יומן הבוקר
נתניהו (ויקיפדיה), מומי משולם (אלי ציפורי)
7 חקירות של נתניהו בתיקי 1000 ו-2000, לא פחות מ-1000 עמודי תמליל, והחוקרים מציגים לו רק 3-4 קטעים מגמתיים משיחותיו עם מוזס ומסרבים לבקשתו להראות לו את התמלילים המלאים; מומי משולם: "הראנו לו את הקטעים הרלוונטיים. זה הכל"

פרוטוקול נוסף מהחקירה הנגדית של נצ"מ מומי משולם, מי שהיה ראש צוות החקירה בתיקי 1000 ו-2000 נגד נתניהו. חוקרים את החוקרים 💪💪💪

***

עו"ד חדד: אולי תוכל להסביר לי איך בכל שבע החקירות של ראש הממשלה שבהן נכחת, ספרנו בערך אלף, אלף ו… עמודים תמליל אתם בחרתם להציג לראש הממשלה שלושה אולי ארבעה, זו שאלה כי קשה להבין, אולי ארבעה קטעים חלקיים מאוד, מקוטעים מאוד מתוך השיחות האלה, אם תוכל להסביר?

משולם: קודם כל אנחנו הצגנו לו חלק מהתמלילים כמובן

עו"ד חדד: תפרט כמה?

משולם: שנייה. ב. אני זוכר טוב מאוד שראש הממשלה רצה לשמוע והוא אפילו יצא להתייעץ בנושא הזה עם ויינרוט, אגב, ניסינו להשמיע לו, יש שני הסברים לכך, קודם כל החקירות אם אנחנו היינו צריכים להשמיע לו את כל השיחות כשאנחנו מקבלים שעות חקירה במסורה לא היינו מסיימים עם זה ודבר שני, כן השמענו לו את זה פעמיים, לא שמענו מספיק טוב והוא עצמו, אני גם קראתי את זה בתמליל בריענון כשקרא הוא אומר עכשיו זה יותר טוב כשאני קורא, נתנו לו גם לקרוא חלק מהתמלילים

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי אותך?

משולם: כן

עו"ד חדד: מה שאלתי? לא שאלתי על השמיעה, דרך אגב, אני אומר לך שבכל החקירות, עוד פעם

משולם: השמענו לו והראינו לו קטעים והוא גם קרא

עו"ד חדד: את אותם קטעים שהבאתם את התמליל, זה שלושה קטעים שהבאתם את התמליל. אני אומר לך שאילו לא קטעים, אילו מקטעונים קצרצרים מאוד, עשר שורות, 12 שורות, משהו כזה מתוך שיח ארוך שנפרש על מאה עמודים בערך, אתה מאשר קודם כל את מה שאני אומר?

משולם: לא. אני אומר אני לא זוכר כמה מקטעים, אנחנו שאלנו אותו את השאלות הרלוונטיות מבחינתנו לשיחות, זה הכל

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שראש הממשלה ביקש פעם אחר פעם תנו לי את המלל המלא, התמליל, תנו לי את התמליל, אני רוצה לקרוא, ואתם לא נתתם לו את התמליל

משולם: נכון

עו"ד חדד: אתה לא חושב שיש לראש הממשלה, תראה, אני יכול להבין שאתם בוחרים קודם כל להציג את זה ואחר כך להציג משהו אחר, זה תכנית החקירה שלכם, זה לגיטימי אבל בסוף לפחות צריך לתת לו את הראייה השלמה, לא להציץ כל פעם בחלקים אחרים ממנה.
דרך אגב, במעט שבמעט באחוזים בודדים, אם בכלל, שלושה אחוזים, ארבעה אחוזים מהראייה, הרי זה הלב, אתה הסברת לי שזה הלב, לא מגיע לראש הממשלה לראות את הראייה נגדו?

משולם: אנחנו שאלנו את הקטעים הרלוונטיים שחשבנו שעליהם צריך לקבל מענה, זה הכל, זה הזמן שאנחנו קיבלנו סליחה, לחקירת ראש הממשלה ואני אמרתי את זה בפתיח, הוא זמן מאוד מוגבל בניגוד לזה שאנחנו יושבים עם אחרים ולכן,

השופט בר-עם: מי קבע את פרק הזמן? היועץ?

משולם: בשיחות עם יואב הורוביץ העוזר לו קיבלנו, בוודאי, מי שהיה בקשר איתו זה היה ראש יאח"ה וקיבלנו במסורה, אגב הרבה פעמים

עו"ד חדד: אני רק רוצה להזכיר לך משהו

משולם: אבל אל תפריע לי, לא סיימתי

עו"ד חדד: אתה סתם אומר דברים לא נכונים לבית המשפט. אתה זוכר כשהייתה חקירה בתיק 2000 כשראש הממשלה אומר לכם חברה תנו לי את התמליל, נישאר כמה שצריך, אתה זוכר בחקירה הראשונה?

משולם: יכול להיות

עו"ד חדד: לא, כי אתה אומר לבית המשפט משהו אחר אז אני רוצה להניח שאתה פשוט לא זוכר, אני מוכן להניח את זה

משולם: אז עוד פעם ברמת העיקרון

עו"ד חדד: מר משולם שנייה, אני אומר לך שבחקירה הראשונה אתם מראים לראש הממשלה בין עשר לחמש עשרה שורות, תיכף אני אראה לך את זה, דרך אגב, אתה אומר הקטעים הרלוונטיים אני אומר ראיית מנהרה כי את כל השאר זרקתם על רצפת חדר העריכה אפילו למטה מזה אבל רק עוד רגע.
אומר לכם ראש הממשלה בחקירה הזאת תביאו לי, אני רוצה לראות, תביאו לי את כל הקטע, תביאו לי את הכל אני רוצה לקרוא, אולי יש משהו לפני או אחרי שמסביר?
הוא אומר לכם חברה תעזבו את לוחות הזמנים שנקבעו עם היועץ, בואו נישאר כמה שצריך, עוד שעתיים, נבטל את הלו"ז תנו לי רק לקרוא, אתה זוכר את זה?

משולם: כן

עו"ד חדד: ולא נתתם לו לקרוא בכל זאת?

משולם: לא

עו"ד חדד: עכשיו, תאשר לי שלא היה

השופט בר-עם: אי אפשר לומר שהנימוק של פרק הזמן הוא נימוק שבגינו לא ניתן לו לקרוא אולי יש … דברים.

משולם: בסיטואציה הזאת, בחקירה הספציפית הזאת כן, אבל גם כשהוא ביקש לשמוע את כל החקירה, הוא גם ביקש גם לשמוע את הכל ואמרנו לו שאין לנו את היכולת מבחינת הזמן, גם ניסינו להשמיע לו את זה ו… בסוף הרלוונטיות שלנו זה לא להראות, להציג לראש הממשלה את כל התמליל אלא לשאול אותו על דברים שאנחנו חושבים שזה נכון בנקודת הזמן הזאת ביקש, אמר יש לי את הזמן הזה, אני מסכים, זה נכון ואנחנו מצאנו לשאול אותו את השאלות שאנחנו חשבנו שהן רלוונטיות מבחינתנו, זה הכל

עו"ד חדד: אז אולי תסביר לי, ארי הרו למשל לא הגביל אתכם בשום צורה למה לו לא הצגתם אף פעם את התמלילים?

משולם: עוד פעם, כי שאלנו אותו מה שחשבנו שהוא רלוונטי, לא בשונה מראש הממשלה, אותו דבר בדיוק.

עו"ד חדד: תגיד לי, ראש הממשלה קרה שרציתם לקבוע עוד חקירה והוא לא אפשר לכם?

משולם: אני אומר עוד פעם, אני זוכר

עו"ד חדד: רק תאשר שלא היה מקרה שבו רציתם לקבוע עוד חקירה ולא נקבעה לכם?

משולם: לא, אני אומר  שאני יודע טוב מאוד מכורש שהיו הרבה מאוד מקרים שאני אפילו כעסתי, אני אומר לך את זה שהיה קשה מאוד לתאם איתו חקירות, מאוד קשה, אני אומר לך.

עו"ד חדד: האם היה מקרה שרציתם לקבוע ולא קיבלתם?

משולם: אז אני אומר לך, זה המקרים שאני מדבר איתך עליהם, היה קשה מאוד לתאם איתו מועדים, מה זה הוא לא רוצה?

עו"ד חדד: אם הוא נמצא בחו"ל וכו' אין מה לעשות,

משולם: מה זה לא רוצה?

עו"ד חדד: לא שמעת אותי, לא אמרתי לא רוצה, שאלתי אם היה מקרה שרציתם לקבוע עוד חקירה ולא נקבעה חקירה?

משולם: לא, לא היה כזה דבר.

עו"ד חדד: אוקי, לא היה כזה דבר.

משולם: גם איך זה יכול לקרות, בן אדם יגיד אני לא רוצה להיחקר?

עו"ד חדד: אתה אמרת שהיה קוצר זמן וכו'

משולם: אני אמרתי שהיה מאוד מאוד קשה לתאם חקירות בטח ברצף שאנחנו רצינו, בוודאי

עו"ד חדד: זאת אומרת למעשה, עכשיו תראה בוא נראה מה קורה,

השופט בר-עם: זה מן הסתם כבר לא אובייקטיבי, זה לא רק קשור,

משולם: אני אמרתי את זה גם בחלק הראשון וכמובן ברור שראש הממשלה יש לו עוד עיסוקים, אני אמרתי את זה

עו"ד חדד: היו גם מקרים שבהם פתאום היה טלפון אדום כשהייתם שם, היו מקרים כאלה מה לעשות?

משולם: נכון, טראמפ התקשר באמצע, נכון

עו"ד חדד: אני אומר יש לראש הממשלה עוד איזה חצי עיסוק?

משולם: כן

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »