יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי)
השופט בר-עם: "אבל אדוני הבין שלא קיבל"; לפיד: "כן, כן, הדרג המקצועי הציג לי למה לדעתו זו תקנה לא טובה ואני קיבלתי את עמדתו"; עו"ד חדד: "אני אראה לך, זה לא נכון" – הפרוטוקולים מדברים❗

הפרוטוקולים הרשמיים ממשפט נתניהו, עדותו של יאיר לפיד – חלק ב'. ביומן הבוקר של אתמול הגשתי את חלק א.

***

עו"ד חדד: בוא נדבר על הפגישות שלך עם ראש הממשלה בסדר? מה בדיוק נאמר שם, אם בכלל? אתה אומר ככה כן, נתניהו, החוקר שואל אותך מומי משולם, כן, נתניהו אוקי. אז מה היה כל פעם? אז בוא תספר לי שוב מה אתה זוכר את שתי הפעמים שמדבר איתך נתניהו על העניין הזה?
קצר, הוא אומר לי פעם ראשונה ארנון דיבר איתך, על פעם ראשונה, זה אותו דבר, אותו דבר?
ואז אתה אומר ככה – אותו דבר, אומר לי דיבר איתך על זה? אני אומר לו כן. הוא אומר לי חוק טוב, חוק טוב. אני אומר לו לא בטוח. פעם שנייה הוא אומר לי מה עם החוק, מתקדם משהו? אני אומר לו מה עם החוק? אני אומר לו לא, לא התקדם משהו, וזהו. כלומר מה שאתה אומר שהיו שתי שיחות, זה נכון לשיטתך?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: השיחה הראשונה שבה נתניהו מדבר איתך, שואל אותך האם מילצ'ן שוחח איתך על החוק אתה השבת בחיוב ונתניהו אומר לך יש לך שני מופעים, החוק טוב, החוק נכון, משהו כזה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה אומר לו ומה שאתה מסביר פה, עוד מעט אנחנו ניגע בדברים האלו אבל בקטע שהראיתי לך אתה אומר שאתה אומר לו אני לא בטוח, שאתה לא בטוח שזה חוק טוב, אני אומר לו לא בטוח.

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: זה נכון?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: לשיטתך, אוקי. פעם שנייה נתניהו שואל אותך מה עם החוק? ואתה אומר לו לא התקדם. וזהו? נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זה המכלול כולו זאת אומרת נגיעות ספוראדיות של ראש הממשלה אגב או נגיעות אגביות זה לא היה נושא הפגישה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: תיכף נראה, אתה אומר בהגינותך עוד כמה דברים על העניין הזה, תיכף נראה אבל מבחינתך זה המכלול בכל מה שקשור לנתניהו?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אוקי. שואלים אותך מה הייתה התגובה של נתניהו? ואתה הסברת, הוא לא עושה שום דבר בעניין, זה נכון? אתה רואה? לא תמיד צריך להסתכל אבל, אני קודם כל רוצה מהזיכרון שלך מר לפיד.

לפיד: לא, אבל אתה מצטט לי את עצמי אני רוצה לראות את הציטוט, כן, התשובה היא כן

עו"ד חדד: התשובה היא כן, כלומר הוא לא עושה עם זה שום עניין, הוא לא עושה שום דבר, הוא לא אומר לך דופק על השולחן ואומר תעביר את החוק הזה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: שום דבר מכל האירועים האלו נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: הוא פשוט לא עושה כלום, זה מה שאתה אומר נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואחרי השיחות האלו, כך אני מבין ראש הממשלה לעולם אל פונה אליך פעם נוספת בנושא?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ולא נודע כי בא אל קרבנו, נעלמת נכון?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה מספר שבפגישות עם נתניהו אתה ישבת עם מחברת אני אראה לך,

לפיד: כן, אני זוכר את זה, הפעם אתה לא צריך להראות לי. תמיד הייתי עם מחברת.

עו"ד חדד: מחברת, תלמיד מצטיין עם מחברת נכון? לגבי התלמיד מצטיין אין בעיה זה קונטרוברסלי,

לפיד: זה לא התחום החזק שלי

עו"ד חדד: לא ניכנס לזה אבל להוציא את,

לפיד: יש עוד כמה אנשים שלוקחים מחברת

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, יש עוד כמה אנשים שלוקחים מחברת, מאה אחוז בל בכל מקרה אתה היית עם מחברת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואתה אומר ככה אבל זה בפגישות אני אצלו בבית בירושלים בבלפור בירושלים, מחברת שהיא מענייני הנושאים שאנחנו צריכים לדבר, זה לא, זה לא שיח רעים, זה מה שאתה אומר?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: זו אמת?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: עכשיו, במחברת הזו כך אני מבין היו הנושאים, פורטו הנושאים שעליהם רצית לדון ולדבר עם ראש הממשלה נתניהו במהלך הפגישה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ולחקירה אתה לא הבאת את המחברת הזאת נכון?

לפיד: לא, אני לא חושב שיש לי אותה

עו"ד חדד: החוקרים גם לא ביקשו ממך את המחברת הזו נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואתה אומר אני לא חושב שיש לי אותה כלומר,

לפיד: המחברת היא לא רק, אני עושה סדר, המחברת היא לא מעשה שאני רושם מה יש בפגישה, אלא זה מחברת שבה אני כותב לעצמי מהם הנושאים לפגישה עם ראש הממשלה.

עו"ד חדד: מאה אחוז, בכל מקרה מחברת אין לך היום?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: עכשיו, בכל מקרה אם היינו מעיינים במחברת לא היינו רואים שום אזכור לשיחה על הפטור נכון?

לפיד: אני אומר שוב, במחברת לא כתוב ואני תמיד כותב לעצמי פתק מהם הנושאים לשיחה כדי לא לשכוח משהו.

עו"ד חדד: אתה עושה טוב

לפיד: בדיוק, אז זו המחברת המדוברת.

עו"ד חדד: יופי, ובמחברת המדוברת עם כל מה שאתה כותב בה, אם היינו קוראים אותה לא היינו מוצאים שום רמז לזה שנתניהו אמר לך משהו בשיחה ביחס להארכת הפטור?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: אני מניח שאתה כותב גם מה התשובות אבל אני עם כל,

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא? אתה לא כותב?

לפיד: לא, לא. אני יושב עם ראש ממשלה וכותב במחברת, ראש הממשלה ושר האוצר לא יושבים וכותבים במחברת

עו"ד חדד: גם אם זה טופל? מה עוד צריך לטפל? משימות שראש הממשלה נותן לך?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה בטוח?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה אומר שראש הממשלה אומר לך בוא אני רוצה שתטפל בזה, אתה כותב לטיפול?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אז איך אתה זוכר את זה?

לפיד: אתה מעלה נושאים ומדברים

עו"ד חדד: מאה אחוז, מעלה נושאים ומדברים, בוא נפתח את זה כי בכל זאת זה קצת,

לפיד: בדרך כלל זה דברים פוליטיים

עו"ד חדד: אתה אומר שזו לא הייתה שיחה פוליטית אבל נעזוב את זה בצד… בכל מקרה אתה יושב איתו על נושאים נניח אתה הרי מספר שאתה לא רוצה לשכוח דברי ולכן אתה רושם לך את הנושאים לשיחה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה לא מסמן הנושא הזה עלה? הנושא הזה עלה? הנושא הזה לא עלה? למשל, מדברים על נושא אחד, חשבת שנושא אחד תספיק לדבר עליו ועל עוד עשרה נושאים אחרים, מסתבר שבנושא אחד נתקעת, אתה לא מסמן בנושא אחד שרק עליו דיברת? לא מסמן V?

לפיד: אני לא יכול לזכור במאה אחוז

עו"ד חדד: בסדר, ואם בנושא אחד כשמדברים עליו פתאום ראש הממשלה אומר תשמע זה רעיון מצוין, אני רוצה שתדבר עם א', עם ב' ועם ג', תבדוק איתם את הדברים איך אתה זוכר את זה אם אתה לא רושם? למה אתה בא עם מחברת?

לפיד: אני אומר שוב למה באתי עם מחברת, מפני שהיו הנושאים שם,

עו"ד חדד: אני שואל שוב, כשראש הממשלה אומר לך לבצע פעולות מסוימות כשר אוצר, כפוליטיקאי, כשותף בקואליציה המפלגה השנייה בגודלה, האם אה לא רושם את הנקודות לביצוע?

לפיד: בדרך כלל הייתי יוצא, בטח מצלצל לצוות ואומר על כך וכך דיברנו אבל אני לא זוכר אם אני רושם דברים לביצוע, אתה מבקש ממני לזכור משהו שאני לא זוכר.

עו"ד חדד: אז אתה לא זוכר, זה מה שאתה אומר, מאה אחוז

לפיד: אבל אתה שואל אותי למה שימשה המחברת? היא הייתה, שם היה כתוב הנושאים שאני רוצה להעלות בפני ראש הממשלה

עו"ד חדד: מר לפיד אני אומר לך, אני מכיר את ראש הממשלה, ראש הממשלה כשיושבים איתו אנשים כותבים, תכתוב, תכתוב.

לפיד: לי אין זיכרון כזה או ניסיון כזה.

עו"ד חדד: טוב. במחברת הזאת בכל מקרה,

השופט משה בר-עם: בכל מקרה תרשומת לשיחה אין?

לפיד: לא, אין

השופט בר-עם: היא לא מתועדת?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: זאת אומרת גם אם הייתי רואה את המחברת זה בטוח, זה אתה יודע להגיד לא הייתי רואה שם שראש הממשלה אמר לי זה חוק טוב, זה חוק נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: לא הייתי רואה שום דבר כזה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אז כל השיח האגבי הזה לא תועד בשום צורה ובשום דרך, זה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: גם לא התכוונת לבצע שום פעולה בעקבות השיחה הנטענת עם נתניהו, ממילא אין משימות לביצוע בעקבות נתניהו נכון?

לפיד: אתה יכול לדייק לי את השאלה?

עו"ד חדד: כן. אתה אומר שאמרת לנתניהו לדעתי לא, כשהנושא עולה, לא התכוונת לבצע פעולות בעקבות השיחה עם נתניהו נכון?

לפיד: לא

עו"ד חדד: ולכן גם במחברת אין פעולות לביצוע, אין כלום, לא היינו רואים רמז לזה.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואתה אפילו אומר בחקירה שכשנתניהו אמר לך את זה היה נראה שהוא אומר לך את זה כדי לסמן V?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת זה לא היה נושא מהותי מבחינתו, הוא רק לסמן V, זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: והמשמעות של לסמן V הכוונה היא שהוא לא חיפש נימוקים או התעמק או התעמת בעניין, הוא העלה, אתה אמרת את שאמרת, התקדם קדימה, רק כדי שאם מישהו ישאל תגיד אמרתי.

לפיד: כן

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: אההממ

עו"ד חדד: ואתה אומר לא נכנסנו לזה, לא העמקנו בזה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: בסדר.  ואחר כך אתם עוברים לנושא אחר נכון? הנושא הזה עולה, ממשיכים כרגיל, הפגישה ממשיכה כסדרה, אין כעס, אין כלום, לסמן V ונתקדם?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, השיחות האלו לטענתך התקיימו בארבע עיניים רק אתה וראש הממשלה בחדר או שהיו עוזרים של ראש הממשלה?

לפיד: רק שנינו. פעם זה היה, אני מזכיר, פעם אחת זה היה פשוט, נעמדנו להיכנס לחדר הקבינט שם ודאי יש אנשים והוא תפס אותי לרגע רק שנינו ודיבר איתי ופעם שנייה זה אצלו בבית רק שנינו.

עו"ד חדד: תיכף נראה איפה זה היה ומה אתה אומר בנושא הזה, נדמה שיש איזשהו פער בלתי מוסבר, עוד מעט נראה את זה, בכל מקרה אבל מה שברור זה שאין אף אדם בעולם שהיה נוכח בפגישה הנטענת שלך, בדברים הנטענים שלך שנתניהו אמר לך?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אף אחד?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זה רק אתה והוא?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואין גורם שלישי, לא בבית, לא בקבינט הנטען לשיטתך למרות שאני יודע שלפני ישיבות קבינט זה עמוס באין ספור אנשים באקווריום נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: זה ישיבה שיש בה כמות נכבדה מאוד של אנשים, יועצת משפטית, אנשי צבא, כולם מגיעים?

לפיד: לא, חדר קבינט לא עושים בו רק ישיבות ביטחון

עו"ד חדד: אתה אמרת בישיבת קבינט, אני לא יודע

לפיד: אני אמרתי שזה היה לפני חדר קבינט

עו"ד חדד: אה, על פני חדר קבינט אז לא ישיבת קבינט?

לפיד: אני לא יכול לזכור אבל אני לא מניח שלפני ישיבת קבינט הייתה יכולה להתקיים ישיבה כזאת.

עו"ד חדד: אני לא יודע, אתה אמרת את זה

לפיד: האמת היא שלא נכון לדבר על הנחות, אני מניח

עו"ד חדד: אני מסכים, אני מסכים. בכל מקרה מה שאתה יודע לומר בוודאות אין עובר אורח, אין צד שלישי, אין אדם ששמע, אין איש שראה את השיחה הזאת ביניכם?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואין גם שום תיעוד של השיחה, אין פרוטוקול, אין כלום?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ומייל, אין כלום שאתה שולח בנושא הזה, ראש הממשלה דיבר איתי ואמר לי נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: כלום, וגם לא עדכנת אף צד שלישי בנושא הזה אחרי הישיבה הזאת נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואין איזה יועץ קרוב או רחוק שאמרת לו נתניהו דיבר איתי בנושא הזה נכון?

לפיד: זה אני לא יכול לזכור אחרי כל כך הרבה שנים.

עו"ד חדד: רותם רולף אומרת את זה שהיא לא יודעת על השיחה עם ראש הממשלה, היא היועצת הרלוונטית.

לפיד: כן, אבל היא לא הצוות הקרוב שלי, היא יועצת כלכלית.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו היום על איש צוות שיודע?

לפיד: לא. לא.

עו"ד חדד: הבנתי

לפיד: סתם לא רוצה להטעות, אמרת אף אחד, אני לא יכול לזכור אחרי כל כך הרבה,

עו"ד חדד: בחקירה גם לא סיפרת על אף אחד שיודע על זה.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אז זכרת יותר טוב?

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: כן? אני שואל, לא אוקי.

לפיד: אני מניח, מה שזכרתי אז זה מה אני זוכר היום פחות או יותר. אין הרבה מה לזכור בשביל שתי שיחות של כמה שניות.

עו"ד חדד: אין מה לזכור וזה אירוע נורא מוזר ואיך הוא מגיע לכתב אישום, שאלה טובה, אני לא יודע אבל זה לא לך ולי עכשיו לעסוק בזה, עכשיו אנחנו מבררים עובדות ובבירור העובדות שלנו מה שחשוב לי  זה שלך אין שום זיכרון שאתה מספר לצד שלישי את הנושא הזה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: יופי, ובוודאי גם כשזה קורה אתה לא מתרעם ואו, איזה אירוע דרמטי קרה פה, כל נורות האזהרה והולך ליועץ המשפטי לממשלה להגיד לו בוא נגיש תלונה במשטרה, כל האירועים האלה כמובן לא קרו?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו השיחות האלה הן שיחות קצרצרות נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: שיחות שנסמן  V זו הייתה התחושה שלך נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואתה לא עושה בעקבות השיחות האלו שום דבר, גם את זה אישרת לי מקודם.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: למעשה רק כדי שנדע את זה, עד לסיום הכהונה שלך בדצמבר 2014 אתה לא קידמת מעולם את התקנות נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: לא הארכת את התקנות  ואף את הפטור נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: מה שאתה מספר בהודעה שלך זה שיכול להיות שפנית לגורמים המקצועיים במשרד שלך, אנחנו יודעים על המעורבות של רותם רולף, אני תיכף אראה לך את הדברים וגם אמרת שיכול להיות שהתייעצת עם משה אשר?

לפיד: כן, יכול להיות, אני הדגשתי שזה יכול להיות, אני לא בטוח.

עו"ד חדד: אני גם חוזר על מה שאמרת, שזה יכול להיות. בכל מקרה אמרתי לך שרותם רולף העידה שהיא לא מכירה שום מעורבות של ראש הממשלה בנושא ואתה אומר זה לא מפתיע אותך כי אתה לא זוכר שעדכנת אותה בזה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אנחנו יודעים אלא אם כן תגיד לי אחרת שרותם רולף היא זו שמונתה על ידך לטפל בנושא הזה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: היא, תיכף אנחנו נראה את הפעולות שלה אבל היא נשלחה לבדוק את הנושא, לטפל בו, אני תיכף אראה לך בדיוק מה היא עשתה, נכון?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: בזמן אמת כשאתה מקיים את כל הבדיקות המקצועיות האלו זה בלי קשר לראש הממשלה, זה אפילו לפני נכון?

לפיד: אני לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: לפני, אחרי אבל זה בלי קשר לראש הממשלה? זה לא בגלל שראש הממשלה פנה אליך ואמר לך משהו בנושא?

לפיד: לא. אני עושה את הבדיקות מזה שצריך לבדוק את הנושא

עו"ד חדד: בגלל הפגישה עם מילצ'ן ופיני רובין?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כמו שאתה אומר זה נושא שנמצא בסמכותך אתה שר האוצר נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: נכון. דרך אגב, אתה תסכים איתי שאתה לא ביצעת שום פעולה מבחינתך באורח שונה מאשר היית מבצע בלוביסט אחר או מישהו אחר שהיה פונה אליך ומציג לך סוגיה בעלת כשירות לאומית לשיטתו, פעלת בנורמה … אוף ביזנס מבחינתך?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: ומה שעניין אותך זה לשמוע את עמדת הדרגים המקצועיים, מה עמדתם, האם הם בעד? האם הם נגד? מה השיקולים לכאן, מה השיקולים לכאן, נכון?

לפיד: בוודאי, זה הנוהל המקצועי.

עו"ד חדד: זה הנוהל המקצועי ואתה רצית לבדוק את הדברים, לשקול אותם אם זה לטובת מדינת ישראל או לא לטובת מדינת ישראל.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: זה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואם מישהו יטען שבעקבות השיחה עם ראש הממשלה אתה סטית מהשורה, או עשית פעולה לא ראויה הוא יאמר דבר שהוא לא אמת נכון?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: אתה סיפרת בחקירה שנתניהו לא הסתיר שהוא בשיחה הנטענת הזאת ביניכם שנתניהו לא הסתיר את העובדה שהוא פנה אליך בעקבות שיחה שלו עם ארנון מילצ'ן נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כך אמרת. אתה אומר ביבי אמר לו, אמר לי, ארנון דיבר איתי. כלומר לשיטתך הוא הציג את הדברים, הוא נתן לך מצג מלא ביחס לשאלה למה הוא פונה אליך נכון?

לפיד: כן, אחרת איך הוא ידע את זה?

עו"ד חדד: כן, מאה אחוז. בכל מקרה הוא לא הסתיר ממך את העובדה לשיטתך שהוא דיבר עם ארנון מילצ'ן בנושא הזה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואתה ידעת שמילצ'ן ונתניהו חברים, זה מעולם לא הוסתר ממך נכון? להיפך, היו ארוחות משותפות, תיכף נדבר על זה קצת בהמשך, את הקשר ביניהם אתה הכרת היטב נכון?

לפיד: נכון. לא את כולו מסתבר אבל כן

עו"ד חדד: את עניין המתנות עוד נדבר בזה, השאלה אם זה חלק מהקשר או לא אבל נדבר על זה בהמשך אבל בכל מקרה את העובדה שהם קרובים מאוד אחד לשני את זה הכרת?

לפיד: הכרתי שהם מכירים טוב.

עו"ד חדד: הייתה ארוחת ערב אפילו אחרי שנכנסת לפוליטיקה, ארוחת ערב מפייסת, אתה הגעת עם רעייתך, ראש הממשלה הגיע עם רעייתו נכון? אתם ישבתם בבית ינאי?

לפיד: היא לא הייתה מפייסת כי לא הייתה מריבה.

עו"ד חדד: אדרבא, ארוחת ערב באווירה טובה?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: אני אקריא לך, אתה אומר, זה נורא נחמד אתה מספר על הארוחה הזאת על זמנים אחרים, סיפרת על הארוחה, ארוחה עם נתניהו ומילצ'ן, אתה אומר כן. איפה זה היה?
ארנון הזמין יום אחד אליו הביתה בתחילת הקדנציה בבית ינאי, בבית ינאי לאחוזה את שרה וביבי ואותי ואת ליהיא, אתה שר אוצר אז אתה אומר אני שר אוצר אז, חברתי לגמרי, ערב נעים, יושבים בחוץ, מדברים, נתניהו מאוד יודע לנהל ערבים כאלה, הוא איש ספר, הוא איש משכיל, הוא איש אינטליגנטי, הייתה אווירה מאוד נעימה. זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה מכיר, טוב, אמרת בעצם שאתה מכיר היטב את הקשר. בכל מקרה אתה ככה מיד סייגת ואמרת את עניין המתנות לא הכרתי, אז ברור שלא ראית בפגישה הזאת שנתניהו מקבל מתנות נכון?

לפיד: ברור.

עו"ד חדד: ולא ראית,

לפיד: אני גם לא אמרתי את עניין המתנות לא הכרתי, פשוט זה לא משפט שאמרתי,

עו"ד חדד: אני יכול להראות לך שאמרת את זה,

לפיד: מה, פה עכשיו אמרתי?

עו"ד חדד: לא, אתה רוצה שאני אראה לך את עניין המתנות שאמרת שלא הכרת? אני שואל אתה רוצה שאני אראה לך?

לפיד: אין לי בעיה שתראה לי מה שאתה רוצה להראות,

עו"ד חדד: אתה זוכר שאמרת שאת עניין המתנות לא הכרת?

לפיד: עכשיו או שם, או בחקירה?

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם אתה זוכר שאמרת דבר כזה?

לפיד: בוודאי שלא הכרתי את עניין המתנות.

עו"ד חדד: זה הכל, אוקי, ואל ראית ששמים ברכב של ראש הממשלה שישיות שמפניה או סיגרים או משהו כזה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: לא ראית?

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא ראית כי זה לא התרחש אבל זה באמת לא רלוונטי אליך. עכשיו, בכל מקרה לפי מה שאתה אומר נתניהו לא הסתיר ממך את העובדה שמילצ'ן הוא חבר שלו ולא הסתיר ממך את העובדה שהוא פנה אליו ביחס להארכת הפטור, זה לפי מה שאתה אומר.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ומילצ'ן שהוא חבר שלך פנה גם אליך נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: בזמן אמת אתה לא ראית שום דבר בעייתי בעובדה שחבר פונה אליך כי אתה הולך לבדוק את זה בצורה מקצועית ולכן לא הייתה עם זה שום בעיה נכון?

לפיד: כן, לא ראיתי את זה בתור חבר פונה אלי, ראיתי את זה בתור פונה אלי בן אדם שאומר לי יש פה משהו שיכול לעזור למדינת ישראל.

עו"ד חדד: מצוין. תאשר לי שמבחינתך כשר אוצר, אם ראש הממשלה היה פונה אליך ואומר לך תשמע שרה אמרה לי, דיברה איתי וסיפרה לי שהשכר של הפסיכולוגים הוא קטסטרופאלי, צריך, הוא שערורייתי, לא היית רואה בזה פסול, במובן הזה שאתה היית מבקש מהדרג המקצועי לבדוק, הם היו נותנים המלצות ואחר כך או שהיית מקבל המלצה כזו או שהיית מקבל המלצה אחרת אבל הכל היה מקצועי.
השאלה של זהות הפונה היא לא רלוונטית כי אתה בנתיב המקצועי, זה נכון? אני אסביר לך, ברגע שידוע לך טיב הקשר הוא לא מסתיר ממך את זה, הוא אומר לך שרה פנתה אלי והוא אומר לך בדיוק מה נאמר, השכר שערורייתי ואתה הולך ובודק את זה עם גורמי המקצוע אתה לא רואה בזה בעיה כי שוב, מדברים על עניין לאומי, לא מדברים תעלה את השכר לשרה נתניהו אל איש בעיה עם שכר הפסיכולוגים.

לפיד: זה מאוד סובייקטיבי

חדד: אני אשאל על המקרה שלנו, במקרה שלנו למרות שמילצ'ן ואתה מכירים ותיכף נראה את הדברים, אתה לא ראית בזה שום בעיה שהוא פונה אליך בעניין הזה כי הוא דיבר איתך על הנושא הגדול, על אינטרס לאומי ועובדה שחבר אמר לך את זה, זה לא משנה, העובדה הזו לא משנה מבחינתך כי אתה הולך ובודק את זה בצורה מקצועית נכון?

לפיד: נכון.

השופט בר-עם: יותר מזה, אמרת בחקירה גם קודם, שמתי לב, שהעובדה שמר נתניהו פנה אליך בעניין הזה, זה כדי לסמן V כדי שהוא יוכל לומר את זה למר מילצ'ן שהוא דיבר איתך?

לפיד: נכון, בדיוק זו הייתה התחושה שהוא רוצה לחזור אליו ולהגיד לו דיברתי איתו, דיברתי איתו.

עו"ד חדד: אוקי. ובאמת במקרה הזה ראש הממשלה מאוד שקוף בעניין הזה איתך הוא אומר לך מי פנה אליו, הוא אומר לך מה אמרו לו, הכל מאוד שקוף נכון? מבחינתך?

לפיד: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אתה מודע לזה שלאורך השנים היו עמדות מקצועיות שונות ביחס לשאלת הפטור לתושבים חוזרים?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אתה לא מכיר את זה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: זה קצת מוזר כי אנחנו שמענו פה עדים אחרים שאומרים קצת אחרת אבל אתה לא זוכר דבר כזה?

לפיד: לא יכול לזכור דבר כזה

עו"ד חדד: אבל אתה כן מכיר את הסעיף שמסמיך את שר האוצר ל…

לפיד: כן, תקנות, בכלל תקנות זה סמכות שר האוצר.

עו"ד חדד: תקנות, לא כל תקנה זה בסמכות שר האוצר, יש תקנות שהם בסמכות,

לפיד: תקנות מיסוי, תקנות של מיסים הם בסמכות שר האוצר.

עו"ד חדד: בכל מקרה אתה יודע להגיד לי מה אומר סעיף 14(ד) אותו סעיף שמדבר על הארכת התקנות? הארכת הפטור?

לפיד: אני לא זוכר עכשיו מה אומר סעיף 14(ד), אם אתה רוצה להראות לי אותו אני אוכל לענות לך.

עו"ד חדד: לא, אני רוצה לפני שאני מראה לך, אני שואל אם אתה יודע או זוכר מה היו התנאים שנקבעו בסעיף, אם בכלל? אם היו תנאים?

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא זוכר?

לפיד: לא

עו"ד חדד: בדקת פעם?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שהסעיף הזה מסמיך אותך להתקין תקנות בכפוף, בתנאי, אתה לא יכול סתם לקבוע תקנה שאומרת שאפשר להאריך את הפטור מעשר שנים לעשרים שנה אלא זה רק אם, ואני עכשיו מצטט – "אם זה מותנה בהשקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה". אתה לא הכרת את זה אני מבין.

לפיד: אתה תצטרך להראות לי כדי שאני אדע מה ההקשר

עו"ד חדד: אין בעיה, אני אראה לך, זה ייקח אולי רגע אבל על זה תסלח לי

לפיד: פיניתי את היום

עו"ד חדד: ואת מחר

לפיד: כן, גם את מחר.

עו"ד חדד: זאת אומרת מה שהקראתי לך זה לא מזכיר לך איזשהו זיכרון מסוים אני מבין?

לפיד: באיזה עניין?

עו"ד חדד: ציטטתי חלק מהסעיף שזה מותנה בזה שמי שרוצה את הפטור צריך להשקיע השקעות משמעותיות בישראל, תיכף תראה, מר לפיד אתה זוכר שזה היה מותנה בהשקעה?

לפיד: אני זוכר שמטרת החוק הייתה לעודד, למשוך השקעות למדינת ישראל.

עו"ד חדד: כן, זה באופן כללי, בוא אני אראה לך באופן ספציפי, תסתכל, שר האוצר באישור ועדת כספים רשאי … לגבי יחיד שעל תושב, לתקופה של עשר שנות מס ובלבד שביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה. הכרת את זה?

לפיד: אה,

עו"ד חדד: לא זוכר?

לפיד: לא זוכר

עו"ד חדד: דרך אגב, תסתכל, הסמכות היא להאריך מעל עשר שנים, זה יכול להיות 11 שנים, זה יכול להיות 15, זה יכול להיות מדורג אבל לא יותר מעשר שנים, הכרת את זה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, את הוויכוח אני מקווה שאת זה לפחות תצליח להיזכר בזה, את הוויכוח בין אילו שטוענים שהפטור מפלה כך הצגת מקודם עמדה כזאת, מה ההבדל בין אזרח כזה לאזרח אחר? שהפטור מפלה ולכן לא צריך להאריך אותו או בכלל צריך לבטל אותו לבין אילו שסבורים שמתן הפטור הוא הזדמנות מצוינת להביא הנה לכלכלה הישראלית אנשים שאחרת לא יהיו חלק מהקולקטיב הישראלי, את הוויכוח הזה את המכיר?

לפיד: כן, הוא התנהל

עו"ד חדד: הוא התנהל ויש עמדות לכאן, עמדות לשם, אתה מכיר את הדברים האלה גם אם לא ברזולוציה של מומחה לכלכלה אבל אתה מכיר?

לפיד: אני,

עו"ד חדד: שמעת על הוויכוח הזה, נעשה את זה ככה

לפיד: אוקי, זה המקסימום

עו"ד חדד: בסדר, זה המקסימום, מאה אחוז. עכשיו, דיברתי איתך על זה קצת מקודם אני רוצה לחדד את זה כי בעיני זה מאוד חשוב, אני חושב שזה באמת הדבר  שאמור לנקות את האווירה בינינו.
כשמילצ'ן משוחח איתך בנושא הזה הוא לא בא ואומר לך יאיר, שר האוצר, לא משנה איך שהוא מכנה אותך, ראש הממשלה לעתיד, תן לי פטור, זה פטור שחשוב לי באופן אישי, תן לי אותו, את זה הוא לא אומר לך בשום פנים ואופן נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: הוא מדבר איתך ברמה הכללית, ברמה הגלובאלית, ביחס לחשיבות הלאומית שיש בהארכת הפטור, נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: הוא אומר לך שזה חשוב, זה טוב למדינת ישראל נכון?

לפיד: תראה, אתה,

עו"ד חדד: אני יכול להראות לך עוד מעט מהתרשומת עם רולף, אני לא מדבר על מילים מדויקות

לפיד: בדיוק, זה ההסתייגות שלי, אני לא זוכר מילים מדויקות אבל העיקרון הוא זה.

עו"ד חדד: אם היית אומר מילים מדויקות הייתי חושב שאתה לא אומר אמת

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אני מדבר על רוח הדברים

לפיד: בהחלט זו רוח הדברים

עו"ד חדד: להביא, יש יתרון מדינת ישראל, יש יהודים שנמצאים בכל מיני מדינות, בוא נוכל לשאוב אותם לכאן לפטור ממס, הם יבואו לפה עם המיליארדים שלהם, נוכל לעשות שני דברים פעם אחת הם יביאו לפה את הכסף פעם שנייה הם ישקיעו השקעות משמעותיות ונוכל כולנו ליהנות מזה, זה ידחוף את המשק קדימה. נכון?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: במיוחד אתה אמרת שהשנה 2013 המצב הכלכלי אם אני זוכר נכון היה גירעון של ארבעים מיליון שקל נכון?

לפיד: ארבעים מיליארד

עו"ד חדד: ארבעים מיליארד, סליחה, אתה צודק

לפיד: אפרופו כל שאלותיך בזה עסקתי רוב זמני

עו"ד חדד: ברור ולכן התקציב הוא חלק מזה, עוד נדבר בזה קצת אבל בכל מקרה אז הוא חשב שזה רעיון טוב להביא כסף פנימה, להביא השקעות למדינת ישראל, השקעות זה מיסים, השקעות זה עבודה, השקעות זה פרנסה, השקעות זה הגדלת העוגה וזה יסייע לכלכלת ישראל, על זה הוא מדבר איתך נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אני מניח שגם פיני רובין שהוא בא הוא מדבר על האלמנטים הלאומיים בנושא נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אתה אפילו אמרת לי וזו הנקודה החשובה שאני חייב להודות שלא הכרתי שהוא לא אמר הנה עורך הדין שלי פיני רובין, בוא שיסביר למה טוב לי פטור ממס אלא הוא אמר פיני רובין מומחה גדול בנושא באופן כללי נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: וגם הוא הסביר באופן כללי למה זה טוב?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: אני מניח שמילצ'ן או רובין, אני רואה את זה גם בתרשומת, אני תיכף אראה לך אבל דיברו על מדינות אחרות שזה תרם להם כמו אנגליה למשל, אתה זוכר? אולי את אנגליה אתה לא זוכר אבל שמדינות אחרות נותנות פטור?

לפיד: לא זכור לי

עו"ד חדד: אז אני אראה לך את זה עוד מעט

לפיד: יכול להיות

עו"ד חדד: אני אראה לך. אתה יודע שבאנגליה יש פטור כזה? אז היה 17 שנים, לא 20 אבל 17.

לפיד: אה, ברשותך אני אחזור על זה שאני בתקופה הזאת עסוק בתקציב, זה תקנת מס שאני לא מכיר את כל פרטיה. בגלל זה יש דרג מקצועי ובגלל זה טוב להעביר לדרג המקצועי.

עו"ד חדד: תיכף נראה מה אמר הדרג המקצועי, מה אתה אמרת, עוד מעט, עוד מעט.

השופט בר-עם: אני מניח שהדרג המקצועי חוזר לאדוני ואומר לו את עמדתו או מסביר אותה.

לפיד: נכון

השופט בר-עם: אדוני מעלה עניין ויכול לגבש עמדה בעקבות ההמלצה או עמדת הדרג המקצועי,

לפיד: זה נכון אבל זה באים ועושים עבודה ממושכת ואז מציגים לך שורות תחתונות של המלצת הדרג המקצועי וברוב המקרים אתה תלך עם המלצת הדרג המקצועי כי אחרת לא תספיק לעולם לעשות שום דבר, יש דרג מקצועי למיסים, יש דרג מקצועי לדיור.

השופט בר-עם: אבל אדוני הבין שלא קיבל,

לפיד: כן, כן, הדרג המקצועי הציג לי למה לדעתו זו תקנה לא טובה ואני קיבלתי את עמדתו.

עו"ד חדד: אני אראה לך, זה לא נכון, החלק הזה לא נכון, אנחנו נראה את זה בחומר שכבודכם יאשר לנו לקבל בהמשך. הנקודה הזו היא לא נכונה, אני לא רוצה שתטעה בזה, מה הייתה המלצת הדרג המקצועי אבל עוד נדבר בזה. בכל מקרה, אתה יודע שלמשל דורון ארבלי, אתה יודע מי זה דורון ארבלי?

לפיד: כן

עו"ד חדד: הוא היה ראש רשות המיסים

לפיד: לפני משה אשר

עו"ד חדד: לפני משה אשר, אתה יודע שבתקופתו קבעו, יצאו למעשה טיוטה של תקנות?

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא הראו לך את זה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: בחקירה הראו לך את זה אולי?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אתה יודע שאז היו ראשי מיסים שתמכו הארכת הפטור, ביצירת הפטור, אתה מכיר את זה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: והתקנות האלה תסתכל אולי בכל זאת לפני שאתה אומר שאתה לא מכיר אולי בכל זאת ראית אותם? לא מכיר?

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא מכיר, יכול להיות שהראו לך ואתה לא זוכר?

לפיד: יכול להיות, בהחלט יכול להיות.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה נמצא בשיחה עם מילצ'ן, עם מילצ'ן, פני רובין ורולף ואחר כך עם מילצ'ן ופאקר ויש לך באמצע אפיזודות כאלו, נגיעות קטנטנות עם נתניהו בשיחות של נתניהו ומילצ'ן את לא נמצא נכון? אתה לא יודע אם זה עלה בשיחה ואם זה עלה, מה נאמר?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: למשל אתה לא יודע להגיד מידיעה אישית מה היה תוכן השיחה, מה בדיוק מילצ'ן אמר? האם למשל מילצ'ן דיבר איתו ברמה האישית או כמו שהוא הציג לך, לכן בעיני שאם הוא דיבר איתו זה רק מישהו שידבר איתו ברמה הכללית, הוא דיבר איתו על הרעיון שיש לו איך להציל את מדינת ישראל קדימה למאה ה-21, להביא הנה אילי הון, אנשים, כסף רב שיצילו את הכלכלה, אתה לא יודע להגיד מה תוכן השיחה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: לא. אתה לא יודע להגיד, איתך הוא דיבר באופן כללי זה מה שאתה יודע להגיד לנו?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ונתניהו לא דיבר איתך על מילצ'ן באופן ספציפי, גם את זה אתה יודע להגיד לנו נכון? הוא דיבר על חוק טוב, חוק נכון אבל לא אמר זה טוב למילצ'ן, תן את זה למילצ'ן, הוא דיבר באופן כללי.

לפיד: כן.

עו"ד חדד: בוא נעבור טיפה על מה בדיוק היה לשיטתך בשיחה הנטענת שאין לה תיעוד ואין לה עדים ואין לה, ואין לה, ואין לה, בוא נראה קצת את הדברים, אני אומר שוב מר לפיד אין לי כוונה להתעמת איתך, אני גם בכל החקירה זאת לא אתעמת איתך, אין לי כוונה כזאת, זה לא הרצון שלי אני רוצה שנראה ביחד ונראה אם הייתה שיחה, אם הייתה, מה נאמר? אם בכלל? מה אתה אמרת, קצת ננסה לעשות סדר בדברים.
מדובר על השיחות עם מר נתניהו. בוא ננסה לברר את המחלוקות העובדתיות האלו שהראיתי לך. הראיתי לך מקודם שאתה וגם דיברנו פה שאתה אמרת שנתניהו פנה אליך ואמר לך שזה חוק טוב או חוק נכון, נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר מה השבת לו?

לפיד: פחות או יותר בשתי הפעמים אמרתי לו שאני חושב אחרת.

עו"ד חדד: שאתה חושב אחרת? תהיה יותר ספציפי אם אתה זוכר את המילים שהשתמשת בהם?

לפיד: אני לא זוכר ספציפית את המילים שהשתמשתי בהם

עו"ד חדד: יכול להיות שלא ענית לו בכלל?

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא יכול להיות?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אם מישהו אומר למשל בחקירה שלו שלא ענית לו הוא משקר?

לפיד: כן. מה זה מישהו? היו שני אנשים רק בשיחה.

עו"ד חדד: אתה צודק לכן היה עדיף לפני שאתה עונה לחשוב על זה אבל בוא נראה מה היה בחקירה שלך. כל העסק נמשך חודש, בתוך זה פעמיים נתניהו אומר לי אני חושב שזה רעיון טוב ואני לא עונה לו, לא עונה לו, מודה שבתוכי גם חשבתי שזה לא עניינו. אז יש מישהו כזה שאומר שאתה לא עונה לו.

לפיד: כן, לא עונה לו זה אומר לא אומר לו כן, לא אומר לו לא

עו"ד חדד: לא, לא, בוא תראה מה אתה אומר, באמת, זה לא, הניסיון הוא ניסיון יפה מכוח מה שאמרת תסתכל ואני אמרתי, מר לפיד

לפיד: אולי נראה למעלה ואז נראה את ההקשר

עו"ד חדד: אין בעיה, למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, אמרתי לך רק אמרתי לך שלפני שאתה אומר שמישהו משקר על משהו שנאמר בחקירה כדאי שתיזהר במיוחד בשיחה שרק אתה וראש הממשלה נמצאים בה. אתה רואה?

לפיד: אפשר הלאה?

עו"ד חדד: בוודאי. תיכף, אתה אומר ואני לא עונה לו, לא עונה, מודה שבתוכי גם חשבתי שזה לא עניינו, כלומר אתה, כלומר אם אמרת את זה בחקירה לא שיקרת נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: יופי, עכשיו לא זכרת כאן זה בסדר, לפו מאז עוד חמש שנים, אני באמת אין לי שום טענה אבל, שש שנים, כמעט שש שנים, בכל מקרה אתה מבחין כאן בין העולם החיצוני, אני לא עונה לו נכון? לבין העולם הפנימי,

עו"ד חדד: את הכל, הכל, אני הולך לעבור על הכל בסדר? אם זה מה שמפריע לך, הכל.

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות, בהמשך:

עו"ד חדד: עכשיו פה אתה אומר שלא ענית לו ואתה אומר נכון זה מה שאמרתי, אם זה מה שאמרתי אז לא שיקרתי נכון?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: ואתה עושה לנו הבחנה בין העולם החיצוני, בעולם החיצוני אתה לא עונה לו לבין העולם הפנימי מהחשבת בסתרי לבך נכון?

לפיד: זה הלכת קצת רחוק.

עו"ד חדד: אז מה זה אומר מודה שגם בתוכי חשבתי שזה לא עניינו? מה זה אומר בתוכי?

לפיד: לא, לא, סתם העולם הפנימי והעולם החיצוני,

עו"ד חדד: אולי אני ציורי מדי, אז בתוכך שזה לשיטת כולנו העולם הפנימי, לכן הוא פנימי, בתוך

לפיד: סובייקטיבית אמרתי לעצמי שאני לא מבין למה ראש הממשלה מדבר איתי על נושא כזה.

עו"ד חדד: תיכף נראה מה בדיוק אמרת, בכל מקרה לפי מה שאתה אומר כאן לא השבת לו נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואתה גם אומר כן, כן, כן, ארנון דיבר איתי על זה, זה חוק, נראה לי חוק נכון ואני אמרתי, ולא הגבתי, ולא לא הגבתי לזה, זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז זאת גרסה אחת במשטרה. חברי ביקש אני אומר, הוא ביקש להתנגד, יש באמת עוד גרסאות, בוא נראה גרסה נוספת. עכשיו נעבור, זה כבר ציטוט שראינו מקודם, אתה אומר ככה, אומר לך החוקר – כן, נתניהו אוקי. אז מה היה כל פעם, אז בוא תספר לי שוב מה אתה זוכר את שתי הפעמים שמדבר איתך נתניהו על העניין הזה, קצר?
למה הוא אומר לך קצר אני לא יודע, ואתה אומר הוא אומר לי, בפעם הראשונה הוא דיבר איתי. דיבר איתך בפעם הראשונה? ואתה אומר – אותו דבר אומר לי את זה, דיבר איתי על זה. דיבר איתך על זה? אני אומר לו כן. הוא אומר לי חוק טוב, חוק טוב, אני אומר לו לא בטוח. פעם שנייה הוא אומר לי מה עם החוק, מתקדם משהו? אני אומר לו מה עם החוק הזה? אני אומר לו לא, לא התקדם וזהו. אז פה יש גרסה אחרת. לפני כן אתה אומר לא הגבתי ולא אמרת כלום נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ועכשיו אתה אומר שאמרת לו, אני אומר לו לא בטוח, אני רק רוצה שתאשר לי שגם כשאתה נחקר ב-2017 חלפו כמה ימים, שנים בין האירועים לבין 2017 ולכן אתה לא מדבר מזיכרון חד חתוך, אתה מדבר על בערך וליד כי זה מה שיש לנו כזיכרון נכון?

לפיד: כך עובד הזיכרון

עו"ד חדד: כך עובד הזיכרון ולכן אני לא רוצה לומר שאתה משקר בחלק הראשון ואומר אמת בחלק השני אלא יש לנו מופעים, כך עובד הזיכרון כל פעם שניגשים אליו הדברים טיפה משתנים אתה לא יודע להגיד אם זה נכון, אם זה נכון, אם ההוא נכון, לך יש את רוח הדברים, לא יותר מזה, בטח ב-2023 נכון?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, יש גרסה שלישית ושם אתה אומר כן, שהבנתי שארנון ביקש ממנו לא חשבתי שהוא מקבל משהו בתמורה, מי היה מעלה בדעתו אלא חשבתי שארנון ביקש ממנו ולא נעים לו מארנון אז הוא שואל אותי  שאלות.
אמרתי לו על זה משהו, הערת לו על זה? אמרת משהו? אמרתי שאני חושב שזה לא חוק טוב, גם זה שוב בהתאם למה שאמרנו מקודם, אם לא ענית או ענית ואמרת שזה לא נכון או כן נכון, לך את זיכרון חתוך לא כך, לא כך ולא כך?

לפיד: מה זה זיכרון חתוך?

עו"ד חדד: זיכרון מבורר, ברור, חד

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: לא, לא הכרתי את הביטוי

עו"ד חדד: אוקי, אבל מה שאמרתי הוא נכון?  מדויק?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: מה שאמרתי מדויק, בסדר. עכשיו, בוא נדבר קצת על המיקום, זאת אומרת איפה היו הפגישות כי פה יש לנו איזה בעיה כי שינית את הגרסאות שלך, אתה מודע לזה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה לא מודע לזה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: יכול להיות, זה דבר מעניין, אתה סיפרת שהתכוננת לעדות שלך, וסיפרת שלקחת את אחד מעורכי הדין הכי טובים בארץ עודד גזית לאירוע,

לפיד: הוא ישמח לשמוע שאמרת את זה

עו"ד חדד: זה מה שאני חושב. הוא באמת עורך דין מצוין, מה אפשר לעשות? אם הוא לא היה טוב אז הייתי משתמש במילים אחרות אבל הוא עורך דין מצוין.

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: התכוננת, ספר לנו איך הייתה ההכנה שלך לעדות, מה עשיתם?

לפיד: מה זאת אומרת איך התכוננו?

עו"ד חדד: איך התכוננת, הסתכלת על מסמכים, מה עשית?

לפיד: לא, הסתכלנו רק על העדות שנתנו בבית המשפט,

השופטת פרידמן-פלדמן: במשטרה

לפיד: במשטרה

עו"ד חדד: כבודכם אם אפשר, אחר כך אני אתקן כי אני לא בטוח שזה מדויק. כן?

לפיד: וניסינו לחשוב מה היו השאלות והתשובות

עו"ד חדד: הבנתי, ואז אתם מתכוננים אתה ועודד גזית?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ומה עם בירן למה הוא לא היה?

לפיד: לא יודע

עו"ד חדד: זה לא בסדר,

לפיד: אולי בפעם השנייה הוא היה. היו פעמיים, בפעם השנייה הוא היה

עו"ד חדד: בפעם השנייה הוא היה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כלומר פעמיים אתם יושבים אתה עם עורכי הדין שלך, אני מניח שהם מכינים שאלות לשאול אותך?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: אני מניח שהסתכלת על יומן או שהם הסתכלו על יומנים?

לפיד: לא

עו"ד חדד: לא הסתכלת על יומן?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: את העובדה הזו שזה היה, שאחת הפגישות הייתה בקבינט או בפתח הקבינט או בפתח משרד הקבינט או מה שזה לא יהיה זה נושא שעלה בהכנה שלך עם עודד גזית אני מניח נכון?

שוב התנגדות של הפרקליטות

עו"ד חדד: באילו מסמכים עיינת במהלך ההכנות האלו?

לפיד: בעדות שמסרתי במשטרה ובמסמך של רותם רולף שפורסם

עו"ד חדד: כלומר אתה יושב עם עורכי הדין שלך,  אתה מסתכל על העדות שלך במשטרה, אתה רואה את המסמך של רותם רולף?

לפיד: כן

עו"ד חדד: עוד משהו שראית?

לפיד: לא

עו"ד חדד: האם אתה יודע על ניירות נוספות שהם עשו בהם שימוש לקראת?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: לא  יודע, טוב, ואז אתה רואה את הדברים שלך במשטרה יחד עם עורכי הדין שלך בשתי ישיבות, ארוכות אני מניח יחסית, לא קצרות, לא עשר דקות?

לפיד: לא עשר דקות

עו"ד חדד: ישיבות מהותיות, אני מכיר את עורכי הדין הם רציניים, עוברים על הכל, שואלים  שאלות עושים סימולציה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואז, וזה לפני שאתה מגיע לחברי ל… נכון?

לפיד: אני חושב שהיה אחד לפני ואחד אחרי

עו"ד חדד: אחד לפני ואחד אחרי, סיפרת לחברי על הפגישה הזאת?

לפיד: לא, הנושא לא עלה, לא שאני זוכר

עו"ד חדד: בסדר. מאה אחוז, אני מניח אם היה חברי היו כותבים את זה אבל אני בכל זאת רוצה לברר. עכשיו, יש איזשהו פער בלתי מוסבר תיכף נראה אותו ביחד בין הדברים שאמרת בספטמבר 2017 לבין הדברים שלך ביוני 2023 בוא נראה מה אמרת לפני כמה ימים לחברי בראיון העד בסעיף 2.
העד התייחס לשתי השיחות שהיו לו עם מר בנימין נתניהו בנוגע לפטור ממס לתושבים חוזרים ואמר כי פגישה אחת הייתה בלשכתו של מר נתניהו לפני ישיבת קבינט ואילו פגישה שנייה הייתה במעון ראש הממשלה. העד אמר כי אינו זוכר איזו מהפגישות הייתה מוקדמת יותר אז ציין כי דברי מר נתניהו לפיהם מילצ'ן פנה אליו בנושא הפטור ממס לתושבים חוזרים נאמרו בפגישה הראשונה מבין השתיים, מה שאמרת לחברי הוא אמת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כלומר אם אני מבין נכון, יש ישיבת קבינט לפני ישיבת הקבינט מר נתניהו מדבר איתך בלשכתו זוהי שיחה אחת, שיחה שנייה בבלפור?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואתה לא יודע להגיד האם זו הראשונה או אם זו השנייה.

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, אני אומר לך שבהודעה שלך משנת 2017 שהיא הודעה מוסרטת, מוקלטת, מתומללת ואנחנו ראינו בה כל שנייה לא הזכרת מעולם את הקבינט, מעולם לא, זה מפתיע אותך?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: לא, ומעולם לא דיברת על גישה בלשכה של נתניהו זה מפתיע אותך?

לפיד: לא

השופט בר-עם: נדמה לי שגם כאן הוא לא דיבר על לשכה, או בכניסה לחדר הקבינט פה בבית המשפט.

עו"ד חדד: נכון. אני חייב לומר, אם יצא העד אני אדייק עוד כמה פערים אני פשוט לא רוצה לדייק אותם, אבל נדייק אותם לאט לאט. בכל מקרה הקבינט הוא צמוד ללשכה של ראש הממשלה נתניהו, בכל מקרה למה זה לא מפתיע אותך שלא אמרת את זה בחקירות שלך?

לפיד: כי זה פרטני מאוד

עו"ד חדד: פרטני מאוד? ואם אני אגיד לך שבחקירה היו מאוד מאוד פרטניים וניסו לברר את המיקום? ובכל זאת לא סיפרת על קבינט ועל הלשכה?

לפיד: אז אני מבקש שתראה לי את זה

עו"ד חדד: אני אראה לך, אבל לפני שאני מראה לך אני שואל אותך, אז למה לא סיפרת אז?

לפיד: אז אני רוצה לראות ואז אני אוכל לענות לך כמובן.

עו"ד חדד: למה? קודם כל תגיד לי, הרי יש נתון שהוא ידוע לך, לא סיפרת בחקירות שלך במשטרה על הקבינט או לפני הקבינט או על הלשכה, זה נתון, אתה רואה חברי לא קם, תאמין לי הוא מכיר בעל פה כל מילה שאמרת, זה גם די קצר, 24 עמודים, ובכל זאת אין שם מילה, רמז אפילו רמז, אין רמז על קבינט או על לשכת ראש הממשלה ואני שואל אותך למה זה?

לפיד: אני חוזר על זה שאני צריך לראות בדיוק מה אמרתי ואז אולי אני אדע להגיד לך.

עו"ד חדד: אבל למה לא סיפרת על זה אז? בוא נראה את התמליל את הפעם הראשונה שאתה אומר. אתה מספר על הפגישות הלכאוריות האלו שלכאורה נתניהו אמר לך בהם משהו קצרצר שאין לו שום תיעוד. עמוד 6 אתה אומר ככה, אבל זה,

לפיד: זה לא על הלוח?

עו"ד חדד: אתה רואה את זה? זה גם צבוע לך בשלושה צבעים יש לך על המסך, תתייחס לצהוב ולירוק. אבל זה בפגישות, אני אצלו בבית בירושלים, בבלפור, בירושלים, עם מחברת שעניינה נושאים שאנחנו צריכים לדבר, זה לא, זה לא שיח רעים. לא שיקרת במשטרה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: תראה מה אתה אומר, אתה מכיר את הביטוי ברחל בתך הקטנה? אתה מכיר את הביטוי הזה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: מה זה ברחל בתך הקטנה? אנחנו יודעים את טיב הקשר שהיה בין הדוברים וכדי לוודא שחלילה לא יעשו את אותו טריק פעם נוספת אז אומרים גם רחל, גם הבת שלך וגם הקטנה כדי  שלא תמצא לי רחל אחרת או בת אחרת או גדולה, אתה מכיר את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: עכשיו תראה מה אתה אומר, אתה מדבר על הפגישות ברבים אתה רואה? בפגישות ואתה אומר אני אצלו בבית, אז הבית זה או קיסריה או בלפור נכון? אין בית אחר?

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אבל כדי שלא נחשוב שאולי זה בקיסריה אתה אומר בירושלים

לפיד: זה לא בקיסריה, זה בבלפור

עו"ד חדד: אתה אומר בירושלים, אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואחר כך כי אם בכל זאת מישהו יחשוב שאולי זה הבית בעזה כי יש גם בית בעזה אז אתה אומר בבלפור בירושלים. אתה רואה את זה?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: ולא שיקרת?

לפיד: לא

עו"ד חדד: למה לא אמרת אבל זה פגישות, אני בקבינט בשולי הקבינט מדברים, יש קבינט מגיעים כולם, שרים, למה אתה לא אומר קבינט?

לפיד: כנראה שבשלב הזה של החקירה, אני מוכן לשבת לקרוא את כל העסק מהתחלה עוד פעם, אבל בשלב הזה של החקירה מדברים איתי על הפגישה הזו אז זו הפגישה שעליה אני מדבר.

עו"ד חדד: לא, לא, אז בוא נקרא שוב, כי אתה יודע בסוף יש לאמת אופי מכוער היא זוקפת את ראשה כל הזמן

לפיד: נכון

עו"ד חדד: יופי, בוא נראה. תראה – כל הפגישות שלי איתו אני אין לי, הפעם היחידה שישבתי עם ביבי ושרה באופן חברי וזה היה אצל ארנון דרך אגב, אבל זה בפגישות, אני אצלו בבית בירושלים, בבלפור, בירושלים. אתה רואה? פגישות אצלו בבית בירושלים, בבלפור בירושלים. למה לא קבינט? מה רע בקבינט? למה אתה לא אומר שזה היה בקבינט?

לפיד: טוב שאני פה בבית המשפט ואז אני יכול להגיד לך שהוא דיבר איתי גם על זה בכניסה לחדר הקבינט.

עו"ד חדד: אז עכשיו אני חוזר לשאלה שלי מקודם, אתה זוכר? אמרת שאתה רוצה לראות, אז תסביר לי למה לא סיפרת על הקבינט? זה מצוין שאתה פה בבית המשפט, באמת לא יכולתי להיות שמח יותר אבל אחרי שאתה פה בבית המשפט ואחרי שהראיתי לך בוא תסביר לי למה לא סיפרת על הקבינט?

לפיד: אני אמרתי לחוקרים, שוב, אני צריך לראות את זה בדיוק אבל אני אמרתי לחוקרים שהוא דיבר איתי על זה פעמיים ואני אומר לך עכשיו פעם אחת הייתה בלשכתו ופעם אחת,

עו"ד חדד: שמעת את השאלה?

לפיד: כן, שמעתי את השאלה

עו"ד חדד: מה הייתה השאלה שלי? מה הייתה השאלה?

לפיד: תחזור על השאלה

עו"ד חדד: למה לא סיפרת בחקירה על הקבינט? זו השאלה הצנועה הקטנה, למה לא סיפרת? זה טוב שאתה בבית משפט, זה באמת כייף אבל מעבר לזה?

לפיד: אני אומר שוב, אתה אמרת זה היה ב-2017 אני אומר, אתה שואל אותי מתי הוא דיבר איתי על זה, עניתי לך מתי הוא דיבר איתי על זה.

עו"ד חדד: עוד פעם, למה לא סיפרת על זה,

השופטת פרידמן פלדמן: יש לך משהו להוסיף מעבר לזה?

לפיד: לא, אין לי משהו להוסיף על ארבע פעמים הקודמות.

עו"ד חדד: בוא נמשיך.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »