יומן הבוקר
נצ"מ מומי משולם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
השערורייה הגדולה❗ השופט משה בר-עם למומי משולם: "אפשר לומר שהדס קליין זה בעצם הבסיס היחיד לקביעה של כמות הסיגרים והשמפניות"?; משולם: "נכון". עו"ד חדד: "הגרסה של קליין לא נכונה. היא מנפחת ומנפחת ומנפחת... אבות הבית הם לא במחנה קליין ולכן הם לא מגיעים לחקירה"

הפרוטוקולים מדברים: איך התנהלה חקירה של ראש ממשלה בישראל, ע"י צוות החוקרים בתיקי 1000 ו-2000, בראשות ניצב משנה מומי משולם? מי קבע את מי חוקרים ואת מה בודקים?

אפילו השופטים מתקשים לעכל את השיטות ואת האתיקה של החקירה המשטרתית בחסות הפרקליטות.

חוקרים את החוקרים 💪

***

עו"ד חדד: גם אם נניח ואנחנו נבדוק את זה עם מילצ'ן שאין אדם אחד שקיבל מתנות, סיגרים או שמפניות כמו הזוג נתניהו, כמו גברת נתניהו וראש הממשלה, אתם משעה שיש הרבה כאלו, הרבה בודדים כאלו היה צריך לבדוק מה כל אחד מהם קיבל נכון?

משולם: לא.

עו"ד חדד: למשל, אתם לא בדקתם דרך אגב כמה כל אחד מהם קיבל?

משולם: לא

עו"ד חדד: ולא בדקתם כמה הם קיבלו ביחד כל אותם אחרים?

משולם: לא.

עו"ד חדד: כי למשל נניח שפלוני קיבל רק עשר קופסאות אבל אם יש הרבה פלונים כאלו זה יכול להגיע למספר גדול בהרבה, לא בדקתם את זה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: וזה חשוב מאוד לאור מסמך התעבורה שהצגתם ליועץ המשפטי לממשלה.

משולם: לא רלוונטי.

עו"ד חדד: לא רלוונטי, בסדר. עכשיו, בכל החקירות שלך אתה גילית שמילצ'ן אהב לעשן סיגרים עם יאיר לפיד?

משולם: אני לא זוכר, לא זוכר שמילצ'ן מעשן סיגרים

עו"ד חדד: לא זוכר, ולכן מטבע הדברים לא הפחתתם את הסיגרים שקיבל או עישן יאיר לפיד למשל במסמך התעבורה שלכם?

משולם: לא.

עו"ד חדד: האם אתה יודע שהוא נהג לעשן סיגרים או שעישנו אצלו סיגרים, יוסי כהן, אביגדור ליברמן, מאיר דגן.

משולם: יוסי כהן אני זוכר שהוזכר שמו שהוא מעשן סיגרים

עו"ד חדד: הפחתתם את הסיגרים שהוא מעשן?

משולם: לא, אנחנו דיברנו על זה שמידי פעם הוא מגיע לדירה של פאקר נדמה לי,

עו"ד חדד: לא, גם פאקר, גם מילצ'ן

משולם: גם מילצ'ן יכול להיות אבל אני זוכר ממש מעת לעתה, לא זוכר שדיברנו על קופסאות, לא כמויות

עו"ד חדד: אבל לא הפחתת?

משולם: לא

עו"ד חדד: בכל זאת אתם מייחסים מאה אחוז מהסיגרים

משולם: דיברו על 98%

עו"ד חדד: לא, בכתב האישום זה מאה אחוז.

משולם: לא, לא הפחתנו

עו"ד חדד: לא הפחתתם, מאיר דגן, ציפי לבני, שורה ארוכה של גורמים, מישהו מהם בדקתם, ניסיתם לבדוק כמה?

משולם: לא, אמרתי שלא.

עו"ד חדד: לא בדקתם. למשל אתה עורך תשאול במלון רויאל ביץ' נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: ומהתשאול שלך עולה, שלך ושל חבקין שראינו שהוא מה שראינו בדיון הקודם, עולה שיוסי כהן הגיע לביקורים תדירים ברויאל ביץ' נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אפילו היו כאלה שטענו אחת לשבוע שהוא מגיע לשם?

משולם: לא זוכר אבל הוא היה מגיע לשם

עו"ד חדד: בדקתם כמה סיגרים ואלכוהול נצרכו בזמן הזה שהוא הגיע לשם?

משולם: לא, אני לא זוכר שדיברנו על סיגרים בכלל ברויאל ביץ'.

עו"ד חדד: שאלתם דרך אגב? א. ודאי שעישנו סיגרים ברויאל ביץ', ודאי

משולם: אני לא זוכר

עו"ד חדד: זה עלה פה בדיונים, הדס סיפרה על זה, יונתן סיפר על זה

משולם: אני לא זוכר ששאלנו

עו"ד חדד: אתם לא בדקתם?

משולם: לא בדקנו.

עו"ד חדד: לא בדקתם, טוב. אתם ביצעתם איזושהי פעולת חקירה כדי לבדוק באופן אובייקטיבי את הטענה שהסיגרים, שכל הסיגרים של מילצ'ן מיועדים לנתניהו?

משולם: לא, עשינו רק על סמך העדויות של,

עו"ד חדד: של הדס?

משולם: כן

עו"ד חדד: טוב, למשל אתם הייתם יכולים לעשות, תגיד לי אם זה פעולה שעשיתם למרות שאמרת שלא עשיתם שום פעולה אבל בכל זאת, לבדוק את הנהלת החשבונות של מילצ'ן בחו"ל, לראות אם שם הוא קונה סיגרים?

משולם: לא עשינו.

עו"ד חדד: לא עשיתם, טוב. תאשר לי בבקשה שאתם לא אספתם מסמך אחד שקשור להוצאות אישיות של מר מילצ'ן מחוץ לישראל?

משולם: לא, לא עשינו

עו"ד חדד: לא פניתם למר מילצ'ן כדי לקבל את הנהלת החשבונות האישית שלי בלונדון או בארצות הברית?

משולם: לא

עו"ד חדד: יש לו עוד מקומות.

משולם: לא עשינו

עו"ד חדד: למרות שראיתם שבישראל הנהלת החשבונות מסודרת, מפורטת אז יש להניח שהוא נוהג כך גם במקומות אחרים, החלטתם,

משולם: לא מצאנו בזה שום רלוונטיות, זה לא עלה, לא היה לנו צורך לבדוק את זה.

עו"ד חדד: בדקתם אם דברים שמילצ'ן קונה בארץ הוא לוקח איתו לחו"ל?

משולם: לא.

עו"ד חדד: כי למשל הדס סיפרה לנו לפחות על חלק מהדברים שהוא קונה, דרך אגב, על שתייה שהיא לא חלק מכתב האישום אבל זה לא משנה, גם פאקר דרך אגב, דרך אגב פאקר זה כן דברים שקשורים לכתב האישום שקונים בארץ ולוקחים איתם לחו"ל, בדקתם את זה?

משולם: לא מכיר את זה.

עו"ד חדד: למשל, ראינו היה לכם מסמך של שני, אמנם היה רק מסמך אחד אבל היו הרבה מסמכים כאלו שמלמד שלקחו שמפניות למטוס הפרטי של פאקר.

משולם: לא זוכר סיטואציה כזאת.

עו"ד חדד: היא הביאה לכם, זה מסמך שהיא הביאה לכם.

משולם: אני לא זוכר שפאקר לקח איתו, יכול להיות שלקח

עו"ד חדד: בדקתם אם מילצ'ן לקח איתו למטוס סיגרים, שמפניות?

משולם: אדוני עניתי, אמרתי שלא עשינו

עו"ד חדד: מקובל, מקובל

השופט משה בר-עם: אפשר לצמצם את כל העניין ולהסכם ולומר שלמעשה הדס (קליין) זה בעצם הבסיס היחיד לקביעה של כמות הסיגרים והשמפניות

משולם: נכון, אני גם אמרתי את זה… (אחרי התערבות הפרקליטות ושתילת תשובה בפיו) גם על יונתן חסון וכל השאר אבל הדס היא הייתה החלק העיקרי

עו"ד חדד: עוד פעם, יונתן חסון רק כדי בכל זאת לנקות את הדברים שאמר חברי כי אתה דייקת במה שאמרת, יונתן חסון לא שיער לכם כמה שמפניות הלכו לפה וכמה שמפניות הלכו לשם נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: טוב. ושני שאלת? היא דיברה על כמה שמפניות של מילצ'ן הלכו?

משולם: לא.

עו"ד חדד: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה אומר פה ובהגינות הכל מבוסס על הדס, על ההשערות של הדס, למרות שראינו שהיו לה השערות הפוכות בתכלית, אני רוצה להגיד לך משהו, כשאנחנו הסתכלנו על הנהלת החשבונות אנחנו ראינו שלא רק שאתם לא הלכתם ובדקתם את הדברים נגיד במחשבה יצירתית איך אפשר בכל זאת לאמת או להפריך את הגרסה של הדס, גם דברים שבלטו אתה יודע, מתוך הנתונים שקיבלתם, מתוך המסמכים שקיבלתם, גם שם לא עשיתם את הפעולות הנדרשות ההכרחיות לטעמנו, למשל, אתה יודע שלמילצ'ן היו לאורך השנים אבות בית?

משולם: יכול להיות, אני מניח שכן, אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר

משולם: לא מכיר שמות אבל אני מניח שהיו לו.

עו"ד חדד: זאת בדיוק הבעיה, אתה יודע למשל שלפי המסמכים שהדס מסרה לכם מי שקיבל את הסחורה כי אתה אמרת לי הדס קשורה לשמפניות, הדס קשורה לסיגרים אבל זה לא מדויק, אפילו מאוד לא מדויק

משולם: לשיטתך

עו"ד חדד: אני אראה לך, תיכף… כי מהחומר שאנחנו רואים ותיכף אני אקריא לך גם את מה שהדס אומרת, מי שקיבל את הסחורה מהספקים אלה אבות הבית

משולם: אוקי.

עו"ד חדד: רוצה להראות לך למשל מסמכים שאתם הבאתם לנו, אתם, הפרקליטות שהביאה לנו כל מיני קבלות ובקבלות האלו יש שמות של אנשים, אז אני רק רוצה שנסתכל ואז אני אשאל אותך כמה שאלות ברשותך.

משולם: אין בעיה.

עו"ד חדד: אתה רואה נמסר ליונתן להעביר לקובי, הדס. אתה יודע מי זה קובי?

משולם: לא.

עו"ד חדד: בוא נראה עוד עמוד, יש דרך אגב המון המון… יש המון קובי, בוא נעבור מקובי לגיא, אתה רואה? אתה יודע מי זה גיא?

משולם: לא.

עו"ד חדד: ויש עוד גיא, עוד קובי, עוד שמות, האנשים האלה אילו אבות הבית, אילו אנשים שהתפקיד שלהם,

השופטת פרידמן-פלדמן: רגע, בכל הקבלות האלה זה עובר דרך יונתן חסון?

עו"ד חדד: לא, לא תמיד, יש לפעמים ישר לגיא

השופטת פרידמן-פלדמן: בכל הקבלות כתוב יונתן, יונתן

עו"ד חדד: לא, זה לא בכל הקבלות גברתי, יש מאות רבות ואני תיכף אקריא גם מה אומרים העדים, זה יעשה לנו סדר.

השופטת פרידמן-פלדמן: אני שואלת כי זה מה שאני רואה.

עו"ד חדד: תיכף נראה, יש כאלו שלא, יש כאלו שכן. דרך אגב, הרי יש משלוחים שהגיעו ישירות, אני מזכיר, למקומות האלה והם לא עברו דרך שום מקום, תיכף נועה תעלה את זה ותראה את זה.
דרך אגב, יש גם כאלה שלא כתוב שום דבר כי אילו קבלות שהגיעו מבית העסק לכן אנחנו לא יודעים למי ואיך זה נמסר אבל נראה מה אומרים העדים. אני אזכיר לכולנו, כבר עברו חודשים רבים מאז. אז הדס מספרת לכם, דרך אגב, אבות הבית הם היו בבית ינאי כל הזמן, כל אחד בתקופה שלו, הם התחלפו, להבדיל מהדס שהיא בכלל גרה בהרצליה ולא בבית ינאי וגם מ-2014 הדס מספרת, סיפרה כאן בבית המשפט שהיא חילקה את זמנה בין מילצ'ן לפאקר, אני מזכיר לך.
עכשיו, יונתן חסון, אני שאלתי אותו כמה שאלות אני שואל אותו ב-26 באוקטובר 2022 – עכשיו, כשאתה מתחיל לעבוד כנהג של מילצ'ן, כשאתה מתחיל לעבוד כנהג של מילצ'ן ב-2011 יש אנשים שהתפקיד שלהם זה להיות אב בית נכון? אמת.  אני למד ברמז, אני אומר לו כי אני רואה את השם הזה, שהיה אדם בשם קובי? נכון. וברמז נוסף שהיה אדם בשם גיא, היו עוד אבות בית? היה עמית אחד, היה דיוויד, אז אם אפשר תקופות ושמות מלאים כי אתם לא שאלתם את השאלות האלו נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: לא ביררתם מי היו אבות הבית?

משולם: לא

השופטת פרידמן-פלדמן: לא חקרתם אף אחד מאבות הבית?

משולם: לא.

עו"ד חדד: היו עוד, הוא נותן עוד שמות וכו', אני אדלג, הוא נתן כמובן גם את השמות המשפחה, מסתבר… עכשיו, דרך אגב, בכל זאת אני אקריא, אני שואל ומה תפקיד של אב הבית? פה גם השאלה שגברתי שאלה – לדאוג לכל צרכי המשפחה בבית בזמן ביקור, בין היתר, למשל המלאי של המצרים נכון? תשובה – כן. ולשימוש, לראות שלא חסר, כל הדברים האלה אב הבית עושה? תשובה – נכון.
כלומר מי שהיה יכול להגיד לנו בצורה נאמנה כמה סיגרים, כמה שמפניות, דרך אגב, גם כמה שתייה קלה ואיזה נסיבות היו, כל הדברים האלו מי שהיה יכול להגיד לנו, מי שזה היה התפקיד שלו בבית, אילו אבות הבית, זה התפקיד. אתם לא בדקתם, לא דיברתם בכלל עם אבות הבית נכון?

משולם: לא דיברנו איתם.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, הדס אין לה קשר ישיר למוצרים שהוזמנו, את זה אנחנו רואים אפילו מהקבלות, תראי קבלות של יונתן, אבל גם ראינו יונתן למשל שזה מה שכתוב שם  על חלק מהחשבוניות אבל יש גם מוצרים וכך גם הדס סיפרה שהם נשלחים ישירות לבית ינאי, כל מיני משלוחים ואז ממילא הדס אין לה קשר למוצאים האלו  ומי שמקבל אותם זה אב הבית? 

עו"ד אלון גילדין (מהפרקליטות): אתה מניח, אתה אומר כמה הנחות עובדתיות תוך כדי השאלה שאין לה קשר ואמרת אחרי זה יש מוצרים שלא הגיעו אז כאילו, הטענה שאין לה קשר לדעתי היא אמירה מטעה.

עו"ד חדד: אני חוזר על הקשר, היא לא מקבלת את המוצרים בסדר? בחלק, חלק גדול דרך אגב, גם לפי מה שהיא אומרת, רק בהנחה ואתה מאמין לה בסדר? הנה פה לא כתוב יונתן אבל יש את העדויות נועה.
עכשיו, למרות שלא זימנתם את כל אבות הבית של מילצ'ן, דרך אגב, אני בדקתי מהעדויות פה, שוב, אין לי כלים חקירתיים, אני לא יכול להוציא מחקרי תקשורת… אבל פה שאלתי שאלות וגילינו שבין 2011 ל-2016 היו בין שבעה לשמונה אבות בית.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: תחשוב על העושר החקירתי הראייתי שיכול להיות לנו אם היו שואלים שאלות, היינו יודעים כמה שמפניה למשל, שאלה רלוונטית כי אתם במשטרה, עזוב את כתב האישום, לקחתם 65% מהשמפניות לגברת נתניהו ו-35% למשפחת מילצ'ן על אורחיה, מסיבותיה וכו', ראינו שהדס אמרה אחרת בהתחלה ממש באופן קיצוני הפוך, היינו יכולים לשאול את אבות הבית כמה שמפניה שותה המשפחה? כמה אתם משתמשים לאורחים?
עכשיו, מספר רואה חשבון ששמפניה הייתה מוגשת כל פעם שהוא היה מגיע, היו מוציאים בקבוקי שמפניה, היינו יכולים לדעת מה קורה במסיבות שפרס מגיע, במשלוחים לפרס, היינו יכולים לקבל עוד הרבה מאוד מידע וכל האנשים האלה לא נחקרו נכון?

משולם: נכון

השופטת פרידמן-פלדמן: נכון שהם לא נחקרו?

משולם: נכון שהם לא נחקרו

עו"ד חדד: אז בוא נבחן את זה. אתה לא חושב שהיה נכון לחקור את אבות הבית ולגבות מהם גרסה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה לא חושב שחשוב לשמוע מהם כמי שהם מקבלים את הסחורה?

משולם: לא, אנחנו הסתמכנו על הדס, על הרכישות שלה, על העדות שלה. אנחנו בשום שלב לא חשבנו, לא עלה בכלל הנושא של לחקור אותם וגם היום אני חושב, אני לא בטוח שהם היו מוסיפים לי משהו, זה לא גורע מהאספקה שהועברה לזוג נתניהו.

עו"ד חדד: אב בית זה חשוב?  אז אתה אומר אב בית לא חשוב לחקור בעצם?

משולם: לא.

עו"ד חדד: טוב. תגיד לי, הראיתי לך אתמול שדני יופה כשהוא לוקח את המספרים מהדס את ה-65 ו-35 בחקירה שלו מ-13 בדצמבר הוא אומר לה אל תדאגי אנחנו נבדוק, אנחנו לא נסתמך רק על מה שאת אומרת, אתה זוכר? הקראתי לך את זה.

משולם: כן, דיברנו על זה

עו"ד חדד: אתה לא חושב שכדי לעמוד, אפילו רק כדי לעמוד במילה שנתתם להדס היה נכון לחקור את אבות הבית?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה אומר אבות בית לא רלוונטיים?

משולם: כן, לא רלוונטיים

עו"ד חדד: אבל אתה יודע דבר נורא מעניין, אבות הבית שעבדו בין 2011 ל-2016 אצל מילצ'ן אתם לא חוקרים נכון?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אבל אם בית שעבדה כמה חודשים בודדים בלבד אצל פאקר אתם כן חוקרים?

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתה יכול להסביר לי למה אם הבית של פאקר שעבדה חודשים בודדים אותה חוקרים אבל אבות בית שעבדו חמש שנים, כל התקופה הרלוונטית לכתב האישום אותם לא חוקרים?

משולם: בגלל מספר נסיבות.  א. פאקר תקופה מסוימת, רוב הזמן הוא היה בחו"ל, תקופה מסוימת הוא בנה את הבית בקיסריה, עלה גם בעדות של הדס על מעבר של טובין מהבית של פאקר לבית של הזוג נתניהו, עלה על הקשר שלה עם שני קוסקס ולכן התבקשה החקירה.

עו"ד חדד: תראה, עכשיו בוא ניקח את מה שאמרת ונבדוק אם זה אותו דבר קיים אצל מילצ'ן או לא, גם מילצ'ן רוב הזמן נמצא בחו"ל?

משולם: רוב הזמן אבל הוא מגיע הרבה יותר.

עו"ד חדד: רגע שנייה, גם מילצ'ן היה בחו"ל נכון?

משולם: כן

עו"ד חדד: אז גם פאקר בחו"ל וגם מילצ'ן בחו"ל, דרך אגב, דווקא פאקר למיטב זיכרוני נמצא יותר בארץ אבל בסדר. דבר שני, זה נסיבה אחת שאמרת שהיא מבדילה

משולם: כן

עו"ד חדד: אז היא לא מתקיימת

משולם: לשיטתך

עו"ד חדד: מה זאת אומרת, גם מילצ'ן נמצא בחו"ל.

משולם: נכון, אתה אומר שהוא יותר, אני לא חושב שהוא יותר

עו"ד חדד: בוא נניח שהוא שווה בסדר? אז היא לא מתקיימת הנסיבה המבחינה הזאת?

משולם: לא מדויק

עו"ד חדד: והדבר השני שאמרת זה שעלה שלפאקר יש גם טובין שעוברים מקיסריה לבני הזוג נתניהו?

משולם: זה בקיסריה, מבית אחד לבית השני

עו"ד חדד: מאה אחוז, אבל גם בבית ינאי יש טענה שטובין עוברים מבית ינאי לבני הזוג נתניהו נכון?

משולם: פה עלה שהזוג נתניהו

עו"ד חדד: רגע שנייה

משולם: אני מסביר לך למה, עלה קשר בין הדס לשני קוסקס בנושא הזה של העברת הטובין שהמודעות שלה להעברת הטובין מהבית של פאקר למילצ'ן, שהיא ראתה השקיות השחורות, כל מיני נסיבות,

עו"ד חדד: שקיות שחורות?

משולם: כן, מה לעשות שגם מר נתניהו אישר את זה, לכן אנחנו מצאנו לנכון לחקור את שני קוסקס

עו"ד חדד: זאת אומרת אם הבית של פאקר כן, אבות הבית של מילצ'ן לא?

משולם: התשובה היא חיובית.

עו"ד חדד: תגיד לי, לא נראה לך מוזר שהדס במשך כל החקירות שלה לא מזכירה את הפונקציה הזאת של אבות בית?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אתה לא חושב שאולי יש, דווקא את קוסקס היא כן מזכירה ואת אבות הבית היא לא מזכירה?

משולם: לא.

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שהיא מזכירה את קוסקס בגלל שהיא קיבלה אותה לעבודה והיא מכירה אותה היטב והיא הייתה כמו חברת ילדות של יונתן שגם הוא קרוב אליה מאוד מאוד, ולכן היא מזכירה אותה וזו הסיבה גם שאתם מביאים אותה לחקירה, אבות הבית הם לא במחנה הדס ולכן הם לא מגיעים לחקירה.

משולם: השערה שלך בלבד שהיא מנותקת.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, למשל אני אומר לך שאתם הבאתם את הגברת קוסקס כי ידעתם שהיא עדה עוינת מאוד למר נתניהו, למשפחת נתניהו, שהיא אמרה לכם אפילו בחקירה שהיא העדה שתפיל את המשטר, אתה זוכר שהיא אמרה דבר כזה?

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר, יכול להיות שהיא אמרה את זה

עו"ד חדד: וזאת הסיבה דרך אגב שהיא מגיעה ואחרים לא, היא סיפרה, אני לא אקריא את הכל אבל אני מפנה לפרוטוקול מ-2 בנובמבר 2022, כמובן זה מתבסס על דברים שראינו בתמליל היא אומרת שההורים שלה שונאים את נתניהו, בן הזוג שלה בעלה שונא את נתניהו, היא שונאת את נתניהו, כולנו שונאים אותם, הם יפילו את המשטר, שהיא לא רצתה לספר בכלל שהיא מכירה את נתניהו, אתה מכיר את כל הדברים האלו?

משולם: לא, השאלה שלך התחילה בזה שאנחנו הבאנו אותה או ההנחה שלך שהבאנו אותה בגלל שהיא עוינת לזוג נתניהו, אז אני אומר דברים חסרי שחר, שטויות במיץ עגבניות.  אני לא מביא עדים ולא יודע מראש מי עוין ומי לא עוין ואני לא מביא עדים בגלל שהם עוינים או בעד מר נתניהו, אנחנו עושים את זה משיקולי חקירה, זה הכל.

עו"ד חדד: אז זה מקרה שאבות הבית של מילצ'ן לא נחקרים ואם הבית של פאקר ששונאת במקרה את נתניהו מאוד וקשורה,

משולם: עניתי על כך

עו"ד חדד: בסדר, ברור. תגיד לי מי זימן את קוסקס לעדות, אתה?

משולם: ממש לא זוכר

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו מי?

משולם: לא, ממש לא

עו"ד חדד: תגיד לי, יכול להיות שמי שמתקשר לשני קוסקס לראשונה על מנת להזמין אותה לחקירה זו הדס קליין?

משולם: לא יודע

עו"ד חדד: יכול להיות דבר כזה?

משולם: לא יודע, אני לא יודע מי זימן, אתה שואל אותי מי זימן אותה? ברגע שאני אומר לך לא, אז כל שם שתגיד לי איך אני יכול להתייחס לזה? כי אני לא יודע מי זימן את שני קוסקס.

עו"ד חדד: מה לעשות? אתה ראש צוות החקירה.

משולם: אני לא יודע על כל זימון של עד עמית.

עו"ד חדד: קרובה אבל לא זהה. אתה יודע להגיד אם זימן אותה חוקר? אם הדס זימנה אותה לפחות ברמה הזאת.

משולם: עו"ד חדד הרגע אמרתי שאין לי, עניתי, אין לי מושג מי זימן אותה, באמת, אני לא יורד לרזולוציות האלה, אין לי מושג מי זימן אותה.

עו"ד חדד: זה נראה לך דבר שהיית מאשר לפקוד שלך להתיר לו לשלוח את הדס לזמן את שני?

משולם: אני לא יודע מה הייתה הדינאמיקה, אני לא יודע אם ביקשו מהדס, אני לא יודע למה ביקשו מהדס ואני לא יודע אם הדס זימנה אותה או חוקר זימן אותה, אני באמת לא יודע לענות לך על זה, זה לא משנה איך תשאל אותי ובאיזה צורה, אני לא יודע.

עו"ד חדד: אני ארענן לך את זיכרון שוב, במעשים שהדס קליין התבקשה לעשות על ידכם. שני קוסקס אומרת

משולם: מה אתה אומר.

עו"ד חדד: אני אומר על דברים מוזרים שקליין התבקשה לעשות בתיק הזה. שני אומרת בחקירה שלה מ-2 בנובמבר 2022 שאלה – תאשרי לי בבקשה שמי שהתקשרה אליך ואמרה לך שמזמינים אותך לחקירה פעם ראשונה זאת הייתה גברת הדס קליין? תשובה – נכון.

משולם: לא יודע למה ביקשו מהדס, אם זה נכון? לא יודע למה ביקשו מהדס, אין לי מושג.

עו"ד חדד: אתמול אתה הסברת שביקשת מהדס לפנות לפאקר

משולם: נכון

עו"ד חדד: כי היא העוזרת שלו וכי הוא בחו"ל.

משולם: נכון

עו"ד חדד: אני לא מבין את הטענה אבל לא נתעכב על זה כי אתמול התעכבנו על זה,

משולם: נכון

עו"ד חדד: אבל שני נמצאת בארץ נכון?

משולם: נכון מאוד

עו"ד חדד: והדס היא לא העוזרת של שני

משולם: נכון

עו"ד חדד: ובכל זאת לפי מה שאומרת, דרך אגב, זה גם עמוק בתוך החומר כן? זה לא רק ממקום אחד, אז מי שאומר לראשונה לשני שהולכים לזמן אותה זאת הדס.

משולם: אני באמת לא רואה סיבה, הנה אני אומר לך בכנות, אני לא רואה סיבה לבקש מהדס שתזמן את שני, אני לא יודע למה ביקשו ממנה, באמת, לא ברור לי. היא יכלה למסור את הטלפון שלה ויכלו לזמן אותה, אין לי מושג למה? במקרה הזה אני באמת לא רואה סיבה.

עו"ד חדד: אתה יודע שניתן אישור מיוחד להדס לעשות את זה? לשוחח עם שני קוסקס על החקירה?

משולם: באמת לא מכיר את זה.

עו"ד חדד: זה לא מקובל שנותנים לעד אחד לדבר עם עד אחר לפני כן?

משולם: אף אחד מהעדים, אני יכול לומר לך ברמה העקרונית, אף אחד מהעדים לא קיבל מאיתנו גושפנקא. אמרתי את זה גם אתמול לדבר בנושא חקירה עם עדים אחרים ואנחנו הקפדנו על זה וגם אמרנו להם את זה, אין לי באמת מושג למה הדס התבקשה, אם זה נכון בכלל כי אני לא מכיר למה היא התבקשה לזמן את שני, ואני מניח שגם אם היא זימנה אותה לא אמרו לה בואי תדברי איתה על החקירה אבל אני לא יודע למה בכלל היה צורך לבקש ממנה, אין לי מושג. היה אפשר לבקש את הטלפון שלה ולזמן אותה.

עו"ד חדד: כן. היה לכם את הטלפון. תסכים איתי שזה לא מקובל לבקש מעד לזמן עד אחר, זה אתה תסכים איתי?

משולם: אני אומר אני לא הייתי עושה את זה, אני לא מבין למה ביקשו ממנה.

עו"ד חדד: נתקדם. עכשיו, חלק מהותי מהעדות, אני עובר נושא בסדר? חלק מהותי מהעדות של הדס או הסיפור שלה איך המתנות שניתנו שמילצ'ן נתן לראש הממשלה או לרעייתו הוא הנשוא כביכול ולטענת קליין הרבה מאוד פעמים, לא יודע אם הרבה מאוד פעמים אבל מספר פעמים לבגאז' של הרכבים שמגיעים כשהם מגיעים לביקור בבית ינאי.

משולם: כן, אני זוכר שהיא דיברה על זה שהיו מעבירים מהבית לבגאז' של הרכב.

עו"ד חדד: מעבירים מהבית לבגאז' זה גם טיעון,

משולם: אני זוכר שהיא סיפרה את זה.

עו"ד חדד: כן, מאה אחוז, היא אפילו אומרת, אני אקריא לך, היא אפילו אומרת ב-21 לדצמבר 2016 היא אומרת כי המכוניות חונות ממש בתוך המתחם אז היה פשוט מעמיס את זה לתוך הזה, אוקי, ואז היא אומרת אז ככה הנהגים והמאבטחים רואים את זה, בסדר?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אתה מנהל את החקירה עד דצמבר 2017 נכון? אחר כך אתה עוזב?

משולם: כן, נכון

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שעד שעזבת אתה לא חקרת אפילו נהג אחד, לא חקרו אפילו נהג אחד?

משולם: לא זוכר שחקרנו, חקרנו נהגים לעניין הסיגרים לדעתי

עו"ד חדד: לא, זה רק אחרי שעזבת.

משולם: אבל יכול להיות שזה אחרי שעזבתי

עו"ד חדד: אחרי שעזבת

משולם: יכול להיות, אני לא זוכר

עו"ד חדד: תאשר לי, אז בתקופה שלך למעשה הדס אומרת כל הנהגים ראו את זה ואתם לא בודקים, אתה לא בודק את זה?

משולם: לא בדקנו את זה, נכון.

עו"ד חדד: טוב. אני אומר לך שיש איזשהו סדר בשיטה שלא בודקים, פשוט הגרסה של הדס לטעמנו וזאת באמת ההנחה שלנו ואתה יכול להגיד שהיא מגמתית אבל כי לא רוצים חלילה לפגוע בתום גרסתה המאוד לא נכונה לשיטתנו.

משולם: שולל את זה לחלוטין

עו"ד חדד: שולל את זה, בסדר. אתה יכול להסביר לי איזו סיבה יכולה להיות שלא לחקור את הנהגים ולשאול אותה על מי הם העמיסו או לא העמיסו שמפניות וסיגרים?

משולם: לא, לא ראינו,

עו"ד חדד: אם העמיסו, מה העמיסו, וכמה פעמים זה קרה?

משולם: … חקרנו ואתה, לא ראינו בזה איזשהו, אני חושב שאפילו אם אני לא טועה הזוג נתניהו או אחד מהם לא הכחיש אפילו שפעם אחת הוא ראה כאילו מעבר של שמפניות לרכב.

עו"ד חדד: אתה מסכים איתי דרך אגב, שיש הבדל בין פעם אחת,

משולם: אני אומר,

עו"ד חדד: רגע, שנייה, חשוב להבין כמה פעמים זה קרה לדעתך? כמה ביקורים היו לבני הזוג נתניהו אצל מילצ'ן בבית ינאי, זה נתון חשוב?

משולם: חשוב, אני חושב שקשה מאוד להגיע אליו דרך אגב.

עו"ד חדד: קשה להגיע אליו?

משולם: כן

עו"ד חדד: איכונים עשיתם כדי להגיע אליו?

משולם: כשאין לך תאריכים ספציפיים אני לא מוציא איכונים על פלאפונים של עדים ואמרתי את זה גם בראיון.

עו"ד חדד: שאלתם עדים?

משולם: אני אומר עוד פעם, אני לא מוציא איכונים כי אין לי תאריכים גם מהדס עצמה, עוד פעם, הסתמכנו על הדס, אין תאריכים ספציפיים, אין מועדים ספציפיים, כך שאני לא אקח ואעשה איזה איכונים.

עו"ד חדד: תיכף אני אראה לך כמה קל היה לבדוק את כל הדברים האלה, עוד מעט נעשה את זה.

משולם: ואני אומר שוב, עקרונית לא בדקנו.

עו"ד חדד: לא בדקתם, תיכף נגיע לזה.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: בדצמבר 2017 אחרי שאתה עוזב הפרקליטות מבקשת לבצע השלמות חקירה

משולם: אוקי

עו"ד חדד: ואז חוקרים לא פחות משבעה נהגים בסדר?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: שזה כבר כמות משמעותית אתה מסכים איתי?

משולם: כן

עו"ד חדד: מה קורה לדעתך הם מאששים את העדות של הדס קליין או לא?

משולם: אני לא הייתי, נכון?

עו"ד חדד: לא היית, אז אני אראה לך, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אני אומר לך… שואלים את הנהגים חלקם, חלק מההודעות הוגשו בהסכמה למשל את הנהג מאיר דולורוזה האם הבאת במועד כלשהו סיגרים בקופסאות או בתפזורת ומשקאות חריפים או ארוחות לבית ראש הממשלה ובני ביתו ממקום אחר למעונו של ראש הממשל? תשובה – לא.
האם אתה זוכר שנהג אחר או אדם אחר היה מביא סיגרים או משקאות חריפים או מזון כלשהו למי מדיירי הבית בנסיבות כלשהן? אני לא מכיר אף אחד כזה.
גם שלום מלכה, אני לא אקריא את הכל אבל גם הוא שולל את אותם דברים, לא ידוע לי הוא אומר.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: לא מכיר, הגיעו לפה גם נהגים, קובי לוי, שאלתי אותו, תאשר לי ובזה נסיים, שאתה מעולם לא ראית, לא הבאת שמפניות או סיגרים ממילצ'ן עבור מר נתניהו? לא. מעולם לא.
גם בועז אסייג שהיה פה שאלתי אותו את אותה שאלה – מעולם לא, הוא אומר. זאת אומרת אנחנו רואים שהנהגים, זה נקודה שהיא לכאורה קריטית בעדות של הדס, האם היו העמסות, אם כן? כמה? כמה פעמים? הם כשהדס אומרת הם היו צריכים להיות הם שוללים דבר כזה, לא מכירים.
עכשיו השאלה שלי, כי עד עכשיו הקראתי לך, אם אתה יודע להסביר לי למרות שאתה כבר לא בתפקיד אבל בכל זאת למה לא מעמתים את הדס עם הדברים האלה?

משולם: אני אומר עוד פעם, היא לא דיברה לא על שמות ספציפיים, לא על תאריכים ספציפיים ואני מניח שזו הסיבה שלא ביצענו את הפעולות של הנהגים, זה הכל.

עו"ד חדד: אדרבא, אז עכשיו שאלתי אליך היא למה לא ביקשת מה השמות? מי הנהגים, מי בא?

משולם: עוד פעם אני אומר, היא דיברה על העמסות, היא לא הזכירה שמות, לא מצאנו, לא שאלנו, אין לי הסבר למה היא לא נשאלה באותו זמן על שמות של הנהגים, היא דיברה על העמסות כמו שאמרתי גם בני הזוג אני זוכר בחקירה שלהם אישרו פעם אחת איזה העמסה, לא חשבנו ואני גם עדיין לא חושב שהיא באה והמציאה את זה, זה הכל, זה לא שהיא, אני חוזר עוד פעם, זה לא שהיא מיקדה אותנו בתאריכים, במועדים ספציפיים, אנחנו מדברים לאורך שנים, זה הכל.
היא דיברה גם, לא ידעה להגיד גם מספר פעמים ספציפי אז היא אמרה מידי פעם כשהיו מגיעים, אבל כשאתה נותן שאלות ארוכות

עו"ד חדד: תמשיך, הכל בסדר, אני גם לא קוטע אותך.

משולם: אתה כן קוטע אותי

עו"ד חדד: אז אני מתנצל, תמשיך,

משולם: אז אני אומר עוד פעם, היא לא מיקדה אותנו לא במספר פעמים, לא בתאריכים ספציפיים, היא סיפרה על זה שהיו מספר פעמים שהעמיסו לרכב, זה הכל. לא מצאנו מקום לחקור את זה ולא עושים, אני כבר אומר לך שלא עשינו פעולות בעניין הזה.

עו"ד חדד: לא, ניסיתם אבל בכל זאת לבדוק איתה למקד את הדברים? לא להשאיר את זה ככה עמום?

משולם: לא, כי זה מה שהיא סיפרה

עו"ד חדד: ואתה לא חושב שזה חשוב לנסות למקד?

משולם: אבל היא לא ידעה למסור תאריכים ספציפיים

עו"ד חדד: איך אתה יודע, לא שאלת אותה

משולם: מהחקירה, אני זוכר שבחקירה היא באה

עו"ד חדד: לא, לא שאלתם אותה, דרך אגב, תיכף אני אראה לך מה יכולתם לעשות אבל לא שאלתם בואי תספרי לנו מתי זה היה? באיזה אירוע? אם את יכולה בכל זאת למקד אותנו בתאריך, תנסי להיזכר, מי כן יודע? מי יכול לשפוך לנו אור? איזה ראיות יכולות לתמוך בטענה שזה הגיע, שהיו אירועם כאלו? ומתי?

משולם: אני לא זוכר כל שאלה ושאלה שהיא נשאלה ברמת הרזולוציה אבל אני אומר עוד פעם, אני זוכר שברמה העקרונית היא דיברה מספר פעמים, לא היה לא מיקוד של תאריכים אז היא לא נשאלה בעניין הזה, זה הכל.

עו"ד חדד: תגיד לי מר משולם,

משולם: ואף אחד לא פקפק בדברים שלה.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהיא מנפחת הדס קליין כל דבר ולכן, דרך אגב, יכול להיות שזה גם לא בכוונה, אני לא רוצה לייחס לה זדון אבל בתפיסה שלה גם הראינו את זה בלא מעט פעמים בחקירה שלה אבל אני אומר לך שלטעמנו היא מנפחת ומנפחת ומנפחת ולכן היא גם אומרת שזה היה בכל ביקור, בכל ביקור העבירו. עכשיו, אם זה בכל ביקור אז הייתי מצפה שהנהגים שמסיעים את ראש הממשלה יראו דבר כזה אם זה בכל ביקור.

משולם: אני שוב אומר לא שאלנו

עו"ד חדד: הנהגים הם נהגים של עשרים שנה, הם אותם נהגים, זה שבעה נהגים, אילו הנהגים.

משולם: שוב הסברתי, לא שאלנו

עו"ד חדד: לא שאלנו, בסדר, בהגינות אתה אומר. עכשיו, לא חקרתם את אבות הבית של מילצ'ן,

משולם: לא

עו"ד חדד: ובוא נראה, הרי מי, יש את הדס, יש את אבות הבית של מילצ'ן, יש את הנהגים שהיו אמורים לקבל את המתנות לבגאז' שאומרים לא היה ולא נברא אבל זה חצי מהסיפור. החצי השני זה אבות הבית, זה הגעת המתנות לבלפור אבות הבית בבלפור.

משולם: מה השאלה?

עו"ד חדד: אני קודם כל ממקם אותנו. עכשיו, יונתן חסון אמר לכם שכשהוא הביא, תיכף נראה כמה וכו', לא יודע אם תיכף אם נספיק להגיע לזה היום אבל כשנראה כמה נדבר בדיוק על המועדים, על הזמנים, על הנסיבות, האם ביררתם את זה? אבל בכל מקרה אומר יונתן שכשהוא הביא את המעט מאוד פעמים זה היה לרוב לאפי או עידן.

משולם: אוקי

עו"ד חדד: יופי, עכשיו, תסכים איתי לאור מה שאומר יונתן שהעדות של אבות הבית אפי ועידן היא עדות רלוונטית?

משולם: אוקי

עו"ד חדד: נכון?

משולם: אני חושב שאת אפי חקרנו אם אני לא טועה

עו"ד חדד: את אפי חקרת אבל מה עם עידן?

משולם: אני לא זוכר אם חקרנו את עידן

עו"ד חדד: לא, אתם לא חקרתם את עידן, אתה יודע להסביר למה לא חקרתם את עידן?

משולם: לא, לא זוכר גם את השם עידן דרך אגב.

עו"ד חדד: הוא אומר את זה במשטרה,

משולם: אני לא זוכר את השם עידן

עו"ד חדד: אפי או עידן

משולם: עו"ד חדד אני לא אומר שהוא לא אמר עידן, אני לא זוכר את השם הזה, להגיד לך למה לא חקרנו אותו? לא יודע להגיד לך.
אני זוכר שחקרנו את אפי, אני זוכר שהוא דיבר על מפגש… בכל מקרה אני זוכר שאפי אזולאי אם אני זוכר נכון את השם שלו,

עו"ד חדד: נכון, אתה זוכר נכון

משולם: מדבר על מפגש עם מר חסון באיזשהו מקום לקבלת שמפניה, קבעו באיזשהו מקום. את השם עידן אני באמת לא זוכר שזה עלה, לא חקרו אותו

עו"ד חדד: אני אקריא לך, לקח ממני אב הבית באותו זמן, לקחנו את זה מההודעה שלו ב-27 בדצמבר של יונתן, באותו זמן שהיה בעבודה אפי או עידן

משולם: שוב אני אומר לא מכיר את השם עידן

עו"ד חדד: אפי דרך אגב מספר על כמות אירועים ממש מצומצמת, דרך אגב, הוא גם מספר שזה ימי הולדת או יום נישואין, דרך אגב, אני אראה לך שלא רק הוא מספר את זה, דרך אגב, גם האירוע שתיארת מקודם זה גם יום נישואים, ניצחון בבחירות זה תמיד אגב אירוע דרמטי או אירוע שנהוג להחליף בו מתנות,

משולם: אוקי

עו"ד חדד: אבל את עידן יש לכם את הגרסה שלו שהיא גרסה מאוד מצמצמת של אפי ואת עידן אתם לא חוקרים כמו שאמרת לי.

משולם: אמרתי, נכון

עו"ד חדד: אמרת לי  בסדר.  את אפי אתם חקרתם באוקטובר

משולם: אם אתה אומר?

עו"ד חדד: אוקטובר 2016 והוא מספר לכם על אירועים מצומצמים, שוב, שהם אגב כמו שאמרתי, אגב נקודות ציון בלוח השנה. אחר כך חסון נחקר אחר כך, בדצמבר, לכאורה יש סתירה בין הגרסאות.

משולם: אחר כך מה?

עו"ד חדד: בדצמבר, אפי באוקטובר, בדצמבר יונתן, לכאורה יש סתירה בין הגרסאות, תאשר לי שלא עימתתם את הגרסאות אחד של השני, אפילו לא הצגתם למי את הגרסה של אפי,

משולם: עד כמה שזכור לי לא עימתנו.

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »