יומן הבוקר
יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי), נתניהו (ויקיפדיה)
השקרים של לפיד, פרק ג': השופטת פרידמן-פלדמן שואלת את לפיד על שינוי הגרסאות בנוגע לפגישות עם נתניהו. לפיד (מתחמק): "אני לא יודע להגיד לכם, אין לי הסבר". עו"ד חדד: "אתה נהדר בסיפור סיפורים... זה טוב בפוליטיקה, זה טוב אצל יונית לוי, זה לא טוב פה במשפט". הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 3 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד במשפט נתניהו. בהמשך ליומני הבוקר עם חלק א' ועם חלק ב'.

***

השופט בר-עם: אבל היום אתה זוכר בוודאות שזה לא היו שתי פגישות בירושלים? (הפגישות עם נתניהו שבהן דובר כמה שניות על החוק).

לפיד: נכון, כן, זוכר בוודאות אחת בלשכה ואחת בירושלים

עו"ד חדד: ב-2017 לא זכרת את זה?

השופט בר-עם: שניהם בירושלים?

עו"ד חדד: תיכף נראה, נמשיך כבודכם, נמשיך. נכנס חוקר לחדר והחוקר מסכם את דבריך. בוא נראה עוד פעם כי אולי בית משפט יכול להשתכנע שענה מה שענה, גברתי, אין לי שום טענה לבית משפט חלילה אני רוצה שזה יהיה ברור, זו לא טענה, אני רק משתמש במה שבית משפט אמר בסדר? אז אני מתנצל אם צריך אבל זה רק להשתמש בדברים.
עכשיו, עוד פעם אנחנו חוזרים, השאלה איפה היו הפגישות? האם זה פגישות רשמיות, האם זה פגישות על הדרך, בוא נראה מה אומר חוקר ומה אתה אומר?
אומר ריכלין, סליחה, והוא אומר שבעקבות כך היו שתי פגישות של נתניהו, שתי פניות של נתניהו אליו בפגישות רשמיות שהיו להם בבלפור, אתה רואה את זה?

לפיד: אהממ

עו"ד חדד: רק לפרוטוקול, ה-אהמממ לא עובר בפרוטוקול.

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: שהם דנו בנושאים מקצועיים, הוא כשר אוצר ונתניהו כראש ממשלה, נתניהו שאל אותו מילצ'ן שוחח איתך? מה אתה אומר על ההארכה של החוק? משולם עונה – כן. מה דעתך? מדייק עכשיו, סליחה, מדייקת עכשיו? תשובה – מדייק ואמר לי תיקון טוב, תיקון טוב. תיקון טוב, אמר לי שזה תיקון טוב.
עכשיו בוא נפרק את מה שאני מראה לך, מומי משולם אנחנו כבר  כולנו יודעים הוא ראש צוות החקירה בסדר? תהיה איתי, נועה תורידי את זה אני רואה שזה מבלבל את העד

לפיד: לא כל כך קל לבלבל את העד.

עו"ד חדד: אני מסכים, אפשר להגיע מבולבל מהבית. בכל מקרה, ראש צוות החקירה נכנס לחדר החקירות מומי משולם בסדר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: הוא ראש צוות החקירה, אתה מכיר אותו, פגשת אותו?

לפיד: אז

עו"ד חדד: אני מדבר על אז, אולי הוא גם היום אני לא יודע, אני ראיתי שחלקם גרופיס שלך אבל נדבר על זה בהמשך. בכל מקרה החוקר גיל ריכלין מסכם עבורו את מה שסיפרת כאן כמה דקות קודם לכן והוא אומר באמת מאוד צר, מאוד קטן, מאוד ברור, הוא אומר שתי פגישות רשמיות, אתה ראית את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: והוא מציין ששתי הפגישות התקיימו בבלפור, עד עכשיו מה שאמרתי הוא נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: יופי. לאחר מכן החוקר הרי לא רוצה סתם לסכם למומי כי אולי הוא טועה? כי לפעמים כשאתה מסכם אתה מאבד דברים, אתה לא מדייק ואז הוא פונה אליך, מה דעתך, מדייק את זה עכשיו? ואז ראית את זה נכון שהוא שואל אותך? ומה אתה עונה לו – מדייק. נכון?

לפיד: כן

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות.

עו"ד חדד: הוא שואל אותך מדייק עכשיו, תאשר לי שאתה לא אומר לחוקר תשמע כמעט מדויק, ישיבה אחת בבלפור, ישיבה אחת בקבינט נכון? לא אמרת את זה?

לפיד: כן. זה קל לזכור כי זה כרגע היה פה, הנושא של הדיוק היה מה אמר לי נתניהו.

עו"ד חדד: תראה, זה ממש התשובה של אלון גילדין, איזה יופי, תראה, ממש תשובתו של גילדין זה טוב רק שזה אף פעם לא, זה טוב, אתה יודע … להקשיב למה שאומרת התביעה זה תמיד מתברר כאסון בטווח הארוך, תמיד ותיכף אני אראה לך, עוד רגע נראה את זה.
בכל מקרה אתה לא מדייק אותו ואומר לו תשמע זה מדויק באופן חלקי, אתה מקבל 60 על הדיוק שלך, אתה לא אומר לו זה מדויק להוציא את הקבינט נכון?  דרך אגב בניגוד למה שאמר קודם חברי, אמרתי לך לא טוב להקשיב לתביעה, נועה תעלי שוב את הדבר הזה על המסך, בניגוד למה שאמר לך חברי, בוא תראה, בניגוד, זה לא שמר נתניהו אמר לך ועל זה אמרת שזה מדויק כי את זה אתה אומר מעצמך, אמר לי תיקון טוב, תיקון טוב, לא על זה ענית מדויק, אתה רואה?
מדייק, סליחה. לא על זה אמרת מדייק בניגוד לתשובה שלך מקודם כאילו שזה על התשובה של נתניהו אלא יש פה היגד קצר, שלא לומר קצרצר של מעט מאוד שורות, מעט מאוד שורות ששם הוא אומר שתי פניות של נתניהו אליו בפגישות רשמיות, בוא נראה כמה לא מדויק צריך להיות לשיטתם

לפיד: אפשר  להעלות לי לראות?

עו"ד חדד: עוד רגע, לא, לא נועה, עוד רגע

לפיד: להוריד כלומר

עו"ד חדד: להוריד, נעלה עוד רגע. בסדר? תהיה איתי מר לפיד, עוד רגע, אני רק רוצה, בוא נראה כמה דברים לא מדויקים במשפט הזה לשיטתך היום. הרי אתה טוען שהייתה פגישה אחת רשמית ופגישה אחת לא רשמית נכון?

לפיד: לא

עו"ד חדד: זה מה שאתה אומר, פגישה אחת רשמית ופגישה אחת לא רשמית כי היא הייתה בשולי, לפני קבינט?

לפיד: לא, אין פגישה בין ראש ממשלה לשר אוצר שהיא לא רשמית אבל בסדר

עו"ד חדד: ודאי שיש, יש פגישה בקבינט זו פגישה עם שר האוצר, זו פגישה שהיא מחוץ לקבינט,

לפיד: אוקי, זו הגדרה סובייקטיבית

עו"ד חדד: סובייקטיבית, אובייקטיבית זה בית משפט יכריע בסדר?

השופטת פרידמן-פלדמן: פגישה במסדרון?

עו"ד חדד: כן, פגישה במסדרון היא לא פגישה רשמית

לפיד: זו הגדרה טובה

עו"ד חדד: אז פגישת מסדרון, אני חושב שאין פה מישהו בחדר, אולי אחד נמצא שם מאחור אבל אין מישהו בחדר שיחשוב שפגישת מסדרון זו פגישה רשמית בסדר?

לפיד: מי זה המישהו מאחור?

השופט משה בר-עם: זו לא פגישה חברית זה אולי היה הדגש.

עו"ד חדד: לא, לא נכון אדוני, לא נכון, להיפך, הוא אומר וגם אנחנו נראה את זה עוד מעט לאדוני שוב, בכל מקרה, אני אוהב ללמד סנגוריה אנשים, זה דבר שאני אוהב לעשות אבל בכל מקרה שתי פגישות רשמיות, אז אתה אומר פגישה אחת רשמית ופגישה אחת במסדרון נכון? זה מה שאתה אומר היום?

לפיד: בסדר, אני מקבל את זה.

עו"ד חדד: מקבל, ופה כתוב שהיו להם בבלפור, אתה אומר לא נכון, אחת בבלפור אחת בקבינט זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז על ההיגד הזה תראה כמה הוא קצר ששני אי דיוקים בתוכו אתה יאיר לפיד ב-2017 מדייק והתיקון שלך זה לא אבל זה לא בבלפור, זה בקבינט, ולא, זה לא רשמי, זה הדרך בפרוזדור אתה אומר ואמר לי תיקון טוב, תיקון טוב.

לפיד: כן, הדיוק הוא על מה שהוא אמר. לא על

עו"ד חדד: נכון, על מה שהוא אמר, זה מה שהוא אמר.

השופטת פרידמן-פלדמן: בסדר, השאלה למה לא תיקנת את מה שאתה אומר היום שהוא לא מדויק שזה שתי פגישות בבלפור? התיקון תיקנת ותיקנת, השאלה למה לא תיקנת את,

לפיד: אני יכול רגע לראות? כי משם התחלת את מה שהיה בריענון?

עו"ד חדד: עוד רגע, בריענון אחרי מה שעו"ד גזית,

לפיד: שאלת אותי שאלה

עו"ד חדד: עוד מעט, אחרי מה שעו"ד גזית אמר לך זה בסדר

לפיד: לא, אם בריענון שעשיתי עם התביעה אמרתי להם אחד בבלפור ואחד בקבינט

עו"ד חדד: כן, בריענון, ב-2020 אולי משם אתה זוכר את זה כי זה נאמר לך בהכנות שלך ופתאום יש לך זיכרון חדש, זה בסדר, אני רק אומר לך שב-2017 לא אמרת את זה, תראה סיפור שלא היה קשה מאוד למקם אותו, זו הבעיה בו, אמרתי לך לאמת יש אופי מכוער, באמת מכוער. בוא אני אראה לך עוד מקום, בוא אני אראה לך עוד מקום שאתה מדבר בחקירה.

לפיד: אני לא חושב שלאמת יש אופי מכוער

עו"ד חדד: היא זוקפת את הראש שלה בזמן הפחות נוח, זו תכונה לא יפה שלה.

לפיד: זה משהו אחר

עו"ד חדד: באמת, תראה, עדיף שאחר כך תעשה את זה, אולי מחר אבל לא עכשיו דווקא. בוא נראה יש ככה, בין שתי הפעמים כאילו עבר כמה זמן שאתה זוכר? אתה רואה?

לפיד: כן.

חדד: אז נראה פה שאתה מדבר על דברים ספציפיים, תסתכל, תראה מה אתה עושה וזה דבר נהדר, אתה מספר לנו לחוקרים ולימים לראש הממשלה נתניהו, אתה מספר על מה דיברתם ברקע הדברים, תסתכל, תראה, דיון תקציב, אתה רואה את זה?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: קבינטים, קבינט דיור, אתה רואה?

לפיד: כן

עוד התנגדות סרק של הפרקליטות.

עו"ד חדד: אני ממשיך, אז שם אתה לא מדבר על פגישה בשולי קבינט אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואחר כך שואלים אותך ככה – בין שני, בין שתי, מתקן את עצמו החוקר, הפעמים כאילו עבר כמה זמן שאתה זוכר? מה היה? זה שיחות עם נתניהו, בסדר? אתה אומר לא, לא, זה לא יכול להיות המון.
אתה אומר שזה היה במהלך הפגישה שלך איתו כשר אוצר? כן. בבלפור? כן. ישר כשאתה אומר פגישה רשומה, פגישה רשמית? כן.  אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז הנה עוד מופע שעוד פעם שואלים אותך כדי שלא נטעה כי יכול להיות שגם החוקרים לא יודעים כי אדם לפעמים אומר בלפור ביום ואומר קבינט בלילה, אז רוצים לדייק איתך שלוש פעמים, שלוש פעמים ואתה אומר עוד פעם, פגישה רשמית, פגישה רשומה ובלפור. עכשיו אחרי שהראיתי לך את הכל בוא תסביר לבית המשפט למה לא אמרת קבינט?

לפיד: בשמחה אני אגיד לבית המשפט, אני לא יודע להגיד לכם עשר שנים אחרי אם זה היה קודם בקבינט, אחר כך בבלפור, אני לא יודע להגיד לכם שש שנים אחרי מה זה, אני יודע דבר אחד ראש הממשלה דיבר איתי פעמיים, אמר לי זה חוק טוב, זה חוק טוב, אמרתי לו פעם אחת אני חושב שזה לא חוק טוב וכל היתר אני לא אכפת לי לשתף פעולה עם הרעש הזה אבל בסופו של דבר העובדות הן פשוטות.

עו"ד חדד: העובדות פשוטות,

לפיד: העובדות הן פשוטות

עו"ד חדד: חוץ מהסיכום הלא מוצלח שנתנו לך, ענית לשאלה שלי?

לפיד: אף אחד לא נתן לי סיכום לא מוצלח

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד חדד רגע, השאלה הייתה למה נושא הקבינט לא מוזכר שם?

לפיד: אני לא זוכר, זו הייתה תשובתי בפעם הראשונה, השנייה, השלישית והחמישית.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה לא זוכר למה במשטרה זה לא הוזכר?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: ומה פתאום הייתה לך באמת התגלות אליהו ב-2023 זכרתי לספר על הקבינט?

לפיד: תראה אני נכנס ב-2007 הביאו אותי לחקירה על נושא שלא ידעתי

עו"ד חדד: 2017

לפיד: 2017 על נושא שלא ידעתי מהו, אני רק ידעתי דבר אחד שראש הממשלה דיבר איתי פעמיים על החוק של מילצ'ן ואחר כך כולנו גילינו שהוא גם קיבל מתנות תוך כדי, זה ההבדל בין האמת שמרימה את ראשה המכוער כן או לא.

עו"ד חדד: הנה חיכיתי לדברים האלו, אז רק שנחזור אבל לא לסיכומים הבאמת לא כל כך מעניינים אתה לא מספר בחקירות שלך על הקבינט נכון, את זה ראינו נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כששאלתי אותך למה מקודם אתה ביקשת לראות את הדברים, אתה זוכר? לא אמרת אני לא יודע, אמרת אני רוצה לראות, אתה זוכר את זה? מקודם, כמה דקות מקודם

לפיד: על איזה מהדברים?

עו"ד חדד: לפני כמה דקות ששאלתי אותך למה לא סיפרת בחקירות שלך על הקבינט,

לפיד: אז ביקשתי לראות את זה. נכון

עו"ד חדד: ביקשת לראות את זה, את זה אתה זוכר?

לפיד: נכון, עכשיו ראינו

עו"ד חדד: עכשיו ראינו שלא סיפרת, היו כל מיני תירוצים בדרך, היום אתה פשוט לא יודע להגיד למה לא סיפרת על הקבינט

לפיד: לא זוכר, אמרתי את זה בכל ששת הפעמים הקודמים.

עו"ד חדד: החוקרים אומרים לך בלפור, בלפור, בלפור ואתה לא מדייק אותם, גם את זה אתה לא יודע להשיב לנו למה לא תיקנת אמת?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: וגם אין לך הסבר, גם עכשיו אחרי כל הזמן, אחרי כל זה אין לך הסבר?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אבל אתה רוצה שאנחנו נאמין שב-2017 קרוב יחסית לאירועים לא סיפרת על הקבינט וב-2023 פתאום נזכרת בקבינט?

לפיד: כן, יש דברים כאלה, אתה אמרת קודם על הזיכרון אז יש דברים כאלה שאתה נזכר

עו"ד חדד: כן, יש דברים כאלו שאתה נזכר

לפיד: מה עוד, עם כבר שמה שחשוב זה מה היה התוכן של מה שנאמר ולא איפה עמדנו.

עו"ד חדד: תיכף נראה איפה עמדתם או לא עמדתם, מה התוכן ראינו שגם ביחס לשאלה מה אתה אומר

השופט משה בר-עם: מר לפיד יכול להיות שאדוני לא ייחס חשיבות רבה מדי, אם בכלל, לשיחות שחלקן לפחות הגדרת כשיחת מסדרון, או שאדוני לא הכיר אותו באופן ממשי, צריך לשאול גורמי מקצוע אז אולי לכן זה גם קצת,

לפיד: כבוד השופט כל הנושא היה שולי לגמרי בזמן אמיתי, כפי שעורך דין שמח לציין וכשמשהו שולי לגמרי בזמן אמיתי אז קשה מאוד לזכור את כל הפרטים הקטנים, אתה זוכר את הדבר המרכזי.
אני זכרתי את הדבר המרכזי כי זה בכל זאת היה יוצא דופן שנתניהו מדבר איתי על נושא שהוא כל כך שולי, דווקא השוליות זה מה שהקפיץ

השופט בר-עם: אם זה היה יוצא דופן אדוני היה זוכר יותר פרטים?

לפיד: אני מניח, אני מניח

השופט בר-עם: זאת אומרת זה לא היה כל כך יוצא דופן?

לפיד: כן, זה רק היה יוצא דופן שהוא מדבר איתי על ענייני מיסוי שזה כאילו לא נושא שמדברים, הנחתי שזה בגלל ההיכרות עם מילצ'ן אבל באמת זה משהו בתוך אלף הדברים שאתה עושה בתקופה הזו, איפה זה היה באותו רגע קשה מאוד לזכור.

עו"ד חדד: מר לפיד גם עכשיו אתה אומר דברים שסותרים דברים אחרים שאמרת, הרימה זה הנחת שזה כתוצאה מההיכרות עם מילצ'ן, לפי מה שאתה אומר נתניהו אמר לך שמילצ'ן דיבר איתו

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז למה היית צריך להניח את זה?

לפיד: אוקי, הוא אמר לי את זה.

עו"ד חדד: תחליט, אני לא יודע,

לפיד: לא, לא, אין פה מה להחליט

עו"ד חדד: לא, אמרת הנחתי סיפרת בפאתוס לבית המשפט, תשמע אתה נהדר בסיפור סיפורים אבל אנחנו עוסקים באמת מדויקת, מזוקקת, חתוכה, אתה זוכר? הסברנו מקודם מה זה חתוכה.

לפיד: טוב, אם הייתה שאלה הייתי עונה

עו"ד חדד: עכשיו השאלה, אני אומר לך שיש דרך אחת להסביר את ההתגלות אליהו, השינוי הפתאומי בזיכרון שלך זה כי עורכי הדין שלך ואולי אתה עברתם על היומן שלכם, שלך, וראיתם שמה לעשות? אין פגישות בבלפור באוגוסט 2013 ולכן היה צריך לבוא ולהזיז את הפגישה, היו שתי פגישות בבלפור כמו שאמרת במשטרה רק שלוש פעמים ורק שדייקו איתך את זה באמת ברחל בתך הקטנה אבל אין שלוש פגישות ביומן ולכן כדי שלא תהיה מבוכת יומנים שהיא מוכרת פה בתיק אז שינינו את זה בכלל לאני לא זוכר איזה פגישה ראשונה הייתה פה, איזה פגישה הייתה שם, בכלל לא בבלפור למרות שאמרתי כן, אתה מדייק זה בבלפור למרות זאת זה פתאום נדד לקבינט.

לפיד: כן, זה ניסיון יפה זה פשוט לא נכון.

עו"ד חדד: לא נכון?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, זה לא נכון. אני אומר לך שגם העבודה בעניין הזה היא לא הייתה מלאה כי גם פגישה בקבינט לא הייתה יכול להיות אבל עוד מעט אנחנו נראה את זה בתקופה הרלוונטית גם אחת בבלפור לא יכולה להיות, אני אראה לך את זה, אפילו פגישה אחת בבלפור לא יכולה להיות בתקופה הזו, נראה את זה עוד מעט.

השופט בר-עם: אבל היו שיחות של מר נתניהו גם על פי גרסתו עם מר לפיד לא?

עו"ד חדד: בעניין הזה?

השופט בר-עם: לא, בקשר לנושא הרלוונטי?

עו"ד חדד: בנושא הרלוונטי לא

השופט בר-עם: בכלל לחלוטין?

עו"ד חדד: בנושא הרלוונטי אין שום ראייה תומכות.

השופט בר-עם: אני שואל מהי גרסתו?

עו"ד חדד: מילצ'ן סותר את מה שאומר לפיד, מר נתניהו סותר את מה שאומר לפיד, יש לנו את מר לפיד

עו"ד אלון גילדין מהפרקליטות: אני לא רוצה בפני העד, אני לא אגיד מילה בפני העד אבל אי אפשר להגיד דברים,

עו"ד חדד: עוד מעט אנחנו נראה, עוד מעט. עוד מעט נראה את הדברים. בכל מקרה אתה רוצה להזיז אולי את מקום הפגישה מבלפור למקום אחר אולי אתה לא זוכר גם היום?

לפיד: אין צורך.

עו"ד חדד: מהקבינט אולי למקום אחר?

לפיד: אין צורך

עו"ד חדד: אין צורך, אנחנו יכולים להישאר בגרסה הזאת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה מרגיש בנוח איתה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: בסדר. דרך אגב, קבינט יכול להיות במשרד בירושלים נכון? סיפרת לבית המשפט נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: יש גם קבינט שהוא מתכנס בתל אביב?

לפיד: בקריה

עו"ד חדד: בקריה, אתה יודע להגיד לנו אם זה היה בקריה או שזה היה,

לפיד: אני חושב שבירושלים

עו"ד חדד: חושב, אבל לא בטוח?

לפיד: לא בטוח

עו"ד חדד: זאת אומרת זה יכול להיות בקבינט בקריה, זה יכול להיות בקבינט בירושלים, לא בטוח?

לפיד: נכון, אבל רוב, אני חוזר על זה שרוב הסיכויים שזה בירושלים.

עו"ד חדד: רוב הסיכויים. דרך אגב, אני אומר לך יש פרוטוקול מקודם שדיברתי על קבינט ואמרתי שמגיעים כולם והיועץ המשפטי וכו', אתה אמרת לא, זה לא היה בקבינט זה היה במקום ליד הקבינט בחדר של הקבינט שהוא גם חדר ישיבות אבל לא קבינט, עכשיו אתה מרגיש בנוח שזה היה כן קשור לקבינט?

לפיד: אני יכול

עו"ד חדד: לא, כל פעם הדברים משתנים בתשובה שלך, אני רוצה פשוט שנדע זה כן קבינט, זה ליד חדר הקבינט, זה לא קשור לקבינט, זה בירושלים? זה בתל אביב? זה בבלפור? כל תשובה טובה מר לפיד, רק תבחר.

לפיד: עו"ד חדד אני אומר לעצמי שאתה עושה את עבודתך ועדיין, חדר הקבינט צריך להכיר איך זה בנוי, היית שם?

עו"ד חדד: לא כמוך, אתה היית ראש ממשלה אתה יודע יותר טוב.

לפיד: אז בכניסה, הכניסה לאקווריום נכנסים מצד ימין לאקווריום, מצד שמאל לחדר הקבינט או אם אתה הולך ישר זה חדר הקבינט ואתה עומד ומדבר לפעמים בכניסה לחדר הקבינט.

עו"ד חדד: מאה אחוז

לפיד: שבו יכול להיות גם, אני רוצה להזכיר, קבינט דיור או סתם מפגש או דיון תקציב, בחדר הקבינט עושים את כל הדיונים.

עו"ד חדד: כל הדיונים אז עכשיו אתה לא יודע להגיד אני מזהה קבינט, חדר קבינט, קבינט דיור, או סתם מפגש?

לפיד: לא, אמרתי שזה היה בכניסה לחדר הקבינט

עו"ד חדד: אני שואל כי מקודם, זה היה לפני ישיבת קבינט או לא לפני ישיבת קבינט?

לפיד: אני לא יודע להגיד את זה

עו"ד חדד: ואמרת מקודם בהגינותך, אני אפילו לא יודע להגיד אם זה חדר קבינט בתל אביב, אני לא בטוח, אמרת רוב הסיכויים ירושלים אבל אחרי כל הסיפור על האקווריום שנכנסים והדלת הכבדה, דלת כבדה זו התוספת שלי אבל זה פחות משנה, אתה לא יודע אפילו להגיד לנו אם זה פה או שם, אין לך זיכרון חד נכון? כך אמרת מקודם?

לפיד: בהחלט

עו"ד חדד: בהחלט. דרך אגב, בראיון העד רק אני אומר כבודכם, הקראתי את זה מקודם ולכן אימצת את טענת הקבינט ושינית, בראיון העד נכתב מפיך שפגישה אחת הייתה בלשכתו של מר נתניהו לפני ישיבת קבינט, כך אתה אמרת, לא ישיבת רעים, אולי איזה מפגש כזה, דיברת על ישיבת קבינט.

לפיד: אין ישיבות רעים במשרד ראש הממשלה.

עו"ד חדד: מאה אחוז, עדיין דיברת לפני ישיבת קבינט

לפיד: ליד חדר הקבינט

עו"ד חדד: ליד חדר הקבינט אז גם זה לא מדויק לפני ישיבת קבינט זה ליד חדר הקבינט. כן, לא?

לפיד: כן, כן, זה ליד חדר הקבינט

עו"ד חדד: ליד חדר הקבינט אבל לא לפני ישיבת קבינט, את זה אתה לא זוכר?

לפיד: כן, זה אני לא יכול לזכור

עו"ד חדד: זה אתה לא זוכר, בסדר, קורה, לא זוכרים הכל. בוא נראה, הזיכרון שלך אני מניח שאתה לא הולך ומתפאר בזיכרון שלך נכון? אתה לא חושב שיש לך זיכרון יוצא דופן?

לפיד: לא

עו"ד חדד: תראה ב-2017 שהיום סיפרת פה לבית המשפט נפגשתי עם מילצ'ן, הבאתי את רותם רולף, נכון כך סיפרת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: בחקירה שלך הזכרת את רותם רולף?

לפיד: לא

עו"ד חדד: למה?

לפיד: לא נשאלתי על זה

עו"ד חדד: בטח שנשאלת

לפיד: מה?

עו"ד חדד: בוודאי שנשאלת אני אומר עדיף לא לשער, זה לא טוב במשפט, זה טוב בפוליטיקה, זה טוב אצל יונית לוי, זה לא טוב פה, אני אומר לך שנשאלת

לפיד: תראה לי

עו"ד חדד: לא, קודם תגיד לי למה לא הזכרת

לפיד: לא, לא קודם תראה לי, אמרת משהו ואני רוצה לראות למה,

עו"ד חדד: קודם כל למה לא הזכרת אותה? התחלת להגיד כי לא נשאלתי על זה, זאת התשובה שלך? או שיש לך תשובה אחרת?

לפיד: לא, הנושא לא עלה, אם מישהו היה שואל אותי אם היו גורמי מקצוע יכול להיות שהייתי נזכר, זה היה נוהל קבוע אצלנו.

עו"ד חדד: בסדר, נוהל קבוע?

לפיד: כן

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »