יומן הבוקר
תת-ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים: עבירה מס' 10 שעליה אחראי יואב תלם: חיפוש גופני חודרני לשלמה פילבר, במסגרתו נדרש ממנו להתפשט לחלוטין. התירוץ של תלם: "צריך לבדוק מול שב"ס. אני לא זוכר אם במקרה הזה גם נערכנו לתרגיל חקירה. לא מן הנמנע"

פרוטוקול נוסף מעדותו של תת-ניצב יואב תלם, מבכירי צוות החוקרים בתיקי נתניהו. תיעוד רשמי כיצד הוא מתפתל על דוכן העדים, כשהוא מנסה לנער מעצמו את אחת ההחלטות הכי שערורייתיות – בדיקה פולשנית לעד, ללא צורך אמיתי. חוקרים את החוקרים‼

***

עו"ד בן צור: אוקיי. עכשיו, פילבר אנחנו יודעים, הוא לא אדם מסוכן. נכון? אין חשש של הימלטות. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד בן צור: אוקיי. הוא גם לא עוסק בפעילויות כמו סמים, אמל"ח, שמייצרים אולי איזו שהיא מסוכנות מטבעה, נכון?

תלם: נכון.

עו"ד בן צור: אדם נורמטיבי, עורך דין, מנכ"ל משרד ממשלתי. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד בן צור: נכון. אני רוצה להראות לך מה הוא תיאר כאן בבית המשפט בפרוטוקול.

תלם: זה בדיון בהארכת מעצר?

עו"ד בן צור: לא, זה בבית המשפט כאן.

תלם: אה, כאן. כן.

עו"ד בן צור: כן. ש"בלילה זה הלילה אחרי", "נכון", "אתה זוכר את התהליך המשפיל שחווית?" "כן". "לקחו אותך לבית כלא, חיפוש גופני משפיל" "נכון" "כלא הדרים?" "כן". "זה גם תהליך קליטה של אסיר למרות שאתה עצור? " הוא אומר "היה כולו הצגה אחת גדולה, אין שם את כל הצוות הזה ב-20:00 בלילה, הביאו אותו במיוחד כדי לעשות לי הצגה" מה ההצגה, בוא נראה.
אני אומר לו: "לא הייתה שום סיבה שיערכו עליך חיפוש, היית במשמורת שלהם" הוא אומר "הייתי 48 שעות יחד איתם". "זה חיפוש גופני, נכון?" "כן. זה היה חיפוש גופני חודרני ודרשו ממני להתפשט לחלוטין".
עכשיו לפני שתגיד לי "לכו תבדקו בשב"ס", אני אראה לך אחרי זה ממשקים שלך ושב"ס, כולל העובדה שגם הוא טורטר בלילות בין שני בתי מעצר שונים, אז אנחנו יודעים שפילבר, שוב, יודעים, אדם נורמטיבי, הוא נמצא איתכם כבר גם כן 48 שעות.
תסכים איתי אגב שלא מקובל לעשות חיפוש חודרני לסוג כזה של נחקר בתיקים שאנחנו נניח מדברים עליהם כאן. נכון? לא מקובל. נמצאים כולם עם נחקרים ו-

תלם: אני לא רואה צורך בחיפוש גופני פנימי. כן.

עו"ד בן צור: יופי. נכון. אז למה זה נעשה לפילבר?

תלם: צריך לבדוק מול שב"ס.

עו"ד בן צור: אמרתי שתגיד 'לבדוק מול שב"ס'. כן.

תלם: א. לבדוק מול שב"ס בהנחה שהיה כזה חיפוש וב. לבדוק אם היה, מה הצורך שלו.

עו"ד בן צור: אתה חושב שהוא אומר לא אמת פה בבית המשפט? הוא עד מדינה.

תלם: חלילה. אני משוכנע שהוא אומר אמת.

עו"ד בן צור: אוקיי. אתה מסכים שזה לא לצורך. לפי מה שאתה מכיר?

תלם: צריך לבדוק מול שב"ס.

עו"ד בן צור: כן. אמרתי. אתה מסכים, בוא, בנתונים שישנם, בהנחה שמשב"ס לא הגיע מידע מודיעיני שפילבר הגיע מחדרי החקירות מלה"ב שנושא איתו משהו בתוך גופו, אין סיבה בעולם, סליחה על הביטוי, להפשיט אותו, ולעשות לו חיפוש חודרני. נכון?

תלם: מבחינה חקירתית אין שום צורך לבצע חיפוש גופני פנימי.

עו"ד בן צור: אבל זה כמובן דבר שאצל הנחקר, שאתה יודע, הוא לא מורגל בדברים הללו, זה דבר מאוד פוגעני ומשפיל. נכון?

תלם: ככל שהיה חיפוש גופני פנימי, צריך לבדוק מול שב"ס, אין לי ספק, גם אם האקט הזה היה מוצדק, צריך לבדוק מול שב"ס, זה אירוע משפיל, טראומטי, וכל מילה נוספת שתרצה לתאר.

עו"ד בן צור: ולבדוק גם מול שב"ס למה הוא מגיע לבית מעצר א', ואז אומרים שאין מקום ואז הוא מגיע לבית מעצר ב', גם זה לבדוק מול שב"ס או לבדוק איתך?

תלם: אני לא זוכר אם הבסיס לזה היה קשור לתרגיל חקירה. אבל ככל שלא, צריך לבדוק מול שב"ס או מול גורמי החשיפה שביצעו את הליווי.

עו"ד בן צור: ובתיאום המבצעי שלך לא מתקשרים היוצאים 'שלום, אנחנו מביאים אליכם כרגע עצור, יש מקום/אין מקום', לפני שמתחילים לנסוע שעתיים למקום א' בלילה ואחרי זה עוד שעה למקום ב' בלילה?

תלם: בתיאום המבצעי האם מתקשרים אלי?

עו"ד בן צור: לא הפוך. אנשיך המבצעיים, לפני שלוקחים את הנחקר ב-23:00, 24:00 בלילה לבית מעצר פלוני, שמסתבר שאין מקום, הם לא מתקשרים לפני זה, אתה יודע, כולם הרי רוצים לישון באיזה שהוא שלב בלילה. "שלום, אנחנו מביאים לכם עצור, יש מקום/אין מקום?"

תלם: כן, אמור להיות,

עו"ד בן צור: אמור להיעשות, נכון?

תלם: אמור להיות תיאום מוקדם באמצעות זרוע החשיפה אל מול שב"ס, נחשון, ליווי. בהחלט.

עו"ד בן צור: אז מה קרה בכשל התהומי הזה, אני אגיד לך שהוא לא כשל, זה הכל יוזמה פרטית כמובן, יוזמה, סליחה, לא יוזמה פרטית, שלוקחים אותו לבית מעצר א' ואחרי זה לבית מעצר ב' כי הם אומרים להם 'אין מקום', זה הכל מתוכנן מראש. נכון?

תלם: אני לא בטוח שהיה פה תכנון מראש ואני לא חושב שיש פה כשל בתיאום. יכול להיות שהייתה טעות. אבל אני לא יודע. צריך לבדוק מול שב"ס ומול מי שהיה אחראי על הליווי.

עו"ד בן צור: כן. אבל אם זה היה מקרה אחד, יכול לקרות. אבל אם זה רפטטיבי משהו, אצל נחקרים מהותיים שונים?

תלם: אני חייב להגיד שמהניסיון שלי לא פעם ולא פעמיים יש היבטים כאלה ואחרים של ליווי ותיאום שמגיעים למקום אחד ואז עוברים למקום אחר. כל עוד זה לא מדובר בתרגילי חקירה, דברים כאלה יכולים להתרחש, זה קורה לא פעם ולא פעמיים. כן.

עו"ד בן צור: טוב. יסיק המסיק. הלאה.

השופט משה בר-עם: לא אושר תרגיל חקירה במקרה הזה? אדוני אומר כל עוד זה לא, אדוני יודע לומר פוזיטיבית אם היה או לא היה?

אמיר טבנקין מהפרקליטות: אדוני, רק לפני שהעד עונה אני אזכיר שיש תעודת חיסיון על חלק מפעולות החקירה שיכולות להיות רלוונטית לשאלה הזאת.

השופט בר-עם: על השאלה הזו יש חסיון?

טבנקין: מה שאין עליו תעודת חיסיון, גולה במסגרת החומר.

עו"ד בן צור: על הנושא שאנחנו … כרגע ובית המשפט החל לשאול, זה חלק מהחיסיון? פשוט כדי להבין על מה אנחנו פה,

טבנקין: שוב, זה כבר עלה בעבר כשנשאלו פה חוקרים נדמה לי לגבי,

השופט בר-עם: השאלה הספציפית, על זה יש חסיון. אני שואל את אדוני.

טבנקין: לא על השאלה, וייתכן שעל התשובה של העד יכול להיות חסיון.

השופט בר-עם: אדוני יכול לומר לעד, הוא  יודע מה להשיב.

טבנקין: אני לא יודע אם העד מכיר את מלוא תחולת תעודת החיסיון.

השופט בר-עם: נכון, אבל זה תרגיל חקירה כן או לא. זה כשלעצמו …

טבנקין: לא, על השאלה הכללית הזו

השופט בר-עם: זה מה ששאלתי. לא ביקשתי פרטים אם אכן זה היה …

טבנקין: סליחה, אולי לא הבנתי את שאלת בית המשפט.

תלם: כבודו, אני לא זוכר אם במקרה הזה גם נערכנו לתרגיל חקירה. לא מן הנמנע. פשוט אני באמת לא זוכר. סביב נחקרת אחרת אישרתי שבאמת יתוכנן פה תרגיל חקירה. אני פשוט לא זוכר אם גם פה תוכנן תרגיל בעל מאפיינים דומים. אני שוב פעם נזהר כי אני לא מכיר את תעודת החיסיון, אבל אני לא זוכר.

עו"ד בן צור: טוב. אנחנו מאוד זהירים פה, אתה שם לב? יפה מאוד הזהירות הזו. עד שזה מגיע כמובן לחיפושים האלה, שאז הזהירות קצת מתפוגגת לה. הלאה. אמרת שאתם מחפשים לאתר עד מפתח. כך מופיע במזכר.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »