יומן הבוקר
בן כספית (צילום: אלי ציפורי מתוך הטלוויזיה), ניצב משנה שלמה משולם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים! המשטרה והפרקליטות גבו עדות מבן כספית והכינו תוכנית חקירה נגד נתניהו, על סמך הגיגיו של כספית, בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה. לא יאמן

החקירה של ניצב משנה מומי משולם, מצוות החוקרים בתיקי נתניהו, ע"י עו"ד עמית חדד, מפרקליטי נתניהו. חוקרים את החוקרים ‼

***

עו"ד חדד: תגיד לי, אתה על ממצאי חקירה למי אתה מדווח?

משולם: לראש יאח"ה שהוא מעביר את זה הלאה לראש להב, לראש אח"ם, כמו שאמרתי לפעמים ישנם… משותפות ביחד

עו"ד חדד: זה ערן קמין באותה תקופה, לא ראש יאח"ה כי אין ראש יאח"ה נכון? היה ממלא מקום

משולם: נכון לאפריל זה היה ערן קמין, כן, הוא היה ממלא מקום.

עו"ד חדד: אני רציתי לשאול האם זה תקין שאתה מעדכן את המפעיל של בן כספית וממצאי החקירה אבל לא נעשה את זה. במה הם מצאו עניין המפקדים שלך, המפקד שלך מתוך מה שמסר בן כספית? הוא מסר המון דברים, רכילויות זולות ראינו כאן.

משולם: אני לא יודע לומר לך, מה שנחשף כאן, מה שהוגדר פה כחומר חקירה.

עו"ד חדד: זה כמובן לא נכון, בכלל לא נכון

משולם: למה?

עו"ד חדד: אתה אישרת לי מקודם שאחרי אפריל היועץ לא אישר לכם לחקור את כיוון המתנות של מילצ'ן נכון?

משולם: לא, אתה שאלת על זימון של מילצ'ן, יש הבדל

עו"ד חדד: לא רק הזימון של מילצ'ן, גם חקירה של אנשים בסביבת מילצ'ן, אנחנו תיכף נראה את זה, אני מניח שאתה זוכר את מה שאמרת, מילצ'ן לא היה בכלל בסקופ

משולם: נכון, נכון

עו"ד חדד: אני שואל אותך במה כן מצאו עניין בחקירה? בן כספית בא שופך את מרכולתו עיתונאי שמגיע מספר על המקורות שלו, זה לא מעשה של יום ביומו, מספר לכם את המקורות, אני נזכר מקורות של עיתונאי, אחר כך מגינים פה על המקורות בבית משפט והוא מספר לכם רכילויות, מידעים שהגיעו אליו נכון? לא נכון? ודאי שהרוב/הכל שקרי אבל מה אתם בודקים?

משולם: לצורך העניין בשלב יותר מאוחר

עו"ד חדד: בשלב הזה

משולם: בשלב הזה אנחנו לא בודקים, זה מה שיש.

עו"ד חדד: זה מה שיש?

משולם: כן

עו"ד חדד: אוקי. זאת אומרת אחרי בן כספית אתם לא מייצרים עוד חקירות לבדוק?

משולם: לא

עו"ד חדד: עכשיו, בהודעה שלך, בראיון שלך אתה אמרת משהו אחר בעקבות החקירה של בן כספית, אתה רוצה אולי בכל זאת לתקן?

משולם: בוא תגיד, יכול להיות שאין סתירה בין הדברים, בוא תגיד.

עו"ד חדד: לא יכולות להיות סתירות אצלך

משולם: למה להיות ציני? זה לא מקדם לא אותך ולא אותי בדיון, הלאה, תציג

עו"ד חדד: כתבת בסמוך לאחר מכן, זה נכתב מפיך, שוב, כמובן לא ממש מילה במילה אבל רוח הדברים, בסמוך לאחר מכן התבקש העד להכין תכנית בדיקה בנושא הנושאים הכלולים בתיק 1000 הישן, בין היתר, על סמך מידע מודיעיני שהתקבל במשטרה.

משולם: נכון

עו"ד חדד: ודבריו של כספית בהודעה כאמור

משולם: נכון

עו"ד חדד: זה נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אז בוא תסביר לנו את כל האירוע הזה, מה זה בסמוך לאחר מכן?

משולם: עוד פעם, היו גם ידיעות מודיעיניות, היו גם,

עו"ד חדד: תגיד שהיו ידיעות מודיעיניות מכל מה שהקראתי עכשיו?

משולם: אל תקטע אותי, שאלת שאלה ברגע שאני עונה אתה לא קוטע אותי.

השופטת: פרידמן-פלדמן: טוב, מה היה?

משולם: אני אומר שוב גברתי, היו גם ידיעות מודיעיניות שהתייחסו ל-1000 הישן. היו גם את מה שמסר פה בן כספית לדוגמא אני אפילו אסביר, העסקתה של אודליה כרמון והמימון של העסקתה על ידי הליכוד.
אלה מסוג הדברים שאנחנו הכנו תכנית על מנת לבדוק אותם והראייה שבשלב מסוים אכן קיבלנו גם את אישורו של היועץ כמובן לזמן את אודליה כרמון, לזמן את סני סנילביץ'

עו"ד חדד: אתה זוכר את השאלה שלי? מה השאלה שלי הייתה?

משולם: וסמוך, עוד פעם

עו"ד חדד: מה זה סמוך?

משולם: הסמוך זה שקיבלנו ב-26.6 את האישור מהיועץ לבוא ולבדוק את הנושאים הללו, בין היתר, זה משיק

עו"ד חדד: אתה לא מקשיב למה שאני שואל?

משולם: אני מקשיב

עו"ד חדד: מה שאלתי? בסמוך לאחר מכן, מה?

השופטת פרידמן-פלדמן: שאמרת בסמוך לאחר מכן, הכוונה היא אחרי ה-26 ביוני?

משולם: בוודאי, היה דיון אצל היועץ שבמסגרתו הוא אישר לנו לבדוק את הנושאים הללו, חלק מהנושאים משיקים למה שמסר אדון בן כספית.

עו"ד חדד: תנסה ללכת, כי אני לא אטעה אותך, ודאי לא בכוונה בסדר?

משולם: אין שום סתירה

עו"ד חדד: ודאי שיש סתירה.

השופטת פרידמן-פלדמן: תקריא עוד פעם מה שכתוב שם?

עו"ד חדד: בסמוך לאחר מכן התבקש העד להציג תכנית בדיקה בנוגע לנושאים הכלולים בתיק 1000 הישן, בין היתר, על סמך מידע מודיעיני שהתקבל במשטרה מדבריו של כספית.

משולם: נכון

עו"ד חדד: בהמשך לכך, בחודש יוני 2016 העד השתתף בישיבה אצל היועמ"ש,

משולם: נכון

עו"ד חדד: לכן אני אומר זה לא יכול להיות שאתה הכנת את התוכנית לאחר הישיבה אצל היועמ"ש לכן אני אומר, לא צריך את התשובות המוזרות והמתחמקות.

משולם: לא מוזרות, אין שום סתירה, אתה כנראה לא עוקב אחרי מה שאני אומר ואתה לא מרוכז, תקשיב שוב, אני אומר,

עו"ד חדד: אני שמח, ביקשת לא לתת לך ציונים

משולם: לא, כי אתה מוציא דברים מהקשרם. אני שוב אומר הכנו תכנית על סמך חומרים מודיעיניים שהיו, בין היתר,

עו"ד חדד: מתי?

משולם: בתווך הזה שעד הישיבה אצל היועץ, מה זה מתי?

עו"ד חדד: לפני הישיבה שאצל היועץ?

משולם: ברור, הרי בסוף אתה מגיע לישיבה אצל היועץ עם רשימה של נושאים שבסופו של דבר הוא מחליט מה הוא מאשר, איפה הבעיה פה?

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה אומר הכנתם תכנית?

משולם: הכנו רשימה של נושאים גברתי שאנחנו מבקשים לבדוק אוקי? אחד מהם, לצורך העניין אני לא זוכר את כל הרשימה

השופטת פרידמן-פלדמן: הכנו רשימה להבדיל מבדקנו? מה זה הכנו רשימה?

משולם: הכנו רשימה על מנת לבקש לבדוק את הנושאים הללו, אנחנו הרי לא יכולנו לבדוק שום דבר כמו שאמרתי בפתיח של העדות שלי בלי אישורו של היועץ, לא נגענו בשום נושא, לא ערכנו שום בדיקה בלי האישור של היועץ וזה מה שאני אומר.

עו"ד חדד: חוץ מזה שחקרתם את בן כספית בלי אישור של אף אחד

משולם: עוד פעם אני אומר, אני הסברתי לך בדיוק מאיפה הממשק שלי  נכון? אני לא יודע מה נעשה לגבי זה.

עו"ד חדד: אתה יודע, בסמוך לאחר מכן זה באפריל, אתה זוכר שהחקירה הייתה ב-11 באפריל, זה במאי? מתי זה היה?

משולם: אני לא זוכר להגיד לך

עו"ד חדד: מי ביקש ממך להכין תכנית? אתה אומר הכנו, הכנו?

משולם: ערן קמין.

עו"ד חדד: ערן קמין ביקש ממך להכין תכנית?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: היה איזשהו גורם בפרקליטות שידע שביאח"ה מתחילים לגבש תכנית נגד ראש הממשלה?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: בזמן הזה, באפריל, במאי?

משולם: בוודאי

עו"ד חדד: מי?

משולם: הייתה הפרקליטות, אני חושב שזו הייתה פרקליטות מחוז ירושלים כמדומני

עו"ד חדד: באפריל? במאי? אתה בטוח.

משולם: במאי אני חושב, אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא, לא אחר כך, לא כשאתם נמצאים,

משולם: אני לא יודע להגיד לך את נקודת הזמן הספציפית אוקי? אני שוב אומר גם כשהכנו את התכנית ובאנו והצגנו אותה באיזשהו שלב בישיבה אצל היועץ, אני חושב,

עו"ד חדד: זה כבר ביוני

משולם: בסדר

עו"ד חדד: אבל אני שואל אותך, אתה עונה למה שאתה רוצה

משולם: אני לא זוכר להגיד אם לפני הישיבה אצל היועץ גברתי הייתה הפרקליטות כבר בתוך העניינים. אני זוכר שהכנו את החומר

עו"ד חדד: השאלה הייתה אם הפרקליטות ידעה שאתם מכינים? שזה לפני הישיבה אצל היועץ?

משולם: אני לא זוכר לומר

עו"ד חדד: לא זוכר, אוקי. מישהו ידע בפרקליטות שערן קמין או קצינים בכירים אחרים נוספים פנו לבן כספית כדי לקבל ממנו מידע על ראש הממשלה?

משולם: אני לא יודע לומר לך, תשאל את ערן קמין

עו"ד חדד: אני אשאל, בוודאי שאני אשאל. תגיד, כשמבקשים ממך להכין תכנית נגד ראש ממשלה מכהן לא אומרים לך שיש אישור, אישור מהיועץ המשפטי להכין תכנית כזאת נכון?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה עצרת לשאול למה פותחים בחקירה נגד ראש ממשלה מכהן על פי ראיות? על בסיס מידעים מעיתונאי?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא?

משולם: לא

עו"ד חדד: זה לא הטריד אותך?

משולם: לא

עו"ד חדד: דמוקרטיה בכל זאת?

משולם: לא.

עו"ד חדד: טוב. מה בדיוק התבקשת לעשות על ידי ערן קמין? תסביר לנו?

משולם: להכין רשימת נושאים

עו"ד חדד: אמרת תכנית

משולם: התכנית היא רשימת נושאים, זה התכנית.

עו"ד חדד: על בסיס מה?

משולם: על בסיס, עוד פעם גם העדים

עו"ד חדד: מה זה נושאים, נושאים למה?

משולם: לבדיקה, שאנחנו מבקשים לבדוק

עו"ד חדד: זהו, נושאים לבדיקה נגד ראש הממשלה?

משולם: כן, בעניינו של ראש הממשלה

עו"ד חדד: כמה שורות היו,

משולם: לא זוכר להגיד לך

עו"ד חדד: כמה נושאים היו?

משולם: לא זוכר להגיד לך, היו מספר נושאים.

עו"ד חדד: אחד, שלוש, חמש, עשר?

משולם: היה אודליה כרמון, היה את הטיית הבחירות, היה נושא של טובות הנאה

עו"ד חדד: האם ראית שהיו המון נושאים,

משולם: יכול להיות

עו"ד חדד: יכול להיות.  עכשיו, אם אני אומר לך שהייתה רשימה ארוכה של נושאים, באמת רשימה מגוונת של המון נושאים שונים ומשונים זה הגיוני?

משולם: יכול להיות שהייתה רשימה, אני לא יודע להגיד לך את גודל הרשימה, הייתה רשימה של נושאים, כן

עו"ד חדד: כן, ממש מסע דיג כפי שאמרתי. עכשיו, תגיד לי באותו שלב איזה פלא היה לכם?

משולם: לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: לא יודע להגיד, קראתם לזה כבר אז תיק 1000?

משולם: לא יודע, לא זוכר להגיד לך אם קראנו לזה תיק 1000

עו"ד חדד: אז הפלא היה 1000? יכול להיות שזה היה,

משולם: עמית אני לא זוכר את המספר, תשאל אותי גם על 1000 החדש על המספר, אני לא יודע להגיד לך.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תגיד לי המידע וההודעות שגביתם של בן כספית ויש אחר כך עוד אנשים שאתם לוקחים מהם מידע, איפה זה מאוחסן באותו שלב אתה יודע?

משולם: מתויק בקלסר אצלנו

עו"ד חדד: בקלסר? במערכת הממוחשבת איפה זה נמצא?

משולם: חלק היה בפלא דוק אני מניח

עו"ד חדד: אז אתה יודע להגיד לנו באיזה תיק,

משולם: לא זוכר להגיד לך אם ב-1000 הישן היה פלא. ב-1000 החדש אני כן זוכר שהיה פלא

עו"ד חדד: אין הרי 1000 ישן וחדש,

משולם: יש, כי ישנם נושאים שבסוף לא נכנס לתיק שלנו, אוקי? ישנם נושאים שנבדקו בסופו של דבר היו אצלנו,

עו"ד חדד: רגע סליחה

משולם: תן לי לסיים

עו"ד חדד: רגע, ניהלתם

משולם: לא, לא רגע, אתה שואל תרשה לי

עו"ד חדד: מר משולם תענה נו תענה

משולם: בסדר זה לא נעים שאתה קוטע

עו"ד חדד: תענה נו.

משולם: אז אני אומר ישנם נושאים שבדקנו אוקי? במסגרת היום או בדיעבד תיק 1000 הישן בסדר? אז לא ידענו שזה יהיה 1000 הישן לצורך העניין שאחרי זה היועץ לא אישר להמשיך בבדיקה שלהם אוקי? ועשינו בדיקות וגבינו עדויות כמו שאמרתי, מאודליה, מסני סנילביץ' מעוד כמה דמויות שאני כבר לא זוכר אותם. זה הכל, עכשיו להגיד לך איך זה תויק, באיזה מספר פ.א. אני לא זוכר.

עו"ד חדד: הדפסתם את זה בנייר?

משולם: הדפסנו את זה מן הסתם, ברור, מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: טוב. עכשיו איך גיבשת את תכנית הפעולה הזאת?

משולם: עניתי על כך

עו"ד חדד: לא, סיפרת לי על, סליחה, אולי אני לא שאלתי שאלה כמו שצריך. אתה עושה רשימה של אין ספור נושאים, של הרבה נושאים, לא אין ספור נושאים, שהיועץ מכנה זוטות, רכילויות וכו', אתה אבל גם כותב מה, איך נכון לבדוק את זה? מה פעולות החקירה הנדרשות? אני מניח שכן.

משולם: אנחנו ביקשנו למיטב זיכרוני, היו מספר נושאים שביקשנו לגבות עדויות מאנשים,

עו"ד חדד: אז כתבת בתכנית מה אתם מבקשים לעשות?

משולם: התחלנו לגבות עדויות כן

עו"ד חדד: כן, אז אני שואל זו תכנית אופרטיבית

משולם: לא, אני לא יודע מה זה תכנית אופרטיבית, היו מספר נושאים,

עו"ד חדד: אז אני אסביר

משולם: תן לי לסיים

עו"ד חדד: תענה

משולם: אני רגיל שמאפשרים לי לענות

עו"ד חדד: משולם תענה

משולם: ואני גם לא מפריע לך אם אתה שם לב

עו"ד חדד: כן, רק שאתה לא עונה על השאלה

משולם: לשיטתך. שוב אני אומר, אנחנו הכנו גברתי רשימה של נושאים על סמך ידיעות ועל סמך גם העדות של בן כספית. רשימת הנושאים הזאת עברה את ראש יאח"ה, ראש להב, ראש אח"ם, גובשה החלטה שזה מה שבסוף מציגים לאישורו של היועץ, זה מה שקרה.

עו"ד חדד: אז אתה רואה? לא ענית על השאלה ולכן אני שוב נדרש לשאול מחדש למרות שאת כל מה שאמרת עכשיו כבר אמרת.  אני שואל, כשאתה עושה רשימה נושאית נניח שיש נושא הכביסה בסדר? כי זה גם דבר שחקרתם, אודליה כרמון בסדר? יש רשימה של פעולות נדרשות לשיטתכם ברשימה הזאת.

משולם: לא, לא ירדנו לרזולוציה שכל נושא רשימת פעולות, רשמנו בגדול אלה הנושאים, אם הוא ייתן לנו את האישור אז כמובן נרד לרשימת הפעולות וגם עליהם נבקש אישור אבל רצינו שבסוף ייתן לנו קודם כל אישור עקרוני.

עו"ד חדד: אמרת את זה מקודם

משולם: לא, כי אתה שואל אותי שוב ושוב

עו"ד חדד: אני לא מתעייף מהמהלך המוזר של התשובות שלך

משולם: לא, גם אני לא מתעייף, עזוב

עו"ד חדד: תמשיך

משולם: אתה שאלת שאלה ואני עונה לך, אמרת מומי האם כתבת רשימה של פעולות? אני אומר למיטב זיכרוני רשמנו רשימה של נושאים, ברגע שהיועץ מאשר את הנושאים הללו אז אנחנו מציגים רשימה של פעולות לאישור שלו, זה הכל.

עו"ד חדד: כמה עמודים זה הרשימה הזאת שלך?

משולם: לא זוכר

עו"ד חדד: אם זה רק רשימת נושאים זה צריך להיות רק עמוד אחד נכון?

משולם: לא זוכר להגיד לך, באמת לא זוכר

עו"ד חדד: לא, כי אם זו רק רשימת נושאים כפי שאתה אומר, יכול להיות שזה לא כמו שאתה אומר שכן היה שם למשל לחקור, מבקשים לחקור את, לעשות את, כדי לעשות

משולם: יכול להיות שבמסגרת הנושאים היו פעולות עיקריות כן? סתם דוגמא

עו"ד חדד: אז היו פעולות עיקריות?

משולם: עוד פעם, יכול להיות, עוד פעם אני אומר מזיכרון שלי

עו"ד חדד: מה זה יכול להיות? אתה עשית את זה

משולם: לא, לא רק אני עשיתי, זה עבר רשימה של אישורים של אלף ואחד אנשים

עו"ד חדד: של מי?

משולם: גם ערן קמין, גם ראש להב, גם ראש אח"ם זה בסוף עובר את האישורים של כולם, כל אחד עם התובנות שלו. היו מספר נושאים עיקריים, מן הסתם, אני מניח שהנושאים האלה היו ברוב הפעולות העקרוניות שהיה צריך לבצע, זה הכל

עו"ד חדד: הבנתי

משולם: להגיד לך את אורך הרשימה אני ממש ממש לא זוכר

עו"ד חדד: עכשיו, תגיד לי התכנית הזאת היה לה שם?

משולם: לא

עו"ד חדד: איזה שם קוד? משהו?

משולם: לא שאני זוכר

עו"ד חדד: עכשיו, מי החליט לגשת עם התכנית הזאת ליועץ המשפטי לממשלה?

משולם: סליחה?

עו"ד חדד: מי החליט לגשת עם התכנית הזאת ליועץ המשפטי לממשלה?

משולם: עוד פעם אני אומר, זה עבר שרשרת,

עו"ד חדד: אם אתה יודע, אתה יכול להגיד אני לא יודע.

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: ואחר כך הייתה ישיבה עם היועץ כפי שתיארת?

משולם: נכון

עו"ד חדד: זו ישיבת יוני שתיארת לנו?

משולם: יכול להיות שזה היה גם

עו"ד חדד: איזה ישיבה זאת?

משולם: הייתה ישיבה אחת שאותה אני זוכר ב-26.6 ויכול להיות שהייתה ישיבה אחת לפני כן גם כן ביוני ששם הוצגו הנושאים.

עו"ד חדד: בוא אני רוצה להראות לך קטע מהכתבה של גב' וייס

משולם: של?

עו"ד חדד: של עיתונאית.

משולם: טוב

מציגים קטע מכתבה באולם בית המשפט

עו"ד חדד: אז אנחנו רואים אומר היועץ משפטי למקורביו שהייתה ישיבה ב-20 באפריל 2016.

משולם: לא מכיר, לא הייתי.

עו"ד חדד: אתה חוקר את ההודעה ב-11 באפריל

משולם: נכון אבל לא הייתי בישיבה באפריל אצל היועץ

עו"ד חדד: אתה לא היית בישיבה?

משולם: לא, גם הוצג פה כורש, כורש לא היה בכלל ביאח"ה

עו"ד חדד: מה זה?

משולם: הוצג פה גם כורש, כורש בכלל לא היה באפריל ביאח"ה מוצגת פה ישיבה על כורש, כורש בכלל מגיע רק במאי.

עו"ד חדד: מצוין

משולם: משהו פה לא מסתדר אבל אני צריך להתייחס לכתבות? אתה מבקש ממני להתייחס

עו"ד חדד: לא לכתבות, לדברים שהיועץ המשפטי אמר

משולם: אני לא יודע מה היועץ אמר או לא אמר, או מי אמר בשמו. זה נשמע לי קצת הזוי

עו"ד חדד: לא, לא, זה מנדלבליט ומקורביו, אני רק מזכיר שבכתבה הזו פוגשים את היועץ המשפטי לממשלה באקראי אבל הוא מעיד על מה שהוא יודע, נכון. בסדר, תגיד לי הייתה ישיבה שהגיע כורש והצוות שלו כשאתה היית אצל היועץ המשפטי? אולי זה בחודש יוני?

משולם: הייתה ישיבה שאני הייתי עם כורש, כן, ביוני.

עו"ד חדד: ביוני, אוקי. ובכתבה הזאת נאמר שזו הייתה ישיבה עם שלושים אנשים

משולם: לא מכיר

עו"ד חדד: הישיבה שאתה היית עם הצוות

משולם: האמן לי, בכל הישיבות שאני הייתי אצל היועץ המשפטי לממשלה, כמות האנשים שהייתה שמה גדולה מאוד

עו"ד חדד: גדולה מאוד?

משולם: גדולה מאוד, זה לא משהו, יש עוזרים של העוזרים של העוזרים

עו"ד חדד: מאה אחוז

משולם: חלקם אני לא מכיר

עו"ד חדד: מצוין

משולם: אז שלושים? אני לא יודע, לא ספרתי, אני מודה שלא ספרתי

עו"ד חדד: עשרות, אין בעיה, שלושים, ארבעים, כל מספר זוכה

משולם: לא זוכר, הייתה כמות גדולה.

עו"ד חדד: עכשיו, נאמר בכתבה הזאת שהגיעו עם קלסרים שהעלו אבק, אני שואל האם אתה מכיר?

משולם: גבירתי בעיני זה הזוי שאני נדרש לענות על כתבה שאין לי מושג גם מה המקור שלה.

השופט בר-עם: אדוני נשאל האם הוא זוכר,

משולם: אני לא מבין, אני אמור להתייחס לכתבה של דנה וייס? עם כל הכבוד וההערכה לדנה וייס.

השופטת פרידמן-פלדמן: אדוני אומר שהוא היה בישיבה ביוני

עו"ד חדד: אז אמרתי ביוני, אין בעיה, ביוני

משולם: אין בעיה, אני יכול להבטיח לך, להגיד לך משהו פשוט… בוא אגיד לך משהו, אני מוכן לחשוף פה סוד, מעולם, מעולם לא הגעתי עם קלסרים לישיבות אצל היועץ.

עו"ד חדד: לא הגעת?

משולם: לא הגעתי, אתה יודע למה? כי הוא היה מעודכן כל הזמן ON LINE, כל העדויות שאנחנו גובים הוא היה מקבל את התקצירים, לא הייתי צריך, שים לב למה שאני אומר לך, לא הגעתי, לא בזמנים, לא הגעתי מעולם לא עם קלסרים מלאי אבק, לא עם קלסרים בלי אבק ולא הגעתי עם קלסרים בכלל, את זה אני זוכר מצוין. אז אני לא מכיר שלושים קלסרים, אירוע דרמטי, באמת שלא, ישיבות מקצועיות שבמסגרתם אני מדווח את הדברים שעשינו ואנחנו הולכים לבצע. האמן לי, עכשיו אתה מבקש ממני באמת, אחד הדברים שמעולם לא נתקלתי בזה עד היום שאני אמור להתייחס לכתבה עיתונאית שמתבססת על דברים שנאמרו בשמו של מישהו, אני יכול להעיד על דברים שאני הייתי שם.

עו"ד חדד: אבל למה צריך את כל זה? כל פעם אתה מספר סיפורים מיותרים

משולם: בעיניך, בעיני זה הזוי

עו"ד חדד: הזוי, בסדר,

משולם: אני מעולם לא נתקלתי בזה, אז אתה מציג לי כתבה עיתונאית,

עו"ד חדד: מומי אפשר לענות על שאלות ולא לתת נאומים מיותרים

משולם: לא, בעיני זה שאני מתפלא פשוט

עו"ד חדד: השאלה היא אם כשאתה מגיע לישיבות בהתחלה, ואתה מבלבל. אני אסביר, לישיבה הראשונה אצל היועץ המשפטי לממשלה ביוני, דרך אגב, זו הישיבה הראשונה שאתה מגיע?

משולם: לא. הייתה ישיבה גם לפני ה-26.6

עו"ד חדד: מתי הייתה הישיבה לפני?

משולם: מתי? בתחילת יוני, אני לא זוכר

עו"ד חדד: בתחילת יוני ישיבה?

משולם: כן, בתחילת יוני הייתה ישיבה, כן

עו"ד חדד: לישיבה הזאת אתם מגיעים עם תכנית העבודה שלך?

משולם: כן

עו"ד חדד: לישיבה הזאת הגעתם, יכול להיות שכן הגיעו קלסרים לישיבה הראשונה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא הגיעו קלסרים?

משולם: לא

עו"ד חדד: עם חומרי חקירה לא הגעתם?

משולם: שוב,

עו"ד חדד: אני שואל אותך.

משולם: לא, התשובה היא לא. הנה קצר

עו"ד חדד: אז בכלל אתה העברת ליועץ המשפטי חומרים בזמן הזה?

משולם: אני לא העברתי לו

עו"ד חדד: אז אתה יודע אם בכלל ההודעה של בן כספית הגיעה אליו לפני הישיבה הזאת? אתה אמרת שלא נכון?

משולם: אמרתי שאני לא יודע

עו"ד חדד: שאתה לא יודע.

משולם: למה אתה עונה בשמי?

עו"ד חדד: מה קורה פה?

משולם: לא, כי אמרתי שאני לא יודע, למה אתה אומר אמרת שלא?

עו"ד חדד: אמרת שאתה לא יודע?

משולם: אמרתי שאני לא יודע, אל תגיד שלא.

עו"ד חדד: יכול להיות שבישיבה הזאת שאתה נמצא, בישיבה הראשונה באים ומעלים נושאים שנאגרו אצל המשטרה משנת 2011?

משולם: אני לא זוכר עמית, לא זוכר, באמת שלא

עו"ד חדד: אתה לא זוכר מה היה בישיבה הראשונה?

משולם: אני לא זוכר, ממש לא

עו"ד חדד: זה אירוע דרמטי מבחינתך, פעם ראשונה שאתה נמצא בישיבה בעניין ראש הממשלה אצל היועץ המשפטי לממשלה, אתה לא זוכר מה נאמר שם?

משולם: לא, זה לא אירוע דרמטי

עו"ד חדד: זה לא אירוע דרמטי?

משולם: לא. בעיניך, לשיטתך

השופטת פרידמן-פלדמן: בישיבה שלפני 26.6 עסקה גם היא בנושאים שקשורים בראש הממשלה?

משולם: כן, הייתה ישיבה בתחילת יוני שהצגנו מספר נושאים. למה אני אומר שזה לא דרמטי? מכיוון שהישיבה היא מקצועית נטו, זה הכל.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »