יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 32! שמפניות שנקנו לחברה של מילצ'ן בחו"ל הועמסו על שרה נתניהו. ברנור: לא יודע, לא זוכר, אני כמפקד יחידה לא עובר על טבלאות. ברנור: זה מקרי שנתניהו עבר לגור ליד פאקר? השופט שחם נוזף בו: אולי כדאי להימנע מההערות האלה?

כתבה מס' 32 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אתה ידעת שגב' שרה שוחט (מנהלת החשבונות של ההוצאות הפרטיות של מילצ'ן) מסרה לכם טבלאות.

ברנור: היא הייתה מנהלת חשבונות, כן

עו"ד חדד: היא מסרה לכם טבלאות, אתה יודע של הנהלת החשבונות האישית של מילצ'ן?

ברנור: היא מנהלת חשבונות, כן

עו"ד חדד: אתה יודע שהיא מסרה טבלאות, כן או לא? מה הבעיה לענות?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יופי. אתה ידעת שמילצ'ן הוא הבעלים של חברה שעוסקת בהפקת סרטים וסדרות בחו"ל?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: יופי. אתה ידעת כשאתם מסתכלים על הדו"חות ששרה נותנת, נועה את יכולה להציג דו"ח אחד, תסתכל למשל על ת/720, אתה ידעת שאם יש, שבדו"ח הזה של ההוצאות יש הוצאות שכתוב ריג'נסי?

ברנור: כן, אני רואה

עו"ד חדד: הכרת את זה?

ברנור: אני רואה את ריג'נסי, אני מכיר את החברה הזאת

עו"ד חדד: מכיר את החברה וגם הכרת שיש הוצאות של ריג'נסי?

ברנור: אני כמפקד היחידה,

עו"ד חדד: כן, כמפקד היחידה

ברנור: לא עובר על טבלאות

עו"ד חדד: אה, לא עובר?

ברנור: אני מקבל נתונים מוחלטים ועדכונים. אני לא סורק קבלה, חשבונית וטבלאות, יש צוות שעושה את זה

עו"ד חדד: בוא נראה מוחלטים. אני אומר לך שאם יש הוצאה של ריג'נסי המשמעות היא שזה שמפניה. למשל שמפניה מואט אפשר לראות שביחס לרכישות למשל של השמפניה מצוין שזה לריג'נסי, האם בדקתם קודם כל את הנתון הזה?

ברנור: אני זוכר שאת המואט זה לגב' נתניהו, את זה אני זוכר

עו"ד חדד: אפילו הדס לא אומרת את זה אבל אני שמח שאתה זוכר את זה. הדס דרך אגב הסבירה פה בדיוק את ההיפך אבל השאלה שלי, אני שואל אותך האם בדקתם את העובדה שכתוב ריג'נסי.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לגבי השמפניות האלה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. אני אומר לך שלא בדקתם את זה. עכשיו, אני אומר לך שהטבלה הזאת השמפניות האלו למרות שכתוב שהם נרכשו עבור ריג'נסי, הם מופיעים כשמפניות שאתם מייחסים אותם לגב' נתניהו?

השופטת פרידמן-פלדמן: מופיעים איפה?

עו"ד חדד: מופיעים בחישוב של המשטרה. אתה יודע להסביר לי למה אם כתוב שזה נרכש עבור פעילות של ריג'נסי?

ברנור: אני יודע שכל החשבוניות האלה,

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה יודע או לא יודע?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר. תגיד לי, אני אומר לך שאתם זימנתם לעדות אצלכם במשטרה ארבעה רואי חשבון שהיו אחראים על הכנת הטבלאות האלה נכון?

ברנור: זימנו מספר עדים,

עו"ד חדד: כולם זומנו ביום אחד ב-15 בינואר 2018

ברנור: אני זוכר, כן

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לי למה אף אחד מהם לא נשאל על משמעות המילים דו"ח ריג'נסי?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אנחנו שאלנו אותם, את רואי החשבון, אגב לא הדס קליין, כל מי ששואל את רואי החשבון שאלתי אותם, את ישראל אמינוף מה המשמעות של, כל רואה חשבון, מה המשמעות שכתוב ריג'נסי?
התשובה הייתה שזו הוצאה של ריג'נסי, זאת לא הוצאה אישית של מילצ'ן שזו הוצאה של חברת ריג'נסי, לכן כתוב ריג'נסי?

בשלב זה התנגדות סרק של הפרקליטות.

בהמשך:

עו"ד חדד: תראה אני מקריא לך מה שאמרו רואי החשבון בסדר? ומשמעות לחיוב ריג'ינסי שזה קשור לדו"ח של הוצאות שהוא רוצה להעביר. אני שואל אותו – לחברת ריג'נסי? הוא אומר זה נכון, זה ישראל אמינוף, רואה חשבון אחד.
ראם… רואה חשבון אחר אני לא אקריא לך את כל הציטוט, אני אומר לו אוקי. אבל מה שנמסר לך בזמן אמת שבעקבותיו אתה רושם את המילים דו"ח ריג'נסי שזה קשור לריג'נסי? תשובה – נכון. וגם אחרים, גם זאביק פלדמן אישר את זה וגם שרה שוחט.
עכשיו, אני שאלתי את מילצ'ן שאלות בנושא הזה, אני מקריא מפרוטוקול מ-3 ביולי 2023 עמוד 48 שוב, אני מזכיר אמרו שאנחנו מטעים את העד.

ולמעשה כל פעם שאנחנו מסתכלים ורואים יש עוד שורה, אני אראה לך אותה דרך אגב, כל שנה יש גם דו"ח לחיוב ריג'נסי על הוצאות של חברת ריג'נסי נכון? הוצאות בארץ שקשורות לחברת ריג'נסי? תשובה – נכון.
בעמוד 49 שורות 2 עד 20 – בסוף השנה יש דו"ח ריג'נסי שמכינים בישראל ואילו למעשה עניינים שאתה צריך להתחשבן עם חברת ריג'נסי נכון? תשובה – כן.
את הדו"ח אתם מכינים בישראל? מכינים אותו בחו"ל, או שאתה לא יודע להגיד? אני מניח שמכינים אותו בארץ, בארץ ישראל ושולחים את זה לריג'נסי.
אני מדלג טיפה ואז אני שואל אותו, מה שחשוב לי אבל שגם פה אני רואה את השמפניה בחיוב דו"ח ריג'נסי אני מניח שזה פשוט שמפניה שקשורה לביקור של האנשים האלה נכון? תשובה – נכון. שאלה – ולכן זה צריך להיות בדו"ח ריג'ינסי? זה צריך להיות בדו"ח שם ולכן כל פעם שאני רואה דו"ח ריג'נסי הכוונה היא שזו הוצאה שקשורה לחברה ריג'נסי? תשובה – נכון. ההפרדה הייתה מנוהלת על ידי הדס.
עכשיו אם הייתי רואה את דו"ח ריג'נסי עצמו אז הייתי יכול לדעת בשלב שנה כמה מהוצאות שלך הן הוצאות שקשורות לחברת ריג'נסי? תשובה – נכון. ועוד נקודה סופר חשובה בעמוד 51 בדיון ב-3 ביולי – ולכן אם הייתי מקבל דו"ח ריג'נסי ורואה כל כל שנה מה חויב בדו"ח ריג'נסי הייתי יודע בוודאות שזה חיובים של ריג'נסי שזה לא קשור לשום דבר פה בארץ בוודאי שלא לביבי ושרה נכון? תשובה – כן.
אני עוד חופר בזה עוד טיפה והוא מאשר שוב ושוב את מה שאני אומר. כלומר מה שמילצ'ן אומר זה שאם אני הייתי רואה את ההוצאות האלה בדו"ח ריג'נסי יש לי נייר לקמוס שמלמד אותי ראייה אובייקטיבית מזמן אמת, לא סיפורים ואגדות על גועל או על חברות שלא הייתה או כן הייתה אלא ראייה אובייקטיבית האם אילו הוצאות שקשורות לנתניהו כן או לא?

ברנור: אני זוכר שמילצ'ן ביקש, דרש לעבור על טבלת ההוצאות בדקדקנות יתרה גם משרה שוחט וגם להבין כמה עלו לו הזוג נתניהו, את כל מה שהקראת אני לא זוכר.

עו"ד חדד: תגיד לי מתי מילצ'ן אמר לך את הדברים האלה, מתי?

ברנור: אני זוכר את זה גם,

עו"ד חדד: מתי מילצ'ן אמר?

ברנור: לא מילצ'ן, אמרתי גם שרה וגם

עו"ד חדד: אתה אמרת, יש פרוטוקול מוקלט אמרת שמילצ'ן אמר לך,

השופטת פרידמן-פלדמן: לא, הוא אמר שמילצ'ן דרש

עו"ד חדד: הוא אמר שמילצ'ן אמר לו

ברנור: לא נכון, אל תכניס לי מילים ברשותך

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא אמר שמילצ'ן דרש לעבור על הטבלאות

עו"ד חדד: כן, ואמר שהוא רוצה לדעת כמה בני הזוג עלו לו אז אני שואל מתי מילצ'ן אמר את זה? בכל החקירות של מילצ'ן הוא לא אומר את זה.

ברנור: אני אמרתי שהדס

עו"ד חדד: אה, שהדס?

ברנור: כן

עו"ד חדד: נגיע לזה, הדס, תיכף אני אראה לך שזו גרסת בדים שאפילו החוקר שלך דני יופה הודה שזו גרסה שנתפרה בחודש אוקטובר 2017.
עכשיו, אבל אתה מבין עכשיו כשאני מציג לך את מה שמילצ'ן אומר כשיש לנו ראייה אובייקטיבית שיכולה הייתה ללמד אותנו בזמן אמת בלי סיפורים ואגדות, בלי תחושות, בלי הכל זה מילצ'ן הכל זה רוה"מ אלא ראייה אובייקטיבית שמלמדת מה הלך לאן?
קודם כל זו חלוקה ראשונה מה ריג'נסי ומה לא, את זה מנקים ואחר כך מה שנשאר צריך לעשות חלוקה מה הולך, האם זה צריכה אישית של מילצ'ן או לנתניהו, אני שואל למה לא אספתם את דו"ח ריג'נסי?

ברנור: אז כמו שאמרתי קודם אנחנו הבנו שמילצ'ן עבר על טבלת הוצאות, הבין מה ההוצאות שלו ולכן גם הוא הביא חבר שיעזור לו בהוצאות מול הזוג נתניהו

עו"ד חדד: למה לא אספתם את דו"ח ריג'נסי?

ברנור: דו"ח ריג'נסי אני לא זוכר אבל אני כן זוכר שמילצ'ן נאמר שהוא עבר על טבלת ההוצאות נאמר גם שההוצאות היו גדולות עליו, הביא גם חבר שיעזור לו.

השופט שחם: נראה שהנקודה מוצתה

עו"ד חדד: הצגתם למילצ'ן את הטבלאות האלה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: התשובה היא שלא, התשובה היא שלא. דרך אגב, הוא פעם אמר שההוצאות היו גדולות עליו באיזושהי חקירה של מילצ'ן?

ברנור: את זה אני לא זוכר, אני זוכר את הדס אומרת בצורה מפורשת שהוא הביא

השופט שחם:  השאלה לא הייתה על הדס

ברנור: וגם הוא אמר שהסיבה שפאקר הגיע ליד נתניהו כדי שייהנה גם מפאקר

עו"ד חדד: מילצ'ן אמר את זה? מילצ'ן אמר?

ברנור: מילצ'ן אמר שזה פאקר ליד נתניהו זה שנתניהו ומשפחתו ייהנו

עו"ד חדד: את זה מילצ'ן אמר?

ברנור: למיטב זיכרוני כן

עו"ד חדד: למיטב זיכרונך, אולי הדס אמרה את זה?

ברנור: לא. אני זוכר את מילצ'ן.

השופט שחם: השאלה מי אמר או לא אמר בפנינו

עו"ד חדד: בוא נמשיך, תראה אנחנו,

ברנור: זה מקרה שהוא בא ליד נתניהו פאקר?

השופט שחם: מר ברנור אולי כדאי להימנע מההערות האלה?

ברנור: זה לשאלה שאדוני שואל

עו"ד חדד: טינופת כבודכם העיר לי שזו מילה לא יפה אבל העד אני חושב שכדאי להעיר לעד שיענה לשאלות ולא סיפורים ואגדות אלא רק לשאלות.
אנחנו ביקשנו דו"חות ריג'נסי נראה את זה בפרשת ההגנה, אבל בוא נראה לך רק מזמן אמת שלוקחות את כתב האישום הזה ומעבירות אותו במגרסה. אני אראה לך חודשים, אנחנו נעשה את זה מסודר בפרשת ההגנה. הנה למשל,

השופט שחם: אנחנו ראינו ונראה, אין צורך

עו"ד חדד: אז נעשה את זה ככה, אני אומר לך, אני רק אומר לך שהראיות מזמן אמת דו"חות ריג'נסי בחו"ל שאתם הייתם חייבים לאסוף אותם היו מלמדים אתכם שהיקף הרכישות לריג'נסי ולא לשימוש הפרטי של מילצ'ן הוא היקף אדיר כזה שמטיל צל כבד מאוד מאוד מאוד מאוד על הטענות של הדס קליין שומט את השטיח מתחת לרגליים ולמעשה מוכיח שגרסתו הראשונה של מילצ'ן שלוש-ארבע פעמים בשנה, לא תדיר היא גרסת האמת.
אתה יודע להסביר למה לא אספתם את דו"ח ריג'ינסי?

ברנור: לא

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »