יומן הבוקר
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)
עבירה מס' 27 עליה אחראי יואב תלם: לא נעשתה שום בדיקה אם אכן היה סיקור אוהד או חריג לנתניהו בוואלה. התירוץ של תלם: "החקירה לא התמקדה בחקר של עולם התקשורת"

השופט בר-עם: "לומר סיקור חריג, זאת אומרת צריך לעשות איזשהו יחס לא? לכן אני מופתע למען האמת".

'סיקור אוהד' היה ביטוי מפתח בתקשורת, זה היה המנוף שאיתו הרימו את דעת הקהל בעניין חקירות נתניהו, שהפכו לכתב אישום.

ובכן, כל זה אפילו לא נבדק ע"י החוקרים בתיקי נתניהו, כפי שעולה מעדותו של תת-ניצב יואב תלם, מבכירי צוות החקירה. הפרוטוקולים מדברים‼

***

בן צור: אני עובר לנושא אחר, הנושא האחר זה סיקור.

תלם: סיקור?

עו"ד בן צור: סיקור, יש טענה לגבי סיקור פה בתיק, אתה מכיר אותה אני מניח נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אז אני רוצה לעבור למה שקרוי חקירת המרקרים של ניר חפץ שנעשית אצלך. האם אדוני זוכר מה המשימה שהוטלה על ניר חפץ בחקירה הזו לגבי הסיקור?

תלם: לא.

עו"ד בן צור: לא.

תלם: 13 במרץ?

עו"ד בן צור: כן, האם אתה זוכר מהי המשימה עם המרקרים, אתה לא יכול לזכור על 3 במרץ את זה אני יכול להבין

תלם: לא, לאז זוכר. תרענן את זיכרוני.

עו"ד בן צור: לא זוכר אז בוא נראה לך. הקלסר כבודם זה קלסר של התכתבות של מר ישועה עם ניר חפץ, ומה שביקשתם מניר חפץ בחקירה הזו זה למיין לפי צבעים מה שהוא חושב שהוא שלח למקומות ידידותיים כלשונו ומה שהוא שלח לוואלה, זוכר?

תלם: לא זוכר

עו"ד בן צור: לא זוכר. תאשר לי, אני אראה לך מה ניר שוורץ, מה שקרוי חקירת המרקרים שאני כבר אומר לך שזה קשור לסיקור וזה קשור לתקלות קשות בחקירה שלכם בנושא הסיקור בסדר? נבין לרגע את ההקשר. זה ניר שוורץ, פרוטוקול מיום 17 בינואר 2022, מה חקירת המרקרים, זוכר? כן. מה הייתה המשימה שהטלתם על אדון חפץ, זוכר? אומר – כן. ביקשתי ממנו לקחת את כל ההודעות שהוצאו מהנייד של ישועה לסמן מתוך כל ההודעות, לסמן בצבע אחד איזה הודעות מההודעות הוא הוציא רק לוואלה ואיזה הוא הוציא לאתרים נוספים כמיטב שיפוטו, לא לפי מה שהוא זכר כי הוא לא זכר, הוא לא יכול לזכור בדיוק כל דבר, מה, אלא אם הוא עכשיו היה צריך לעשות את זה, מה הוא היה עושה רואה?

תלם: טוב

עו"ד בן צור: אז עכשיו אנחנו מבינים מהחוקר, אני אראה לך אחרי זה את ניר חפץ שאומר מה הערך של החקירה הזו שחפץ לא זכר ואז אמרו לו תשער, תניח נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אוקי, אנחנו מדברים בהשערות נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: עכשיו שאלה, למה צריך השערות כשאפשר לקחת ולבדוק מה עלה בכל כלי תקשורת. יש לכם תאריך נקוב, יש פנייה, עכשיו למה להגיד לו בוא תשער האם פנית בפנייה הזו גם לערוץ 2. האם פנית גם לזה וזה, או שהוא יזכור או שהוא לא יזכור, בעיקר לא זוכר, למה לא לעשות את העבודה אצלכם ולקחת את הפניות האלה ולבדוק מה עלה ביחס לכל פנייה ופנייה, הם לא מאות פניות, למה לא לבדוק את הפניות שלו ולהגיד בואו נבדוק מה עלה ומה המסקנות שנסיק אחרי זה אולי. תשובה?

תלם: אני לא יודע במקרה הספציפי הזה אבל אני אומר שוב, לגבי הבדיקה הנקודתית הזו

עו"ד בן צור: היא לא נקודתית, היא מאוד מהותית.

תלם: בדיקה לגבי אתרים נוספים מול חפץ, אני מניח שהכיוון המרכזי הוא לראות כיצד חפץ מעורב מול אילן ישועה ביחס לסיקור בוואלה, פחות, לא אגיד לא רלוונטי אבל פחות משמעותי לגבי היקף ההתעסקות של חפץ בסיקור מול אמצעי תקשורת אחרים מתוך הבנה שפעם אחת אנחנו רואים פה על הכריכה ופעם שנייה… אם היה פה משהו חריג דוגמת המפגשים בפתח תקווה, דוגמת הניסיונות השיבוש.

עו"ד בן צור: תקשיב טוב, עשית פה סלט

תלם: אני מניח שזו הסיבה שבה אנחנו התמקדנו באמת בסיפור של וואלה

עו"ד בן צור: תקשיב, אז קודם כל זה לא בדיקה ספציפית, הרי הטענה היא שהסיקור או פניות זה המתת, זה השוחד שקיבל נתניהו

תלם: כן

עו"ד בן צור: זה לא איזה רכיב שולי.

תלם: ודאי.

עו"ד בן צור: 2. אתם מבינים שאולי כדאי לבדוק מה חפץ פנה לכלי תקשורת אחרים.

תלם: כן

עו"ד בן צור: אני כבר אומר לך, לחפץ יש בערך 110 פניות, שווה בנפשך שתשעים פניות דוגמא, או שמונים פניות היה במקביל לעוד כלי תקשורת ועל ארבע שנים, עכשיו אתם מבינים שגם צריכים לבדוק את זה,

תלם: כן

עו"ד בן צור: כי אתם הולכים לחפץ ואומרים לו בו תסמן מה פנית לכלי תקשורת אחרים, תיכף נגיד, מה פנית עוד. חפץ לא זוכר, הוא צריך לשער וחוזרת שאלתי אליך למה אתם לא עשיתם את זה?

תלם: אז שוב אני אומר ליבת החקירה בכריכה בחיבור מול המעורבות בסיקור התקשורתי הוא בוואלה. ההנחה שלנו

עו"ד בן צור: אתה מדקלם?

תלם: לא, הרי הנחת עבודה של יועץ תקשורת של ראש ממשלה ודאי עובד מול כל אמצעי התקשורת, זה התפקיד שלו לפנות ולבקש ולראות איך אפשר, השאלה היא אותה כריכה או זיקה לאינטרסים מול הסמכויות, לאינטרסים הרגולטוריים והפעלת הסמכויות זה ליבת החקירה, הרי אתה לא חוקר עכשיו את החיבור בין הזירה הפוליטית לזירה התקשורתית, הרי אין לזה סוף, אתה חוקר את זה בזיקה מבחינת סמיכות הזמנים, מבחינת האינטרסים לפעולה שקשורה בביצוע תפקידו, כך בכל מקרה אני הבנתי אבל בסופו של דבר זה להחלטת המאשימה ובהמשך להחלטת כבוד בית המשפט.

עו"ד בן צור: מר תלם יש לכם טענה, אתם חקרתם בהתחלה סיקור אוהד זוכר? זה מונח שהשתמשתם בו 250 פעם

תלם: יש גם דרדור כתבות וגם, מעורבות

עו"ד בן צור: סיקור אוהד, המנטרה שלכם הייתה סיקור אוהד, סיקור אוהד, סיקור אוהד. אחרי זה הייתה נסיגה, אחרי זה אמרו לא סיקור אוהד, תקשיב טוב רגע מה שאני אומר לך כדי שלא תטעה כי אתה, סליחה שאני אומר לך אתה מלהק פה כל מיני דברים שבאמת לא קשורים לשאלה, אז המתת יכול להיות סיקור אוהד, המתת יכול להיות היענות חריגה ואז אומרים לנו בואו נבדוק, אני כבר אומר לך שבית המשפט גם אמר תפרטו על מה מדובר? מה אתם טוענים שהיה?
עכשיו אני אומר לך שהתחלתם רסיסי בדיקות ותיכף אני אראה לך שהבדיקות האלה לא שוות לשום דבר ואז אני רוצה להבין דבר אחד פשוט כרגע, אל תגיד לי כרוך ולא כרוך כל מיני משפטים שלא קשורים, שלא כרוכים בשאלה.
שאלתי אליך, אני כרגע בודק מתת האם נתניהו קיבל שוחד בדמות סיקור היענות חריגה? יש לו דובר, קוראים לו ניר חפץ הדובר הזה יש שאלה אם הוא היה פונה חמש מאות פניות בשבועיים  יכולים היו לשאול שאלה, גם אז זה סיקור, לא ניכנס כרגע לכל העולמות אבל היה לנו פה איזה נפח, יש לנו 110 פניות בארבע שנים, או פחות, הוא מעורב שנתיים וחצי אדון חפץ, אני תיכף אראה לך כמה פעמים נתניהו סוקר באתר.
הבנתם שצריך לבדוק, האם פנייה שאומרת הודעה לעיתונות ראש הממשלה נפגש עם ראש ממשלת יפן, הנה הודעה לעיתונות, נשלחה לעוד חמישה מקומות, פורסמה בעוד ארבעה מקומות, סטנדרטי נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: יופי, אם ראש הממשלה נושא נאום בפיקוד צפון נשלחת הודעה לשבעה מקומות, הודעה סטנדרטית לעיתונות, סטנדרטי, פורסם אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, כולל וואלה סטנדרטי?

תלם: טוב

עו"ד בן צור: טוב כן? סטנדרטי או לא סטנדרטי, אמרתי נסע וביקר בפיקוד צפון, ראש הממשלה יאיר לפיד, יצחק רבין נסע לפיקוד צפון, מסקרים את זה נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: יופי, סטנדרטי נכון?

תלם: כן, נראה לי שזה סטנדרטי, יש דברים יותר מעניינים ופחות מעניינים בתקשורת, כן

עו"ד בן צור: בסדר, אתה לא מבין בתקשורת,

תלם: אני לא אמרתי שאני לא מבין, אמרתי שיש דברים יותר מעניינים ופחות מעניינים

עו"ד בן צור: אבל לא שאלתי מה העניין,

תלם: שאלת אותי אם זה סטנדרטי או לא, מה, אני קובע את הרף סטנדרטיזציה של סיקור תקשורתי?

עו"ד בן צור: תשובה מצויינת.

תלם: אני שמח

עו"ד בן צור: כל התיק שלכם בנוי על זה.

תלם: לא, ממש לא

עו"ד בן צור: הבנתי, עכשיו תקשיב טוב, בשביל לבדוק אם זה סטנדרטי ואז אחד הביטויים למופעים של הסטנדרטיזציה זה לבדוק אם הוא שלח את זה לעוד אמצעי תקשורת, בדקתם את כל הפניות שלו, לאילן ישועה ולהתחיל לבדוק מה נשלח לאמצעי תקשורת, התחלתם לעסוק בכך, ראינו נכון? פה.

תלם: נו, כן, פה אני רואה שכן

עו"ד בן צור: עכשיו אני רוצה רק להבין למה לסמוך על זיכרונו הלא קיים של חפץ ולא לעשות בדיקות עצמאיות שלכם? תשובה פשוטה.

תלם: אז אני מסביר לשאלה הארוכה שלך השתמשת קודם במינוח סיקור תקשורתי, נדמה  לי שהשתמשת במינוח חריגה, עכשיו אני אומר בזהירות בהבנה שלי ליבת החקירה לא עסקה במידת הסיקור התקשורתי אודות ראש הממשלה בכל אמצעי התקשורת אלא במעורבות בסיקור תקשורתי בוואלה אל מול האינטרסים הרגולטוריים.

עו"ד בן צור: יופי של תשובה. עכשיו בוא נתקדם הלאה. היה צריך לבדוק אם הבנו נכון 1. מה נשלח רק לוואלה? 2. מה נשלח לכלי תקשורת שכונו ידידותיים ו-3 מה נשלח לכלי תקשורת נוספים, לכל כלי התקשורת. כמה קבוצות יש לנו פה?

תלם: שלוש

עו"ד בן צור: כמה מרקרים צריך לסמן שלוש קבוצות?

תלם: בהנחה שהוא מסיים עם זה אז שלושה מרקרים

עו"ד בן צור: שלושה מרקרים, יפה, אז למה ביקשתם, למה בסוף ניתנו לו רק שני מרקרים?

תלם: אני לא יודע

עו"ד בן צור: אתה לא יודע? זה בחדר הבקרה

תלם: לא, לא עקבתי על מספר המרקרים שבהם חפץ צויד כדי לסמן כתבות, לא. זה לא הספקתי לעשות.

עו"ד בן צור: אני אגיד לך אבל מה אומר החוקר שלך, תיכף אני אראה לך, זו החלטה מערכתית ולכן אני אשאל אותך

תלם: אם הוא אומר אז זה נכון

עו"ד בן צור: אם הוא אומר אז זה נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אבל בוא נבין רגע את ההחלטה כי נדמה לי, אני לא אשתמש כרגע בשם אבל אם רוצים לבדוק מה נשלח לוואלה, ידידותיים וכל כלי התקשורת, אנחנו מבינים שלוש קבוצות שלושה מרקרים, נכון? לא חשוב כרגע מספר המרקרים, זה משקף את הקטגוריות נכון?

תלם: כן, כך אני מבין ממה שאתה שואל.

עו"ד בן צור: אז עכשיו אני רק רוצה להבין, טובת ההנאה הנטענת, המתת, זה הסיקור. אני רוצה להבין את העומק של הדיליטנטיות של החקירה הזאת שנעשתה ולכן אני אשאל אותך כמה שאלות בנושא.
קודם כל האם, לא, אני אשאל אותך, אני אראה לך מה אומר חפץ. נתחיל בשוורץ ואחר כך לניר חפץ.
אומר שוורץ כך בעמוד, בחקירה מ-17 בינואר 2022 עמוד 49-50 – היו כאן לכאורה שלוש קבוצות, וואלה בלעדי, אתרים שהם ידידותיים ותפוצה רחבה. כמה מרקרים היה צריך לתת להם לשלוש קבוצות? ואז הוא אומר מה שאנחנו נתנו לפי זיכרוני מרקר רק לוואלה ומרקר לתפוצה נוספת. ולמה לא להגיד לו מה נשלח לקבוצה רחבה? לא זכור. אמרתי לו זה אחד הלבבות של העניין. אני לא זוכר למה עשינו שתי קבוצות ולא שלוש.
שאלה – אבל אמרנו לו תשמע, יש פה טענה לגבי סיקור, סיקור אוהד, לא אוהד, לא נחזור לזה, לא העלית על דעתך שאם יש הודעה שיוצאת בקבוצה רחבה בכל כלי התקשורת, מרבית כלי התקשורת מסקרים אותה פחות או יותר אותו דבר, יש לזה משקל?
תשובה – ההחלטה לעשות את זה היא לא החלטה שלי, היה פה, היות ופה מדובר באיזשהו משהו שנותנים לעד מדינה יש פה גורמים נוספים שגרמו להחלטה. מי? מפקדים ופרקליטות וזהו. אני לא זוכר למה עשינו שתי קבוצות ולא שלובן צור: הבנו. זו הייתה החלטה מערכתית? תשובה – נכון. אז עכשיו כראש המערכה…

תלם: כן

עו"ד בן צור: תסביר לי על מה ולמה ומי החליט את ההחלטה שבעיני היא, אני לא אכנה אותה בשמות תואר משונן נגיד בלשון המעטה, יש לי כינויים הרבה יותר חריפים, לסמן רק שתי קטגוריות ולא שלוש?

תלם: תראה עו"ד בן צור החוקר שצייד את חפץ במרקרים, לא זוכר בדיוק מי החליט ומה החליט אבל אני בטח לא זוכר, אבל שוב, בהבנה שלי ליבת החקירה עסקה במידת המעורבות בוואלה אל מול הכריכה, אני חוזר על התשובה הזאת. אני חושב שלא ניתן, אני חושב שלא נכון היה להיכנס בחקירה הזו לכל עולם הכיסוי התקשורתי אבל בכך התמקד החקירה. האם בפריפריה נגענו,

עו"ד בן צור: אני לא מבין, תקשיב טוב, אם אין טובת הנאה ואין מתת אז אין בכלל מה לדבר על עבירה מלכתחילה כי המתת זה הסיקור, לא משנה באיזה וריאציה שלו, ואם לא היה מתת אז אין לך על מה לדבר כרכו, לא כרכו, שלא כרכו, כי את פילבר ראינו כבר אבל אני אומר לך כרגע הרגל העצמאית הכבדה שצריך לבדוק אותה מ-א' ועד ת' כדי להגיע למסקנה להאשים בשוחד וטובת הנאה שקוראים לה סיקור, זה רגל שצריכה להיבחן מ-א' ועד ת', לא בדקתם כמעט כלום, תשובתך?

תלם: הפרשנות שלי היא שונה אודות הוכחת המתת במקרה הזה אני באמת לא חושב, אני חושב שמידת החריגות יכולה להיות רלוונטית אבל היא לא מכרעת, ברגע שאתה רואה את המעורבות ברמה אפילו האובייקטיבית בנוגע לסיקור התקשורתי בנוגע להפעלת ניר חפץ, אילן ישועה, האלוביצ'ים, פילבר כל מארג הראיות הזה מצטבר להוכחת המתת כפי שאני מבין אותו, כמובן המאשימה החליטה ויחליט בית המשפט.

עו"ד בן צור: זה ג'יבריש, אנחנו בסוף רואים מה הפניות.

תלם: לא, זה ראיות, אם אתה בא ומבקש לתאר כתבות, אתה אומר שזה רלוונטי למתת אני לא משוכנע.

עו"ד בן צור: אני אומר לך כך, אני שואל אותך כרגע חקירה על הסיקור, אתה מבין שהטענה לגבי הסיקור זה המתת שקיבל נתניהו?

תלם: כן

עו"ד בן צור: יופי, האם אתה מבין למשל שצריך לחקור את הסוגייה של המתת, של סיקור,

תלם: כן

עו"ד בן צור: האם אתה מבין למשל שחפץ, אני כבר אומר לך, בדקנו את הפניות שלו, יש 110 פניות בסדר? חפץ בתקופה ההיא, אגב, אתה יודע כמה פעמים סוקר נתניהו באתר הזה בוואלה?

תלם: לא

עו"ד בן צור: יש לך השערה?

תלם: לא, תלוי באיזה תקופה

עו"ד בן צור: בארבע שנים שמדובר בהם.

תלם: לא, יש מועדים שכנראה יותר קריטיים

עו"ד בן צור: שאלתי בארבע שנים במצטבר?

תלם: יש את החוברת שהופצה, אני צריך לראות מה רמת הסיקור.

עו"ד בן צור: זה רמת התשובות שלך, החוברת אגב היא חוברת שמראה כמה כתבות שליליות יש ואני אומר לך זה מאמרי דעה שליליים ואמרו, תיכף אני אגיע לחוברת,

תלם: לא, יכול להיות ששם היו מספר הסיקורים

עו"ד בן צור: לא, שם בחוברת הזו אומרים שיש סיקור, מאמרי דעה שרובם שליליים בוואלה ויש בעוד אמצעי תקשורת כשבודקים. אני שאלתי אותך כרגע כמה,

תלם: אני לא יודע

עו"ד בן צור: אז אני אציע לך את המספרים

תלם: תציע לי

עו"ד בן צור: כי הצענו ובדקנו את זה דרך יפעת, יש כ-15 אלף אזכורים על התקופה של ארבע שנים, בכותרות ובכותרות משנה, מקווה שאני מדייק, או 4,600 או 4,800 בסדר?

תלם: טוב

עו"ד בן צור: על ארבע שנים, סוף 2012, סוף 2016. האם אתה יודע בתקופה של חפץ כמה פניות היו לו?

תלם: לא

עו"ד בן צור: אז אני אומר לך ספרנו לפני התביעה 110 פניות, עכשיו אני שאלתי אותך, אמרתי לך שווה בנפשך שחלק ניכר של הפניות הוא פניות לאמצעי תקשורת נוספים באותם עניינים, היה בביקור פה, נשא נאום שם, נפגש עם ההוא, חנך את זה, אמרנו שיש לזה משקל נכון? כי זה סטנדרטי. נכון?

תלם: טוב

עו"ד בן צור: אז עכשיו אני שואל אותך את השאלה הבאה ולכן חשוב היה וחובה היה לבדוק מה נעשה בכלי תקשורת אחרים (שים בצד את כל הפניות שקשורות לשרה שלא קשורות לנתניהו בסדר) אני לקחתי פה 110

תלם: כן

עו"ד בן צור: ולכן האם אתה יודע שיש לכם מכשיר נהדר לבדוק, פנה ביום 1 במרץ 2016 בנושא ראש ממשלת יפן או בנושא אני לא יודע מה, הכלבה קאיה בסדר? הייתה פנייה של ניר חפץ בואו נבדוק ב-1 במרץ מה עלה בידיעות אחרונות, ב-Y-NET, בערוץ 2, בערוץ 1 סליחה מחברי מהתקשורת פה שלא שכחתי מישהו, זה לא קשור לחשיבות, שזה דבר בדיק בצורה פשוטה, יודע?

תלם: לא, אני לא יודע שזה בדיק בצורה פשוטה אבל אני שוב פעם חוזר, ליבת החקירה הייתה לאו דווקא בהשוואה אלא עד כמה מעורבות של נבחר ציבור באמצעות אנשיו באתר וואלה, אני חוזר על זה, בפרסום כתבות, בהורדת כתבות, בהפעלת האנשים, בסוגיה של מינוי עורכים, בסוגיה של רכש, שורה של אינדיקציות.

עו"ד בן צור: יופי של תשובה. תראה, האם אתה יודע, אגב חפץ אנחנו ראינו גם בחקירות שלו, גם במופעים בתוך חדר החקירות וגם כאן הוא אמר, האמת שאתה עושה איתו תחרות לא רעה בלא זוכר, כלומר הוא אמר מאות פעמים אני לא זוכר ולכן אני אומר הזיכרון שלו זה לא, אתה יודע, יש אנשים שזוכרים יותר, זוכרים פחות, אף אחד אין לו זיכרון אבסולוטי, חפץ לא מצטיין בזיכרון בהיר נקרא לזה, הוא העיד על עצמו, ראינו בחקירות שלו את המופעים האלה, נכון?

תלם: אתה שואל את,

עו"ד בן צור: האם אתה זוכר שחפץ,

תלם: העיד על עצמו על בעיות זיכרון?

עו"ד בן צור: כן

תלם: תראה לי דוגמאות ספציפיות

עו"ד בן צור: לא אראה לך כי אין לזה סוף.

תלם: אני אגיד לך משהו, אני לא זוכר.

עו"ד בן צור: תודה, יופי, ממש התחכמות, תשמע, עכשיו לכן כשיש לנו את ההרד אבידנס שהולכים דרך הגוגל ובודקים מה פורסם לא צריך את הזיכרון של חפץ שזה לוקה בבעיית זיכרון, אתה יודע?

תלם: הבנתי, כן

עו"ד בן צור: עכשיו ראה, אנחנו אמרנו שמבחינתנו זה קו חקירה מהותי מאוד נדמה לי שזה מתחייב מהנושא, האם אתה יודע שחפץ עצמו הסתייג מהבדיקה החובבנית, הדיליטנטית שניסיתם לעשות איתו?

תלם: לא, לא יודע.

עו"ד בן צור: אז אני אראה לך מה הוא אמר פה בבית המשפט. בפרוטוקול מ-15 בדצמבר – אני בטוח שהסתייגתי מזה אני זוכר שהסתייגתי מהכלי הזה, הכלי הזה זה שני מרקרים כן? חשתי לא בנוח עם כל הדבר הזה. בהמשך אני חושב שהכלי הזה הוא רק מקור לבלבול, רואה?

תלם: על איזה כלי הוא מדבר?

עו"ד בן צור: המממ… על המרקרים שלו.

תלם: אה, המרקרים, אוקי

עו"ד בן צור: מה זה המממ הזה, מה זה בא להביע?

תלם: לא הבנתי איזה כלי, המרקרים

עו"ד בן צור: זה הכלי, המרקרים, בוא נעשה בדיקה אובייקטיבית, בוא נעשה בדיקה בגוגל, בוא נבדוק כלי תקשורת, ניקח את המרקר של חפץ שלא זוכר. הוא אומר עכשיו פה בשורה 10 – פשוט ישבתי וציירתי שיעור ציור רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: אתה יודע ששיעור הציור הזה הוא מוצג בתיק?

תלם: טוב, זה החקירה שלו

עו"ד בן צור: כן, הציור, השרבוט, זה מזכיר לך צייר אחר בתיק הזה? או משרבט אחר בתיק הזה?

תלם: לא

עו"ד בן צור: לא? פילבר

תלם: אה, התרשומת שהוא עשה בכתב ידו

עו"ד בן צור: גם פילבר כתב, שרבט פילבר, או צייר פילבר,

עו"ד ז'ק חן: קוראים לזה שיטות ואמצעים.

עו"ד בן צור: אה, שיטות ואמצעים, כן, נכון, זה צויר על ידי פילבר ויש לנו שני מוצגים, היומן של פילבר הציור זה ציור של פילבר כשיש לנו איכונים, יומנים, הכל, תכתובות וחפץ למי פנית? צייר עם איזה שני מרקרים עלובים משהו שהוא אומר מקור לבלבול, לא זכרתי ויש לי אפקטיבי שקוראים לו גוגל, בוא נבדוק בדיוק מה עלה באותם מועדים. התייחסותך שאלה הם שני עדי המדינה בסוגיה של הנחיה, בסוגיה של המתת?

תלם: שוב, אני באמת לא יכול להעיד על כישרון הציור של שני עדי המדינה, אני חושב שיש ערך לתרשומות שהם מכינים בזמן אמת, ערך ראייתי ודאי חלק מחומר החקירה הרלוונטי אבל אני באמת לא יודע לגבי כישורי הציור שלהם.

עו"ד בן צור: הם די עלובים… האם אתה יודע שחפץ נחקר על, כמה אתה חושב מההתכתבויות שהראו לו איזה סדר גודל, אתה לא יכול לזכור מספר כמובן, איזה סדר גודל הוא נחקר לגביהם מההתכתבויות שלו עם ישועה? רק בזווית הזאת.

תלם: אני לא יודע

עו"ד בן צור: הבנתי. אני אומר לך בהערכה זהירה שלנו מדובר על פחות משליש מההתכתבויות שלו, אז למה לא לעבור איתו על הכל או על הרוב? למה על פחות משליש?

תלם: אני לא יודע על איזה שליש עברו, על איזה שני שליש לא עברו אבל נתתי מקודם את התשובה שליבת החקירה התמקדה במה שהתמקדה.

עו"ד בן צור: תראה אני אגיד לך, זו לא תשובה אני אגיד לך למה כי יש טענה שיש מתת שקוראים לו סיקור, יש טענה מנגד שאומרת שיש עניין רגולטורי ושכרכו בין השניים, אז רגולציה דיברנו, בסוף ראינו את פילבר לא הונחה ולא שום דבר ולכן לטעמנו הרגל הזו נפלה. עכשיו יש את הסוגייה של הסיקור, האם נתניהו קיבל משהו? הבין שהוא מקבל משהו מהאתר הזה? ולכן התשובה שאתה נותן לי נופלת בשני המובנים האלה, נופלת מאליה ולכן בוא נתקדם בסדר?

תלם: כן

עו"ד בן צור: ואנחנו רואים שחפץ לא נחקר, חפץ העד המרכזי בסיקור, יש עוד עדים, הוא לא העד היחיד, הוא עד מרכזי, נקרא לזה כך, לא נחקר על מרבית הפניות שלו לישועה בזווית הצרה הזו, הסברך עם דברים אחרים שעניינו אותנו?

תלם: לא. ההסבר שלי כמו שתיארתי מקודם, החקירה התמקדה בעולם הכריכה

עו"ד בן צור: שלא קיימת,

תלם: ברגע שנמצאו ראיות לכאורה להוכחת שני הסעיפים שתיארת מקודם, המתת והפעולה שקשורה בביצוע תפקידו כי אז החקירה התמקדה בסוגיית הכריכה, הזיקה כפי שפירשו אותה גם עדי המדינה ועדים נוספים.

עו"ד בן צור: טוב, אז אני חושב שזו תשובה, לאו תשובה היא משום שהנושא של ההטבות נקרא לזה, או ההנחיות נפל ואני חושב לכן שהייתם צריכים לחקור כמו שצריך את הסוגייה של המתת כי אם אין מתת אין בכלל על מה להתחיל לדבר,

תלם: כן

עו"ד בן צור: ובוא נתקדם הלאה. למשל אתה תסכים איתי שלא הצגתם לחפץ, לא בדקתם, ממילא לא הצגתם לו איפה פרסמו דברים, פניות שלו בכלי תקשורת אחרים נכון? לא בדקתם?

תלם: לא יודע, יכול להיות שבדקנו, יכול להיות,

עו"ד בן צור: לא, לא, אני אומר לך שלא בדקתם, תודה

תלם: לא בדקנו את הפעילות התקשורתית של חפץ מול כלל אמצעי התקשורת.

עו"ד בן צור: יפה, וגם לא קראתם לעדים מכלי תקשורת אחרים כדי להבין קיבלנו מחפץ, לא קיבלנו?

תלם: נכון

עו"ד בן צור: זה היה השיקול שלנו, זה לא היה השיקול שלנו? לא נעשה, נכון?

תלם: נכון.

עו"ד בן צור: בוא נדבר על עוד נקודה, האם אתה יודע שחפץ העיד שלפעמים הוא השתמש בשמו, כשהוא פנה הוא השתמש בשמו של ראש הממשלה ביחס לפריטים מסוימים אבל בפועל, הוא נתן להבין שהוא פונה מטעם ראש הממשלה, אבל בפועל זה לא היה כך, והוא נתן לזה הסבר למה הוא השתמש בשם?

תלם: כן, אני זוכר משהו כזה במעומעם, הוא עשה את ההבחנה מתי הוא פעל בשמו של ראש הממשלה ומתי הוא עשה שימוש

עו"ד בן צור: הוא עשה, ואז השאלה שלי היא ברגע שהוא אומר כן, היו מקרים מסוימים שפניתי כאילו, הצגתי מצג כאילו אני פונה בשם ראש הממשלה אבל זה לא היה כך, האם אתה יודע, אני אומר לך כעניין שבעובדה שלא עברתם איתו ולהגיד אוקי, מתי המקרים שפנית ואמרת את שמו של ראש הממשלה ובפועל זה לא היה כך לשיטתך?

תלם: שוב, אנחנו התמקדנו, עוד לא הספקתי לקרוא את הקטע שאתה מציג אבל התמקדנו בחקירת המקרים שבהם הוא אומר לנו כעד מדינה שהוא פונה בשמו של ראש הממשלה, שוב, בסוגיית הכריכה, בין הסיקור,

עו"ד בן צור: אתה טועה, אתה מתחיל כבר בטעות. אני אומר לך כרגע תשתדל לתת תשובה, אל תגיד לי מה עשיתם, אני כרגע בודק מגוון של היבטים לטעמנו הכי אינטגראליים בליבה של העניין של הסיקור כדי להבין למה שום דבר לא נעשה. אני אומר לך, הוא אומר היו מספר פעמים, פניתי, אמרתי את זה בשם נתניהו וזה לא היה בשם נתניהו, אתה יכול להגיד לי באיזה מקרים זה?

תלם: לא

עו"ד בן צור: אתה חקרת את הדבר הזה?

תלם: אני לא זוכר, לא.

עו"ד בן צור: אז בוא נראה לך שגם הלא הזה עובר כחוט השני גם אצל שוורץ למשל

תלם: בעצם היו, נדמה לי שבמפגש השיבוש שהוא בא מבלפור כן חקרנו האם הוא הונחה?

עו"ד בן צור: ומה הוא אמר? שלא.

תלם: אמר שלא, והנה דוגמא אחת ונדמה לי שהדבר הזה, אני פשוט עונה לך כי אמרת שלא, אז אני רוצה להיות מדויק

עו"ד בן צור: אני שואל כרגע, אתה הולך למחוזות, צר לי, כרגיל לא רלוונטיים. אנחנו בסוגיית הסיקור

תלם: אתה מוליך אותי.

עו"ד בן צור: אני שואל אותך, אני לא מוליך אותך, אני חוקר אותך בסוגיית הסיקור. אני אומר לך פניות חפץ, ישועה, אומר אני לפעמים השתמשתי בשם של נתניהו ולא היה נתניהו בתמונה.

תלם: אני לא זוכר אם היה מקרה ספציפי שחקרנו או לא חקרנו מקרה כזה.

עו"ד בן צור: אני אראה לך שלא חקרתם, א. זה מופיע בחקירות

תלם: כן

עו"ד בן צור: ב. אני אראה לך את החוקר שלך שוורץ, אתה זוכר שחפץ העיד שלעיתים הוא השתמש, מתרברב או השתמש למרות שלא היה לזה עיגון במציאות בשמו של ראש הממשלה נתניהו ביחס לפניות מסוימות? תשובה – כן.
שאלה – האם עשיתם איזושהי בדיקה לעבור איתו באיזה מקרים זה אפשרי או לא? לא נכנס כרגע לסיבות, האם בדקתם איתו ביחס לפניות שלו לכתבות לראות היה בשמו של ראש הממשלה בלי שראש הממשלה הנחה אותי או לא, עשיתם בדיקה כזאת?
תשובה – לא עשינו בדיקה רוחבית כזאת לגבי כל ההודעות, בכל הודעה שהגענו אליה הוא התייחס אליה, אמר מה זה ההודעה, ממי יכול להיות שהוא קיבל אותה. אז אנחנו רואים את התשובה, 1. לא עשינו בדיקה

תלם: רוחבית

עו"ד בן צור: גם לא בדיקה פרטנית. 2. לא עברתם איתו על מרבית ההודעות

תלם: טוב, אני קורא פשוט מה שקראת את התשובה של ניר שוורץ

עו"ד בן צור: אני אומר לך שוב, נורא פשוט, ראינו את העובדות, יש לו X פניות, בפועל חקרתם פחות משליש: המקומות שהוא אמר השתמשתי בשמו של נתניהו בלי שהיה לזה עיגון לא שאלתם אותו תעבור אחד אחד ותגיד מתי זה היה, רואה?

תלם: לא, אני רואה שניר שוורץ אמר שהוא עשו בדיקה רוחבית ובכל הודעה נשאל ברמה הספציפית אבל זה לא עולה בקנה אחד מדויק עם מה שאתה אומר אבל, אז לכן אני לא יכול להתייחס לאמירה שלך שאתה שואל לגבי עובדות שבאמת מדובר בעובדות שאתה שואל לגביהם.

עו"ד בן צור: אז אני אומר לך ככה, העובדות שאתה מציג לך הם נתונים ואני מבקש התייחסות שלך לנתונים, לא בדקתם מתי בפניות ספציפיות, ואני שואל אותך למה לא עשיתם את זה, פשוט.

תלם: אוקי. אז אני חוזר ואומר, לא יכול לאשר את זה ברמת הזיכרון שלא היה אף מקרה או מספר מקרים שבדקנו, פעם אחת. פעם שנייה, אני חוזר ואומר שברמת התזה, הליבה הייתה לבדוק באמת לחקור באותם מחוזות שבהם אנחנו רואים שיש זיקה או כריכה בין ההנחיה של נבחר ציבור, בין הפעולה שקשורה בביצוע תפקידו לבין מידת המעורבות שלו או של מקורביו בסיקור התקשורתי שבוואלה.

עו"ד בן צור: אז הנה התשובה, יש לנו תזה ואני מודה לך שאמרת שיש לכם תזה

תלם: כן, נכון

עו"ד בן צור: יש רק בעיה עם התזה הזו שאפילו… תזה שהתזה הזו פשוט נופלת כי בסוף התזה הייתה פניות לסיקור הטבות רגולטוריות, כריכה, אין הטבות, אין הנחיות ועכשיו פה בסוגיה של הסיקור תשובתך נרשמה, בוא נתקדם הלאה.
האם אתה יודע שחוקריך היו נטולי מושג, נטולי מושג, לא היה להם מושג בעברית יותר פשוטה בסוגיות של סיקור ותקשורת?

תלם: החוקרים שלי וגם אני לא מומחים בעולם התקשורת, כן, אבל אני לא חושב שזה אומר שאין להם מושג

עו"ד בן צור: אז אני אראה לך את הבורות המזהירה של החוקרים שלך ואחרי זה אני אשאל אותך כמה שאלות כאחראי על החקירה אם אנחנו סוברים שצריך איזה ידע מינימאלי בתחום.
תראה, למשל, אתה יודע זה הגיע למחוזות די משונים למשל מה היה תפקידו של ינון מגל, ינון מגל היה בתקופה מסוימת, היה בתוך אתר וואלה, החוקרים שלך חשבו שהוא בכלל היה באתר תקשורת אחר.

תלם: שמה? הם חשבו שהוא לא היה בוואלה?

עו"ד בן צור: נכון

תלם: טוב.

עו"ד בן צור: אתה רוצה שנקריא לך את זה? הנה – מה היה התפקיד, הוא אפילו לא מכיר את השם. כן – הוא היה מאתר תקשורת אחר, רואה?

תלם: כן

עו"ד בן צור: עכשיו בוא נבין רגע על סנכרון לגבי חוקרים ואחרי זה חוסר מושג טוב?

תלם: כן

עו"ד בן צור: חפץ נחקר מרכזי בסוגיה של הסיקור, נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: שוורץ הוא ראש הצוות שחוקר אותו?

תלם: כן

עו"ד בן צור: יפה. עכשיו שוורץ אפילו לא יודע להגיד לנו ולכן אני מכוון את האצבע, אתה לפעמים עושה לי עם האצבע ככה אז אני כרגע מצביע, כי זה אמיתי,

תלם: מה זה אומר?

עו"ד בן צור: אני אתן לך אחרי זה את המשמעויות של שפת הגוף מתי המבוכה הופכת להצבעה כזו אבל כרגע זה לא קשור, אני אראה לך שוורץ אומר לנו כאן בבית המשפט שהוא לא יודע מה נעשה או לא נעשה ביחס לחקירות בתחום הסיקור.

תלם: טוב

עו"ד בן צור: ואני שואל אותך למה? כי אתה היית המסנכרן בכאילו. בחקירה שלו מ-10 בינואר 2022 השאלה היא נורא פשוטה, יש לכם אתר, יש כלי תקשורת, אתה יודע מה? לא וואלה ורוצים לבדוק אם סיקור הוא סיקור אוהד, הוא אומר – מבחינתי מר בן צור, אנחנו באופן אישי לא לקחתי את כל אתר וואלה וניתחתי אותו.
נכון שאף אחד אחר לא עשה את זה? אני לא יודע. אתה לא יודע? יכול להיות, אני לא יודע.
אז מה אנחנו רואים פה, שוורץ אומר לנו אני לא ניתחתי את האתר, ואני לא יודע אם מישהו אחר ניתח אותו נכון?

תלם: זה מה שהוא אומר, כן

עו"ד בן צור: זה מה שהוא אומר

תלם: כן

עו"ד בן צור: מי אחראי, אני כבר אומר לך אף אחד לא בדק, אני אראה לך את זה בהמשך, מי אחראי שהחוקר המרכזי של חפץ ידע אם יש בדיקות ביחס לאתר וואלה, חפץ הוא דובר, מי אחראי לזה?

תלם: אני אחראי על מהלכי החקירה, ניר שוורץ הוא חוקר מצוין כמו שאתה יודע, הוא אינטליגנטי, כמו שאתה יודע את הדעה שלי אודות חוקרי התכוונתי, אבל אני לא ציפיתי שניר שוורץ בתור חוקר של ניר חפץ יחקור את עולם התקשורת.

עו"ד בן צור: הבנתי, ואיזה חוקר ציפית שיחקור את עולם התקשורת?

תלם: אני לא, כמו שאמרתי מקודם, החקירה לא התמקדה בחקר של עולם התקשורת או חקר של הזיקות בין המגרש הפוליטי למגרש המשחקים התקשורתי, אם אני זוכר נכון בשלב מסוים אבל אני אומר בזהירות אורי קנר הטלנו עליו את המשימה בנוגע לאיתור דרדור של כתבות או התפתחות של כתבות באתר וואלה, אבל אני אומר את הדברים בזהירות.

עו"ד בן צור: אוקי. טוב שאתה זהיר, זהירות תמיד מבורכת,

תלם: בהחלט

עו"ד בן צור: כדי לא ליפול. האם אתה יודע מתי התחלתם, באיזה שלבים הפקתם כתבות מוואלה בנוגע לנתניהו?

תלם: אני חושב שזה היה אחרי שסיימנו את מניין ימי המעצר, החקירה בימי המעצר, בשלב מאוחר יותר.

עו"ד בן צור: מה זה מאוחר יותר?

תלם: אני לא זוכר

עו"ד בן צור: תראה, החקירה הייתה בתחילת 2018 פברואר, מרץ נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: מתי הפקתם אתה יודע?

תלם: אני לא זוכר, אני זוכר שעוד הייתי ביחידה, אני לא זוכר מדויק

עו"ד בן צור: תראה, אני אגיד לך ככה, הכתבות מופקות, רוב הכתבות מופקות בסוף 2018 כשנה אחרי שהחקירות מסתיימות, שנה בקירוב, בתחילת 2019 ובחלק מהמקרים גם בנובמבר 2019 אחרי השימוע.

תלם: אני חייב להגיד לך, אני באמת, אני זוכר, שוב, למרות שעברתי תפקיד בסוף נשארתי בלהב 433 אבל אני די זוכר שבתקופתי אורי קנר הטלנו עליו את המשימה לחפש, אולי היה המשך אחרי זה אבל אפשר לבדוק את זה, אפשר לבדוק את התאריכים. אני משוכנע שבדקתם את זה.

עו"ד בן צור: יש לנו תאריכים, לא רק שבדקנו, יש מזכרים

תלם: לכן לא מסתדר לי סוף

עו"ד בן צור: אני אראה לך את המזכרים עוד מעט, זה לא אמירות בעל פה

תלם: אני זוכר לפני אבל בסדר

עו"ד בן צור: אז אני אומר לך שחלק היה לפני,

תלם: זהו, תראה כמה אני מדויק

עו"ד בן צור: אני הכי מדויק בעולם, אמרתי לך חלק היה לפני, חלק היה בסוף 2018 וחלק היה בתחילת 2019 וחלק היה בנובמבר 2019.

תלם: טוב

עו"ד בן צור: אלה הנתונים, זה ציר הזמנים

תלם: טוב

עו"ד בן צור: ואז אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה, הרי האתר אלה ראיות אובייקטיביות, מה התפרסם באתר ביחס לנתניהו, נכון?

תלם: נכון

עו"ד בן צור: לא צריך זיכרון, לא צריך חפץ, כתוב באתר נכון?

תלם: כן

עו"ד בן צור: לטוב ולרע לגבי נתניהו נכון?

תלם: נכון

עו"ד בן צור: אז למה לעשות הפקות, או חלק מההפקות בשלבים אחרי שהנחקרים הלכו לביתם?

תלם: לא, אני צריך לראות מה עמד באמת בבסיס ההחלטה לעשות את ההפקות המאוחרות

עו"ד בן צור: זה בדיוק מה שאני שואל אותך, מה עמד בבסיס ההחלטה לא להפיק, את זה אתה צריך להסביר, על זה אתה נשאל.

תלם: אז א. תשאל אותי ואני אשתדל לענות לך גם אם אתה לא אוהב את התשובה.

עו"ד בן צור: אבל אני רוצה תשובה, יש לי בעיה, אין תשובה

תלם: אבל תן לי להשיב עו"ד בן צור, תן לי את הזמן להשיב

עו"ד בן צור: כן

תלם: שוב, לגבי פעולות חקירה שבוצעו על בסיס קבלת ההחלטות בתקופה שכבר לא הייתי ביחידה אני באמת לא מומחה להשיב. בתקופתי אני זוכר, זה לגיטימי לגמרי שתסיים את כל החקירות ואז תתחיל גם לבדוק את המסמכים וגם לעשות פעולות נוספות שלא בהכרח צריך לעשות אותם במניין ימי המעצר. אני זוכר שבתקופתי כן נעשתה פעולה כדי לאתר כתבות בזיקה, בזיקה להודעות הרלוונטיות שבהם הזינו את אותה כריכה. אני אומר את הדברים כמובן בזהירות כפי שאני מקפיד לומר.

עו"ד בן צור: תראה טוב שאתה זהיר

תלם: אבל בנובמבר 2019 אני לא יודע מה,

עו"ד בן צור: בעיקר משום שאין לך שום תשובה. אני אומר לך, תקשיב טוב, אתם הייתם צריכים להפיק ולתת לעדים להתייחס עם העדים לכתבות שהתפרסמו בוואלה, העדים קודם כל בחקירות אצלך עצרתם אותם, יופי, בסדר, עשיתם להם מה שעשיתם להם פחות יפה, בחקירות כשהם נמצאים אצלכם העדים הרלוונטיים צריך אז להפיק ולשאול שאלות במקום שנעשה את זה לראשונה בחקירה נגדית בבית המשפט אתם הייתם צריכים לעשות את זה אז אצלך ולא לעשות הפקות מאוחרות אחרי זמנך, בשלהי זמנך, אחרי השימוע בלי להביא את זה, להציג את זה לעדים, למה זה לא נעשה אצלך? נורא פשוט.

תלם: אז שוב אני אומר החקירה התמקדה בעולם הכריכה, ברגע, אני אומר שוב, בהבנה שלי כשכלל המעורבים, אני אומר כלל, אני לא רוצה להגיד את כולם, אני כרגע מנסה לסרוק את העדויות בראשי, אבל כאשר כלל המעורבים לא הכחישו את המעורבות בסיקור בוואלה, כל אחד עם הסבריו שלו אז אני חושב שנכון בשלבים האלה היה להתמקד במקומות האחרים אבל אני מבין שהתקבלה החלטה, אני מבין הפרקליטות צריכה לקבל החלטה אם יש לה מספיק ראיות להגיש כתב אישום או לא, יכול להיות שהיו פה פעולות של השלמת חקירה כדי לבוא ולדייק את הנושא הזה אבל להבנתי, עדי המדינה ויתר המעורבים אני אומר כלל ואני מתקן, זה לא נכון, יש עדיין למיטב זיכרוני אז אחד או שניים שהכחישו את המעורבות בסיקור אבל הדבר הזה כלל לא היה מוכחש, כך אני מבין ולכן ליבת החקירה לא התמקדה בנושא.

עו"ד בן צור: אתה טועה טעות מרה גם ביחס למה שאתה מייחס לנחקרים, אתה טועה טעות מרה כי אני אסביר לך כך, כריכה זה בין סיקור אוהד

תלם: נכון

עו"ד בן צור: לבין הטבות רגולטוריות

תלם: נכון

עו"ד בן צור: אבל אם אין לך סיקור, אתה לא בודק בכלל את השאלה הבסיסית מה היה באתר הזה? היה סיקור אוהד, היה סיקור ניטרלי, היה סיקור עוין ככלל? אז אין  לך בכלל מה להתחיל לדבר על כריכה של סיקור אוהד עם רגולציה שלא הייתה. אתה כורך פה שני דברי אומר לי כריכה, כריכה, כריכה אבל יש יסודות של הכריכה, רגולציה שאיננה, דיברנו איתך על חלק מזה וכרגע סיקור אבל אם לא בדקת את הסיקור ולא שאלת את השאלות הרלוונטיות ואתה עושה הפקות מאוחרות אחרי שהעדים הלכו לבטח לביתם זה אומר שבדיקה, בדיקה, התשובה יכולה להיות א', ב', ג', בדיקה לא נעשתה של הרגל המשמעות הזו. נכון?

תלם: לא. אני חולק עליך בהחלט ברמה העובדות. בהבנה שלי, שוב, הפרשנות שלי לא מחייבת, המתת שהוא בא לידי ביטוי לאו דווקא בסיקור חיובי, שלילי או חריג אלא במעורבות בסיקור באתר וואלה להבנתי הראיות שנאספו תומכות בהוכחת הרכיב הזה של העבירה שבה עסקינן. אני חוזר ואומר, אני למיטב זיכרוני כן עשו פעולות שמדברות על איתור כתבות, על הקשר בין כתבות למסרונים שהיו אבל יכול להיות שלשליטתך הבדיקה הזו לא מספקת, לא יכול להיות, אני מבין שלשיטתך הבדיקה הזו לא מספקת.

השופט משה בר-עם: יכול להיות שאני לא מבין, טיבו של הסיקור, או היקף הסיקור כשלעצמו וביחס לאחרים זה לא נתון רלוונטי כדי לעמוד על המסקנה שמדובר בסיקור אוהד, שלא לומר סיקור חריג, זאת אומרת צריך לעשות איזשהו יחס לא? נדמה לי או שזה לא רלוונטי כל כך אז לכן אני מופתע למען האמת.

תלם: לא כבודו, אני אומר המשקל של זה, אני לא בטוח שזה משקל מכריע, זה רלוונטי אבל בהבנה שלנו חלק ניכר מהעדים דיברו על אותה מעורבות חריגה שלא באה לידי ביטוי.

השופט משה בר-עם: אבל לא כפי שנאמר פה באופן אובייקטיבי כי מה שפורסם, פרסום לשעתה

תלם: ולכן אותרו כתבות, אותרו כתבות גם בזיקה למסרונים, כתבה שדורדרה או הושארה הרבה זמן, או תמונה ששונתה, פרסום כזה או אחר, פרסום שלילי ביחס לאנשים עם אותה אג'נדה אנחנו הבאנו לכך ראיות. האם עשינו עכשיו חקר שוק במועדים רלוונטיים, ימי בחירות, ראינו גם את הדומיננטיות של המעורבות, ראינו את סוגיית העורכים, כלומר אני שוב, בהבנה שלי כבודו כן ביצענו שורה של פעולות שמלמדות על מעורבות כשהעדים עצמם אומרים, כמעט כולם, על אותה מעורבות חריגה ואני אומר ביושר ההתמקדות הייתה, אני לא מקל ראש בדבר הזה, בעולם הכריכה, כלומר עד כמה הא בהא תליה, עד כמה המעורבות יכול להיות שהיא לא חריגה ביחס למעורבות אחרת כלפי אמצעי תקשורת אחר ביום אחר, אבל כאן המעורבות הזו נעשתה בתמורה ל… בקשר ל…

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »