יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 5! הזגזוג של ברנור: בהתחלה טען שאישורי מנדלבליט לא נכונים, אחר כך הודה שהאישור הראשון היה לחקור את ארי הרו בקשר לקלטות נתניהו-מוזס בלבד (המשטרה חרגה מהאישור); ברנור שמע בעצמו את הקלטות והוסיף מילים: "כל פעם שהקשבתי לשיחה שמעתי מילה נוספת"

כתבה מס' 5 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי איזה חומר חדש הצגתם ליועץ המשפטי לממשלה בישיבה הזאת  (ביוני) שלא הוצג לו ב-20 באפריל 2016? כי שאלתי אותך אם גביתם חומרים, נתתי לך הזדמנות.

ברנור:  הצגנו לו את כלל החומרים שהתגבשו אחרי, בכלל זה לדעתי, למיטב זיכרוני, חומרים מודיעיניים שהגיעו

עו"ד חדד: מודיעיניים?

ברנור: כן. עיבוד וחומר וניתוח שלנו על כלל החומרים כולל המודיעיניים

עו"ד חדד: עיבוד וניתוח אתה מדבר על בן כספית עדיין?

ברנור: גם, אבל לא רק, גם החומרים המודיעיניים שהצטברו, כן.

עו"ד חדד: דרך אגב, מה זה חומר מודיעיני, מה שארי הרו אמר,

ברנור: ידיעות מודיעיניות כאלה ואחרות,

עו"ד חדד: לא, אני רואה, יש לנו פרפראזות שלהם במספרים

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: מה הצטרף לכך בין אפריל לבין יוני חוץ ממה שרוטנברג הביא?

ברנור: אוקי.

עו"ד חדד: זה מה שהצגתם לו? את רוטנברג?

ברנור: מה שקרה בפועל, עוד פעם, מה שקרה בפועל למיטב זיכרוני, נכנס היועץ לתפקיד בפברואר לומד את החומר ואז מועברים אליו חומרים נוספים שלנו, ידיעות מודיעיניות ההודעה של בן כספית, היה איזה פאוזה שהמתנו, הרבה המתנו

עו"ד חדד: למי?

ברנור: להחלטות ולישיבות. אנחנו ממתינים ואז קורים לנו לישיבה ביוני ועד לישיבה הזאת,

עו"ד חדד: תגיד לי, יכול להיות שבתקופת ההמתנה אתה ומני יצחקי מדברים ביניהם שאתם כועסים על ההמתנות האלה, שזה לא תקין?

ברנור: לא

עו"ד חדד: בטוח?

ברנור: לא. התרגלתי להמתין

עו"ד חדד: התרגלת להמתין?

ברנור: כן

עו"ד חדד: שמעת ממני יצחקי תסכול על זה שהוא ממתין?

ברנור: עוד פעם אנחנו על תסכולים?

עו"ד חדד: כן, בהחלט

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בסדר, מחוקרים אחרים?

ברנור: לא

עו"ד חדד: תראה, הישיבה הזאת ב-26 ביוני היא ישיבה שאנחנו קיבלנו, מה שיש לך זה אוסף של ידיעות מודיעיניות יש איזו ידיעה אחת ואת הידיעה מרוטנברג, זה מה שיש, החומר מרוטנברג ממאי 2016. מה אתם מביאים ליועץ שלא היה באפריל?

ברנור: אמרתי

עו"ד חדד: טוב, אמרת, בוא נמשיך. אני אומר לך שהישיבה של ה-26 ביוני היא ישיבה שאנחנו קיבלנו פרוטוקול, מושחר אמנם אבל קיבלנו פרוטוקול שלה, אני רוצה להציג לך את אותה ישיבה כי אני חושב שהיא מדגימה מה אישרו לכם אל מול הפער מה עשיתם.
בוא נראה את הודעת הדוא"ל ששלח חגי שאמרת שהוא היה בישיבה בעקבות הישיבה מאותו יום, בסדר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: תראה, זה הדוא"ל, זה שולח חגי ב-4:58 ב-26 ביוני

ברנור: זה מייל?

עו"ד חדד: כן, מייל, SENT אתה אמור להכיר. הוא אומר היועץ נתן אישור לגבות גרסה מארי הרו בעניין הקלטות ולאור האמור בה תתקבל החלטה לגבי ההמשך. תודה רבה, חגי.
זאת אומרת האישור שאנחנו רואים הוא אישור מאוד מאוד מצומצם ותחום, כמו שאתה סיפרת לנו שאישורים היו מאוד מאוד ק… אתם הגשתם המון ,קיבלתם מעט כל פעם לחקור את ארי הרו ובהמשך לאור מה שהוא יאמר יתקבלו החלטות מה עושים.

ברנור: אתה יש לך חלק מהפרוטוקול

עו"ד חדד: לא, לא, זה המייל שיצא בעקבות הישיבה

ברנור: לא

עו"ד חדד: תיכף אני אראה לך גם את הפרוטוקול, עוד שנייה. אני שואל אותך, נכון, לא נכון? אתה יכול להגיד עמית זה לא נכון, אתה יכול להגיד עמית אתה צודק

ברנור: נכון על מה?

עו"ד חדד: אתה מקשיב לשאלות שלי?

ברנור: אני רוצה שתמקד אותי

עו"ד חדד: שמה שנתן לך היועץ המשפטי לממשלה בישיבה ב-26 ביוני זה לחקור את ארי הרו ולאור האמור להביא לו את התוצרים ואז יתקבלו החלטות משלימות ככל שיש צורך בהחלטות משלימות על פעולות חקירה נוספות, כן או לא?

ברנור: בעניין ארי הרו וגם בנושאים אחרים הישיבה הזאת היא ישיבה נוספת ועוד ישיבה.

עו"ד חדד: אתה שמעת את השאלה שלי.

ברנור: אני שמעתי

עו"ד חדד: אני חושב שאני מדבר בקול, הפעם לא יתלוננו שלא שומעים אותי במיקרופון,

ברנור: עניתי לך תשובה, עוד פעם, ארי הרו

עו"ד חדד: האם היועץ המשפטי, כורש תקשיב לשאלה כי נדמה לי

ברנור: תן לי לענות

עו"ד חדד: אז תענה לשאלה שלי

ברנור: אתה לא נותן לי לענות. אתה שאלת אותי על ארי הרו?

עו"ד חדד: לא

ברנור: אז על מה שאלת אותי?

עו"ד חדד: אתה זוכר מה שאלתי אותך?

ברנור: לא. אתה מבלבל, מה השאלה שלך?

עו"ד חדד: אני מבלבל.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהיועץ המשפטי לממשלה ב-26 ביוני נתן לכם אישור תחום לחקור את ארי הרו, להשיב אליו את החומרים שיתקבלו בחקירה הזאת ורק אחר כך בעקבות, אחר כך רק יתקבלו החלטות לגבי המשך החקירה.

ברנור: אני לא מאשר את זה

עו"ד חדד: לא מאשר. אתה את המייל הזה מכיר?

ברנור: לא. סביר להניח שקראתי אותו, אם באופן ספציפי אני זוכר כל מייל שהועבר אלי? לא.

עו"ד חדד: אתה זוכר שענית בתשובה למייל הזה, רגע, נתתם לנו אישור שהוא רחב בהרבה, מה פתאום היועץ נתן אישור לגבות גרסה מארי הרו בעניין הקלטות? ולאחר בחינת ממצאי חקירתו של ארי הרו תתקבל החלטה לגבי ההמשך?

ברנור: אבל לא היה רק את המייל הזה

עו"ד חדד: אז בוא נראה את הפרוטוקול, אתה צודק, אולי הפרוטוקול יאיר את עינינו

ברנור: של?

עו"ד חדד: של ה-26 ביוני,

ברנור: כן, הכל שחור פה

עו"ד חדד: הכל שחור אבל חלק לא שחור.

ברנור: מה אתה מראה לי?

עו"ד חדד: מה שנתנה הפרקליטות, אפשר לחשוב שאני השחרתי

ברנור: אבל היה אישור

עו"ד חדד: זה מה שהפרקליטות חשבה שמבסס,

ברנור: מה אתה רוצה שאני אסתכל על השחור

עו"ד חדד: כורש, כורש זה מה שהפרקליטות חשבה שמבסס אישורי יועץ לפעולות חקירה

ברנור: אוקי. אתה רוצה שאני אתייחס לדבר הזה

עו"ד חדד: ב-2000 אנחנו מתחילים בפעולה מול ארי הרו, חקירה לא תחת אזהרה

ברנור: כן

עו"ד חדד: בוא נרד למטה. רוצה לסכם, שלב ראשון מביאים את ארי הרו ומדברים איתו על ההקלטות. אם ישתף פעולה חוקרים אותו על השאר ואז אומר יועץ משפטי, ודאי. בוא נמשיך. מבחינת אזהרה את ארי הרו על קלטות, בלי אזהרה. נמשיך למטה, זאת פעולה ראשונה בתיק.
אתה רואה? אז אנחנו  רואים מה הפעולה הראשונה שהיועץ מאשר. לחקור את ארי הרו וראינו אצל חגי שהוא גם אומר לכם שמסיימים לחקור את ארי הרו תעבירו את זה אלינו, אנחנו נבחן את הדברים וניתן החלטות לגבי ההמשך.

ברנור: זה לא נכון

עו"ד חדד: לא נכון?

ברנור: לא נכון

עו"ד חדד: אז מה שכתוב בפרוטוקולים זה לא נכון?

ברנור: אין לך את כל הפרוטוקול ואין לך את הפרוטוקולים האחרים. ב-6, 10, 13.7 לגבי ארי הרו

עו"ד חדד: אז לשיטתך, מתי אמרת, מה התאריכים?

ברנור: אתה רוצה לרשום?

עו"ד חדד: כן, כן

ברנור: תרשום

עו"ד חדד: נו, מה אמרת, ממילא זה מוקלט, אתה לא יכול לקחת את זה אחורה

ברנור: ב-6 ביולי,

עו"ד חדד: ביולי?

ברנור: יולי, יולי, כן, לפני ארי הרו, הבאנו את ארי הרו ב-14 ביולי

עו"ד חדד: אני מדבר על

ברנור: אבל רגע, אתה שאלת אותי מה האישורים שהיו לגבי ארי הרו

עו"ד חדד: אני מדבר על ה-26 ביוני,

ברנור: אמרתי לך קודם מה היה ב-26 ביוני, היה אישור על טובות הנאה, רשימה של נושאים נוספים, בכללם גם מתנות, רשימת נושאים, לא. דיברנו גם על ארי הרו המשכנו לדבר על ארי הרו ובסוף המתווה של ארי הרו גובש ביולי.

עו"ד חדד: אני אומר לך שאתם גם ב-26 ביוני אנחנו קיבלנו רק שברירים מהפרקליטות מהפרוטוקול אבל גם משם זה ברור

ברנור: קיבלת שברירים

עו"ד חדד: תקשיב, אתם מבקשים לחקור על הנושאים האחרים ואומר לכם היועץ לאט לאט, לא עכשיו. זה נכון או לא נכון?

הפרקליטות שוב מנסה להתנגד.

עו"ד חדד: אני אנסה לשאול שאלה אחרת, בוא נראה. אני אומר לך שאתם ב-26 ביוני לא קיבלתם אישור לחקור נושאים נוספים מעבר לעניין של ארי הרו.

ברנור: אנחנו קיבלנו אישור גם על ארי הרו וגם על נושאים אחרים.

עו"ד חדד: גם על נושאים אחרים?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להסביר למה אין במייל של חגי את הנושאים האחרים?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד למה בפרוטוקול מבחינת האישורים אין אישור לחקור נושאים נוספים?

הפרקליטות שוב מנסה להתנגד, בהמשך:

עו"ד חדד: ב-26 ביוני היה כבר תיק משטרה שכונה תיק 1000? לא 1000 הישן, 1000 במובנו דהיום?

ברנור:  הכותרת של המסמכים היה 1000, כן.

עו"ד חדד: לא, עניין של מתנות ממילצ'ן והדברים האלה, זה דבר שבדקתם ב-26 ביוני?

ברנור: בדקנו, לא, אבל השם מילצ'ן היה מוכר

עו"ד חדד: למה לא בדקתם? אני אגיד לך למה, כי היועץ לא הרשה לכם לבדוק את זה נכון?

ברנור: הנושא היה מוכר

עו"ד חדד: תענה לשאלה שלי

ברנור: שנייה, שנייה, הנושא, השם הזה יחד עם עוד הרבה שמות הגשנו תכנית והתכנסנו לסוף יוני לקראת סדרה של אישורים

עו"ד חדד: שמעת מה שאלתי אותך?

השופט עודד שחם: התשובה לשאלה הייתה כן? שלילית? לא, לא קיבלתם אישור?

ברנור: אם לא חקרנו אותו ביוני

השופט משה בר-עם: אם אדוני יודע מתוך ידיעה

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: ב-26 ביוני האם היה לכם אישור יועץ לחקירה בעניין של מילצ'ן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא, בסדר, יופי.

השופט שחם: עדיף להשיב תשובות ישירות, זה גם חוסך.

בהמשך:

עו"ד חדד: ראינו במייל של חגי הרוש שלאחר בחינת ממצאי חקירתו של ארי הרו ולאור האמור בה תתקבל החלטה לגבי ההמשך. אתה זוכר שהעברתם את החקירה של ארי הרו ליועץ?

ברנור: את החקירה עצמה?

עו"ד חדד: כן

ברנור: ב-14 ביולי?

עו"ד חדד: כן

ברנור: בוודאי

עו"ד חדד: אתה מעביר ליועץ עצמו או שאתה מעביר לראש אח"ם והוא בתורו מעביר ליועץ?

ברנור: אני מעביר לראש אח"ם

עו"ד חדד: אז בוודאי זה לא מדויק, אתה מעביר לראש אח"ם.

ברנור: ברשותך, אבל אני יודע שזה הגיע אליו כי אנחנו מדברים על החקירה הזאת.

עו"ד חדד: מצוין, שנייה אחת. תעשה לי טובה כורש תנסה ללכת אחרי, אני לא, לפחות לא במתכוון רוצה להטעות אותך.

ברנור: אני מנסה

עו"ד חדד: אתה מוסר את זה לראש אח"ם?

ברנור: אני מעביר את זה לראש אח"ם.

עו"ד חדד: יופי, האם ראש אח"ם מעביר ליועץ? כן או לא? זה כמובן לא בידיעתך, אתה לא מכותב לתכתובות האלה?

ברנור: אני לא עדות ראייה שאני רואה שהוא מעביר אבל אני מגיע לישיבה וברור לי מתוכן הישיבה שהחומר הגיע ליועץ ומדברים על מה שהוא אמר.

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד אבל האם הועברה לו ההודעה הכתובה? האם הועבר לו דו"ח התשאול? האם הועברו לו גם וגם? רק את דו"ח התשאול? אתה יודע להגיד באופן קונקלוסיבי מה הועבר?

ברנור: תראה, בדרך כלל

עו"ד חדד: לא בדרך כלל, אם אתה יודע? אתה יכול להגיד אני לא יודע, אמרתי לך זה די מכובד להגיד אני לא יודע כשאתה לא יודע.

ברנור: ברשותך, … חד משמעי הדו"ח תשאול שנערך, ההודעה הכתובה אם הייתה, תמלילים לוקח זמן לפעמים הייתי מעביר גם C.D של ההקלטה

עו"ד חדד: לא שאלתי מה אתה מעביר לראש אח"ם

ברנור: אבל ב-14.7 התמלילים לא היו מוכנים זה לוקח איזה יום, יומיים, שלושה אבל הודעה כתובה בוודאי, סיכום בוודאי,

עו"ד חדד: שמעת מה השאלה שלי?

ברנור: כן

עו"ד חדד: מה השאלה?

ברנור: אני אומר לך מה העברתי.

עו"ד חדד: לא, לא נכון, זה לא מה ששאלתי.

השופט בר-עם: אדוני יודע לומר מה ראש אח"ם העביר ליועץ מעבר לעובדה שאדוני נכח בישיבה כנראה בהשתתפות היועץ והנושא הזה עלה? זו השאלה.

ברנור: ב-14.7 אחרי החקירה שלו היה לנו דו"ח תשאול ארוך, הודעה כתובה

עו"ד חדד: כורש תנסה לעקוב אחרי השאלות, תאמין לי הן פשוטות

ברנור: אבל אני עוקב אחרי השאלות

עו"ד חדד: אני לא שאלתי אותך מתי העברת לראש אח"ם

ברנור: תשאל עוד פעם

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם אתה יודע מה הועבר מראש אח"ם ליועץ? באופן ספציפי, האם הועבר לו רק דו"ח התשאול? האם הועבר לו דו"ח התשאול והחקירה? ההודעה הכתובה, האם הועבר לו דו"ח התשאול, החקירה וההקלטה או שאתה לא יודע באופן ספציפי מה הועבר ביניהם?

ברנור: אני אחסוך לך גם את השאלות. חד משמעית כל מה שעבר בין אם זה דף או הודעה מגיע ליועץ המשפטי.

עו"ד חדד: איך אתה יודע את זה אם לא ראית?

ברנור: אני רואה מהחומר שאני מגיע לישיבה, אני יודע את זה מהפרקליטים שמלווים אותו

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה יודע

ברנור: חד משמעית, כל דף שעבר ממני הגיע ליועץ

עו"ד חדד: איך אתה יודע?

ברנור: אני יודע

עו"ד חדד: ככה, ידיעה כזאת כללית?

ברנור: תקשיב, תשמע, ברשותך, אני לא נכנס לישיבת היועץ ואומר היועץ קיבלת את מה ששלחתי לראש אח"ם? לא, אבל אני מתוכן הישיבה רואה שהוא קיבל, מהפרקליטים שנמצאים יודעים שהם קראו את החומר אז הם קיבלו את זה.

עו"ד חדד: איך אתה יודע למשל אם הוא קיבל רק את ההודעה הכתובה ולא את דו"ח התשאול? בוא תלמד אותי, אני גם רוצה לדעת.

ברנור: בחלק מהישיבות אני רואה את החומר מול העיניים שלי

עו"ד חדד: בישיבה הזאת אתה ראית את החומר מול העיניים?

ברנור: תשמע, אתה רוצה שאני עכשיו על כל

עו"ד חדד: זוכר, לא זוכר?

ברנור: כמה אמרנו? שבעים ישיבות? מה היה בדיוק בתוך הישיבה?

עו"ד חדד: אמרת חמישים, עכשיו שבעים?

ברנור: אבל אני יודע מהתוכן של הישיבה, מהפרקליטים שמלווים הכל מגיע אלי

עו"ד חדד: אתה רואה שב-26 ביוני הראיתי לך את זה מקודם, אומר היועץ זו הפעולה הראשונה בתיק, דרך אגב, פעולה אחת, אתה רואה? אפשר להראות את זה שוב נועה? זו הפעולה הראשונה בתיק, פעולה אחת

ברנור: מה פעולה אחת?

עו"ד חדד: האישור לחקור את ארי הרו. בסוף הישיבה הוא אומר זו הפעולה הראשונה בתיק, פעולה אחת, למה אתה לא מתקן את היועץ ואתה אומר זו לא הפעולה הראשונה בתיק

ברנור: את מי?

עו"ד חדד: את היועץ, היו פעולות נוספות לפני כן שעשינו, זו לא פעולה אחת, אנחנו הולכים לבצע הרבה פעולות.

ברנור: ב-26 לא חקרנו את ארי הרו, לפני לא חקרנו, מה זאת אומרת מעדכן.

עו"ד חדד: לא, אבל זו לא הפעם הראשונה שחוקרים את ארי הרו, כתוב שזו הפעולה הראשונה בתיק.

ברנור: את ארי הרו חקרו ב-14 ביולי

עו"ד חדד: שמעת את השאלה?

ברנור: לא, אני לא מבין את השאלה שלך

עו"ד חדד: כנראה אני לא מדבר מספיק בקול

ברנור: אתה מדבר בקול ברור אבל השאלות שלך לא ברורות

עו"ד חדד: השאלות לא ברורות?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אני אשאל לאט

ברנור: התשובות שלי ברורות, אני פשוט לא מבין את השאלות שלך

עו"ד חדד: אפילו בית המשפט מעיר לך בנושא הזה אבל אני אשאל בכל זאת, לאט.
כתוב ב-26 ביוני שהיועץ מאשר לבצע את החקירה של ארי הרו שזאת פעולה ראשונה בתיק, והשאלה שלי למה אתם לא מתקנים אותו ואומרים לו שהיו כבר פעולות נוספות?

ברנור: ב-26 היו רשימת אישורים כולל טובות הנאה. בהמשך היו,

עו"ד חדד: טוב, בסדר

השופטת  פרידמן-פלדמן: אתה לא עונה לשאלה

ברנור: מה?

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה לא עונה לשאלה

ברנור: אני עוד פעם אומר, אנחנו שוחחנו

השופטת פרידמן-פלדמן: רק רגע, האם היו פעולות לפני הפעולה הזאת? לפני הישיבה הזאת?

השופט בר-עם: פעולות חקירה היו לפני הישיבה?

ברנור: לפני ה-26?

השופט בר-עם: לפני ה-26 לחודש

ברנור: הודעות וזה למיטב זיכרוני לא

השופטת פרידמן-פלדמן: שום פעולות חקירה לא היו?

ברנור: היה ידיעות מודיעיניות, היה עיבוד של חומרים ופעולות של, אני קורא לזה חקירה אבל להביא מישהו פיזית לחקירה? לא

עו"ד חדד: בן כספית היה לפני כן, לא?

ברנור: באפריל

עו"ד חדד: ועדיין זו הפעולה הראשונה בתיק.

ברנור: לא, זו לא הפעולה הראשונה בתיק מבחינתי

עו"ד חדד: אז כשכתוב ראשונה בתיק הכוונה היא?

ברנור: אתה מצטט קטע מים שחור כזה, אוקי?

עו"ד חדד: ים שחור

השופט שחם: הים השחור זה מה שיש.

ברנור: בדיוק, מה לעשות? אין את הכל, סמוך עלי שאני הייתי בישיבה

עו"ד חדד: אין בעיה. אני רוצה לעבור לחקירות 1000 הישן כמו שכל החוקרים אמרו פה, ננסה לדלג טיפה כדי שנעמוד בזמנים שלנו.
אני רוצה לעבור לחקירה של ארי הרו בסדר? זו הפעולה שלשיטתנו היחידה שאושרה לכם במועד הזה, אתם חוקרים את ארי הרו ביולי 2016?

ברנור: ב-14 ביולי

עו"ד חדד: אז התשובה היא כן?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אז תנסה להגיד כן, אתה יודע זה יהיה הרבה יותר קצר.

ברנור: סליחה, כן. אבל לא חקרנו רק את ארי הרו באותה תקופה.

עו"ד חדד: את גיל שפר חקרתם לפני כן נכון?

ברנור: לא, למיטב זיכרוני גיל היה באוגוסט

עו"ד חדד: בסדר, בוא נעבור. ראינו שזה האישור, שהאישור שהיה לכם לחקור את ארי הרו הוא לחקור אותו לא באזהרה בתיק 2000, אתה זוכר? ראינו את זה ביחד בפרוטוקול?

ברנור: אני רוצה לדייק אותך, לא חקרנו אז רק את ארי הרו, חקרנו עוד כמה אנשים באותו שבוע

עו"ד חדד: אני מדבר עכשיו על ארי הרו

ברנור: לא, אמרת שזו הפעולה היחידה

השופטת פרידמן-פלדמן:  הוא שואל אותך שאלה על הרו

עו"ד חדד: הראיתי לך קודם שזו הפעולה היחידה שאושרה בתיק

ברנור: לא, אבל זה לא הפעולה היחידה שאושרה בתיק.

השופטת פרידמן-פלדמן: מר ברנור השאלה היא אחרת

ברנור: אבל לא, אני רוצה לדייק, זו לא הפעולה היחידה שאושרה בתיק. באותו שבוע גבינו הודעות מעוד כמה אנשים

השופט בר-עם: בקשר לתיק 2000?

ברנור: בקשר לתיק 1000 ו-2000

עו"ד חדד: קיבלתם אישור לחקור את ארי הרו באזהרה בתיק 1000 הישן.

ברנור: אמרתי את המתווה, עדות פתוחה ב-2000, אזהרה, התשובה היא כן

עו"ד חדד: קיבלתם את ההנחיות היו בכתב מהיועץ?

ברנור: את ההנחיות הכתיב היועץ בישיבה

עו"ד חדד: בישיבה שראינו מקודם, ב-26 ביוני?

ברנור: לא. למיטב זיכרוני לא

עו"ד חדד: זאת ישיבה אחרת?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי מה היו, מבלי להיכנס לחומר הראיות, מה היו החשדות נגד ארי הרו בגינם הוא נחקר בחודש יולי באזהרה?

ברנור: אמרתי, תיק שעומד בפני עצמו,

עו"ד חדד: לא, עזוב בצד את 3H

ברנור: אמרתי חומרים שמהם עולה חשדות

עו"ד חדד: לא, לא 3H

ברנור: כן, כן, אני אומר, 3H אני שם בצד אבל מהחומרים שהונחו על השולחן והוצגו ליועץ היו גם חשדות לעבירות של זיוף, קבלת דבר במרמה, ועוד עבירות נוספות

עו"ד חדד: מה עוד?

ברנור: זה לא מספיק?

עו"ד חדד: לא יודע, תגיד לי אתה, אתה אמרת היו עוד. תגיד לי מה עוד?

ברנור: היו עוד, כן

עו"ד חדד: אז זיוף וקבלת דבר במרמה?

ברנור: זיוף, קבלת דבר במרמה,

עו"ד חדד: כן?

ברנור: זה היה האשכול של העבירות

עו"ד חדד: זה כל הסיפור הזה, זה ההעסקה של אודליה כרמון הזיוף וקבלת דבר במרמה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אז בוא תגיד לי מה זה הזיוף?

ברנור: ואו, בחומר

עו"ד חדד: אני אומר לך שהתשובה היא כן בסדר?

ברנור: בחומר המודיעיני היו גם דברים נוספים מעבר לשם שהזכרת.

עו"ד חדד: בוא תגיד מה? חקרתם אותו על זה, זה לא סוד, החקירה לפנינו. מה היה הזיוף?

ברנור: היה חומרים שבהם

עו"ד חדד: לא חומרים, שנייה, אני לא שואל על חומרים, אני שואל על מה חקרתם אותו?

ברנור: היה רשימה של חומרים, נושאים שבהם הוא היה מעורב ארי הרו בתקופתו עם מר נתניהו, בתקופות שונות, גם נושאים של המטה הכפול.

עו"ד חדד: בלי סיסמאות, תגיד

ברנור: המטה הכפול, הפריימריז,

עו"ד חדד: פריימריז?

ברנור: כן, בתקופה של

עו"ד חדד: מה זה פריימריז?

ברנור: רשימה של נושאים שעלו,

עו"ד חדד: תגיד מה הם?

ברנור: שניסו להטות תוצאות או דברים כאלה

עו"ד חדד: בפריימריז בליכוד?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה מדבר על הפריימריז עם פייגלין?

ברנור: כן

עו"ד חדד: ושראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה להטות את הפריימריז בינו לבין פייגלין?

ברנור: היה חומר כזה, כן זה אחד מהנושאים

עו"ד חדד: אני רוצה להבין, ראש הממשלה ניצח לדעתי בפער של עשרות רבות של אחוזים אבל אתם חקרתם האם ראש הממשלה הטה את הפריימריז בינו לבין פייגלין?

ברנור: מה שאני אמרתי,

עו"ד חדד: אני רוצה לדעת, כן או לא?

ברנור: שאנחנו בדקנו

עו"ד חדד: כן או לא?

ברנור: רגע, ראבק. היו שם רשימה של נושאים

השופט שחם: הוא שואל מה הנושאים?

ברנור: אז הנושאים אדוני מהזיכרון, מהזיכרון היו נושאים שהעלו חשדות לעבירות. אני זוכר חלק מהנושאים

עו"ד חדד: מה הנושאים?

ברנור: אז אמרתי לך, גם נושא של פריימריז, גם נושא

עו"ד חדד: זה אמרת, פריימריז אמרת

ברנור: גם הנושא של המטה הכפול

עו"ד חדד: גם את זה אמרת

ברנור: גם הנושא של אודליה כרמון, גם נושא של כספים שהוא העביר ממקום למקום.

עו"ד חדד: מה זה כספים ממקום למקום, בוא תסביר לנו?

ברנור: מאנשי עסקים

עו"ד חדד: כספים מאנשי עסקים?

ברנור: כן, ולא דווח, כל מיני נושאים כאלה

עו"ד חדד: שארי הרו העביר כספים מאנשי עסקים ממקום למקום?

ברנור: כן, נכון

עו"ד חדד: ולא דיווח?

ברנור: כן

עו"ד חדד: הוא נחקר על זה?

ברנור: היה רשימה של נושאים

עו"ד חדד: אני שואל אם חקרתם אותו על כספים שהועברו ממקום למקום ולא דיווח?

ברנור: חקרנו אותו ב-14 ביולי על האזהרה, על חלק מהנושאים האלה, כן

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם חקרתם אותו על העברת כספים ממקום למקום, כן או לא? שאלות פשוטות.

ברנור: חקרנו אותו על עבירות, כן.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שאין בחקירה שלו התייחסות לטענות להעברת כספים ממקום למקום?

ברנור: אז זה נושא שגם היה שם.

עו"ד חדד: ולא חקרתם? על פייגלין חקרתם ועל זה לא חקרתם? תשמע, זה נשמע… פייגלין הגיש תלונה במשטרה?

ברנור: לא זוכר, אני חושב שלא

עו"ד חדד: בתגיד לי באותו זמן מה היו החשדות נגד ארי הרו בתיק 3H מבחינת סעיפים העבירה. אל תיכנס לתוכן, בשלב הזה.

ברנור: היו חומרים שהצטברו בהמשך

עו"ד חדד: לא, עזוב המשך, אני שואל על יולי 2016. אם אני אגיד לך שזה מרמה והפרת אימונים?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אז מה זה? קבלת דבר במרמה

ברנור: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, למיטב זיכרוני שוחד

עו"ד חדד: בשלב הזה ביולי 2016?

ברנור: כן, הלבנת הון, כן.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שאתה טועה ובשלב הזה זה לא נכון? מה עוד? אתה רוצה להכניס עוד? אני אומר לך שזה לא נכון.

ברנור: אז זה הזיכרון שלי, אני זוכר שזה היה חמור מאוד

עו"ד חדד: חמור מאוד?

ברנור: כן, ראיות מוצקות מאוד.

עו"ד חדד: מוצקות?

ברנור: כן. אני יודע לקרוא ראיות.

עו"ד חדד: אתה יודע לקרוא ראיות?

ברנור: כן

עו"ד חדד: תגיד לי, אז איך יכול להיות שוויתרתם לארי הרו על התיק החמור הזה?

ברנור: במסגרת הסכם

עו"ד חדד: התיק הזה חמור, תיכף אנחנו נדבר על מה ארי הרו נתן לכם אבל תיק כל כך חמור שוחד חמור, ראיות מוצקות, אתה יודע לקרוא ראיות, כך סיפרת, איך ויתרתם לו? הרי הוא לא נותן כלום בתיק 1000 ו-2000?

ברנור: אני ויתרתי לאנשים בתיקי רצח, אז מה?

עו"ד חדד: אה, אוקי. ויתרת, מה הם נתנו בתמורה?

ברנור: בתמורה הם נתנו חומרים

עו"ד חדד: שמה?

ברנור: שהניבו ראיות

עו"ד חדד: ומה ארי הרו נתן בתמורה?

ברנור: ארי הרו נתן את 2000

עו"ד חדד: את הקלטת הכוונה.

ברנור: קלטת ועוד דברים נוספים שהיו מאוד רלוונטיים,

עו"ד חדד: רגע, ב-2000 אתה אומר שהוא נתן את הקלטת?

ברנור: הוא נתן עדויות על,

עו"ד חדד: לא רק עדויות, גם את הקלטות? זה מה שסיפרת גם לפני ההפסקה, שוב, מוקלט.

ברנור: הוא פנה ועדכן שיש שתי קלטות, אמרתי לך שהציפייה שלו הייתה כפי שהבנתי כן, סגירת התיק.

עו"ד חדד: ממי הבנת את זה?

ברנור: מהישיבות של היועץ

עו"ד חדד: זאת אומרת, שאתם יושבים אצל היועץ ויודעים שארי הרו מוסר לכם מידע על הקלטות, על הקלטות כשיש לו ציפייה לקבל תמורה סגירת התיק נכון?

ברנור: האמירה הייתה כזו.

עו"ד חדד: כן, בבקשה

ברנור: לא הסכם עד מדינה, הוא לא רוצה להיות עד מדינה

עו"ד חדד: כן, אבל הוא מצפה.

ברנור: הוא מצפה להקלה, סגירת התיק

עו"ד חדד: הבנתי.

ברנור: מה, זה מפתיע אותך?

עו"ד חדד: אמרתי לך היו רק איזה 1500 מצגים בבית המשפט של התביעה עצמה אבל זה לא קשור אליך. תגיד לי, מר משולם סיפר שאתה כינסת ישיבה ב-30 ביוני 2016 לקראת החקירה של ארי הרו, זה נכון?

ברנור: אם כינסתי ישיבות? כן. אם אני זוכר את ה-30 ביוני?

עו"ד חדד: אתה זוכר?

ברנור: אני ראש יאח"ה מטבע הדברים אני מכנס את הצוות לסטטוסים וישיבות, האם ב-30 ביוני הייתה ישיבה, תראה לי אני אגיד לך שכן

עו"ד חדד: אומר מומי, אז כורש ברנור בישיבה הזאת אומר תקשיבו, הישיבה שהייתה אצל היועץ ישנן שיחות שהן כבר מתומללות, הן כבר תומללו לפני כן על ידי חוקר אחר ממפלג אחר בתיק של 3H שהיה לארי הרו ואז הוא מספר לנו שיש שיחות שמתומללות, עוד לא הכרתי אותם. זה מה שאומר מומי, זה נכון, זה לא נכון?

ברנור: השאלה אם מומי היה בלופ של 2000 לפני?

עו"ד חדד: השאלה אם מה שאומר פה מומי משולם הוא נכון או לא נכון?

ברנור: למיטב זיכרוני אני הבאתי לידיעה של מומי והצוות שמה את החומרים של 2000, הם לא היו בלופ.

עו"ד חדד: תראה, זה קצת מוזר כי אם מה שאתה אומר הוא נכון, הרי ראינו שבישיבה ב-26 ביוני אתה אמרת שמומי נמצא?

ברנור: למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: למיטב זיכרונך, ב-26 ביוני מדברים על תיק 2000

ברנור: מתי?

עו"ד חדד: ב-26 ביוני ראינו ביחד, בתוך השחור את זה הצלחנו לראות

ברנור: למיטב זיכרוני, כן

עו"ד חדד: אז יכול להיות שמומי מגיע לישיבה ולא יודע מה זה תיק 2000? מדברים סביבו 2000, 2000, קלטות והוא יושב שם כמו איזה אאוט סיידר, לא יודע על מה מדובר.

ברנור: תראה, סליחה, אמרתי לך קודם היו מספר שומרי סוד על נושא 2000, למיטב זיכרוני הבאנו את זה לידיעת הצוות רק לקראת יוני, משהו כזה.

עו"ד חדד: תגיד לי, מי תמלל את זה, את הקלטות האלו במסגרת תיק 3H מי החוקר הזה שתמלל את זה?

ברנור: לא חוקר

עו"ד חדד: אז מי תמלל את זה ב-3H

ברנור: למיטב זיכרוני, עוד פעם, אני זוכר את התמליל, מי שתמלל את התמלול הראשוני

עו"ד חדד: כן, מי זה

ברנור: זה היה החברה של סיגנט, משקלטים.

עו"ד חדד: הם אלה שתמללו את זה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כי הוא אומר משהו אחר, הוא סיפר לנו, הם כבר תומללו לפני כן על ידי חוקר אחר ממפלג אחר במסגרת תיק 3H אז אתה אומר שזה לא נכון?

ברנור: אני חושב שמומי התכוון לרוני לוי שטיפל בקלטות

עו"ד חדד: אני שואל מי תמלל?

ברנור: אבל מי שפיזית עושה את עבודת התמלול זה אנשים שאנחנו מעבירים להם, זה אנשים של הסיגנט, בהמשך אגב על הקלטות האלה אנחנו שיפרנו את התמלול, גם אני הקשבתי כמה פעמים והוספתי עוד כמה מילים.

עו"ד חדד: זאת אומרת לשיטתך, רוצים לשמור על הסוד ולא מספרים לאף אחד. ראינו שרוטנברג יודע על זה מדצמבר 2015, אבל עדיין רוצים לשמור על הסוד ובמקום שחוקר שכבר נמצא בסוד העניינים יתמלל את זה מעבירים את זה לסיגינט כדי שיתמללו את זה?

ברנור: אני חושב שהסיבה בדרך כלל, א. האיכות שהם משיקים מהתמלול היא גבוהה יותר כי זה המיומנות שלהם. ב. המהירות שרצינו, ככל הנראה, אני לא הייתי אז, לתמלל. הם יותר מקצועיים.

עו"ד חדד: אתה מדבר על מרץ, אנחנו עכשיו נמצאים ביוני

ברנור: נכון, במרץ אתה שאלת אותי

עו"ד חדד: בסדר, תגיד לי, אתה בעצם לא יודע מי תמלל ראשון כי אתה לא היית ביחידה באותו זמן?

ברנור: נכון, אבל קראתי את התמליל ולמעלה רשום השמות של המתמללים

עו"ד חדד: אני אגיד לך מה הקושי, אנחנו רואים מהחקירות

ברנור: אתה יכול לראות את השמות למעלה

עו"ד חדד: תקשיב שנייה, אנחנו רואים בוודאות שהתמלילים שיש לנו אילו לא התמלילים שבהם אתם השתמשתם במהלך החקירה בסדר? זה הוכח פה כבר בבית המשפט יותר מפעם אחת על ידי חברותי כשמקריאים, אתם מקריאים קטעים מתוך תמליל זה לא תואם לתמליל שיש לנו, התמליל שלנו הוא תמליל עם ורסיה אחרת בסדר? מילים שונות.

ברנור: תמליל שאתה קיבלת?

עו"ד חדד: כן

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: והתמלילים שלנו הם תמלילים יחסית מוקדמים, ממרץ 2016, זאת אומרת לנו יש תמלילים של מרץ וכבר הם שונים מהתמלילים שאתם מקריאים בחקירה של ראש הממשלה, כלומר היו תמלילים, קודמים לתמליל, קודמים, מאוחרים, תמלילים אחרים שונים.

ברנור: תראה ציר הזמן

עו"ד חדד: ולהבא אני מבקש לא, לא, אלא להתנגד אם אתם רוצים ולצאת.

ברנור: ציר הזמן הראשוני של התמלילים זה מרץ 2016

עו"ד חדד: לפי מה? אתה לא יודע, לא היית ביחידה.

ברנור: נכון אבל כשאני קורא את התמלילים רשום למעלה התאריך גם שהמשקלט

עו"ד חדד: ואם למשל היו תמלילים לפני כן?

ברנור: התמלילים של 2000 התחילו במרץ.

עו"ד חדד: טוב, בוא נמשיך

ברנור: עכשיו, לשאלתך גם אני ישבתי כמה פעמים ושמעתי את השיחות, הוספתי מילים

עו"ד חדד: הוספת מילים?

ברנור: האיכות לא הייתה של השמע גבוהה

עו"ד חדד: איפה הוספת מילים?

ברנור: בתוך התמליל שהיה לי,

עו"ד חדד: יש מזכר על זה שאתה מוסיף את המילים?

ברנור: אני מוחק, כותב ומעביר

עו"ד חדד: איפה זה קורה?

ברנור: אצלי, כשאני שומע

עו"ד חדד: לא, אבל איפה, איפה בקובץ במערכת המחשב?

ברנור: אני מעביר את זה לצוות

עו"ד חדד: איפה זה? על דף נייר אתה עושה את זה? איפה? אתה אומר שאתה מתקן, עורך.

ברנור: אני רושם בעיפרון

עו"ד חדד: בעיפרון.

ברנור: כן, אתה אומר לצוות חברה שמעתי, אתה יודע כמה פעמים עשיתי את זה?

עו"ד חדד: לא

ברנור: מאות פעמים

עו"ד חדד: מאות פעמים?

ברנור: כן. אני קצת

עו"ד חדד: מאות פעמים שהקשבת

ברנור: לא על 2000, בחיים שלי במשטרה

עו"ד חדד: אני מדבר על 2000 כמה פעמים עשית את זה.

ברנור: אני השבתי לשיחות, אגב, כל פעם שהקשבתי לשיחה שמעתי מילה נוספת.

עו"ד חדד: עוד מילה?

ברנור: כן, האיכות היא קשה. לא רק אני דרך אגב, גם אחרים

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »