יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים❗ השערורייה הגדולה: יהודה וינשטיין סגר את כל סיפורי הרכילות סביב תיק 1000 על נתניהו; כשמנדלבליט החליפו – ליאת בן ארי ושי ניצן פתחו את החקירה מחדש בלי אישורו

ממשיכים עם הפרוטוקולים הרשמיים מעדותו של ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000, מומי משולם.

בחקירה הנגדית השנייה של משולם הוא אומר כל 80 שניות(!) "לא זוכר, לא יודע, לא מכיר".

חוקרים את החוקרים 💪❗

***

חדד: כשאתה נכנס לתיק הזה ב-2016, כל החומר הזה זמין לך כמובן.

משולם: כן.

עו"ד חדד: כן. כדי שתהיה לך תמונה מלאה, כדי שתוכל לראות.  נכון?

משולם: אמרתי שוב, קראתי חלק מהעדויות, לא קראתי את כל התיק.

עו"ד חדד: זה לא זמין לנו, אבל זה לא עניין שלך. עכשיו, מהרשימה הזאת שהראיתי לך, מהרשימה הזאת עולה שהנושאים שאתה חוקר בתיק 1000 החדש, באותה תקופה, באפריל 2016, אז הוא עוד היה חדש, לימים הוא יהפוך להיות ישן, אלה נושאים שנחקרו כבר על ידי יאח"ה, ב-2011, 2012, 2013, וניגבו הודעות בנושא הזה וכל מה שאתם עושים, אתם עוד פעם חוקרים את אותו נושא.

משולם: ממש לא.

עו"ד חדד: ממש לא?

משולם: חלקם. ממש היו עדויות בסיסיות,

עו"ד חדד: בסיסיות?

משולם: שלא היה להם המשך. אני לא הייתי גם בלופ הזה,

עו"ד חדד: בטח שלא היה להם המשך. כי היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין אז שחשב שאין עבירה. התחלף יועץ משפטי לממשלה ושוב החלטתם לחקור את אותם נושאים.

משולם: אנחנו לא החלטנו. סיימת? אפשר לענות?

עו"ד חדד: אמרת שחלק מהנושאים הם זהים. איזה נושאים נחקרו גם בתקופה הזאת וגם אתה חקרת אותם?

משולם: אמרתי, בתקופה שלנו נחקר נושא ההעסקה של אודליה כרמון, נחקר נושא מימון טיסות כפול, נחקר נושא,

עו"ד חדד: ברשותך אני רושם. מימון טיסות כפול, העסקה של אודליה כרמון,

משולם: אנחנו בקצב הכתבה עכשיו?

עו"ד חדד: כן. מה אכפת לך? מה עוד?

משולם: הטיית בחירות פנימיות בתוך הליכוד, אלה פחות או יותר הדברים שאני זוכר. עוד פעם, אני גם רוצה לציין גם לבית משפט, אני על 1000 הישן גם לא עשיתי ריענון. אני עשיתי על התיקים, גבירתי, שעליהם אני מעיד, שזה 1000 החדש ו-2000. עם כל הכבוד. אתה שואל אותי הרי כל הזמן ואני עונה,

עו"ד חדד: מומי, אבל מה זה … שבית משפט יורה לעד לעצור. באמת.

משולם: לא, אני רוצה לומר. על 1000 הישן, אני אפילו לא, אני עונה מזיכרוני, כן?

עו"ד חדד: מה זה רלוונטי לשאלה שלי?

משולם: כי אתה שואל אותי שאלות על תיק 1000 הישן שאפילו לא עשיתי ריענון על זה כי זה לא היה חלק מחומר החקירה. ולכן חשוב לי להדגיש פה בפני בית משפט כי חשוב לי גם לדייק, שאני עונה דברים ממה שאני זוכר. זה לא דברים שאפילו התרעננתי עליהם כי לא נדרשתי להתרענן על תיק 1000 הישן. חשוב לי להבהיר את הנקודה הזאת. מאוד חשוב לי.

עו"ד חדד: אני אגלה לך סוד, כל עד צריך להעיד על מה שהוא זוכר. בסדר?

משולם: גם על מה שהוא עושה ריענון וגם על מה שרלוונטי למה שהוא אומר.

עו"ד חדד: רק על מה שהוא זוכר. לא על ספקולציות. 

משולם: הלאה, תמשיך.

עו"ד חדד: תסתכל, אתה רואה? ב-2013 כרמון העידה במשטרה. אתה גם קראת את ההודעה שלה. על מה? חשד למימון כפול שקיבל נתניהו משני גופים שונים עבור הנסיעות שלו, נכון? זה מה שאמרנו מקודם, מימון טיסות כפול. אתה רואה את זה? אתה יכול לצבוע את זה? ביבי-טורס נחשפה וכולי, וגם על הנושא של העסקה שלה, כל מה שסיפרת לנו עכשיו, כל הדברים האלו, כל הנושאים האלה, אם ניקח את ההודעה של אודליה כרמון מ-2013 נראה שחקרו אותה בדיוק בנושאים האלה, נכון?

משולם: אני לא יודע באיזו רמת רזולוציה ירדו לזה, אני לא יודע מה הציגו לה, אני לא יודע אם חקרו אותה כמו שאנחנו חקרנו אותה. דברים נוספים. אין לי מושג, באמת אני לא זוכר, קראתי את העדות שלה, אמרתי את זה, בשקיפות מלאה. להגיד לך באיזו רמה, איזה חומר הוצג, כמה הוצג לה אני באמת לא יודע.
בסופו של דבר כשאנחנו חקרנו את אודליה כרמון ואת סני סנילביץ' (יועץ נתניהו לשעבר) קיבלנו אישור יועץ וכך זה נעצר. והיועץ אמר 'כן, תחקרו אותם'. זה מה שקרה ב-1000 הישן. ואתה תמשיך לשאול אותי על 1000 הישן ואלה התשובות שלי שיהיו. זה הכל.

עו"ד חדד: מומי, בוא ננסה בנחת,

משולם: הכל בנחת. תאמין לי בנחת.

עו"ד חדד: ממש. בוא תסתכל איתי על הרשימה. אתה רואה ברשימה יש שורה שנקראת מה-4 בספטמבר 2014. בוא תסתכל. נבין מה קרה לנו פה במדינה.

משולם: כן.

עו"ד חדד: יופי. אתה רואה, נכון?  "תרשומת פנימית יועמ"ש, החלטה על סיום בדיקה".

משולם: אוקיי.

עו"ד חדד: מגיעים לויינשטיין, דרך אגב, אתה קראת את ההחלטה על סיום בדיקה?

משולם: לא. ממש לא.

עו"ד חדד: ולא חשבת שזה חשוב? יש החלטה של יועץ משפטי לממשלה, הקודם,

משולם: לא, ממש לא. יש יועץ משפטי,

עו"ד חדד: רגע, אפשר לתת לי לסיים את השאלה לפני שאתה מתפרץ?

משולם: סליחה, חשבתי שסיימתי,

עו"ד חדד: איך חשבת כשאתה שומע עדיין מילים שיוצאות לי מהפה?

משולם: חשבתי שסיימתי וה…

עו"ד חדד: בוא נמשיך. אתה מקבל את 1000 הישן, אתה רואה חומרים שהם בנושא שאתה עתיד לחקור או אמור לחקור, להכין תכנית עבודה. יש החלטה של יועץ משפטי לממשלה קודם שבדק את הנתונים האלה, ראה את ההודעה של אודליה כרמון שאתה עתיד לחקור אותה, עוד לא חקרת אותה אפילו באותו זמן, והיא כבר נחקרה, ומחליט שאין סיבה להמשיך בחקירה, הוא מורה על סיום הבדיקה, שאין חשד סביר לביצוע עבירה.
דרך אגב, אנחנו יודעים גם שבסוף כל החקירות האלה שלך ב-1000 הישן לא הביאו לשום דבר, הכל נגנז ומת.  לא חשבת שזה חשוב לקרוא את ההחלטה של היועץ המשפטי ויינשטיין?

משולם: ממש לא. מכיוון,

עו"ד חדד: רגע,

משולם: לא, אמרתי ממש לא, כפתיח, אתה נותן נאום כשאלה, אני זכותי,

עו"ד חדד: בבקשה. תמשיך.

משולם: אני לא צריך אישור ממך. אני אענה. מכיוון, שראה זה פלא, הגיע יועץ משפטי חדש והיועץ המשפטי החדש מצא לנכון כן לחקור את אודליה כרמון ומה לעשות, ארי הרו לא נחקר על הסיפור הזה והוא היה רלוונטי והחליט היועץ שצריך לחקור את ארי הרו,

עו"ד חדד: …

משולם: תן לי לסיים ואל תיכנס לדבריי וגם אל תעיר בזמן שאני מדבר כמו שאני לא מעיר לך. ומצא לנכון היועץ המשפטי הנוכחי,

עו"ד חדד: אתה חושב שאתה… השאלה הזאת.

משולם: לא, גם אתה לא מרשים אותי. היועץ המשפטי הנוכחי מצא לנכון כן לאשר חקירה נוספת של אודליה כרמון מכיוון שגם הוא ביקש לחקור את ארי הרו ולראות איזה דברים חדשים יש לו לשפוך בעניין הזה. לכן החלטתו של היועמ"ש הקודם לא רלוונטית וגם לא קראתי אותה.

עו"ד חדד: תגיד לי, כשהגעתם ליועץ, הראיתם לו את ההחלטה של היועץ הקודם לא לחקור את הנושאים האלה?

משולם: לא הראינו לו את ההחלטה, אני מניח שהוא יודע.

עו"ד חדד: איך אתה מניח שהוא יודע?

משולם: בוודאי.

עו"ד חדד: איך הוא יודע?

משולם: נו באמת.

עו"ד חדד: נו באמת?

משולם: היועץ לא הכיר,

עו"ד חדד: היועץ מנדלבליט… תגיד לי, אתה הראית לו את ההודעה הקודמת של אודליה כרמון?

משולם: אני לא הראיתי לו.

עו"ד חדד: אתה לא הראית לו. אתה לא חושב שלצורך ההחלטה שלו אם לפתוח בחקירה או לא, אם לפתוח בבדיקה או לא, יש צורך שהוא יידע שהנושא הזה בדיוק נחקר על ידי יאח"ה, הנושא הזה בדיוק ניגבו בו הודעות, הנושא הזה בדיוק סוכם על ידי היועץ הקודם שהחליט שאין מקום להמשיך בחקירה? אתה לא חושב שזה נתון חשוב להביא בפני היועץ?

משולם: אני מניח שהיועץ ידע, הוא אדם מאוד מאוד יסודי, נפגשו איתו עוד הרבה מאוד,

עו"ד חדד: הוא לא נביא.

משולם: נפגשו איתו עוד הרבה מאוד גורמים חוץ מאיתנו. אני מניח בסבירות גבוהה שהוא הכיר את החומר לפני שהגענו לישיבה.

עו"ד חדד: תראה, בנייר הזה שהראיתי לך יש עוד שורה מספטמבר 2014 וזה סיכום ממצאי הבדיקה מיום 25 בנובמבר 2014.. אתה יכול לראות גם על הלוח. בסדר? סיכום ממצאי הבדיקה. את הסיכום הזה נתתם ליועץ מנדלבליט.

משולם: אני לא נתתי לו. יכול להיות שנתנו לו. היו אולי ישיבות גם בלעדי, לא יודע.

עו"ד חדד: שעוסק בדיוק בנושא שאתה חוקר. סיכום פנימי נסיעות נתניהו לחו"ל. הראיתם את זה ליועץ מנדלבליט?

משולם: יכול להיות שהראו לו. אני לא הראיתי לו. היו עוד ישיבות איתו.  אתה שואל אותי אם אני נתתי, אני לא נתתי.

עו"ד חדד: בסדר. האם קראת את זה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: את כל המסמכים לא קראת.

משולם: לא.

עו"ד חדד: לא, בטח למה זה חשוב. עכשיו, מה קרה בחודש ינואר 2016?

משולם: מה קרה בינואר 2016.

עו"ד חדד: מה קרה?

משולם: אני שואל אותך. מה קרה?

עו"ד חדד: ראינו בספטמבר, אחר כך נובמבר 2014, מה קורה מ-2014 עד 2016. מה קורה פתאום ב-2016?

משולם: מה קורה? אני שואל אותך.

עו"ד חדד: ב-3 בינואר 2016 ממנים את מנדלבליט להיות יועץ משפטי לממשלה.

משולם: אוקיי.

עו"ד חדד: ואז, בדיוק כמו ששמענו בכתבה מקודם שהראיתי לך, הגיע יועץ חדש ואז לקחו את כל הארגזים שדיברו עליהם שזה כל החומר הישן שנאסף, הביאו את זה שוב, את הקלסרים המאביקים, דיברנו על זה מקודם, הביאו את זה ליועץ. משפטי חדש ועוד הפעם החיו את החקירות האלה שכבר מתו, ממש תחיית המתים. נכון?

משולם: לא יודע. יכול להיות.

עו"ד חדד: יכול להיות.

משולם: אהה.

עו"ד חדד: זה נראה לך דבר תקין שהולכים ליועץ משפטי אחד, הוא מחליט לא לחקור את הנושא, מחכים שהוא יתחלף, הולכים ליועץ משפטי חדש כדי לראות אולי הוא יסכים, …. שופינג שכזה.

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות.

עו"ד חדד: תגיד לי, לך אין מידע שהגיע פתאום ב-2016 שהצדיק פתיחה מחדש של כל החומרים האלה, נכון?

משולם: אני שוב אומר, מה שהיה לנו נמצא בתיק. יש את העדות של בן כספית והייתה אינדיקציה לגבי החקירה של ארי הרו. שארי הרו לא נחקר ולכן קיבלנו אישור לחקור אותו בנושאים הללו. זה משהו חדש.

עו"ד חדד: בסדר. אני שואל אותך שאלה, כמה שנים אתה שוטר, 30, 20, 10 שנים? כמה שנים?

משולם: 26 וחצי שנים.

עו"ד חדד: קרה פעם שהלכת לבית משפט למשל לקבל צו, לא נתנו לך צו, חיכית ששופט אחר יהיה תורן,

בשלב זה שופטת מבקשת להתקדם.

עו"ד חדד: בסדר. אני מקבל. אני מתקדם. בסדר. אתמול שאלתי אותך על תכנית החקירה שהכנת, אתה זוכר שדיברנו על תכנית החקירה.

משולם: כן. אמרתי שהכנו טבלה של נושאים. כן.

עו"ד חדד: טבלה של נושאים. זו הייתה טבלה, זה מסמך ארוך?

משולם: עניתי על כך.

עו"ד חדד: תענה שוב.

משולם: עניתי על כך.

עו"ד חדד: אז מה אם ענית?  תענה שוב.

משולם: גבירתי, נשאלתי ארבע פעמים על כך, עניתי ואמרת לי אפילו לא להמשיך לענות.  הסברתי בדיוק שיש טבלה של נושאים,

עו"ד חדד: א. לא היה ולא נברא. ב. אני שואל אותך, עד כמה,

משולם: אתה שאלת, תן לי לענות,

השופט בר-עם: אני מציע שאדוני יענה לתשובות… יסבור שאין צורך… הוא יסב את תשומת לב בית המשפט.

עו"ד חדד: מה זה הדבר הזה? זה לא עובד ככה. אתה עד. אנחנו לא חשודים שלך בימ"ר שאתה עושה מה שאתה רוצה. בסדר?

משולם: זה לא ייאמן. זה פשוט לא ייאמן.

בהמשך:

חדד: הכנת תכנית פעולה או לא הכנת תכנית פעולה?

משולם: השבתי על השאלה בדיון הקודם, אם אני אתבקש, אני אחזור עליה. השבתי עליה מספר פעמים. זו התשובה שלי גבירתי.

עו"ד חדד: טוב, אנחנו עם כל הכבוד כבודכם, אין מושג כזה שעד אומר 'השבתי' וכולי, שאלתי 'הכנת כן או לא' תן תשובה בבקשה. מה הייתה התשובה אתמול? אני רוצה, אפשר בבקשה לקבל תשובה לשאלה פשוטה הכנת או לא הכנת תכנית פעולה?

משולם: הכנתי טבלת נושאים שביקשנו את אישורו של היועץ לבדוק אותם.

עו"ד חדד: כמה עמודים הייתה טבלת הנושאים?

משולם: נשאלתי את השאלה הזאת מספר פעמים. השבתי על השאלה הזאת. התשובה היא שאני לא זוכר.

עו"ד חדד: טבלת הנושאים שלך הייתה עמוד, שניים? שלושה?

משולם: לא זוכר. אני עניתי הרגע.

עו"ד חדד: יש לך איזו שהיא הערכה?

משולם: השבתי על כך.

עו"ד חדד: טוב, בוא נסתכל על הרשימה. בסדר? רשימה שראינו מקודם.

משולם: כן. שאני לא מכיר אותה. כן.

עו"ד חדד: בוא נראה אם אתה מכיר או לא מכיר. יש בשורה 25, תסתכל על הלוח. תכנית חקירה?

משולם: אהה.

עו"ד חדד: יופי. זו תכנית החקירה שלך?

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר. לא יודע.

עו"ד חדד: תסתכל על התאריך. תראה אם זה מתאים, אתה לא זוכר לא זוכר לא זוכר לא זוכר.

משולם: יכול להיות. אני לא יודע.

עו"ד חדד: מתי שהוא גם צריך לזכור.

משולם: איך אני אזכור את זה? יש תכנית, תציג לי אותה. היא לא מוצגת.  אתה מראה לי משפט מתוך טבלה אתה שואל אותי אם זו התוכנית שלי, איך אני יכול לדעת?

בהמשך:

עו"ד חדד: אוקיי. בוא נבדוק. מבחינת הזמנים אנחנו יודעים שבן כספית נחקר ב-11 באפריל, נכון?

משולם: נכון מאוד.

עו"ד חדד: יופי. הישיבה אצל היועץ אתה זוכר מתי היא הייתה?

משולם: הייתה ביוני.

עו"ד חדד: ביוני. בעשרים ו-, אתה זוכר?

משולם: הייתה אחת ב-26 והייתה אחת לפני. אמרתי, אני לא זוכר מתי הייתה לפני.

עו"ד חדד: מאה אחוז. אנחנו לא מכירים ישיבה לפני, גם היועץ לא מכיר ישיבה לפני.

התנגדות של הפרקליטות.

עו"ד חדד: הייתה ישיבה בחודש יוני, בסדר? עם היועץ. אנחנו רואים ישיבה אחת במזכר של היועץ ב-26 ביוני. זה מה שאנחנו רואים. עכשיו אני שואל אותך אם לאור. אתה מכיר את הישיבה של ה-26 ביוני?

משולם: כן.

עו"ד חדד: עכשיו, בין לבין אנחנו רואים ברשימת חומרי החקירה תרשומת פנימית שקוראים לה 'תכנית חקירה' 10 עמודים פלוס מזכר. רואה?

משולם: רואה.

עו"ד חדד: האם לאור העובדה שזה מתאים בתאריכים, זה מסתבר שזו התוכנית שלך?

משולם: אני לא יודע לומר לך. למה שאני אומר על תכנית שלא ראיתי? אתה שואל אותי את אותה השאלה.

עו"ד חדד: האם אתה יודע, האם אדם אחר הכין תכנית חקירה בתיק?

משולם: לא יודע להגיד לך.

עו"ד חדד: דרך אגב, 10 עמודים זו לא רק טבלה של נושאים, נכון?

משולם: אנחנו הכנו טבלה של נושאים, יכול להיות שאתה יודע, הייתה עוד תרשומת בעניין הזה. אני לא זוכר באמת.  הכנו טבלה של נושאים שביקשנו. אני לא זוכר להגיד לך לא את ההיקף ששאלת אותי, ולא גם בדיוק מה נרשם שם. זכרתי את הנושאים העקרוניים, אמרתי אותם כאן. יכול להיות שהיו הרבה יותר, אני לא יודע. לא זוכר.

עו"ד חדד: אתה לא יודע. זאת אומרת יכול להיות שהיו הרבה מאוד נושאים,

משולם: שקשורים ל-1000 הישן. אתה שואל אותי עוד פעם שאלות על 1000 הישן, אני אומר שוב עמית, אני גם בריענון שלי עם כל הכבוד, לא התרעננתי על תיק 1000 הישן. אוקיי? היו מספר ישיבות בעניין הזה. זה הכל.

עו"ד חדד: תגיד לי, אם אנחנו נראה את התוכנית אנחנו נדע אם היה ראש פרק שעסק במילצ'ן או שלא היה הראש פרק הזה?

משולם: אני לא זוכר לומר לך.

עו"ד חדד: לא, אם נראה את התוכנית נדע אם היה או לא היה ראש פרק הזה.

משולם: תראה את התוכנית הרלוונטית, אם תראה אותה אז אתה תדע אם היה או לא. נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. ואז גם נדע אם היועץ המשפטי אישר או לא אישר לחקור בענייני מילצ'ן, נכון?

משולם: אין קשר.

עו"ד חדד: למה אין קשר?

משולם: כי אתמול עניתי שב-26.6 הוא נתן לנו מנדט לחקור את נושא טוהר המידות, באותה ישיבה, ובאותה ישיבה עלה, שי ניצן שהיה פרקליט המדינה דיבר בפירוש על מתנות שניתנו לזוג נתניהו ממילצ'ן שלדון אדלסון ועוד מספר אנשים עשירים, והיועץ סיכם בהקשר לכך בקונטקסט הזה, שיש לנו מנדט לחקור בנושא טוהר המידות. לכן אני אומר, זו התשובה שלי לשאלה שלך.

עו"ד חדד: מומי, א. תשובה שהיא לא נכונה, וב. ראינו ביחד את האישורים. בסדר? ראינו,

משולם: אני,

עו"ד חדד: שניה. תמתין. אל תקטע אותי.

משולם: חשבתי שסיימת. סליחה.

עו"ד חדד: לא, לא סיימתי. ראינו את האישורים של היועץ וראינו גם את המייל שהוא אומר בדיוק מה הוא מאפשר לעשות, ראינו שאין שם לא מילצ'ן ולא טוהר מידות ולא שום דבר דומה למה שאמרת. נכון? אתמול ראינו את זה ביחד.

משולם: אז אני אומר לך שבפרוטוקול שאני קראתי, באותה ישיבה,

עו"ד חדד: שזה לא הפרוטוקול של היועץ.

משולם: סליחה. בפרוטוקול שנכתב על ידי המשטרה בדיון הזה הספציפי, מפורט, אני אומר לך, מפורט גם את הדוברים בצורה מאוד עמוקה. אני לא ראיתי לא את הפרוטוקול של מי שכתב מטעם משרד המשפטים, אני אומר לך,

עו"ד חדד: לא מטעם משרד המשפטים. מטעם היועץ.

משולם: מטעם היועץ, לא משנה, משרד המשפטים.

עו"ד חדד: הוא זה שיש לו את הסמכות לאשר.

משולם: אני אומר עוד פעם, אני אומר לך שזה מה שהוא אישר. זה מה שמופיע בפרוטוקול. אני לא יודע מה נרשם על ידי מי שכתב את הפרוטוקול. חד משמעית. אין לי בעיה שיראו את הפרוטוקול שנכתב על ידי המשטרה.

השופט משה בר-עם: הפרוטוקול המשטרתי שנטען קיים בחומר החקירה?

עו"ד חדד: לא.

השופט בר-עם: יודעים על קיומו של פרוטוקול כזה?

אלון גילדין (מהפרקליטות): לא…

השופט בר-עם: לא אמרתי על תוכנו. אמרתי אם אנחנו יודעים אם היה פרוטוקול כזה בכלל? אני שואל,

גילדין: מהעד אני מבין שהיה. אבל אני לא ראיתי אותו בעצמו. אם העד אומר שהיה, היה.

השופט בר-עם: בסדר, שאלתי אם אדוני מכיר. זה הבנתי שהיה.

גילדין: לא, אנחנו לא עברנו על פרוטוקולים פנימיים של המשטרה והעד עבר, ואם הוא אומר שהיה, היה.

משולם: תמיד העוזרת של ראש אח"מ הייתה כותבת פרוטוקול של הדיון מטעמנו.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »