יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 29! ברנור לא מצליח להסביר למה לא הציגו לנתניהו ולמילצ'ן את הערכותיה של הדס קליין ומספק תשובה מדהימה: "הערכנו שהיא זהירה, שקולה, מוקפדת ובסוף בסוף זו הייתה ההערכה שלה". עו"ד חדד: שקולה? היא מתעבת את נתניהו. ברנור מודה: ההתרשמות שלי מנתניהו שהחברות שלו עם מילצ'ן אותנטית

כתבה מס' 29 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתמול דיברנו ארוכות יחסית, אפשר עוד, על ההערכות של הדס קליין ביחס להיקף המתנות שניתנו לראש הממשלה ולגברת נתניהו אתה יודע להגיד לי למה ההערכות של הדס שבעים, שלושים, ששים, ארבעים, למה זה לא הוצג לאיזשהו נחקר בתיק הזה? לא לראש הממשלה, לא לרעייתו, לא ליונתן חסון, לא למילצ'ן, לא לאף אחד.

ברנור:  לא.

עו"ד חדד: בסדר. אתה יודע למה אף אחד לא התבקש לאשר או לשלול את ההערכה הזאת?

ברנור: זה הערכה שהתבססה על החומר שהונח בפניה, אנחנו הערכנו שהיא זהירה, שקולה, מוקפדת ובסוף בסוף זו הייתה ההערכה שלה

עו"ד חדד: מאה אחוז, שקול, אמנם היא מתעבת את ראש הממשלה, שקולה, היא חושבת שראש הממשלה מפטר אותה, שקולה, היא אומרת לכם שאין לה מושג, שקולה וכו', כורש השאלה שלי אחרת, למה לא להציג את זה לאיזשהו נחקר אחר בתיק?

ברנור: לא הצגנו

עו"ד חדד: לא הצגנו, בסדר. אני רוצה לעבור איתך לנושא שהוא מרכזי ואתה בהגינותך גם אמרת שהוא מרכזי והוא מהות וטיב מערכת היחסים בין ראש הממשלה לבין מר מילצ'ן. אתה זוכר, אתה אמרת לי שהחברות הזו נולדה בין דצמבר לפברואר נכון?

ברנור: בדצמבר למר מילצ'ן הייתה גרסה

עו"ד חדד: אתה זוכר שכב' השופט שחם אמר לך שמותר לך להגיד כן?

ברנור: אבל אני אומר עוד פעם, בדצמבר היו שלוש הודעות, הייתה לו גרסה אחת שלא חברים ועוד שלל דברים נוספים עד לפברואר, הטון העוצמה, הצבע השתנה

עו"ד חדד: אז התשובה לשאלה שלי היא כן.

ברנור: היא כן

עו"ד חדד: אז מה אכפת לך להגיד כן.

ברנור: חשוב לי לפרט

עו"ד חדד: אה, חשוב לך לפרט. אתה יודע הפירוט הזה עושה לך רק רע, אני אומר לך אבל זו עצה כסנגור, אפילו ב… שלך אבל אתה תחליט

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שכשנושא מילצ'ן עלה לראשונה במסגרת החקירה של ראש הממשלה ראש הממשלה סיפר לכם מיד מיוזמתו על מערכת יחסים מאוד קרובה לאורך תקופה ארוכה נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: הוא אומר לך חברות מדהימה

ברנור: ברדרס חברים

עו"ד חדד: ברדרס, נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: זה בפעם הראשונה שמדברים על מילצ'ן זו הגרסה של ראש הממשלה?

ברנור: כן, הוא היה מוכן, כן

עו"ד חדד: מה הוא היה?

ברנור: הוא היה מוכן לחקירה

עו"ד חדד: סליחה רגע, זאת אומרת לשיטתך, זה חשוב, אתה יודע אנחנו מדברים על ראיית מנהרה, הנחת המבוקש, תיכף אני אראה לך אמרתי לך אתה צריך להיזהר במה שאתה אומר כי בבית המשפט כל התפיסה שלכם התפרקה לחתיכות, תיכף נראה את זה.
אתה תראה את זה לראשונה אבל מה שחשוב לי שאתה אומר שכשראש הממשלה אומר שיש חברות מדהימה, ידידות נפלאה, ברדרס כמו שאתה אומר, אתה הנחת כמפקד האירוע שזה כי אירוע שראש הממשלה מוכן?

ברנור: גם אבל זה היה מבחינתו אותנטי לגמרי

עו"ד חדד: מוכן או אותנטי לגמרי?

ברנור: גם וגם

עו"ד חדד: גם וגם? לכאורה יש סתירה בין המושגים אבל בסדר.

השופט משה בר-עם: לא, אבל למה התכוון אדוני כשאמר ראש הממשלה היה מוכן? מוכן באיזה הקשר? מוכן בתשובה שהוכנה מראש? מוכן כי מה?

ברנור: במובן הזה שלפני זה היה כבר ברקע בחוץ כל מיני דברים אז

השופט בר-עם: אז כשהוא מספר על חברות אז מה ההכנה?

ברנור: החברות אני אמרתי מבחינתו גם ההתרשמות שלי זה היה אותנטי, הוא

השופט בר-עם: זה אותנטי?

ברנור: כן, הוא חבר של מר מילצ'ן.

עו"ד חדד: אז למה אמרת שהחברות נולדה בין דצמבר לפברואר והתעקשת להגיד את זה עכשיו?

ברנור: כי מר מילצ'ן אמר א. בדצמבר בצורה עקבית וברורה ובפברואר הוא אמר משהו שונה בגוון שלו.

עו"ד חדד: סליחה רגע. אני לא מצליח להבין

ברנור: אז לחברות יש,

עו"ד חדד: שנייה, שנייה, הרי לראש הממשלה יש,

ברנור: לחברות יש צלע ועוד צלע, נכון, הצלע השנייה חשבה שהוא לא חבר

עו"ד חדד: אותנו מעניינת הצלע של ראש הממשלה

ברנור: אבל החברות

עו"ד חדד: רגע כורש, האמת היא שהמשפט לא יודע כמה אתה בקיא במשפט, אבל המשפט עוסק בתודעה במודעות של ראש הממשלה, ואתה אומר דבר חשוב שמבחינתך כמי שחוקר את ראש הממשלה אתה התרשמת שמהרגע הראשון ראש הממשלה כשהוא אומר שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלו, כאח, זו תשובה אותנטית ונכונה?

ברנור: אותנטית, כן, באותה נשימה מילצ'ן אומר שלראש הממשלה אין חברים, וגם אחרים אומרים את זה אז בחברות יש צלעות

עו"ד חדד: אני לא מצליח להבין, סליחה, אתה הרי, הוא סותר את עצמו\

השופט עודד שחם: מר חדד אנחנו מתחילים,

עו"ד חדד: מקבל, מקבל. אני אומר לך דרך אגב, שראש הממשלה לא ידע שחוקרים אותו על מילצ'ן מראש, הרי אתם לא סיפרתם שחוקרים על מילצ'ן מראש נכון?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא סיפרתם, וכששאלתם אותו בהתחלה על, אני אומר לך שכשאתם מטיחים בראש הממשלה את האמירות השגויות של מילצ'ן שהוא יחזור בו מהאמירות האלו ותיכף אנחנו נראה ביחד כמה שהאמירות בדצמבר הן אמירות מהונדסות, לא נכונות, תיכף נדבר גם למה, ראש הממשלה מביע  עלבון אמיתי נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: הוא אומר לך אני יכול להגיד לך, אני מקריא מעמוד 64 לחקירה מ-2 בינואר שזה נשמע לי מדהים, אני מוכרח להגיד לך, זה מדהים וגם מאוד מאכזב אותי לשמוע.
אני קשה לי להאמין שהוא אמר את זה אבל הוא לא מתנהג איתי כך, אתה ממש יכול לראות סוג של שבר אצל ראש הממשלה כשאתה אומר לו את זה.

ברנור: שבר אתה מגזים אבל הוא נפגע

עו"ד חדד: תראה, זה לא מערכת היחסים שאני הבנתי שיש לנו, אני מצטער לשמוע את מה שמצטטים לי ואני מקווה שהוא לא אמר את זה.

ברנור: אתה מצטט נכון

עו"ד חדד: וגם פה ההתרשמות שלך הייתה שהאמירות אותנטיות של ראש הממשלה.

ברנור: זו הייתה הגרסה שלו, כן

עו"ד חדד: וההתרשמות שלך אתה שזה לא אותנטי או כן אותנטי?

ברנור: ההתרשמות שזה מה שהוא אמר, כן.

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: הוא אמר כבר קודם שכן

עו"ד חדד: הוא אמר שכן, עכשיו הוא משנה, הוא סותר את עצמו

השופטת פרידמן-פלדמן: אבל יש לך תשובה שכן, אז למה אתה צריך תשובה אחרת?

עו"ד חדד: כי אני רוצה שהוא יגיד כן ולא, זה מה שאני רוצה שהוא יעשה.

השופטת פרידמן-פלדמן: טוב, תמשיך

עו"ד חדד: אני רוצה שהוא יגיד כן, ולא, ואולי, ויכול להיות, הרי זו החקירה שלנו. מוסרים גרסה, מישהי שמוסרת גרסה על כמויות אומרת אין לי מושג, לא בודקים את הגרסה הזאת כי הם חשבו שהיא מהימנה למרות שהיא אומרת אל תסמכו עלי, אני לא יודעת.
תגיד לי, למה הטחת בראש הממשלה את הדברים שמילצ'ן אמר, למה הטחת בו את זה?

ברנור: אתה מבקש מהחשוד, מהנחקר להתייחס למה שאמר מישהו אחר

עו"ד חדד: כי חשבת שזה רלוונטי?

ברנור: בוודאי שזה רלוונטי

עו"ד חדד: בוודאי, יופי ולכן יש משמעות לשאלה האם דבריו של ראש הממשלה הם אמת, כלומר האם באמת הייתה חברות קרובה או שהגרסה של קליין ומילצ'ן שאין חברות אלא איזה מערכת יחסים צוננת כזאת של גועל אפילו כמו שאמרת זה דבר שאתה נדרש לברר אותו נכון?

ברנור: את טיב איכות החברות?

עו"ד חדד: כן

ברנור: אז טיב איכות החברות מילצ'ן והדס אמרו אחד, ומר נתניהו אמר אחרת

עו"ד חדד: אתה אומר אחד ואחרת, אני ברשותך רוצה שנהיה מאוד ברורים, מילצ'ן והדס אמרו אין חברות, בין ידידות, חברות מינוס מינוס,

ברנור: לא, אין חברים לנתניהו

עו"ד חדד: מה זה?

ברנור: לנתניהו אין חברים

עו"ד חדד: זה מה שמילצ'ן והדס אמרו מצד שני נתניהו אומר זה החבר הכי טוב שלי.

ברנור: נכון

עו"ד חדד: ואתם הייתם צריכים לבדוק מה נכון ומה לא נכון.

ברנור: חברות אין לו איזה מושג משפטי שאני בא ויכול לבדוק עם רשימת קריטריונים, חברות

עו"ד חדד: האמת שיש

ברנור: חברות זה מה שכל אחד מתאר, מילצ'ן מתאר לא חבר והוא גם מגעיל אותי, הדס כנ"ל ומר נתניהו חושב אחרת.

עו"ד חדד: עכשיו, זה חשוב מה שאתה אומר, אילו גרסאות דצמבר, הדס ומילצ'ן לא חברות, גועל, נתניהו בינואר חברות עמוקה כאח לי

ברנור: נכון

עו"ד חדד: ועכשיו יוצאים למסע לבדוק האם מילצ'ן והדס שיקרו בדצמבר או שנתניהו שיקר בינואר נכון? צריך לבדוק את זה?

ברנור: מה זה מסע?

עו"ד חדד: מסע הכוונה בחקירה שאני מדמיין לי, כן? רק בחלומי כי אני רואה שאתם לא עושים כלום אבל בחלומי אני מדמיין שאם יש שתי גרסאות קוטביות שהן רלוונטיות משטרת ישראל תנסה לבדוק מי דובר אמת ומי דובר שקר?

ברנור: החקירה נמשכה

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »