יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 40! ברנור נתפס בשקר: כבר בחקירת תיק 1000 הם ביצעו חקירה גם על תיק 4000 בלי אישור יועץ כשחיפשו בטלפון של פילבר שמות כמו שאול אלוביץ' ועדי קאהן, העוזרת של פילבר. ברנור: לא יודע, לא זוכר

כתבה מס' 40 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תראה, בין היתר, הדברים שעשו לפילבר זה שהאזינו לשיחה שלו עם עיתונאים. אתה מכיר את זה?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתה יודע שהאזינו לפילבר פה שמענו כל הזמן חיסיון עם עיתונאים אבל יירטו שיחות עם עיתונאים של פילבר, עם רביב דרוקר מחודש פברואר 2018, אני מקריא

ברנור: בתיק שלנו?

עו"ד חדד: בתיק 4000 אבל בנושא של התיק שלנו

ברנור: אבל זה לא תיק שאני טיפלתי בו ביחידה

עו"ד חדד: אני אשאל אותך תיכף שאלות, אני שמח שאתה אומר את מה שאתה אומר. זה לא תיק שלך 4000?

ברנור: 4000? לא

עו"ד חדד: ואתה גם לא ביצעת פעולות שקשורות ל-4000?

השופטת פרידמן-פלדמן: אנחנו בתיק 4000 עכשיו?

עו"ד חדד: לא, גברתי זוכרת הרי זה שאלות שכבר שאלנו, אני שואל האם ביצעת פעולות לטובת תיק 4000

ברנור: תיק 4000 לא נולד ביחידה שלי.

עו"ד חדד: אז מה אכפת לך להגיד לי לא?

ברנור: תיק 4000,

עו"ד חדד: אז תענה כן, תענה לא

ברנור: על תיק 4000 לא נוהל ביחידה שלי

עו"ד חדד: האם ביצעת פעולות חקירה, האם ביקשת או ביצעת פעולות חקירה לטובת תיק 4000 או לא?

ברנור: לא זוכר פעולות חקירה

עו"ד חדד: לא זוכר, גם תשובה לא זוכר. תראה, יש האזנה לרביב דרוקר

ברנור: למי?

עו"ד חדד: בין פילבר לרביב דרוקר, שיחה שיורטה

ברנור: אמרת לרביב דרוקר

עו"ד חדד: נכון, מאזינים לרביב דרוקר ולפילבר

השופט שחם: שיחה בין שני אנשים

עו"ד חדד: שמאזינים לשיחה, מאזינים לשניהם, הכללים אמורים להיות מוכרים.אומר ככה פילבר  אומר לו דרוקר, אומר בעניינים האלה ופעם אחרונה הם עשו לי השלמות חקירה לפני איזה חודש וחצי, שזה גם מתאים במועדים ופילבר אומר, אני מדלג טיפה, אז זה לא, אז מה שאני אומר לך

השופטת פרידמן-פלדמן: ממתי השיחה?

עו"ד חדד: מ-14 לפברואר 2018. אז אני אומר לך כי כשהם קראו לי להשלמת חקירה שלהם בסוף הם דחפו לי גם כמה שאלות של השלמות חקירה של חקירת בזק.
דרוקר אומר לו – אהה. אני מעריך שזה מה שקורה, הם מחליפים, מעבירים אחד לשני, אתה יודע צוות חקירה כבר פוגש מישהו אז הם נותנים לו לשאול שאלות.
עכשיו, הוא מתייחס לחקירה שהייתה אצלכם ב-10 בדצמבר 2017 אתה מכיר את מה שמספר פה פילבר?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: לא? כשפילבר מספר כמשיח לפי תומו לרביב דרוקר ששאלו אותו שאלות גם על תיק 4000 או על תיק בזק-YES זה דבר שאתה מכיר אותו?

ברנור: לא

עו"ד חדד: לא מכיר? אתם חקרתם את פילבר בעניינים שקשורים לבזק-YES בתיק 4000?

ברנור: למיטב זיכרוני, לא.

עו"ד חדד: למיטב זיכרונך. תראה, אני רוצה להראות לך נקודה בהקשר הזה, לפני החקירה של פילבר אתם מבצעים ב-2 בנובמבר 2017 אתם פונים ומקבלים צו לחדירה למכשירים של פילבר שנתפסו בתיק של ניירות ערך בסדר? מה שמכונה צו הרחבה

ברנור: נכון, את זה אני זוכר

עו"ד חדד: עכשיו, אתם מחפשים, זה כמובן צו הרחבה רק לתיק 1000, אני לא אראה לך את זה, אני מניח שאתה מסכים איתי

ברנור: הוצאנו צו הרחבה, אני זוכר

עו"ד חדד: בתיק 1000.

ברנור: אם הוצאנו את זה בתיק 1000 אז זה תיק 1000, כן.

עו"ד חדד: מצוין. עכשיו, אתם עושים שורה של חיפושים בטלפון, אתה יודע? אתה זוכר מה מילות החיפוש שבדקתם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: למשל עשיתם חיפוש לשאול אלוביץ', אתה יודע להגיד לי למה? למה אתם עושים חיפוש לשאול אלוביץ' בתיק 1000?

ברנור: שאול אלוביץ' עלה במסגרת החקירה כאחד הרוכשים הפוטנציאליים לאיזה משהו, ידיעות אחרונות

עו"ד חדד: בגלל זה עשיתם?

ברנור: בתיק 1000 ו-2000

עו"ד חדד: בגלל זה עשיתם?

ברנור: זה איפה שהמראה מקום שהוא עלה,

עו"ד חדד: אני שואל אם בגלל זה עשיתם חיפוש?

ברנור: אחד ממראי המקום בחקירה זה העניין הזה, כן

עו"ד חדד: אבל מה קשור פילבר לזה?

ברנור: מה?

עו"ד חדד: למה פילבר קשור לזה?

ברנור: אם יש לך מאגר אז אחת השאילתות היה גם השם שלו ככל הנראה.

עו"ד חדד: תראה, בכניסה לבית ראש הממשלה שראינו מקודם אין ברשימה, יש עידן עופר, יש אחרים, אין שאול אלוביץ', אתה זוכר? ראינו מקודם.

ברנור: מה שהראית לי, כן.

עו"ד חדד: בחיפושים לעדים אחרים שאתם עושים אין שאול אלוביץ', אני שואל אותך, לפילבר מה הקשר בין מה שאמרת ידיעות אחרונות לבין חיפוש בטלפון של פילבר עם שאול אלוביץ'? אם יש לך תשובה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, אני אגיד לך למה זה מוזר, אני שאלתי את מומי משולם על החיפוש הזה, הוא אומר לא יודע למה הוא חיפש שאול אלוביץ', אני אמרתי לך אני לא מכיר את זה, אני לא מכיר פעולה כזאת ואני אומר לך שוב, האמן לי, לא מכיר את החדירה לטלפון, חד משמעית אני אומר לך, לא את הצו הזה, מי שעשה את זה, עשה את זה עידן אדירם, תשאל אותו למה הוא בדק את שאול אלוביץ'. אני אומר לך אני לא מכיר את תיק 4000 וכו'. אם מפקד הצוות שלך לא מכיר את זה, יכול להיות שאתה מכיר את זה?

ברנור: אני כמו שאמרתי לך קודם את צו ההרחבה אני זוכר.

עו"ד חדד: את החיפוש של שאול אלוביץ' לפילבר אתה יודע להגיד לי למה הוא קשור?

ברנור: אני אמרתי לך איפה הוא עלה כמראה מקום

עו"ד חדד: אבל זה לא קשור לפילבר, זה לא קשור לפילבר

ברנור: אז אני אומר עוד פעם, יש נתון, הוא נתבקש

עו"ד חדד: בסדר. תראה, יש עוד מזכר שערך עידן אדירם, הפעם הוא עושה חיפוש לשמות הבאים, אני אקריא לך. עדי קהאן, יחיאל שבי, אמיר תומר, אבינועם רוזנבאום, אתה יודע להגיד לי למה עידן אדירם עושה חיפוש בעניין עדי קהאן?

ברנור: לא

עו"ד חדד: מה היא קשורה אליכם?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? אז אנחנו רואים שאתם מחפשים את שאול אלוביץ' ואנחנו רואים שאתם בודקים את עדי קהאן ואנחנו שומעים את פילבר מספר כמשיח לפי תומו, הרי הוא לא ידע שהחקירה מואזנת והוא לא ידע שאנחנו יום אחד נקבל את הדו"חות האלו של עידן אדירם שאנחנו שומעים ששאלתם שאלות בתיק 4000.
אתה אומר לי שאתה לא זוכר. בוא נתקדם.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »