יומן הבוקר
ניצב משנה מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
יחסי ההשחתה בין הפרקליטות והמשטרה לבן כספית: נצ"מ מומי משולם טוען שלא ידע ולא הכיר את הנהלים שאוסרים להפעיל עיתונאי כמקור מודיעיני; ראש צוות החקירה גם לא ידע איפה תויקה העדות של כספית (שהתבססה רק על שמועות). הפרוטוקולים מדברים‼

ניצב משנה מומי משולם, שהיה ראש צוות החקירה של תיקי 1000 ו-2000, מתגלה בחקירה הנגדית, שמבוצעת ע"י עו"ד עמית חדד, כמקור לא אכזב (ועצבני) של עדויות לרשלנות, חפיפיניקיות, סימון מטרות ושאר "ירקות" בחקירות תיקי נתניהו. כלומר, תפירת תיקים.

חוקרים את החוקרים 💪‼

***

עו"ד חדד: ואני שואל אותך כדי שלא תצא שגגה תחת ידך, האם בתיק 2000 יכול להיות שבן כספית גם קשור?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא?

משולם: אני לא מכיר מעורבות שלו בתיק 2000

עו"ד חדד: לאט לאט תיכף נראה אם אתה מכיר או לא מכיר ואם הייתה או לא הייתה.

משולם: כמו שהסברתי תיק 2000 ב-30.6

עו"ד חדד: בוא נמשיך, בסדר. אלון צרפתי הוא, אתה בפרשת המעונות הוא היה מעורב?

משולם: אני לא חושב הוא היועץ המשפטי, הוא היה היועמ"ש של יאח"ה

עו"ד חדד: אוקי. יש עוד פעולות שהוא ביצע ב-1000 הישן? ב-1000 החדש? משהו כזה?

משולם: לא שאני יודע.

עו"ד חדד: טוב. יש לך מושג למה דווקא אלון צרפתי נבחר מכולם ללכת איתך למשימה המשונה (לגבות עדות מבן כספית)?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי באיזה פלא, פלא זה המספר המשטרתי נכון? אני אומר את זה לבית המשפט, זה המספר המשטרתי של התיק, באיזה פלא הכנסתם את ההודעה של בן כספית?

משולם: לא יודע להגיד לך, אני מניח שזה היה ב-1000 החדש כי זה חומר חקירה.

עו"ד חדד: ב-1000 החדש?

משולם: אני מניח שהעדות של בן כספית זה חומר חקירה, העדות שלו הרי מוצגת כאן נכון? בתיק 1000 אז אני מניח שזה צורף לתיק 1000 החדש.

עו"ד חדד: בזמן אמת, בזמן אמת?

משולם: בזמן אמת אני לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: בזמן גביית ההודעה איפה אתם מסווגים את הדבר הזה?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: איפה אתם שמים את זה?

משולם: לא יודע לומר לך

עו"ד חדד: מי שם את זה? מי תייק את זה?

משולם: לא יודע לומר לך, אחד החוקרים סביר להניח שתייק את זה

עו"ד חדד: לאחר החוקרים יש שניים, או אלון שהוא לא חוקר הוא יועץ משפטי, או שזה אתה, זה אחד החוקרים.

משולם: ממש לא

עו"ד חדד: אז מי עוד?

משולם: יש, הסברתי עוד פעם, הרי התחלנו מה שנקרא מ-1000 הישן אוקי? בסדר? אחרי זה

עו"ד חדד: מומי

משולם: רגע תן לי להשלים אתה שאלה

עו"ד חדד: מומי זה בלתי אפשרי כי התשובות שלך כל פעם לא הולכות למקום

משולם: זה לא משנה אם אתה לא מרוצה מהם או מרוצה

עו"ד חדד: לא עניין של מרוצה, אתה לא עונה.

משולם: תשאל שוב ושוב

עו"ד חדד: ברור

משולם: ולכן עוד לא נולד 1000 החדש.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה יודע על מה סיווגו את זה?

משולם: אני הרגע אמרתי שהעדות אני מניח תויקה. מי תייק את זה? איך תייק את זה? ומה מספר הפלא? לא יודע לומר לך בנקודת הזמן הזאת, באמת שלא.

עו"ד חדד: מומי בזמן הזה אין 1000 הישן ו-1000 החדש מבחינתך, זו ההיכרות הראשונה שלך עם התיק

משולם: נכון

עו"ד חדד: נכון? ממילא 1000 החדש, המושג הזה הוא מושג מלאכותי, לא היה קיים בכלל

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: היה תיק 1000 אולי, גם לא בשלב הזה נכון?

משולם: נכון מאוד

עו"ד חדד: יופי, לכן אתם חוקרים את בן כספית?

משולם: נכון

עו"ד חדד: שני חוקרים אחד בכלל הוא לא חוקר, הוא יועץ משפטי

משולם: הוא גם חוקר

עו"ד חדד: התפקיד שלו זה לא חוקר

משולם: אבל הוא חוקר, הוא חוקר בהכשרה, חשוב שתאמר את זה

עו"ד חדד: אין בעיה אני אגיד את זה שלוש פעמים,

משולם: זה שהוא יועץ משפטי זה לא אומר שיועץ משפטי לא יכול לחקור.

עו"ד חדד: (פונה לעד) אני לא אמרתי יכול או לא יכול לחקור; (פונה לשופטת) זה אפשר אולי להעיר לעד גברתי. הוא יועץ משפטי של יאח"ה אתה למעשה החוקר בתפקיד חוקר היחיד שחוקר את בן כספית, מה אתם עושים עם ההודעה אחרי שאתם מסיימים?

משולם: אני לא החוקר היחיד, ממש לא. מי שחוקר אותו

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה יודע אבל מה נעשה עם החקירה?

משולם: זה אלון צרפתי, אני לא יודע לומר איפה זה תויק.

השופטת פרידמן-פלדמן: הלא

משולם: עניתי על כך, עניתי על כך

עו"ד חדד: לא, לא רק איפה תויק, מה עושים עם זה? יש הודעה של בן כספית

משולם: אני מניח שההודעה

עו"ד חדד: לא, לא מניח, מה עושים עם זה?

משולם: לא יודע לומר לך, יכול להיות שאלון צרפתי תייק את זה, יכול להיות שבאותו זמן

השופטת פרידמן-פלדמן: רק שנייה אל תענה יותר, ארבע פעמים, חמש פעמים אותה שאלה, ענה

עו"ד חדד: אבל זה לא השאלה של מה הוא עשה עם זה? לא מי תייק? מה הוא עשה עם זה, עדכנת מישהו אחרי החקירה של בן כספית?

משולם: ערן קמין עודכן.

עו"ד חדד: עודכן זה גוף שלישי, אתה יודע, עודכן, מה זה,

משולם: עדכנו אותו אני לא זוכר להגיד לך אם אני ואלון צרפתי יחדיו עדכנו אותו או שרק אלון צרפתי עדכן אותו או שרק אנוכי, סביר להניח שכשהוא בא והביא לי, הציג בפני את בן כספית לוגית, הגיונית שגם הוא עודכן על ממצאי החקירה מן הסתם.

עו"ד חדד: עכשיו, בהודעה הזאת שזה החומר הראשון שאנחנו רואים בתיק בהודעה הזאת בן כספית מוסר להם מידע שהגיע אליו כעיתונאי נכון?

משולם: אני מניח

עו"ד חדד: לא מניח, כן/לא?

משולם: תראה הוא עיתונאי והוא עיתונאי מוכר, אז אני מניח שהוא קיבל את הדברים, אני לא יודע להגיד לך אם הוא קיבל את הדברים במסגרת היותו עיתונאי או סתם אדם פרטי, אני לא מצליח להבין את השאלה שלך. הוא בא והציג בפנינו חומרים

עו"ד חדד: תשים נקודה, תאמין לי, הוא לא עד לאירועים נכון? הוא לא מי שראה את האירועים בחושיו?

משולם: נכון

עו"ד חדד: כל מה שהוא מוסר לכם זה מידעים שהגיעו אליו והוא מוסר לכם את המידעים האלה, נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתה רואה? פשוט

משולם: אז תשאל את זה ככה

עו"ד חדד: לא נתת לי, אתה ממשיך עם תשובות, אמרתי, לטעמי לא תמיד לכיוון

בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו לא סברת שיש משהו יוצא דופן בזה שערן קמין מבקש ממך לגבות הודעה מעיתונאי על מידע שיש לעיתונאי כעיתונאי? כלומר זה לא שהעיתונאי ראה תאונת דרכים, זה לא שעיתונאי חווה אירוע בעצמו, הוא ישב בארוחה וראה משהו אלא פשוט אתם גובים חומר מעיתונאי על פרטי מידע שהוא אוסף כעיתונאי, לא חשבת שזה מוזר בזמן אמת?

משולם: לא

עו"ד חדד: היה לך עוד אירוע כזה?

משולם: לא

בהמשך:

עו"ד חדד: נדלג טיפה, אני אחזור איתך לזה בהמשך. אני רוצה להשמיע לך את מר בן כספית ולראות מה אתה יודע מהדברים, זה חקירה שלך שאתה חקרת.

מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט

בן כספית: המשטרה פנתה אלי יש את זה בשנייה וחצי אפשר להוציא את זה, המשטרה פנתה אלי בעקבות פרסומים שלי, שאלה אותי אם אני מכיר את זה ואת זה, אמרתי כן. שאלה אותי אם אני מוכן לעזור ולתת להם? אמרתי כן. גם אם מחר יפנו אלי אגיד כן כי… ייקח את זה לבית דין שלמעלה זה אחד.
שתיים, לא פרסמתי שום דבר, כאילו הקטע שאני בא, אגב, לא צריך ל…ללחץ הפעילו עלי תותחים כבדים להפעיל עלי לחץ ובסוף נעתרתי ואני לא מתחרט. לא נרתעתי… עכשיו אני יודע שבאתם להשיק את תיק 1000

עו"ד חדד: כך הוא אומר

משולם: ממתי השיחה הזאת?

עו"ד חדד: זה מ-19 בינואר 2021

עו"ד חדד: בן כספית אומר בקולו כמו ששמעת שההגעה שלו אליו הייתה ביוזמת המשטרה.
האם אתה יודע את זה שמי שזימן את בן כספית, מי שאמר לו בוא, זו הייתה המשטרה?

משולם: לא

עו"ד חדד: לא יודע

משולם: סיפרתי בדיוק מה הממשק שלי היה.

עו"ד חדד: כן, זה נכון אבל אתה יושב איתו בחדר חקירות, אנחנו אין לנו, דרך אגב ההודעה הוקלטה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא. אנחנו לא יודעים את כל השיח שהתנהל ביניכם שם, יש לנו בכותרת בדיוק מה שיש לנו וגם אולי נבקש משהו בהקשר הזה מההרכב הנכבד, אז אנחנו, שם הוא אמר לך תשמע הפעילו עלי תותחים כבדים כמו שהוא אומר, ביקשתם שאני אבוא, זכור לך דבר כזה?

משולם: לא נאמר לי

עו"ד חדד: ראית שהוא אמר, שמענו ביחד שהיו צריכים להפעיל עליו לחץ כדי שהוא יגיע ואפילו הוא השתמש במילים תותחים כבדים כלשונו, האם אתה יודע שתותחים כבדים במהלך עצמי גבוה מדרגים בכירים כדי שהוא יבוא לשתף פעולה שלחץ כזה הופעל עליו?

משולם: לא מוכר לי.

עו"ד חדד: אתה יודע מי התותחים הכבדים?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: עם מי בן כספית עמד בקשר עם צמרת המשטרה?

משולם: לא, אני שוב אומר,

עו"ד חדד: לא, אחד אתה יודע, ערן קמין אתה יודע

משולם: הממשק היחידי שאני מכיר זה אותה סיטואציה שבה סיפרתי לך עליה ולבית המשפט שערן קמין מציג בפני את בן כספית.

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא היה בקשר עם קובי זריהן?

משולם: עוד פעם

עו"ד חדד: יודע, לא יודע?

משולם: לא

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא עמד בקשר עם רוני ריטמן?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא עמד בקשר עם מני יצחקי?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אוקי. בסדר. זה שהוא אומר שהפעילו עליו תותחים כבדים כדי להגיע זה מפתיע אותך? זה מסתדר עם החוויה שלך באירוע?

משולם: לא מוכר לי.

עו"ד חדד: לא מוכר לך, תודה. אתה יודע שבן כספית מסר למשטרה כל מיני מידעים על קבלת מתנות

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות

עו"ד חדד: האם אתה יודע האם היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או מישהו אחר אישרו למשטרה לפנות לבן כספית כדי לקבל ממנו חומרים על ראש הממשלה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע מתי נעשתה הפנייה הראשונית של גורם בכיר כזה או אחר לבן כספית לקבל ממנו מידע?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שבשלב מסוים נאסר על המשטרה להיות בקשר עם בן כספית? שמעת משהו על זה?

משולם: נאמר ככה אני זוכר שהיה דיון אצל היועץ אחרי שאנחנו פגשנו את בן כספית, לא זוכר, יכול להיות שהיה שלב מסוים שהוא לא רצה שנמשיך עם הקשר.

עו"ד חדד: כשאתה אומר קשר מה הכוונה? הקשר עם בן כספית?

שוב התנגדות של הפרקליטות

עו"ד חדד: הסבירו לך מדוע צריך להפסיק את הקשר עם בן כספית באותה ישיבה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: האם אתה יודע, אני רוצה להראות לך הנחיית משטרה שפורסמה בקובץ תורת המודיעין של משטרת ישראל משנת 2003 באופן כללי, לא על בן כספית, שהוא מקור וכולנו יודעים את זה, אבל לא נשאל עליו.
לפי ההנחיה כתוב זה נ/3300 במטרה, תסתכל, במטרה לצמצם את הסיכונים הנובעים מהפעלה עקב בעיות של טוהר מידות, אמינות, חשיפה ועבירות על חוק ומוסר נקבעו על ידי … כללים הקובעים סייגים להפעלת אוכלוסיות שונות כמקורות, אוכלוסיות … עיתונאים ועורכי דין, אתה רואה?

משולם: כן.

עו"ד חדד: אתה מכיר את האיסור הזה להפעיל עיתונאים ועורכי דין? שוב, באופן כללי, לא מדבר על המקור שלנו.

משולם: לא מכיר.

עו"ד חדד: אתה ידעת שאסור להפעיל עיתונאי כמקור? בלי קשר למקור שלנו בן כספית?

משולם: אני לא איש מודיעין, אתה שואל אותי שאלות מודיעיניות, לא.

עו"ד חדד: אני שואל אם ידעת?

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא, בסדר

משולם: מה זה רלוונטי? אני לא איש מודיעין

עו"ד חדד: זה דרך אגב במשמרת שלך. תראה מה קורה שלטעמנו מבלי לחרוג מתעודת החיסיון אתה יודע, אני רוצה להסביר לך מה ההיגיון מאחורי, לא אני אומר את זה דרך אגב, מה ההיגיון מאחורי האיסור להפעיל עיתונאי?
האיסור הוא נובע מהחשש שהעיתונאי א. יש לו תפקיד גם בקבלת מידע וחשיפת המידע בעיתון ו-ב. כמובן חשש לסחר מכר, יחסי תן וקח, העיתונאי נותן למשטרה מידע שהוא מקבל כעיתונאי ואז מה הוא מצפה?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: אתה לא יודע מה הוא מצפה מהמשטרה?

משולם: לא. אתה יודע למה? כי אני לא נמצא בקשר עם עיתונאים.

בהמשך:

עו"ד חדד: את דו"ח ועדת זיילר אתה מכיר?

משולם: לא

עו"ד חדד: אתה יודע שבדו"ח ועדת זיילר, נעשה את זה מאוד מאוד קצר, נקבע שקצינים בכירים אסור להם להפעיל מקורות מודיעיניים אלא רק קצינים זוטרים אתה מכיר? שמעת על זה?

משולם: אם אני לא מכיר את דו"ח ועדת זיילר אז איך אני אדע, אתה גם שואל אותי שאלות ברמה המודיעינית, אני איש חקירות, אני באמת עמית לא מבין בתחום. לא בתחום.

עו"ד חדד: ערן קמין הוא איש מודיעין?

משולם: איש חקירות.

עו"ד חדד: איש חקירות?

משולם: כן

עו"ד חדד: אז אם למשל, אם, אם, אם הוא זה שהפעיל את בן כספית

עוד התנגדות של הפרקליטות

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »