ערך התעניינה, זה יותר מה הפניה ומה היא שואלת. בסדר?

תלם: כן.

עו"ד חן: עכשיו אני אומר לך, אני מיד אשאל אותך שאלות כלליות על ההיכרות שלך עם כל המסמכים האלה, אבל אני נותן לך עוד נתון וגם המסמך הזה נמצא בפניך, שהבסיס למענה של פילבר אות באות מילה במילה בחלקים הרלוונטיים לעסקת בזק-יס, זה פשוט העתקה של מה שכתב לו הרן לבאות ועבר את היועצת המשפטית עו"ד דנה נויפלד כי הוא מתייחס לתקופות עוד לפני תקופתו של פילבר, ולמשל מציינים שם את עמדת משרד התקשורת תחת ברגר ב-19 במרץ, בישיבה שהיתה, שאין מניעה באישור המיזוג, והמשרד ישקול הוספת תנאים נוספים על תנאי הממונה.
זה הביטוי המדויק של תוצר אותה ישיבה כפי שמופיע במכתב. ויש התייחסות לשאלת התנאים ששם הרן לבאות כותב שהם תנאים טכניים, והם תנאים שממילא נמצאים בתקנות בתנאי הממונה על ההגבלים העסקיים ולכן הוחלט לא לכלול אותם בסופו של דבר בפני מועצת הכבלים והלוויין כעמדת משרד התקשורת ובאישור שר התקשורת על פי המלצתם. זה התיאור. בסדר? אתה איתי?

תלם: אה, כן, אני מנסה לא ללכת לאיבוד בין הנתונים שאתה חושף בפניי, אבל בסדר. אני שומע.

עו"ד חן: בראיון העד, רק כדי שנתאם בינינו ציפיות לגבי איזה עומק אני חופר ואיזה מסמכים אתה מכיר ואתה לא מכיר. בראיון העד לקראת עדותך בריענון הזיכרון, אתה לא ראית את המסמכים הללו או את חלקם?

תלם: לא.

עו"ד חן: לא ראית אותם.

תלם: אה, לא.

עו"ד חן: זאת אומרת אתה עכשיו נפגש איתם לראשונה במרחק שנים, מאז ימי החקירה?

תלם: יכול להיות שראיתי את זה אז בזמן אמת, אני פשוט לא זוכר את המסמכים האלה. לא בטוח שאני מהדרג שלי ברזולוציה נכנס לניירות הספציפיים או לכל מסמך ומסמך.

עו"ד חן: כן, אבל פה מדובר במסמכים מכוננים, הם מאוד חשובים. מדוע? כי במרחק השנים אתם שואלים אנשים בדיוק על האירועים האלה, מה עמדת משרד התקשורת לפני ואחרי פילבר. אתה מסכים איתי, זה נושא מרכזי בחקירה.

תלם: כן.

עו"ד חן: ומה היה התהליך לגבי תנאים נוספים שהיו אם היו והורדו אם הורדו. נכון? גם את זה אתה מסכים איתי, את זה בגדול אתה יודע כאחראי על החקירה, זה הנושא המרכזי.

תלם: כן. כן.

עו"ד חן: והנה מסמכים מזמן אמת, אוגוסט 2015, לפיהם לא צריך לסמוך על זיכרונם של עדים, לכן הם מסמכים מאוד חשובים. אתה מסכים איתי?

תלם: כן.

עו"ד חן: כן. מה הסברך לכך שהמסמכים האלה לא הוצגו לאף אחד מהעדים? לאף לא אחד מהעדים שנחקרו בעניין בזק-יס שכבר סיכמנו שעמד במוקד החקירה שלכם על נושא הרגולציה?

תלם: לא הוצגו במניין ימי המעצר או בכלל?

עו"ד חן: לא הוצגו לחשודים במניין ימי המעצר, מחוץ למניין ימי המעצר, לעדים רגולטוריים שנחקרו בעדות פתוחה בתקופת המעצר של אחרים, אחרי תקופת המעצר של אחרים. מעולם. בשום צורה ובשום אופן, לא ברמז ולא בפשט ולא בסוד ולא בכלום. ולא ב-, אני לא מצליח לחשוב על דרך אחרת. לא הוצגו לאף עד. לא עד ולא חשוד.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש לאדוני תשובה? השאלה הייתה למה הם לא הוצגו. מה אתה אומר… שהם לא הוצגו?

תלם: אין לי הסבר. אם זה היה במניין ימי המעצר אז יכול להיות שבתיעדוף היה נכון להציג ראיות אחרות, אני לא משוכנע שיש חובה להציג את המסמכים האלה. אני בקריאה מאוד מאוד מהירה חושב שהניירות האלה, אבל יכול להיות שאני טועה, דווקא תומכים בתזה ש-, יש פה כן דיבור או התייחסות להתניית תנאים שבסוף לא הותנו, אז אני באמת לא,

השופט משה בר-עם: אלה מסמכים רלוונטיים?

תלם: הם מסמכים רלוונטיים. הם גם נמצאים,

השופט בר-עם: אז לא היה מקום להציג אותם בחקירה בין אם לכאן ובין אם לשם? זאת אומרת,

תלם: נראה לי שהיה מקום להציג אותם. אני באמת, מקריאה מהירה זה נראה לי רלוונטי, אני לא בטוח שיש פה את, אני אומר בזהירות, את ראיית הזהב, אבל יכול להיות שהתקבלה החלטה שהגירסה שנמסרה היא מספקת, אבל הנה, עכשיו בשלב המשפט אני מבין שמציגים את המסמכים האלה.

עו"ד חן: אתה אומר 'בשביל זה יש משפט'.

תלם: לא, בכלל לא. בשביל זה יש את סעיף 74 שאין חקירת… סניגור ולכן כל חומר החקירה מגיע אליכם ואתם עושים שימוש. אבל אין לי הסבר. לשאלתך אין לי הסבר.

עו"ד חן: אני אסתפק בזה, למרות שאני חייב לומר, המתנות שהוא נותן זה עוד שבוע חקירה. זה פשוט נפלא וטוב.

השופטת פרידמן-פלדמן: אין לו הסבר, זו התשובה…

עו"ד חן: אין לו הסבר. לא, גבירתי, בסדר, על דרך הצמצום בואו נסכם שאין לו הסבר. ואני אפילו לא מתווכח איתו.

השופטת פרידמן-פלדמן: אולי תענה לשאלות שאתה נשאל. אל תפתח חזיתות חדשות.

תלם: מאה אחוז, אני רואה שאני מכשיל את עצמי, אני אענה בקצרה.

עו"ד חן: למה להכשיל את עצמך? אתה עוזר לגילוי האמת.

תלם: חד משמעית.

השופטת פרידמן-פלדמן: רק פותח עוד חזיתות.

עו"ד חן: אתה רק עוזר לגילוי האמת. הרי זו המטרה של בית משפט בישראל. בסדר?

תלם: בהחלט. מקובל. בעשיית צדק.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »