יומן הבוקר
תת-ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים❗ עבירה מס' 15 שעליה אחראי תת-ניצב יואב תלם: נעלם תיעוד של שיחה בין החוקרת הבכירה ציפי גז (היום שופטת) לבין שלמה פילבר. התיעוד נעלם למרות שתלם הקריא ממנו מהמחשב.

התירוץ של תלם: "לא זוכר, עברתי שני תפקידים. אין לי מושג איך בודקים במחשב, ואיך נכנסים. יש יחידה חוקרת, יש פרקליטות מלווה, מה שמצאו – מצאו, מה שבדקו – בדקו".

עו"ד בן צור ועו"ד ז'ק חן, פרקליטי נתניהו ואלוביץ', מנסים לפצח את התעלומה מה היה על מסך המחשב של החוקר הבכיר, תת-ניצב יואב תלם, ומה הוא הקריא מהמסך.
העד מתפתל עד שאפילו השופטים מתקשים להבין. חוקרים את החוקרים ‼

***

עו"ד בן צור: אז עכשיו בוא תגיד לי בטובך, יש שיח בין הגברת גז (ציפי גז, לשעבר מנהלת החקירות והמודיעין ברשות ני"ע והיום שופטת בישראל) לבין פילבר.
אנחנו רואים. ציפי דיברה איתו. דיברנו על התכנים של השיח (השיח הזה עלה מחקירת פילבר ע"י תלם).
אתה יכול להגיד לי למה השיח הזה לא מתועד? בצורה ישירה. אני אגיד לך מה זה צורה ישירה. כשיושבים ומצלמים ומתמללים בדיוק את הנושאים. למה אין תיעוד לזה? בצורה ישירה. יש לך הסבר?

תלם: לגבי השיח שדובר פה בין ציפי לבין המועמד אז להיות עד מדינה שלמה פילבר, התיעוד צריך לבוא לידי ביטוי או בתמליל הזה ותמליל החקירה הקודמת במסגרת המשא ומתן, או באותו חלק חסר בגלל תקלה טכנית, שמופיע לידי ביטוי ברמה הכללית במזכר של רב פקד שלומי חכמון.

עו"ד בן צור: האמת שלא כל כך הבנתי אבל בוא נתקדם. אמרו לי לתת לך אפשרות אחת, בדרך כלל לא לתת לך הלוך/חזור… עכשיו תגיד לי כך, אנחנו רואים עוד דבר כשאנחנו מעיינים ומסתכלים. שאתה מקריא לפילבר מתוך המחשב שלך. אתה רוצה להסתכל שוב?

תלם: ראיתי את זה בווידאו.

עו"ד בן צור: ראינו בווידאו. כלומר אתה בהתחלה אוחז בטלפון סלולרי ואז כשהוא שואל אותך, אתה גולל עם האצבע על מסך של המחשב, ומקריא לו מתוך המחשב. אתה רוצה לראות שוב? שאנחנו נדייק? הנה, תסתכל. הנה, הוא שואל,

תלם: כן.

עו"ד בן צור: יופי. איפה נוהל השיח הזה עם פילבר?

תלם: איפה נוהל השיח הזה?

עו"ד בן צור: הנה ציפי גז, אתה היית או לא היית אני לא יודע בקטע הזה, אבל ציפי גז הייתה עם פילבר. איפה זה נוהל? קודם כל, איפה השיח הזה נוהל. היא נפגשה איתו, היא דיברה איתו, הוא שכח נקודה.

תלם: שוב, ככל שמדובר במסגרת הצח"ם המשותף, מדובר בשיח שאני מניח שאני הייתי נוכח בו בתוך חדר החקירה.

עו"ד בן צור: בחדר חקירה, אז למה זה לא מתועד?

תלם: אז אני חוזר פה לתשובתי, האם, שוב, ההנחה שלי שאתה מציג נתון מדויק, זה לא מופיע. פעם אחת זה אמור להופיע כחלק מהתמליל שמשקף את התיעוד המלא, ופעם שניה, אם זה לא מופיע שם, כנראה הכוונה לאותה פסקה שלא תועדה בשל אותה תקלה טכנית.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: אז ממה אתה מקריא? מה יש על המחשב, על המסך שאתה…

השופט משה בר-עם: אבל אדוני מביט למחשב.

תלם: אני לא זוכר. אני מנסה, אולי, אני לא יודע אם זה ראשי פרקים עבורנו שהכנו לקראת המשא ומתן על סמך אולי דברים שעורכי הדין מסרו במפגש קודם לכן שדיבר על אותו מהלך להתקדם במשא ומתן ראשוני, אולי, אני לא מאמין, אבל אולי זה נקודות מתוך המזכר של רפ"ק חכמון מהיום הקודם, אבל אני באמת לא זוכר בדיוק מה אני מקריא.
יכול להיות שזה היה נקודות שהכנתי ראשי פרקים. אבל אני באמת לא יודע. יכול להיות שזה בחומר החקירה.

עו"ד בן צור: לא. אני אגיד לך מה הקושי. אנחנו רואים שהיה שיח. אנחנו רואים שאתה מקריא שאלה מתוך המחשב. עד כאן אנחנו מסכימים. נכון?

תלם: כן.

עו"ד בן צור: יופי. מה שאנחנו לא רואים פה, זה לא רואים שני דברים. את השיח שהיה בין פילבר לגז וכנראה בינך, באיזה שהוא מקום, 2. אנחנו גם רואים שיש לך את זה בחומר המחשב, את הדברים הללו.

תלם: כן.

עו"ד בן צור: יופי. מה הקראת לפילבר מהמחשב?

תלם: מה?

עו"ד בן צור: מה היה לך במחשב?

תלם: אני חוזר על התשובה. אני לא יודע אם איזה שהם ראשי (פרקים)…

השופטת פרידמן-פלדמן: הרגע שאלתי.

עו"ד בן צור: הוא ענה. קיבלתי. תודה.

השופט בר-עם: הוא ענה. הוא ענה.

עו"ד בן צור: קיבלתי. תודה.

עו"ד חן: לא, הוא לא ענה.

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא ענה מה שהוא יודע לענות היום.

עו"ד חן: זו בדיוק הבעיה. אנחנו עכשיו שנתיים לתוך המשפט, לא יודעים, כי אין לנו תיעוד.

השופטת: פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה מה הוא ענה. זו הייתה התשובה שלו.

עו"ד חן: אז לכן אמרתי. הוא לא ענה.

עו"ד בן צור: עכשיו תגיד לי רגע עוד דבר. אנחנו למיטב זכרוני ביקשנו את חומר המחשב. ומה קרה איתו?
הרי זה חומר חקירה, זה לא תרשומת פנימית. זה דברים שמוחלפים ביניכם לבין עד מדינה. איפה זה?

תלם: אני לא יודע.

עו"ד בן צור: נתבקשת לבדוק האם יש תיעוד? כי הרי זה בתוך מחשב. זה לא נייר שהלך לאיבוד. האם התבקשת לבדוק מה יש במחשב שלך?

תלם: לפני מספר חודשים נשאלתי, לא יודע, הפרקליטות, על ידי גורם מהיאל"כ, לבקשת הפרקליטות, האם אני זוכר מתוך מה הקראתי, ואני מצטער, אני לא זוכר.

עו"ד בן צור: אתה לא צריך לזכור. אתה יכול להסתכל במחשב. דרכם של מחשבים שלא צריך לזכור.

תלם: אז לא, לא נתבקשתי ולא דרשתי לבדוק מול אותו מחשב מה תועד בו לפני חמש שנים.

עו"ד בן צור: לא נתבקשת.

תלם: יכול להיות שהיחידה החוקרת התבקשה. אני מזכיר שמאז כבר עברתי שני תפקידים. אבל אני לא יודע. אתה שואל אותי, אני לא ביקשתי.

עו"ד בן צור: אתה עברת, אבל המחשב לא שינה תפקיד. לא עלה בדרגה.

תלם: אני לא יודע.

עו"ד בן צור: אני אומר לך. המחשב לא עלה בדרגה. ועכשיו אני שואל פעם נוספת, אתה אומר שביקשו ממך, אם אתה זוכר מה ש-,

תלם: נכון. לרענן את זכרוני. אם אני זוכר.

עו"ד בן צור: ואז אתה, מה הייתה התשובה שלך?

תלם: שאני לא זוכר מתוך מה הקראתי.

עו"ד בן צור: יופי. ואתה אמרת גם שלא ביקשו ממך לבדוק במחשב.

תלם: נכון. ממני לא ביקשו.

עו"ד בן צור: אוקיי. אז אני מבקש ממך, ואם אני … דרך הספסל בצד שמאל שלנו, לראות מה יש במחשב. הרי זה בסוף חומרי חקירה מובהקים. זה שאלות מול העד. זו היה הלב של העניין. תביאו לנו מהמחשב.
אתה מסכים איתי שבשביל לא ללכת בניחושים, ו'אני כבר לא זוכר אחרי שנים' ו'תעזבו אותי' לא רוצה להגיד 'באמא שלכם' סליחה על הוולגריות בעניין הזה, צריכים ללכת למחשב. להוציא מהמחשב, ולהעביר לפרקליטות שתעביר לנו שנגיש את זה לבית משפט ואז לא נעסוק בכל מיני שחזורים מהוסים, מאוסים ומעושים. נכון?

תלם: על איזה חלק להשיב? על האם אני צריך לבדוק? המחשב הזה הוא בתוך חדר החקירה מלפני חמש שנים, אין לי מושג איך בודקים במחשב, ואיך נכנסים.
יש יחידה חוקרת, יש פרקליטות מלווה, מה שמצאו – מצאו, מה שבדקו – בדקו. אם תרצה שאנהל חקירה כדי לבדוק היכן נמצא אותו מזכר שהקראתי, אז יחליטו, אני מניח בצורה מסודרת, לפי החלטת כבוד בית המשפט.
אני, אני, לא מייחס כרגע חשיבות לתרשומת שהקראתי מתוכה.

עו"ד בן צור: הנה.

תלם: מצאתם את הנייר?

עו"ד בן צור: מה שקיבלנו מסגן ניצב וולפיש, שאחרי ש-, בבדיקה של בית משפט, שלא נמצא תיעוד במחשב ביחס לקבצים ששימשו את החוקרים ביום 20 בפברואר… ראשי הפרקים.

תלם: אז הנה.

עו"ד בן צור: עכשיו אני אומר לך את הדבר הבא.

תלם: אבל הנה, אז נתבקשו, בדקו ולא מצאו.

עו"ד בן צור: אז אני רוצה רגע להבין את הדבר הזה. זו תשובה מאוד תמוהה, כי הדברים האלה נשמרים בדסק-טופ, נשמרים ברשת, זה לא דברים שמתאיידים, ולכן אני לא יכול לקנות כל תשובה 'לא מצאנו, תקלה, בפעם הבאה נשתפר'.
אני אומר לך פעם נוספת שאתה כחוקר ואחראי על החקירה, אתה יודע שחומרי מחשב חדר חקירות, עד מדינה, זה דברים מהותיים שצריכים להיות מתועדים בצורה מלאה. נכון?

תלם: נכון.

עו"ד בן צור: יופי. ואם הם נמצאים בתוך מחשב, דרכו של עולם שהם נשמרים. נכון?

תלם: טוב.

עו"ד בן צור: טוב. כן. אלא אם כן, או שקרתה איזו תקלת חשמל כזו או משהו מהסוג הזה, או שזה נמחק או שמישהו לא התאמץ להוציא את זה. אלה שלוש האפשרויות, נכון?

תלם: כן.

עו"ד בן צור: טוב. אז אנחנו נפנה פעם נוספת ונדרוש, כי בסוף אנשים הרי צריכים להעיד אמת. בוא נתקדם. אגב תגיד, אתם שולחים את פילבר, אתה רואה, שהוא רושם את הדברים לקראת התייעצות עם עורכי דין, נכון?

תלם: אני מניח. זה נראה לי … של התרשומת שלו.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »