יומן הבוקר
תת-ניצב יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים!!! עבירה מס' 19 באחריות יואב תלם: איום וסחיטה של ניר חפץ בפירוק התא המשפחתי שלו והחלפת עורך דינו. התירוץ של תלם: "תשאל את החוקרים, אני כרגע כפרשן לא יכול לחתום על כך. זו תשובתי כפרשן וכקורא"

19 עבירות עליהן אחראי יואב תלם אנחנו סופרים עד כה. הכל מופיע בפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו, שמתפרסמים באתר הרשות השופטת. הגענו לפירוק משפחות בזדון. חוקרים את החוקרים‼

***

עו"ד בן צור: אנחנו בעיקר בעולמות הלא זוכר. בוא נזכיר לך את ההמשך של התהליכים, אמרתי לך שאנחנו בונים את זה לפי סדרו. אתה יודע שחפץ קיבל איומים תוך כדי החקירה שמשפחתו תפורק?

תלם: איומים ממי? מחוקרים, לא מי

עו"ד בן צור: ממי הוא יכול לקבל? מצוות החקירות, ממי הוא יכול לקבל?

תלם: היו כבר מקרים שנחקרים או עדי מדינה אוימו על ידי גורמים אחרים. השאלה הספציפית היא פה,

עו"ד בן צור: כאילו מעצר ובחקירות, על ידי חוקריך, טובי בחורנו, הם איימו עליו שמשפחתו תפורק. אמרתי לך זה מהלך בנוי לתלפיות, זה לא איזה אירוע שולי, במסגרת הסחיטה של מר חפץ אנחנו יודעים את נס הנסיבות, זה היה האיום, יודע או לא יודע?

תלם: לא יודע על איום.

עו"ד בן צור: לא יודע, טוב. אתה מסכים איתי אגב, אגב, היו שני איומים כלפיו 1. שמשפחתו תפורק ו-2. לחצו עליו להחליף עורך דין. יודע?

תלם: לא יודע לגבי איומים

עו"ד בן צור: אהה, לא, אמרתי איומים לגבי פירוק המשפחה ואמירות לגבי החלפת עורך הדין.

תלם: כן, האמירה לגבי החלפת עורכי דין הובאה לידיעתי.

עו"ד בן צור: אתה יודע שבשני הדברים האלה הצלחתם? גם פירקתם את המשפחה וגם הוחלף עורך הדין? הגעתם פה למאה אחוז הצלחה, מחדלי חקירה שלא עשיתם לא הצלחתם, לגבי האיומים שלכם והמצגים שלכם הצלחתם. זה אתה מודע לזה?

תלם: לא מקבל את האמירה הזו שלך וגם לא את המסקנה.

עו"ד בן צור: לא אכפת לי שתקבל או לא, אני אומר לך את התוצאות. האם אתה יודע שאסור לכם להתערב בנושא הייצוג של עורכי דין?

תלם: כן. תראה מה קורה פה כשאנחנו רואים את ההתפתחות, כך אני שואל את החוקר יניב פלג. דנים, ותיכף אני אראה, אם אשתו מכירה את מספר הטלפון ראינו, דנים במקורבת ראינו, מביאים את המקורבת ראינו, עושים צו חיפוש למקורבת ראינו, שואלים שאלות את המקורבת? מאיימים על זה שהמשפחה שלו תתפרק, תיכף אראה לך, זה ההיפך מלרדת לבית השימוש של ההיסטוריה. תשובתך?
ואז הוא אומר – אני מדבר פה, אני מקצר ברשותך, על אסטרטגיה של חקירה. על דברים שהוצגו לו כל מיני איומים שאני לא מכיר ואז הוא אומר זו אסטרטגיה שהיא גדולה ממני. אתה מתאר פה אסטרטגיה של חקירה, אני אומר לו אסטרטגיה דמיקולו אבל אסטרטגיה. אבל אני לא הייתי חלק מהאסטרטגיה אני רק קיבלתי הוראות. אתה רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אז אנחנו מבינים פה שאומר לנו החוקר המהלך הוא כחלק מאסטרטגיה של חקירה, אני לא הייתי, אני לא האסטרטג, אני טקטיקן שמבצע, זה אני מוסיף כרגע. אסטרטגיה או לא אסטרטגיה? כי הוא הציג את זה כאסטרטגיה.

תלם: את מה הוא הציג כאסטרטגיה?

עו"ד בן צור: את כל המהלך שהקראתי לך כרגע.

בהמשך:

עו"ד בן צור: תראה בוא נראה עכשיו מה קרה, אמרתי לך איומים על התא המשפחתי, אמרת לי לא יודע. בוא נקרין לך חקירה מ-20 לפברואר 2018. יש לך זמן לשקול טוב אחרי שאני אראה לך את מה שאומר החוקר.

תלם: כן

עו"ד בן צור: אנחנו בשאלה האם איימו על פירוק התא המשפחתי בסדר? בוא נראה.

📺 מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט

עו"ד בן צור: תזכור, אני רק התחלתי. איום בפירוק התא המשפחתי?

תלם: לא

עו"ד בן צור: לא, אז מה זה? מה זה הפצצה שתזעזע,

תלם: מתי זה היה? באיזה תאריך החקירה?

עו"ד בן צור: 20 לפברואר

תלם: צריך לשאול את יניב למה הוא התכוון, אני לא הייתי מחבר את זה בהכרח, אני מניח שהוא התייחס למה הוא התכוון בפצצה.

עו"ד בן צור: מה אתה? הרי האיש הזה לא פועל על דעת עצמו?

תלם: אני שוב, אתה מראה לי פה משפט אחד בתוך

עו"ד בן צור: לא משפט אחד

תלם: פסקה שלמה מאוד אגרסיבית, מאוד, פצצה, שב"כ, אלה מונחים שאני פחות אוהב אבל לא בטוח שזה חרג ממתחם הלגיטימיות, אבל אני אומר צריך לראות איזה הפעולות מקבילות היו ביומיים או בשלושה ימים ראשונים של החקירה או לקראת מה התקדמנו, צריך לראות אבל צריך בעיקר לשאול, אני מתעסק עכשיו פה כפרשן של פסקה אחת.

עו"ד בן צור: אמרתי לך אתה לא פרשן, אתה אבי אבות ואתה לא כרגע מבחינתי, תקשיב לי אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה, פשוט, עזוב אותי ממארג הראיות והפאזל

תלם: אבל אני מניח שלכך הכוונה, איזה פעולות היו רלוונטיות באותה עת.

עו"ד בן צור: אני אומר לך הנושא שמדברים עליו,

השופטת פרידמן-פלדמן: מה התשובה של אדוני, שהוא לא יודע למה התכוון?

תלם: כן

השופטת פרידמן-פלדמן: למה התייחסה אותה פצצה?

תלם: כן, אני לא יודע גברתי, הוא דיבר על כך שהפצצה היא באיום על פירוק התא המשפחתי, אני לא יכול לחתום על כך או להתחייב לכך.

השופטת פרידמן-פלדמן: בסדר, זו התשובה.

עו"ד בן צור: תודה, בוא נתקדם אמרתי לך אנחנו נציג לך עוד. אתה לא יודע, חקירה מ-20 בפברואר, אותה חקירה, רק אני אגיד לך שחפץ כמובן הבין, אני מפנה לפרוטוקול שזה איום העולמות האישיים, אם יש פה שאלה מה הוא הבין? אז הוא הסביר לבית המשפט כעד מדינה כמובן שזה בעניינים האישיים שלו, לא שום חקירה אחרת.

תלם: בשלב הזה פילבר היה בעיצומו של משא ומתן או חתימה כבר

עו"ד בן צור: קוראים לו חפץ… תקשיב טוב, אומר חפץ אני הבנתי את האיום שזה העולמות האישיים?

תלם: לא מתווכח עם התחושות של עד המדינה. אני אומר יכול להיות, טוב, אני חוזר, אני לא יודע למה התכוון פלג כשהוא דיבר על פצצה.

עו"ד בן צור: בוא נמשיך

תלם: צריך לראות איזה פעולות היו אז.

עו"ד בן צור: בוא נמשיך, אראה לך את החקירה של חפץ, אחת החקירות ואת ההמשך.

📺 מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט

עו"ד בן צור: טוב, בוא נעצור פה. קודם כל אני אגיד לך מה אומר חפץ לחסוך לך אולי את ההתלבטות.
חפץ אומר בפרוטוקול האיום היה ברור שאם אני לא אספק גרסה יחריבו את משפחתי. אני אזכור לך שהשאלה שלי הייתה האם זה איום על התא המשפחתי? הוא אומר זה היה ברור, הוא אומר שזה נאמר גם עשרות פעמים. תשובתך?

תלם: לא מתווכח עם התחושות של עד המדינה, אני לא מפרש את הדברים שהראית לי כרגע בהכרח, א. בטוח לא כאיום אבל לא בהקשר לתא המשפחתי, אני מזכיר, אני לא יודע אם זה באמת, צריך לראות מה החוקר, מה יניב אמר אבל מה שעובר לי בראש שבתקופה הזו אני מניח, אני לא זוכר אם פילבר כבר חתם או לא אבל מדבר על, כי הוא מדבר על דברים שאנחנו יודעים הכל אז שלושה מפגשים מחוץ לבית בפתח תקווה של אמירות שחפץ מגיע מבלפור, הניסיונות של השיבוש, עכשיו כששאול מדבר על מחיקת ה-SMS או על המפגש ב-27 לדצמבר 2016 אז יכול להיות שלכך התכוונו אבל באמת צריך לשאול את יניב.

עו"ד בן צור: אני אגיד לך, אני שואל אותך כי אצל יניב זה היו מופעים מאוד מביכים, אני מקרין מה שהשמעתי, בוא נראה – ככה, כל פינה שניסית להסתיר ולהחביא במהלך חייך, הפכנו את הפינה וגילינו וגילינו מה אתה החבאת ואחרי זה נגיש לך את זה על השולחן. מה זה כל פינה שהחבאת במהלך חייך? למה זה מתייחס כרגע פילבר, פניות לכלי תקשורת, אני אומר לך רק בעולם האישי, תשובתך?

תלם: בעברית פיגר אוף ספיץ' סטנדרטי בחקירות. אנחנו יודעים עליך הכל

עו"ד בן צור: לא שאלתי אותך אם זה סטנדרטי, שאלתי אם זה איום על התא המשפחתי?

תלם: אנחנו יודעים עליך הכל, אנחנו חזקים, אנחנו להב 433, לא יודע, מטבע לשון אבל טרמינולוגיה מקובלת בחקירות. אתה כורך את זה לפעולה ספציפית, צריך לשאול את יניב פלג, אני כרגע כפרשן לא יכול לחתום על כך.

עו"ד בן צור: אוקי, עכשיו כשהוא אומר לו פה שהדברים האלו עלולים להשפיע לא רק עליך, תזכור את השיחה שלנו, אלה דברים שעלולים להשפיע לא רק עליך. מה הדברים שעלולים להשפיע לא רק על חפץ שקשורים לפינות חייו הנסתרות כפי שראינו?

תלם: הימצאות בחקירה, כשהראיות עוד ועוד מסבכות אותך אני חוזר כל הזמן ואומר חשוב, זכות ואולי אפילו חובה להציג לנחקר את מצב הדברים ואת הנזקים האפשריים לשמו הטוב, למשפחתו, לנכסיו, ואני מניח שהאמירה הזו מתכתבת עם הטקסטים הכלליים האלו.

עו"ד בן צור: אין לי להניח שאנחנו נמשיך כרגע ונראה את, ברשותך, את הנלעגות שבתשובותיך. אני ממשיך באותה חקירה. בוא נראה את ההמשך גם נקרין ונקריא.

📺 מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט     

עו"ד בן צור: עכשיו בוא נקרין את זה ותיכף אני אראה לך. נשמע כמה נלעג זה יכול להגיע. אומר לו פה החוקר, אנחנו בשאלה, תזכור, האם איימו על פגיעה בתא המשפחתי של חפץ

תלם: נכון

עו"ד בן צור: ואתה אומר אני לא יודע, אני בטוח, צריך לשאול. בוא נראה כך, איום יותר מפורש מזה קשה לי להניח, כי כמובן החוקר מספר לו שאין לו קשר עם אבא שלו, אני לא יודע, אם זה כך זה עצוב כמובן אבל הוא מכניס את הקשר שלו עם אבא שלו, ואז הוא אומר שאחרי כל הסיפור הזה הילדים שלך לא ירצו להיות אתך בקשר וגם אשתך וזה השלכות מעבר לפלילים, מעבר לפלילים והתא המשפחתי שלך כרגע נמצא בסכנה בעקבות אותה פצצה שאמרתי לך שתגיע בזמן הקרוב מאוד.
אדוני עדיין עומד בתשובתו שאנחנו לא מאיימים פה על ניר חפץ על החרבה של התא המשפחתי שלו?

תלם: ככה, קודם כל יש פה את האמפתיה וההזדהות והמכנה המשותף, אני עומד על כך שאין פה איום לפרק את התא המשפחתי, אני כן אומר שהטקסט הזה בהחלט מתכתב עם השכל הישר עם ההבנה שיש פה חיבור לפעולה מבחינתו של חפץ, נראה לי גם מבחינתו של יניב אבל צריך לשאול אותו לפעולה שעסקנו בה מקודם בדלתיים סגורות.

עו"ד בן צור: הפצצה קשורה להחרבה של התא המשפחתי, תיכף אני אראה לך מה עשיתם בהמשך, זה מה שהוא אומר לו, לא יכול להיות מפורש יותר מזה.

תלם: אני אומר שוב,

עו"ד בן צור: כרגע אני לא אשאל את החוקר, אני אשאל אותך ואת כל מי שצפה בחקירות האלה ואת כל מי שאפשר את המהלך הזה אחד לאחד, כל החרפה הזו מה שלא בדלתיים סגורות כמובן היא בחוץ.
אתה טוען שיש סיכוי סביר שזה לא החרבה של התא המשפחתי? ושהפצצה זה המקורבת שתחריב לו את התא המשפחתי, זה מה שאני אומר לך, תשובתך?

תלם: תשובתי כפרשן וכמי שקורא

עו"ד בן צור: לא פרשן, אתה אחראי, אתה לא פרשן תזכור, אתה לא פרשן, אתה לא מפרש, אתה אחראי.

תלם: אוקי, תשובתי כפרשן שקורא את הטקסט הזה אני אומר אני לא רואה פה כרגע איום על פירוק תא משפחתי, אני כן רואה בטקסט הזה חיבור מבחינת השכל הישר שלי כממונה על חקירה ואני מבין שגם של עד המדינה על החיבור בין הפצצה לבין אותה פעולת חקירה שדיברנו עליה מקודם בדלתיים סגורות.

עו"ד בן צור: בעקבות הפצצה שתיפול הילדים לא ירצו להיות איתו בקשר, אשתו לא תהיה איתו בקשר, אתה בסכנה, אתה… בעקבות הפצצה, זה לא איום בהחרבת התא המשפחתי?

תלם: לא, זה לא איום

עו"ד בן צור: האמת זה לא אמיתי אבל זה בסדר.

תלם: זה אמיתי מאוד, זה לא איום, זה מצב שבו אתה בא,

עו"ד בן צור: אני רוצה להקרין את ההמשך, לא צריך להקריא, בוא נקרין את ההמשך.

📺 מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט

עו"ד בן צור: תראה, ממשיך מופע הבריונות הזה ואומרים לו שוב שהתוצאות ישנו את חייך לא רק מהפן הפלילי אלא גם מהתא המשפחתי, המצב ה… שלך יקרוס ממה שיקרה פה בזמן הקרוב מאוד, יקרוס לחלוטין. איום בהקרסת התא המשפחתי? כן או לא? פשוט?

תלם: לא.

עו"ד בן צור: הלאה, בהמשך שהוא לא יוכל להיות בקשר עם הילדים שלו במופעים השונים בחייהם ושהוא עומד בפני סכנה קיומית לתא המשפחתי, שוב, זה לא איום נכון?

תלם: נכון

עו"ד בן צור: תודה.

השופט בר-עם: אולי אדוני יאמר איזה משפט אחר מעבר לזה, כי פה נאמרים אמירות מפורשות, זה לא פרשנות אז ייתכן שיש משהו שעומד בכל זאת, לא?

תלם: זו חקירה מאוד אגרסיבית, אני לא מתלהב בלשון המעטה מהסגנון אני לא חושב שהיא עולה כדי איום פסול בחקירה.
יש שם קטע אחד שאני קצת מחריג אבל לא בהקשר של איום אלא הקשר של משהו שבעיני לא תקין אבל אם תרצו אני אתייחס, אבל לגבי האמירות האלו שוב, אני חושב שלוקחים את זה לגבול הקיצוני נקרא לזה, במתחם הלגיטימיות של דע לך עד כמה עמוק את מסובך ואיזה מחירים אתה עלול לשלם ככל שתדבוק בגרסה או באין גרסה שבה אתה נוקט.
אני סבור שזה לא מגיע לרמה של האיום הפסול, בהחלט חקירה מאוד אגרסיבית, מאוד אגרסיבית, אני מחריג את האמירה לגבי עורך הדין אם זה דבר שאני חושב שלא צריך להיכנס אליו.

עו"ד בן צור: נגיע לעורך הדין, גם לו יש מופע של כבוד בעניין הזה. אני כרגע לא בשאלה אם זה איום פסול או לא, אנחנו כרגע בתוכן האיום כמובן פסול להפליא, תוכן האיום הוא, התוכן המשפחה שלך תפורק, זה האיום, אחרי זה אם זה פסול או לא פסול תיכף נתייחס כי אדוני לדעתי בורח, לא הבנתי את בריחתו ממילים מפורשות, אני מקרין לך את זה כמעט טקסט שלא טעון פרשנות אז אני אומר לך שזה התוכן. נכון שזה התוכן?

תלם: טקסט, שוב זה,

עו"ד בן צור: אגב, למה הילדים שלו לא ירצו להיות איתו בקשר? נניח, אתה יודע מה? שהוא עבר עבירה, נניח, הוא עבר עבירה למה הילדים לא ירצו להיות איתו בקשר? מה יקרה? מה הסיבה?

תלם: בכלל אתה שואל או בהקשר לטקסט?

עו"ד בן צור: בהקשר לטקסט, למה ילדיו לא ירצו להיות איתו בקשר? אנשים שעוברים עבירה, אתם לא אמרתם את זה לכל חשוד שהיה והפצצה היא המקורבת ולמה הילדים לא ירצו להיות איתו בקשר?

תלם: אז אני אומר בהקשר של טקסט השכל הישר מבחינתי כפרשן הוא החיבור לאותה פעולת חקירה שמקודם נדונה בדלתיים סגורות.

עו"ד בן צור: אהה, בוא נתקדם, אבל אני חושב שזה שאתה פתאום הפכת את עצמך לפרשן זה… אני רק רוצה לומר, תראה החקירות האלה זה לא שהחוקר מגיע בבוקר כותב לעצמו איזה ארבע שאלות ומתחיל לעשות … חופשית נכון?

תלם: נכון

עו"ד בן צור: החקירות האלה הן חקירות מתואמות שנכתבות ככלל לפני הכניסה לחדר החקירות, כמובן שעושים שינויים תוך כדי,

תלם: כן, בדיוק, יש את החקירה הגנרית וזה

עו"ד בן צור: יופי, יש בקרה, יש ליווי נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: חפץ הוא גם עד מרכזי, עד מפתח?

תלם: כן

עו"ד בן צור: לכן אנחנו לא מדברים פה על עד איזוטרי, אנחנו מדברים על פעולות מתואמות, על דברים מתואמים. המהלך הזה אתה הובלת אותו כפי שראינו מהחוקרים שלך שאמרו אז אני אומר לך כרגע זה שאתה עמוק בפנים לא רק בתור פרשן בדיעבד, איזה תייר נאיבי שהגיע כרגע לבית המשפט ורוצים לחלוק את תבונותיו עם בית המשפט, אתה וכל הצוות שמעורבים בעניין הנאלח הזה יודעים היטב מה הייתה המטרה ומה התכלית, נכון או לא?

תלם: במהלך הנקודתי הזה אני יכול לומר, אני אתנסח בצורה קצת, התשובה שנתתי הייתה בדלתיים סגורות, אולי בעצם לפני זה בדלתיים פתוחות, אני אומר כך, מבחינתי לא ברמת ההבנה שלי, לא ברמת ההנחיה שלי, לא ברמת ההוראה שלי, לא הייתה שום אמירה או כוונה לעשות שימוש בתרגיל החקירה ופעולת החקירה שנדונה מקודם בדלתיים סגורות על מנת לאיים או לפרק את התא המשפחתי של הנחקר חפץ.
הסברתי את הרציונל בפעולה הזו, אני אומר שוב, הטקסט הזה אני רואה בו את הקושי שאתה מתאר, רואה בו את הקושי כפרשן וככל שהפרשנות שלי היא נכונה כי אז אני גם כאחראי על החקירה נושא באחריות.

עו"ד בן צור: טוב, זה מילים ריקות נושא באחריות כי השאלה מה עשית.

השופט בר-עם: אדוני הכיר את הפעולה וגם אישר אותה אני מניח?

תלם: כן

השופט בר-עם: אדוני גם הכיר את השאלות שהוצגו לנחקר וגם אותם אדוני אישר אני מניח?

תלם: לא, לא פיקחתי ברזולוציה הזאת של לאשר את השאלות-תשובות, בחקירה מסוימת כן

השופטת פרידמן-פלדמן: את קו החקירה? קו החקירה הראו לך את התא המשפחתי לא משנה איך ומה?

תלם: לא

השופטת פרידמן-פלדמן: זו חקירה שאדוני כינה אותה קודם אגרסיבית

תלם: כן

השופטת פרידמן-פלדמן: שאם אתה שותק זה יביא לפירוק התא המשפחתי, זה בלי קשר לאדוני?

תלם: לא עודכנתי, לא אישרתי, לא הנחיתי ולא הוריתי על קו חקירה בכיוון הזה, כלל וכלל לא, אני אומר ברזולוציה שניהלתי מבלי חלילה לברוח מאחריות, לא נכנסתי לשאלות ספציפיות ולכיווני  חקירה כאלה, למעט חקירות אחרות שבהם נטלתי חלק.

עו"ד בן צור: אני אגיד לך מה הבעיה שלנו בתשובות מעבר לתכנון, אנחנו רואים שזה חוצה את חדרי החקירות, חוצה חקירה ב-4000, מגיע לחקירה ב-1270, קבוצה של חוקרים מנגנים על המוטיב הזה, אדוני אומר אני כן הייתי, לא הייתי, אני זוכר, לא זוכר, אני פרשן, אבל אם זה לא בסדר אז אני לוקח את האחריות.
איזה יופי, בוא נתקדם הלאה. בוא נתקדם הלאה אני אראה לך כעת את המשך החקירה מ-20 בפברואר.

📌מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט

עו"ד בן צור: אני פה רצה להתעכב על המוטיב הבא. בסדר, אומר לו החוקר אין לו אבא, אני משתתף באמת אם זה נכון, לא יודע אם זה תרגיל או לא תרגיל אבל מה שהוא אומר לו זה דבר נוסף, הוא אומר לו תראה, החומרים בסוף יצאו החוצה, הוא מסביר לו מה התהליך של היציאה של החומרים. נגיש כתב אישום, החומרים מגיעים לעורכי הדין ובסוף הם המשפחה תדע בסוף. רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: ואז כמובן יש לזה השלכות ולא יהיה קשר לילדים שלך, לילדיך אתך, תסביר בבקשה לבית המשפט החומרים שיצאו החוצה אם הם לא הודלפו מאה פעם על ידי היחידה שלך בדרך ורק יצאו בדרך המלך לכאורה אחרי הגשת כתב אישום זה החומרים נקרא להם הפרטיים שהם יגרמו לכך שהילדים לא ידברו, כן או לא?

תלם: כן או לא מה?

עו"ד בן צור: שזה המהלך שמציגים לו, החומרים הפרטיים?

תלם: כן, כן, זה המהלך שמציגים לו שמסתבר שבדיעבד הוא גם נכון שאין שום רצון לפגוע בפרטיות אבל ככל שיהיה בחומרים האלה רלוונטיות וככל שיוגש כתב אישום החומרים אנחנו מקווים מאוד שלא, יצאו החוצה וכנראה באמת בשלב מסוים הם יצאו החוצה לצערי.

עו"ד בן צור: כן, ברור, לצערך.

תלם: והוא מציג,

עו"ד בן צור: אגב אם הוא היה נותן תשובה מס' 3 או תשובה מס' 2 אז זה לא היה יוצא? מה קרה? הוא היה הופך לעד מדינה, אז האיום הזה, נכון? האיום המאסיבי אני אראה לך את כל המשקולות שהונחו עליו אז אנחנו לא נעשה עם זה שום דבר, נכון?

תלם: לא מקבל את הטענה שזה איום, אני לא יודע האם זה היה משתנה כן או לא, אבל הרעיון הוא לקבל מהנחקר גרסה, להבין ממנו כיצד הוא מתייחס לחומר הראיות שהוטח בפניו ומן הסתם, בהתאם לכך הייתה מתקבלת החלטה אבל ברגע שלא נמסרת גרסה אין לנו ברירה אלא להמשיך בחקירה.

עו"ד בן צור: אני לא יודע מה הקשר אבל תודה, האמת אני מודה לך על תשובותיך.

תלם: טוב

עו"ד בן צור: אנחנו עכשיו נתקדם להפגשה של חפץ עם המקורבת, אתה יודע שהפגישו את חפץ עם המקורבת נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אני רוצה לשאול אותך כרגע על ההפגשה של הדמויות על אותה בלטה, האם הוא מסר שהועבר לו לדבריו, מסר מתוזמן שמאיימים לו על שלמות התא המשפחתי. תשובתך?

תלם: אני חוזר על תשובותיי הקודמות בהקשר זה.

עו"ד בן צור: למה אתה חוזר? כי זה מה שהוא אומר וזה מה שישנו איך אתה חוזר? כמו מעשה תוכי כזה תגיד כל הזמן אני חוזר על תשובותיי? הנה המסר שניתן לעד הנה המהלכים שעשיתם, לקחתם דמות א', לקחתם דמות ב', באותו מקום, לא נגיד כרגע מה בדיוק נעשה, זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא יודע, מה הוא יכול להבין אחרת?

תלם: אז שוב, לא מתווכח עם התחושות או עם ההבנה של עד המדינה חפץ, אז עדיין לא עד מדינה, חוזר ואומר שמבחינתי הכוונה הייתה בפעולה הזו לא לאיים על התא המשפחתי ואת הרלוונטיות של החקירה תיארתי בדלתיים סגורות.

עו"ד בן צור: בסדר, בוא נמשיך, אני אראה לך קטע מהחקירה מ-21 בפברואר… ההפקה נמשכת, כלומר השחרנו, הנה מתחילים בלהציג לו, ראית פה את המקורבת, רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: הוא ממשיך, אני בתשובה מס' 1 של ואז ממשיכים באותו מסע לחצים הנה אנחנו יודעים עליך את הכל. רואה?

תלם: רואה

עו"ד בן צור: הוא מבקש, הוא אומר אני מבקש, הוא שואל מה קורה עם עורך הדין שלי? אומרים לו שהוא, יעדכנו כשהוא יגיע.

תלם: כן

עו"ד בן צור: שאלתי אליך בנושא הזה ההמשך של התהליך אחרי ההפגשה הוא חלק מאותו מוטיב של הלחץ באמצעות מה שאנחנו רואים כאן על המסך ועל מה שראינו על שלמות התא המשפחתי כן או לא?

תלם: לא.

עו"ד בן צור: הלאה. האם אתה יודע שחפץ תיאר כאן בבית המשפט את מה שנעשה לו בחקירה, זה גם כללי, אני אעבור איתך על כל הפנים של החקירה שלו, כהתעללות?

תלם: לא, אני לא מכיר את הטענה הספציפית

עו"ד בן צור: אבל זו תחושתו, אתה רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: התעללות, אגב, אתה מסכים איתי שאסור לכם להתעלל נכון?

תלם: נכון

עו"ד בן צור: והוא גם אמר שהאמצעים בפרוטוקול  כלפיו אמצעים דרקוניים, לא דמיינתי שאמצעים כאלה יכולים להינקט בוודאי בלי שום פרופורציה לחשדות שבהם נחקרתי. רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: התייחסותך לדברים של העד כפי שהוא חווה אותם?

תלם: לא מתווכח עם התחושות שלו.

עו"ד בן צור: לא מתווכח, הבנתי, זה הדקלום, בסדר. האם אתה יודע שהיה דיון אצל היועץ המשפטי לממשלה ואחד המשתתפים בדיון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, זה התפרסם שהוא שמע בשימוע על מה שהיה בהקשר הזה, חשב שצריך לתחקר את האירוע כי הוא חשב שזה לא לגיטימי?

תלם: בשימוע שנערך?

עו"ד בן צור: נכון

תלם: לא, אני לא מכיר את האמירה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

עו"ד בן צור: אז אני משתף אותך. עכשיו, האם אתה יודע, לא נעשה שום תחקור כמובן, אתה לא יודע על תחקור.

תלם: לא תחקור, כבר לא הייתי בתקופה הזו ביחידה אבל אני יודע שנעשה בירור.

עו"ד בן צור: מה, מה נעשה?

תלם: נעשה בירור ביחידה הוגש איזשהו דו"ח לפיקוד האגף, וצריך באמת לשאול את מי שביצע את הבירור.

עו"ד בן צור: מי ביצע את הבירור?

תלם: אני מניח שזה היה ראש היאל"כ, אבל שוב

עו"ד בן צור: זאת אומרת במקרה הטוב אדם מתחקר את עצמו? מגיש דו"ח על עצמו? הוא שאל אותך? במסגרת הזו אתה נשאלת?

תלם: לא

עו"ד בן צור: דו"ח של מפקד היחידה שאתה לא נחקר שם, לא מתושאל שם?

תלם: כן

עו"ד בן צור: ומה היו הממצאים? הכל בסדר? מה היו הממצאים של התחקיר  המפואר הזה?

תלם: הבירור אני אומר שוב, אני מקווה שאני לא טועה ולא מטעה, בירור פנימי שנערך ביחידה על פי בקשה או הנחיית היועץ המשפטי לממשלה וראש אח"ם, אני מניח שהבירור לא עסק גם בתשאול של חוקרים אבל אני בכל אופן לא תושאלתי ולא נשאלתי בעניין הזה.

עו"ד בן צור: תשמע, זה חתיכת בירור, בוא נתקדם. מה התוצאות אבל? בסדר, אתה לא תושאלת, החוקרים לא תושאלו, פקד היחידה תחקר את עצמו, מה היו התוצאות?

תלם: צריך לשאול את מי שערך את הבירור או מי שהגיש את המסקנות וחתום עליו ואת מי שקיבל את המסקנות האלה.

עו"ד בן צור: מי? אתה יכול לתת לי שם?

השופטת פרידמן-פדלמן: אתה יודע מה היו המסקנות?

תלם: כן, אני יודע מה היו

השופטת פרידמן-פדלמן: אז מה היו?

תלם: היה בירור ביחס למספר טענות שעלו והיו

השופטת פרידמן-פדלמן: שאלו בעניין של חפץ?

תלם: בעניין של, שוב, אני דולה מהזיכרון, בעניין של אמירות שנאמרו ביחס לחפץ בחקירה, ביחס לתרגיל החקירה, פעולת החקירה המדוברת. ביחס להפגשה של אור ושאול אלוביץ', אני כמעט בטוח שגם זה היה וממצאי הבירור היו שיש מספר אמירות שבאמת מוטב היו שלא היו נאמרות ולגבי עיקר הפעולות לא נמצא שהן חורגות מבחינת הבירור מהממצאים או ממתחם הלגיטימי, אני אומר את הדברים גברתי בזהירות.

השופטת פרידמן-פלדמן: בהנחה שאתה זוכר וכו' וכו' וכו' כן?

תלם: כן, אני אומר שוב, לא הייתי חלק מהבירור, לא חתום עליו, לא הגשתי אותו.

עו"ד בן צור: יש צעדים כלשהם אופרטיביים בעקבות הבירור הזה חוץ ממוטב היה שזה לא היה נעשה וזה לא היה נעשה?

תלם: לא שידוע לי.

בהמשך:

עו"ד בן צור: זוכר שזימנתם לחדר החקירות את אשתו דאז של חפץ? זוכר שהיא הגיעה? כן. מה אתה זוכר? זה היה סוג של תרגיל חקירה, לגרום למר חפץ להיפגש  עם אשתו כביכול ולהפגיש ביניהם.
התבקשתי על ידי שוורץ בעצם להיות בקשר עם החוקר שגבה ממנה עדות לוודא מאיפה הם יוצאים? מתי הם יוצאים? וכביכול לגרום למצב שהוא רואה את אשתו והיא רואה אותו ואולי קצת לערער אותו לפי דעתי. גם אני הבנתי אישית שמשפחתו, אשתו זה היה הבטן הרכה שלו לפי דעתי.
שאלה, התיאור הזה שהוא מתכתב עם כל מה שאנחנו רואים בשעתיים-שלוש האחרונות זה ניסיון לערער את חפץ דרך הבטן הרכה שלו שזה התא המשפחתי, נכון או לא?

תלם: הבטן הרכה של כל, אני באמת לא זוכר את העילה שלשמה זומנה אשתו של חפץ לחקירה. לא זוכר אם זה היה, צריך לראות אם זה קשור לחקירת נכסים, קשור למשהו, אני לא זוכר.

עו"ד בן צור: הנה, הוא אומר למה זה קשור.

תלם: כן, אבל הוא אומר אני רק צריך להיזכר עילה.

עו"ד בן צור: עכשיו בוא נראה מה חפץ אומר, אני תפסתי את זה, כך הוא אומר, אני תפסתי את זה כתרגיל חקירה שנועד, בוא נקרא לזה לעבוד על הצד הרגשי, לשבור אותי משהו מהסוג הזה, יכלו לשאול אותה מה שהם רוצים היא לא רלוונטית.
אז הנה גם פלג וגם חפץ מעידים שהשימוש האינסטרומנטלי באשתו, בהבאתה של אשתו של מר חפץ היא כדי לשבור את מר חפץ. התייחסותך?

תלם: כדרכי אני לא מתווכח ולא נוהג להתווכח עם התחושות של חפץ, של ניר חפץ.

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »