יומן הבוקר
כורש ברנור, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 41! ברנור מודה שהדס קליין שיקרה כשלא סיפרה על ביקוריו של יוסי כהן במלון רויאל ביץ'. עו"ד חדד: תאשר לי שהדס קליין יודעת היטב שהביקורים של יוסי כהן במלון הם לא ביקורים שקשורים לעיסוק הביטחוני שלו? ברנור: לא זוכר. וגם: תיאומי הגרסאות בין קליין ליונתן חסון על יוסי כהן

כתבה מס' 41 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד:  בוא נחזור לנושא של התשובות של הדס קליין ביחס ליוסי כהן, אני אראה לך עוד כמה דברים מדהימים. יש ניירות שאני רוצה רק להראות לך ושתקרא ולא תגיד בקול את הדברים מטעמים של צנעת הפרט בסדר?
בשבוע שעבר אתה כבר אישרת לי שהיו לכם בראיות מגוון ראיות לזה שהדס מודעת היטב להגעה של יוסי כהן לדירה ברויאל ביץ' נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: והראיות האלו היו עדויות של הקונסיירג'ים, ועוד של השומרים, של כל מיני אנשים שאמרו שהדס בכל פעם שיוסי הגיע הדס הייתה מגיעה למלון. נכון?

ברנור: כן, זה היה בדו"חות, נכון

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו, ולרי גם אמר שכשיוסי היה מגיע לדירה רק הדס

גילדין מהפרקליטות מתנגד מיד וכצפוי כדי להגן על הדס קליין.

עו"ד חדד: אני לא אציג את התוכן של הדברים, אני חושב שגם לא הגון שאני אחקור את זה בדלתיים סגורות נושא שלא צריך להיות בדלתיים סגורות.

גילדין: אז עד עכשיו חקרת בשביל הפרטיות שלה, אתה אמרת ועכשיו אתה מנסה לחקור את הנושא בדלתיים,

עו"ד חדד: אז אמרתי אני לא אשאל את השאלות שהם בדלתיים סגורות.

גילדין: יוצא כל התוכן, מה זה משנה כבר מה תשאל? תגיד את כל הדברים ואז תגיד לו בסדר, לא שאלת את השאלה

עו"ד חדד: לא, אני כן אשאל את השאלות. אתה לא יודע מה הקו שלי..

גילדין: התוכן שעלול לפגוע בפרטיות או עלול לייצר איזשהו שמועות שעלולות לפגוע בן אדם לא ראוי שהם יהיו בדלתיים פתוחות וכך נהגת גם אתה עד עכשיו.

עו"ד חדד: נכון, לכן אני לא אשאל את השאלות האלו

גילדין: רק השאלות שאתה לא שואל אל תיצוק את התוכן שראוי לו להיות בדלתיים,

עו"ד חדד: אני לא עושה את זה, אני לא מצליח להבין אותך. למען הסר ספק, הקו שלי הוא להראות עוד פעם שיבוש בין יונתן להדס שלא רק הדס לא מספרת על יוסי כהן, זה הכל, זה מה שאני רוצה, למה זה צריך להיות בדלתיים סגורות תיאום הגרסאות? אני בכלל לא מגיע למקום שאתה רוצה.

גילדין: כבר מה שאמרת עד עכשיו זה היה דבר,

עו"ד חדד: חבל, נסגור דלתיים, חבל אתה מייצר פה דרמה על כלום ושום דבר. רוצים לסגור דלתיים נסגור דלתיים, בבקשה, מה הסיפור? אני רציתי למנוע את זה, יש לי עוד חלק בהמשך, מה העניין?

גילדין: אני אמרתי את העניין, העניין הוא לא לפגוע בבן אדם שנפגע מאוד מאוד כבר עד עכשיו.

השופט בר-עם: לא ניכנס ל…

עו"ד חדד: נכון, זה מה שאני אומר, אין עילה בדין לסגירת דלתיים.

השופטת פרידמן-פלדמן: נשמע את השאלה.

עו"ד חדד: תאשר לי שהדס מהחומר שהיה אצלכם יודעת היטב שהביקורים של יוסי כהן במלון הם לא ביקורים שקשורים לעיסוק הביטחוני שלו?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אתם מכירים כבר מהשלב הראשון של החקירה את העובדה שקליין מכירה את הביקורים ואז קורה דבר מוזר, אתה יודע מה? את זה אני אשאיר לסוף, את זה אני אשאיר לסוף. לא, אני רק אשאל ככה רק להראות לו. אני אשאיר את זה לסוף, שאלה שאני לא חושב שיש איתה בעיה אבל נעשה ואז אולי אוכל לשאול בצורה חופשית יותר.

השופטת פרידמן-פלדמן: טוב.

עו"ד חדד: החוקר שואל את הדס ב-2016

השופטת פרידמן-פלדמן: באיזה נושא אנחנו?

עו"ד חדד: בעניין של יוסי כהן.  כן, על ביקורים נכון? מי מגיע לדירה? וזה ב-6 באוקטובר 2016, והדס אומרת כששואלים אותה שאלה פתוחה מי מגיע לדירה, מי מתארח שם חוץ מפאקר, היא אומרת רק יאיר. אתה זוכר את זה? ראינו ביחד.

ברנור: הראית לי את זה קודם

עו"ד חדד: וקליין משיבה תשובה כשאנחנו יודעים שהיא תשובה שקרית נכון? כי היא יודעת שזה גם לאור מה שאמרתי, היא יודעת שעוד מישהו הגיע לדירה נכון?

ברנור: חוץ מיאיר היו שם עוד אנשים, כן

עו"ד חדד: אבל הדס מודעת לזה.

ברנור: כן

עו"ד חדד: ואתם יודעים שהדס מודעת לזה?

ברנור: אם במועד הזה

עו"ד חדד: ודאי שבמועד הזה?

ברנור: אז כן

עו"ד חדד: למה לא שאלתם את הדס גברת למה את לא מספרת את כל מה שאת יודעת?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: לא זוכר. עכשיו תראה את הדבר המדהים, אתה יודע מי עוד מגיע לחקירה ב-6 באוקטובר 2016?

ברנור: באוקטובר כמו שאמרתי אני לא הייתי,

עו"ד חדד: אז אני אעזור לך, יונתן חסון

ברנור: אוקי

עו"ד חדד: גם אותו שואלים, תראה איזה שאלה, זה דבר מדהים, אני אומר לך שהיה פה תיאום גרסאות, זה לא מתחת לאף שלכם כי אתם אפשרתם את זה לשיטתנו.
שאלה, גיליון 4 שורה 71 – האם בעת שפאקר לא נמצא בארץ מישהו עושה שימוש או מתאכסן בבית בקיסריה או בדירה ברויאל ביץ'?
תשובה – חוץ ממה שסיפרתי לך בעל פה על יאיר נתניהו, לא. כלומר גם הוא אומר לך, רק יאיר. אתה מבין שגם הוא משקר נכון?

ברנור: אני לא יודע אם הוא יודע שחוץ מיאיר אבל לגבי הדס אני זוכר

עו"ד חדד: אז בוא נראה, אני שאלתי את יונתן פה בבית המשפט, בוא תראה, הכנו את הדברים מראש, אני שואל אותו את יונתן חסון, שאלה – אני מניח שאתה מכיר את הביקורים של יוסי כהן בדירה ברויאל ביץ'? תשובה – נכון.
אני מדלג טיפה. ידעת שהוא מגיע גם לבד לדירה? תשובה – כן. זאת אומרת שגם יונתן וגם הדס בנקודה קריטית משקרים לכם, עכשיו מה אתה חושב שזה מקרה שהם מסרו את אותה תשובה הזהה רק יאיר נתניהו ולא סיפרו על יוסי כהן? אתה לא מבין שהם תיאמו את הגרסה ביניהם?

ברנור: אני לא ביקשתי תיאום גרסאות, זה מה שמשתקף.

השופט בר-עם: לא, אבל זה מזכיר לי עניין אחר עם הודעות כתובות שבהודעה אחת, שתי הודעות, שבהודעה אחת כן נזכר יוסי כהן ובהודעה שנייה לא נזכר, אז השאלה אם הדברים נעשו מטעם דומה, אינני יודע, אולי צנעת הפרט, אולי ביטחון המדינה, אינני יודע מה חשבתם באותו שלב, אם, אני שואל.

ברנור: הייתה הנחיה שאני זוכר אותה בבירור שהגיעה להפריד, הייתה הנחיה לא להיכנס עם הדס קליין לנושא של צנעת הפרט עם האדון וככה זה היה

השופט בר-עם: ובגלל זה הפרדתם?

ברנור: כן. כן

עו"ד חדד: לא אדוני זה לא, רק למען הסר ספק. שואלים שאלה ברורה, האם יש עוד מישהו, פה אין הפרדה של גרסאות, אין עוד גרסה

השופט בר-עם: לא, מה שאני ביקשתי לברר זה האם באופן שבו נשאלה השאלה בעצם הם ידעו שזה תשובה לא נכונה לא הייתה כוונה להיכנס יותר מדי מטעמים כאילו ואחרים, זו הייתה הכוונה.

ברנור: זו הכוונה

השופט בר-עם: העד גם מאשר את זה.

עו"ד חדד: ולכן, איך יכול להיות ששני אנשים מוסרים תשובה לא נכונה ובאותו זמן בדיוק שהם נחקרים אם הם לא תיאמו את זה לפני כן, זה מה שאני רוצה להראות.

השופט בר-עם: זה מישור אחר

עו"ד חדד: כן, זה מה שרציתי להראות ששניהם ידעו על עוד מישהו ושניהם מחסירים, רגע, יונתן ממש, אתה יודע, חוץ ממה שסיפרתי לך על יאיר נתניהו, לא. באופן ברור ושניהם מתאמים גרסה בהקשר הזה, זה משהו שאתה שמת לב אליו דרך אגב?

ברנור: הוא שאמרתי, החוקרים הונחו בגלל הנושא הרגיש

עו"ד חדד: הנושא הרגיש? מה רגיש בנושא הזה? מה רגיש בנושא הזה? הרי אתם יודעים שאין פה שום רגישות, מה רגיש בנושא הזה? אין פה שום דבר ביטחוני, אין, כלום, אפס, אתם יודעים את זה כבר בספטמבר, מה זה רגיש? מה זה הסיפורים האלה של רגיש?

ברנור: הוא שאמרתי

עו"ד חדד: יאיר נתניהו זה לא רגיש שהוא ישן, יוסי כהן שזה שום עניין ביטחוני ואתם יודעים את זה כי ולרי אומר לכם בפירוש מי מגיע ומי לא מגיע, אז זה כן רגיש?

ברנור: הוא שאמרתי, כבר אני באותו יום חשבתי שזה רגיש מאוד, זה ראש מוסד, ער לסוגיות ביטחוניות של שומר סוד, זה אירוע אזרחי, יש סוגיות רגישות מאוד והעליתי את זה למעלה עד היועץ.

עו"ד חדד: רגישות מאוד?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אנחנו בדלתיים סגורות עוד מעט נעסוק בסוגיות הרגישות שהעלית עד היועץ, באמת.
בוא נמשיך, רק את העובדה ששניהם בשלב השאלה הזהה מוסרים את אותה תשובה שהיא לא נכונה האם זה דבר ששמת לב אליו בזמן החקירה, כן או לא?

ברנור: אני לא יכול לזכור מה שמתי

עו"ד חדד: ראינו כל פעם הם נזכרים ביחד  בדברים שלא היו, מוסרים תשובות שלא נכונות.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »