יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), לוגו רשת וקשת (ויקיפדיה)
ארנון מילצ'ן מאשר בעדותו: "לא היתה שום החלטה שנתניהו היה צריך לקבל ביחס לרעיון של המיזוג, לא ביקשתי ממנו 'בוא תעזור לי', 'בוא תסדר לי', 'בוא תקבל עליי'. נתניהו לא הבטיח ואני לא ביקשתי שום הקלה". הפרוטוקולים מדברים❗

ממשיכים את המסע לתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות ארנון מילצ'ן במשפט נתניהו (בווידאו מברייטון אנגליה). והפעם סוגיית מיזוג קשת-רשת.

***

עו"ד חדד: לא הייתה שום החלטה שראש הממשלה שר התקשורת היה צריך לקבל ביחס לרעיון הראשוני הזה.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: מדויק. בסדר. וגם לא ביקשת ממנו. 'בוא תעזור לי'  'בוא תסדר לי'

מילצ'ן: לא לא.

עו"ד חדד: 'בוא תיתן לי' 'בוא תקל עלי'.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני רוצה לעבור לרשת-קשת. קודם כל, לפני שאני מתחיל לשאול את השאלות, בוא נתחיל בדבר הכי פשוט. מעולם לא היה מיזוג בין רשת לקשת. נכון?

מילצ'ן: אמת.

עו"ד חדד: ואתה מעולם לא היית שותף, לא ברשת ולא בקשת?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: וכל השיח שהיה הוא אפילו לא שיח ראשוני, הוא פחות מראשוני. כי אפילו הם לא הסכימו ביניהם שהם מוכנים להתמזג, נכון?

מילצ'ן: בדיוק.

עו"ד חדד: 'הם' אני מתכוון לקבוצת אנג'ל ו… נכון?

מילצ'ן: כן. נדמה לי שאמרתי את זה כבר.

עו"ד חדד: כן כן. אני רק רוצה שנחדד את זה. ולכן כל השיח הוא לא ראשוני, כי ראשוני זה כבר שלב יותר מתקדם. זה לפני ראשוני. נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: עכשיו בוא נתחיל לעבור עובדה-עובדה.

מילצ'ן: רגע, למה אתה קורא ראשוני?

עו"ד חדד: אני אסביר. לא עלו שאלות, לא פניתם לרשות החברות,

מילצ'ן: ברור. אוקיי.

עו"ד חדד: לרשות השנייה, לא היו החלטות שלטוניות שצריך לקבל, לא נחתם מזכר הבנות, אפילו על כסף לא דיברתם. כלום. נכון?

מילצ'ן: היו רעיונות.

עו"ד חדד: רעיונות. רעיונות באוויר שקמלו ונעלמו כמו שהם באו. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו בוא ננסה לפרק את זה, אחרי שאמרנו שלא היה כלום, עכשיו בוא גם נראה שאין כלום. בוא נבדוק את זה. בכלל מבחינתך, קודם כל, אין הסכמה מסחרית בין רשת לקשת, אותך זה בכלל לא עניין. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: והסכמה מסחרית כזו אף פעם לא הייתה. נכון? בין קבוצת אנג'ל לקבוצת,

מילצ'ן: למיטב ידיעתי.

עו"ד חדד: אנחנו מדברים רק על מיטב ידיעתך. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ולכן בכלל השאלה, על האם אתה מצטרף, כמה תשלם, אם בכלל, מה החלק, כל השאלות האלה אף פעם לא עלו.

מילצ'ן: לא עלו.

עו"ד חדד: זה לא הגיע לשם אפילו.

מילצ'ן: לא הגיע.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, אני רואה שמי שהעלה את הנושא הזה, מי שפנה אליך, זה באמת אנג'ל. נכון? הוא פנה והעלה את הנושא הזה, הוא עניין אותך בנושא הזה?

מילצ'ן: כן. אודי. כן (אודי אנג'ל, בזמנו אחד מבעלי השליטה ב"רשת").

עו"ד חדד: אתה מספר שאתם חברים והוא קפץ אליך לדרינק. דרך אגב, זה לא דבר נדיר שקופצים אליך לדרינק. נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: והוא הגיע אליך, ישבתם, ותוך כדי הוא מספר לך על הנושא הזה ושואל אותך אם זה מעניין.

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: לכן, ושוב זה רעיונות באוויר. שום דבר קונקרטי. אמת?

מילצ'ן: אמת. אבל לא אמרנו את כל זה כבר?

עו"ד חדד: כן. אמרנו. גם כמובן… ואתה מספר, רק תאשר לי, שהוא לא דיבר איתך על סכום, הוא לא דיבר איתך על כמה צריך להשקיע.

מילצ'ן: מי, אודי?

עו"ד חדד: כן.

מילצ'ן: לא.

עו"ד חדד: שום דבר.

מילצ'ן: שום דבר.

עו"ד חדד: ואתה אמרת לאודי 'תשמע, אם תהיה איזו הסכמה מסחרית ביניכם ייתכן ואני מוכן לשקול את זה'. זה נכון?

מילצ'ן: אם תהיה הסכמה בין רשת-קשת.

עו"ד חדד: כן.

מילצ'ן: כן בהחלט.

עו"ד חדד: בוא נעשה את זה עם שמות של אנשים, בין ורטהיים לבין אנג'ל. 'אם תהיה ביניכם הסכמה מסחרית אני מוכן לשקול להצטרף ולהיות חלק'.

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי.  רק אז אתה בכלל מתחיל לשקול. לפני כן אין לך מה לשקול, כי מבחינתך אם אין סיכום מסחרי בין רשת לקשת זה לא רלוונטי. אמת?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: עכשיו אומר אודי אנג'ל שמבחינתו, רק שנראה את המרחק, כמה שהכל היה מאוד מאוד ראשוני, הוא אומר מבחינתו,

מילצ'ן: עכשיו אתה מצטט את אודי?

עו"ד חדד: את אודי. אני קודם כל אביא את הדברים,

בשלב זה, כרגיל, עוד התנגדות סרק של הפרקליטות

עו"ד חדד: זה מתחיל ב-"חשוב לי לציין שנאמר על ידי בצורה חד משמעית בעסקת מילצ'ן שהעסקה צריכה להיות מיידית".

מילצ'ן: מי אומר?

עו"ד חדד: אנג'ל אומר. "אם יש להם בראש שיהיה אולי מיזוג, לא תהיה עסקה כי אני לא צריך אותם שם" אומר אודי אנג'ל בחקירה שלו שמבחינתו אם יהיה מיזוג, הוא בכלל לא צריך אותך.

ליאת בן ארי: זה לא מה שהוא אומר.

עו"ד חדד: זה לא מה שהוא אומר? תקראי. בסדר. זה מה שאני טוען שהוא אומר. בסדר? הקראתי גם את זה. הוא אומר ככה, מבחינתו של אנג'ל הוא אומר 'בחלופות שלי, בכלל אם היה מיזוג ביני לבין מוזי, אני אפילו לא צריך את ארנון'.

מילצ'ן: לא מדויק.

עו"ד חדד: לא מדויק, אז אתה אומר שמה?

מילצ'ן: אני אומר שאודי אנג'ל אמר שכדי ש-, אנחנו אמרנו לו, כדי להשקיע ברשת אנחנו צריכים מיזוג, ואז אנחנו באים בתור רשת… זה הבדל גדול.

עו"ד חדד: מאה אחוז, אבל תראה, זה מהצד שלך. אני מסכים. אני רוצה להראות כמה הפערים הם גדולים בהבנות העסקיות שלא היו מעולם בינך לבין אנג'ל.
ברור שזה מה שאתה אומר. אני הרי שאלתי אותך מלא שאלות בהקשר הזה. אתה אומר 'מבחינתי רק אם יהיה מיזוג בין רשת לקשת ויציעו לי אז להיכנס, אני מוכן לשקול להיכנס'. נכון?

מילצ'ן: בוא אני אסביר את זה מהר.

עו"ד חדד: תן לי, מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: כן. אבל, תנו לי להסביר את זה מהר.

עו"ד חדד: בבקשה. תסביר.

מילצ'ן: אודי אנג'ל בא לבקש משקיע ברשת, ואז אחרי שיחה איתו אמרנו 'נשקיע ברשת במידה ותוכל להביא למיזוג', אז נבוא בתור רשת למיזוג עם קשת.

עו"ד חדד: אוקיי. יפה. עכשיו אומר אודי, ואני רוצה להראות כמה, זה מה שאתה אמרת, אבל אודי מבחינתו אומר 'אם ארנון חשב שאני צריך אותו אם יש מיזוג, זה לא נכון'.
מבחינתו של אודי אנג'ל, מבחינה עסקית, הוא אומר 'אני לא צריך אותם שם אם זה להיכנס כשיש מיזוג'. עכשיו, אני אומר לך שזה מתאים לזה שהעניינים המסחריים ביניכם היו כל כך מוקדמים וראשוניים שגם יכולים להיות אי הבנות ביניכם, מה בכלל, מי רוצה מה ואיך וכולי, נכון?

מילצ'ן: כן. אני חושב שאם אודי היה יכול לעשות מיזוג, הוא היה כבר עושה מיזוג.

עו"ד חדד: נכון. בלי קשר אליך.

מילצ'ן: בלי קשר אלי. לכן הוא היה צריך אותנו.

עו"ד חדד: הוא לא היה צריך אתכם.

מילצ'ן: הוא כן היה צריך.

עו"ד חדד: אה, ברשת.

מילצ'ן: ברשת.

עו"ד חדד: נכון. אבל לא במיזוג למעשה.

מילצ'ן: לא במיזוג.

עו"ד חדד: אוקיי. בסדר. עכשיו נמשיך. דרך אגב, לא נכנסת אף פעם ברשת, נכון? רק שנבין?

מילצ'ן: לא, אף פעם.

עו"ד חדד: אף פעם לא. להיפך. אם רצית לעשות משהו זה לצאת מהטלוויזיה בישראל.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: עכשיו, הנושא הזה של היחסים רשת קשת מיזוג וכולי, אתה אומר 'אנג'ל דיבר איתי', רק שנבין, אני רוצה בכל זאת שנסביר לבית המשפט, אירוע כזה זה אירוע שיש בו, אם באמת היו רוצים לעשות אותו, היינו רואים אין ספור שלבים מסחריים בדרך, נכון?

מילצ'ן: בהחלט.

עו"ד חדד: ואנחנו אפילו לא היינו בשלב הראשון כי אפילו הסכמה עקרונית בין רשת וקשת להתמזג לא הייתה. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, שאלתי את זאביק בנושא הזה, בהודעה בעצם שלו, … עכשיו, עלתה גם שאלה אני מניח מבחינת דיני התחרות וההגבלים העסקיים, האם קשת ורשת בכלל יכולות להתמזג, נכון? או שאפילו לא הגעתם לשם?

מילצ'ן: אני לא הגעתי לשם.

עו"ד חדד: זאת אומרת זה אפילו, הרי אתה יודע שכל גוף מעל שווי מסוים, מחזור מסוים, לא משנה,

מילצ'ן: מי שהיה צריך לדעת זה זאביק.

עו"ד חדד: כן. אבל אני אומר לך שאפילו פניה ראשונית לרשות התחרות כדי לקבל אישור למשא ומתן, אפילו זה לא היה. כלום. נכון?

מילצ'ן: מסכים.

עו"ד חדד: אז אנחנו אפילו לא בשלב, דיברנו, אתה זוכר, על הביצה שלא באה לעולם, הביצה שהתרנגולת לא באה לעולם כדי להטיל אותה, כאן אפילו הסבתא של הביצה לא באה לעולם, נכון?

מילצ'ן: והדודה גם לא.

עו"ד חדד: גם הדודה לא. אבל מה שאני אומר הוא נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. בכל מקרה, אם אין מיזוג, אם אין הסכמה מסחרית, מבחינתך גם אם אנג'ל כן היה רוצה, וראינו שהוא לא היה רוצה, אותך זה לא היה מעניין. נכון?

מילצ'ן: סליחה?

עו"ד חדד: אני אומר שראינו שאנג'ל אומר מבחינתו אם יש מיזוג 'אני לא צריך את ארנון, אני רוצה שהוא יבוא' כמו שסיפרת, 'שהוא יבוא לרשת בלי מיזוג', זה מה שעניין אותו. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: נכון. אבל השלב הזה של המיזוג מעולם לא הגיע ולכן מבחינתך אפילו לא התחלת לחשוב אם אתה רוצה להיכנס, באיזה סכום אתה רוצה להיכנס, מה השווי, כמה אתה משקיע?

מילצ'ן: לא, לא הגענו לזה.

עו"ד חדד: שום דבר. לא הגעתם.

מילצ'ן: לא הגענו.

עו"ד חדד: מעולם לא היו לך הבנות מסחריות לא עם אודי אנג'ל, לא עם ורטהיים ולא בכלל, נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: לא דיברתם על חלוקת תפקידים, סמכויות, מי מקבל מה, שום דבר.

מילצ'ן: לא, לא הייתה תרנגולת.

עו"ד חדד: לא הייתה הסבתא של התרנגולת אמרת.

מילצ'ן: גם לא דודה.

עו"ד חדד: גם לא דודה.

השופט משה בר-עם: מר מילצ'ן, אז התקיים איזה שהוא משא ומתן כלל בעניין הזה של המיזוג? אדוני שומע את מה שאני שואל?

מילצ'ן: סליחה?

עו"ד חדד: שאל בית המשפט האם התקיים משא ומתן בעניין של המיזוג?

מילצ'ן: משא ומתן בין מי למי?

עו"ד חדד: בינך לבין אנג'ל, לורטהיים.

השופט בר-עם: בין הגורמים הרלוונטיים.

מילצ'ן: לא.

השופט בר-עם: מר חדד, אני לא זקוק לעזרה של אדוני. בין אותם גורמים שאדוני הזכיר, מר אנג'ל וכך הלאה. אותם גורמים. היה איזה שהוא משא ומתן כלשהוא? היה דיבור, משהו שהתחיל בהקשר העסקי ביחס למיזוג?

מילצ'ן: קשה לשמוע.

עו"ד חדד: אני רק אחזור על מה שאמר אדוני, בסדר?

מילצ'ן: לא שומעים.

השופט בר-עם: אני יכול לחזור שוב. אני שואל האם התקיים, התחיל הליך של משא ומתן כלשהוא ביחס למיזוג, בין אותם גורמים שהוזכרו כאן, מר אנג'ל וכיוצא בזה.
האם התקיים משא ומתן או שזה היה בסך הכל עניין או רעיון שלא קיבל ביטוי במשא ומתן כלשהוא?

מילצ'ן: מדויק.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה מהשניים מדויק?

עו"ד חדד: האחרון.

מילצ'ן: האחרון. סליחה.

עו"ד חדד: אבל זה גם תיאור אדוני, שוב, יש דיליי אדיר בקו כבודכם. אז רק שנבהיר, משא ומתן כלכלי מעולם לא התקיים, נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: הרי לא היה אפילו, לא הייתה הסכמה אפילו כרעיון להתמזג בין רשת לקשת. הם אפילו לא הגיעו לשם.

מילצ'ן: מי זה הם?

עו"ד חדד: מוזי. מוזי לא רצה להתמזג.

מילצ'ן: לא… אודי, מוזי לא רצה להתמזג.

עו"ד חדד: הבנתי. ולכן ממילא אין מה לנהל משא ומתן ואין מה לדבר על איך אתה נכנס לערוץ ממוזג, כשאין מיזוג בכלל. נכון?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, לא הגעת לשלב,

מילצ'ן: כדי אולי להבהיר, אין שום הגיון כלכלי להיכנס לאחת מהרשתות. אם היה מיזוג, אולי היה נותן תקווה למשהו כלכלי.

עו"ד חדד: אולי. אבל לא היה.

מילצ'ן: לא היה.

עו"ד חדד: ולכן,  רק כדי שנדייק עוד פעם, ולכן משעה שלא היה מיזוג, לא התנהל משא ומתן, לא דיברתם מי לוקח מה, מה שלך, מה שלי.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: כמה זה יעלה, האם אתה אחראי על זה או אחראי על ההוא.

מילצ'ן: אין תרנגולת. אין.

עו"ד חדד: אין תרנגולת. בלי תרנגולת. בסדר. אני אמשיך. כמובן שמסמך, מסמך הבנות,

מילצ'ן: אין אין אין.

עו"ד חדד: שום דבר.

מילצ'ן: אין, התרנגולות לא באו.

עו"ד חדד: לא מחיר, לא תנאים, לא מועדי תשלום. כלום. כלום כלום.

מילצ'ן: תגיד, כמה… יש לך.

עו"ד חדד: אני מתנצל, אבל אתה יודע, לפעמים צריך הרבה מאוד שאלות להוכיח שעכשיו אור בחוץ. מה אני יכול לעשות.

מילצ'ן: אוקיי. להגיד כלום כלום כלום.

עו"ד חדד: בסדר. בכל מקרה, המחשבות האלה שדיברנו עליהן, רעיונות באוויר כמו שקראת להן, בלי תרנגולות, הן מעולם לא הולידו שום בעיה רגולטורית או שום פניה לרשות התחרות או כל דבר אחר, נכון?

מילצ'ן: מדויק.

ליאת בן ארי: רגע, אני מבקשת מחברי לפרק את השאלה.

עו"ד חדד: מאה אחוז. מעולם כל השאלות האלה, השלב הרעיוני, הבראשיתי הזה, או לפני בראשית אפילו, מעולם הוא לא הוליד צורך באיזו שהיא התערבות רגולטורית, באיזו שהיא הקלה או הטבה, נכון? שום דבר.

מילצ'ן: היה בירור לדעתי מה צריך לעשות אם זה יקרה.

עו"ד חדד: אבל מעולם לא הגעתם לשלב הזה, נכון?

ליאת בן ארי: לאיזה שלב.

עו"ד חדד: לשלב שצריך, אם זה יקרה, מה צריך לעשות. מי צריך לאשר. לא הגעתם לשם?

מילצ'ן: אני חושב שדיברנו עם פילבר פעם אחת.

עו"ד חדד: אנחנו נדבר עוד על השיחות עם פילבר ומה בדיוק הוא אמר וכולי, אני אתן לך מה פילבר אומר. תאשר לי שמעולם לא הגעתם לשלב שבו הייתם צריכים אישור ממאן דהוא בעולם.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: כי לא היה מה לאשר, אפילו לא הסכמה המסחרית הראשונה בין מוזי לבין אנג'ל לא הייתה. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, אתה יודע שלפילבר אין ולא היה שום קשר לרשות התחרות?

מילצ'ן: סליחה?

עו"ד חדד: לפילבר אין ולא היה לו שום קשר לרשות התחרות. אתה יודע את זה?

מילצ'ן: לא.

עו"ד חדד: אז אני אומר לך, קח את זה ממני כנתון. בכל מקרה, אמרת כבר שלא עשיתם שום מהלך כדי לבחון את הדברים מול רשות התחרות. נכון?

מילצ'ן: נכון.

בשלב זה השופטים לא שמעו את השאלות וחדד חוזר עליהן:

עו"ד חדד: אני שאלתי אותך שלא הגעתם, מעולם לא פניתם לרשות התחרות. אמרת 'נכון'. נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: ואמרתי לך שפילבר הוא לא מרשות התחרות ולכן אמרתי לך שלא התייעצת עם אף אחד מרשות התחרות.: נכון?

מילצ'ן: נכון. כי חשבתי שפילבר הוא הרשות.

עו"ד חדד: תיכף נראה מה פילבר ומה פילבר אמר וכמה שהדברים שלו היו מאוד ברורים, שלא הולכות להיות שום הקלות ושום הטבות וזה עניין מסחרי ותעשו את הדברים ביניכם, נכון?

מילצ'ן: נכון.

עוד התנגדות סרק של הפרקליטות

עו"ד חדד: בסדר. ננסה. אני אומר, פילבר הוא לא מרשות התרות. נכון?

מילצ'ן: עכשיו אני יודע.

עו"ד חדד: בכל מקרה, תאשר לי שפילבר אמר לכם בפגישה שלא הולכות להיות שום הקלות, אתם תפעלו לפי התנאים המסחריים, לא יהיו שום הקלות. נכון?

מילצ'ן: זה ייעוץ שהוא נתן לנו.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו אני אראה לך עוד מעט מה בדיוק הוא אומר, נעבור דבר-דבר.

מילצ'ן: הוא אמר את זה בתור מה?

עו"ד חדד: תיכף אני אראה לך, נכון, בתור מה. בכל מקרה, אתם כמו שאמרת לי, מעולם לא פניתם לא לרשות התחרות, לא לשום רגולטור אחר, וביקשתם אישור למשהו. נכון? או מועצת הרשות השנייה. לא פניתם לא לזה ולא לזה. נכון?

מילצ'ן: לא פנינו.

עו"ד חדד: אוקיי. אלה הרגולטורים הרלוונטיים. לא קיבלתם חוות דעת בהקשר הזה, לא פרטית, לא, לא פרטית, שום דבר. כי הדברים היו מאוד מאוד ראשוניים. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, בתקופה הקצרה הזו, דרך אגב, אני חייב, כל האירוע הזה הוא פרק זמן קצר מאוד. נכון?

מילצ'ן: מה זה קצר ומה זה ארוך?

עו"ד חדד: שבועיים-שלושה, כמה זמן זה היה, משהו כזה?

מילצ'ן: משהו כזה.

עו"ד חדד: עכשיו, בתקופה הקצרה הזאת שבה ניסו לבדוק האם יש איזו שהיא אפשרות למיזוג בין רשת לקשת, אתה סיפרת בשיחת אגב לביבי חבר שלך על הנושא, נכון?

מילצ'ן: לביבי חבר שלי על הנושא, ביבי גם היה שר התקשורת אם אני לא טועה.

עו"ד חדד: גם היה שר התקשורת. נכון. סיפרת לו על הנושא.

מילצ'ן: כן. לא בתור חבר אלא בתור שר תקשורת.

עו"ד חדד: מאה אחוז. ביקשת ממנו שיאשר משהו?

מילצ'ן: לא. יידעתי אותו ברעיון.

עו"ד חדד: אה. אוקיי. יידעת אותו. ואני אומר לך שיידעת אותו כדי שאם פעם הוא יצטרך לקבל החלטה בנושא כשר התקשורת, אז הוא יוכל לבוא ולהגיד 'רגע, זה מילצ'ן חבר שלי ואני לא יכול להתערב בזה', נכון?

מילצ'ן: רגע, מה נכון ומה לא נכון? סליחה. אני אדייק. לחברות לא היה שום קשר לזה שפניתי לשר התקשורת שבמקרה היה ביבי נתניהו, ליידע אותו על הרעיון שלי.

עו"ד חדד: קודם כל תאשר לי שביבי נתניהו לא היה צריך לקבל כשר תקשורת שום החלטה בנושא, כי זה הכל שלב ראשוני, לפני משא ומתן בכלל מסחרי. נכון?

מילצ'ן: נכון.

ליאת בן ארי: רק שניה, שישיב רק על מה שהוא יודע מזמן אמת.

עו"ד חדד: יש טענה אחרת? באמת, נו. יש טענה אחרת? אתם טוענים אחרת? תאשר לי שוב שבזמן הזה שאתה מיידע את שר התקשורת, ראש הממשלה, ביבי, לא משנה איזה כינוי ניתן לו, בשלב הזה אין שום עניין שהוא צריך לאשר, אין כלום. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: לא הייתה שום החלטה שראש הממשלה שר התקשורת היה צריך לקבל ביחס לרעיון הראשוני הזה.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: מדויק. בסדר. וגם לא ביקשת ממנו. 'בוא תעזור לי'  'בוא תסדר לי'

מילצ'ן: לא לא.

עו"ד חדד: 'בוא תיתן לי' 'בוא תקל עלי'.

מילצ'ן: בסדר. הבנו.

עו"ד חדד: שום דבר.

מילצ'ן: לא.

עו"ד חדד: לא לא לא ולא.

מילצ'ן: אבל זה היה כבר אתמול.

עו"ד חדד: אבל מה שאני אומר הוא נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו מה שכן, נתניהו,

מילצ'ן: הוא עזב את האולם.

עו"ד חדד: נכון שפה הוא מגיע, אבל יש לו לצערנו, לא לצערנו, לשמחתנו, עוד התחייבויות שמחייבות אותו לעזוב. בכל מקרה, כשאתה מספר על זה לראש הממשלה, הוא מאוד מתלהב מזה שתהיה אפשרות לגוון את שוק התקשורת. הוא מתלהב מהרעיון המסחרי הזה שאתה מדבר עליו, נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: מבחינתו אם ייכנס,

מילצ'ן: בתור שר תקשורת, כן.

עו"ד חדד: בתור שר תקשורת, בתור מנהיג של הימין, בתור מי שרוצה שתהיה תקשורת מגוונת.

מילצ'ן: הכנסת פוליטיקה כאן. לא בתור מנהיג של הימין.

עו"ד חדד: אבל אם אתה זוכר, באותה עת הייתה ועדת פילבר שעסקה ב…. בכל מקרה, הוא מבחינתו אבל שמח, הוא חשב שטוב שיהיה דם חדש בתוך הערוצים האלה.

מילצ'ן: אבל לא בתור מנהיג של הימין.

עו"ד חדד: מאה אחוז. בתור ביבי נתניהו. בתור שר התקשורת.

מילצ'ן: בתור שר התקשורת, או ראש ממשלה, שר תקשורת.

עו"ד חדד: בסדר. ולא עניין אותו האם אתה תרוויח כסף או תפסיד כסף, אם זה רעיון כלכלי טוב או לא רעיון כלכלי טוב, זה לא עניין אותו. לפחות ממה שאתה הבנת ממנו. כל מה שעניין אותו זה שטוב שייכנס עוד שחקן פנימה.

ליאת בן ארי: השאלה אם הוא שמע את זה מפיו של הנאשם או הבין את זה מפיו של הנאשם.

עו"ד חדד: כן. ראש הממשלה.

בן ארי: אני לא אתווכח על זה.

השופטת פרידמן-פלדמן: מר מילצ'ן שמעת ממר נתניהו משהו מה בתוך הרעיון עניין אותו?

עו"ד חדד: אני מדבר רק הדברים ששמעת אם בכלל. אתה ידעת שלראש הממשלה יש אג'נדה כללית לגוון את שוק התקשורת, להכניס חיים חדשים לתוך שוק התקשורת?

מילצ'ן: זה נורמלי לכל שר תקשורת.:

עו"ד חדד: אני מסכים. אבל ידעת שגם הוא כשר תקשורת נורמלי, כראש ממשלה נורמלי,

מילצ'ן: לא אחר מכל שר תקשורת, שצריך להיות.

עו"ד חדד: ולכן הוא רצה למשל שיהיה שיבוא, דיברנו רופרט מרדוק, שיבוא אקסל שפרינגר, כל מיני שחקנים אחרים לתוך השוק הישראלי, כדי לגוון את שוק העדות.

מילצ'ן: כן אבל לא באותו הקשר.

עו"ד חדד: לא, אני מדבר באופן כללי. לא באותו הקשר.

מילצ'ן: זה שיחה אחרת.

עו"ד חדד: שיחה אחרת, אבל ידעת על הדברים האלה.

מילצ'ן: על איזה דברים?

עו"ד חדד: שלראש הממשלה יש אג'נדה כללית לגוון את שוק התקשורת בישראל. אני מניח ששמעת אותו אומר לא פעם,

מילצ'ן: היו לו שתי דעות. אחת לגוון והשנייה להקים חברת חדשות כגון פוקס.

עו"ד חדד: מאה אחוז. שגם זה חלק מהגיוון.

מילצ'ן: זה בעיה שלו.

עו"ד חדד: מאה אחוז. בסדר. אתה פחות פוקס ניוז יותר CNN?

מילצ'ן: אני,

עו"ד חדד: או גם וגם?

מילצ'ן: מותר לי לא לענות?

עו"ד חדד: מאה אחוז. אני דרך אגב אוהב להקשיב גם וגם. זה הכי טוב. בכל מקרה, תפיסת העולם שלו, של ראש הממשלה הייתה שטוב לבוא ולהביא עוד שחקנים, עוד כלי תקשורת … שוק התקשורת, כדי שיהיו עוד דעות, סופרמרקט של דעות. זה ביטוי שהוא השתמש בו. אתה שמעת אותו פעם?

מילצ'ן: לא בצורה הזאת.

עו"ד חדד: משהו דומה?

מילצ'ן: לא, שמעתי אותו על פוקס ישראל, ובתור שר תקשורת על המיזוג של …. אבל לא שייך לא לימין ולא לשמאל ולא, רעיון כלכלי תקשורתי שהיה לנו, הבעיות אחרות הן סיפור אחר.

עו"ד חדד: תאשר לי שמעולם לא פנית ואמרת לראש הממשלה 'בוא תעזור לי פה עם הרעיון הזה'.

מילצ'ן: לא. יידעתי אותו. אמרתי כבר.

עו"ד חדד: אוקיי. ולא אמרת לו 'אם אתה', קודם כל לא היה מה לעדכן אותו על רווח כי אפילו לא היה כלום, אפילו משא ומתן לא התחיל. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: וממילא לא עדכנת אותו אם אתה הולך להרוויח או להפסיד, שאלות ש…

מילצ'ן: לא היו שום תרנגולות.

עו"ד חדד: לא היו תרנגולות. לכן כל מה שאתה אומר לי שבשיחה הזאת עם ראש הממשלה, כל מה שאתה עושה זה ליידע אותו.

מילצ'ן: בדיוק.

עו"ד חדד: והוא דווקא מתלהב מהרעיון, הוא אומר לך 'אתה רוצה, אתה יכול להתייעץ עם פילבר'.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: הבנתי.

מילצ'ן: ואני חשבתי שפילבר הוא הרשות.

עו"ד חדד: רשות התחרות?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: כן, אבל פילבר הוא לא רשות התחרות. דרך אגב, פילבר הוא גם לא מהרשות השניה, שלטענתנו… טענה… היועצת המשפטית של משרד התקשורת, אלו הגורמים הרלוונטיים בנושא, פילבר היה המנכ"ל אז של משרד התקשורת.

בהמשך:

חדד: מר מילצ'ן יש לנו עוד כמה שאלות בנושא רשת-קשת בסדר? ממש מספר שאלות. תאשר לי שכאשר עדכנת את ראש הממשלה שנושא המיזוג לא התקדם בשום צורה ודרך ראש הממשלה לא לחץ ולא עשה שום דבר בנושא?

מילצ'ן: מדויק

עו"ד חדד: והוא שמע והמשיך הלאה, לא יותר מזה נכון?

מילצ'ן: מה?

עו"ד חדד: והמשיך הלאה?

מילצ'ן: ייעץ להיפגש עם פילבר

עו"ד חדד: לא, אני רוצה לדייק בזמן כדי שהשאלה תהיה ברורה. אני שואל לא בהתחלה כשעדכנת אותו והוא אמר תיפגש עם פילבר אלא שבסוף שום דבר לא קורה ואתה אומר תשמע, בסוף אין מזה כלום, הוא שומע וממשיך הלאה? נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, לגבי המעורבות של פילבר כבר דיברנו אתמול אני גם לא הולך לחזור על כל הדברים. אני רוצה להקריא לך מה פילבר אמר בחקירה הנגדית שלו ותאשר לי אם זה תואם את מה שאתה זוכר בסדר?
עכשיו אני שואל את פילבר בחקירה הנגדית שלו בבית המשפט. עכשיו אני רוצה שנדבר על החלק שלך באותן פגישות, שוב, באופן כללי ואחר כך נעבור לדבר לפי הסיקוונס הכרונולוגי מה החלק שלך בפועל באותן פגישות עם מילצ'ן דיברת על זה אבל בכל זאת אני רוצה לחדד את זה.
אז אמרתי לי וחזרת ואמרת שבשום שלב לא הבטחת לו, לא הצעת, לא רמזת שייתן הקלה רגולטורית כלשהי, אם פעם אחת, אם יום אחד רשת וקשת יבקשו להתמזג נכון? הוא אומר נכון. אתה מאשר את זה

ליאת בן ארי: רגע

עו"ד חדד: רגע, אני אקריא את הכל, חבל על הזמן, נו, חבל על הזמן, התשובה היא שאפשר אבל חבל על הזמן. נכון, אני אמרתי יותר מזה שהם יקבלו את ההחלטה ואנחנו נפעל בהתאם. וגם לא הייתה לך סמכות להבטיח דבר כזה?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: כמו שאמרת אתה גם הבהרת, אני לא אתן, לא תהיה הקלה, אתם תסדרו עם המצב AS IS נכון?

מילצ'ן: אמרתי שלא יהיה חקיקה כי בלתי אפשרי לעשות שינוי חקיקה.

עו"ד חדד: זה תואם את הדברים שלך שלא ביקשתם עזרה מפילבר, לא ביקשתם הקלה רגולטורית מפילבר ושפילבר הבהיר שלא תהיה שום הקלה רגולטורית?

מילצ'ן: מה שאני זוכר זה שביקשנו להתייעץ איתו, והוא הסביר שהוא לא הכתובת.

עו"ד חדד: אוקי. בסדר. תאשר לי בבקשה, נעשה את זה בבולטים, תאשר לי שפילבר לא הבטיח לך שום הקלה רגולטורית?

מילצ'ן: מדויק

עו"ד חדד: תאשר לי שגם ראש הממשלה לא הבטיח שום הקלה?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: תאשר לי שגם אתה לא ביקשת שום הקלה?

מילצ'ן: לא היה על מה לבקש הקלה.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »