יומן הבוקר
כורש ברנור, דוד שמרון (צילום: אלי ציפורי)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 42! כורש ברנור וחוקריו ניסו להפר את החיסיון של נתניהו עם עורך דינו דוד שמרון (לבד מהייעוץ על השיחות עם נוני מוזס): "לא משאירים עגבניות פצועות בשטח". התירוץ של ברנור: הייתה פרקליטות מלווה

כתבה מס' 42 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אני רוצה לדבר על החקירה של דוד שימרון, אתה כמובן מכיר אותה נכון? כך סיפרת?

ברנור: כן, הוא נחקר

עו"ד חדד: כן?

ברנור: הוא נחקר

עו"ד חדד: אתה יודע שדוד שימרון היה עורך הדין של ראש הממשלה במשך עשרות שנים?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אתה יודע שהוא ייעץ לראש הממשלה בסוגיות רבות מאוד לאורך השנים, זה ודאי נקודה שהכרת?

ברנור: ליווה אותו לאורך השנים, כן

עו"ד חדד: ואתם מזמנים את דוד שימרון לחקירה בתיק 2000, אמת, שקר?

ברנור: הזמנו אותו בהתאם לאישור, כן

עו"ד חדד: זימנתם אותו בהתאם לאישור, כלומר לצמצום החיסיון של ראש הממשלה נכון?

ברנור: הייתה שיחה, כן

עו"ד חדד: אז אני שוב שואל, בהתאם לצמצם החיסיון של ראש הממשלה אך ורק ביחס לשאלת ההקלטה של השיחות בין נוני מוזס לבין ראש הממשלה נכון?

ברנור: למיטב זיכרוני הוא נחקר יותר מפעם אחת.

עו"ד חדד: מה זה קשור לשאלה שלי.

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה אם זה היה רק לגבי,

עו"ד חדד: איך זה תשובה לשאלה בכלל?

ברנור: אני זוכר שביקשתי ממר נתניהו להתיר את החיסיון על השיחה הזאת בתיק 2000, כן

עו"ד חדד: אז התשובה יכולה להיות כן ולא שהוא נחקר יותר מפעם אחת.
אתה יודע, לא ביקשתם, ממילא ראש הממשלה לא הסכים לכם להסיר את החיסיון בכל סוגיה שאי פעם דוד שימרון ייעץ לו או ייצג אותו נכון?

ברנור: מה שביקשנו זה לגבי הקלטות לגבי 2000

עו"ד חדד: אתה מכיר את נוהל 14.1.3 חקירה, חיפוש מעצר והעמדה לדין של עורך דין? אנחנו נגיש את זה כבודכם

ברנור: כן, חקירות עורכי דין אני מכיר

עו"ד חדד: מכיר, יופי. עכשיו תראה את סעיף 3 לנוהל, נועה את יכולה לעבור לסעיף 3?
סבר שוטר כי … עורך דין לעבירה בעניין הקשור לשירות מקצועי שנתן עורך הדין ללקוחות במסגרת מילוי תפקידו, יבקש מראש אישור לחקירה מאחד מאלה, מהיחידה הארצית להב, ראש היחידה הארצית, לאחר שהוא הודיע על הבקשה לראש להב 433 וראש אח"ם. האם ביצעת את הפעולות האלה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יש לך על זה אישור בכתב? כי אמור להיות על זה מזכר בתיק, יש לך על זה אישור בכתב?

ברנור: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אין.

ברנור: תשמע,

עו"ד חדד: אין. אני שואל אותך, יש, אין?

ברנור: אם אין, אז אין

עו"ד חדד: אין אז אין. טוב. סעיף 6 לנוהל, חקירת עו"ד כעד או כחשוד בעניין שבו עשויה לעלות טענת חיסיון שוטר החוקר עורך דין כעד או כחשוד בעניין הקשור לשירות מקצועי שנתן עורך הדין ללקוחו במסגרת מילוי תפקידו כעורך דין יעשה את אלה, יימנע מלנקוט בחקירה שמטרתה להביא את עורך הדין להפר את החיסיון של הדברים ומסמכים שיוחלפו בין עורך הדין ללקוחו. זה דבר שמוכר לך?

ברנור: אני מכיר את הנוהל, כן

עו"ד חדד: ואתה כמובן מכבד אותו, פועל על פיו?

ברנור: אני מכיר את הנוהל ומכבד כל כלל חוק ונוהל, כן

עו"ד חדד: יופי, יכבד את החיסיון כאשר מועלית טענה של חיסיון אשר אינה מופרכת על פניה. נכון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: כלומר צריך לכבד את החיסיון?

ברנור: כן

עו"ד חדד: יענה לבקשת עורך הדין להתייעץ עם נציג ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין

ברנור: נכון

עו"ד חדד: ואילו כללים שאתה כמובן נוהג על פיהם? כמפקד יאח"ה?

ברנור: זה הנוהל, כן

עו"ד חדד: ואתה נוהג על פיו? זה שזה הנוהל אני יודע, אני הבאתי לך אותו, אני שואל אם אתה נוהג על פיו?

ברנור: כן

עו"ד חדד: מצוין. ואת ההוראות האלו אתה מכיר כמובן, אני לא מחדש לך חידוש?

ברנור: זו הוראה חשובה, כן, אני מכיר

עו"ד חדד: מכיר ונוהג?

ברנור: מכיר

עו"ד חדד: הלכה למעשה?

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא כבר אמר

עו"ד חדד: כן, אמר, תיכף נראה, אמר. אתה הנחית את החוקרים של דוד שימרון לנהוג על פי הנוהל?

ברנור: אני והחוקרים שלי צריכים לנקוט על פי הנוהל, כן.

עו"ד חדד: זאת אומרת בהכנה לחקירה של דוד שימרון מגיע עורך הדין של ראש הממשלה, האם אתה אומר לחוקרים יש נוהל, כך צריך לנהוג?

ברנור: כשמגיע עורך דין בטח דוד שימרון יש גם הכנה של צוות החקירה, הפרקליטות המלווה, אישור יועץ וגם … מנדט של החקירה

עו"ד חדד: אני אומר לך שהחקירה של דוד שימרון התנהלה 180 מעלות מהנוהל, כלומר היפוך לנוהל. אתה רוצה להתייחס לזה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר, בוא נראה. מיד בפתח החקירה רק מתחילים את החקירה, אמרנו צמצום החיסיון הוא ביחס להקלטה, בוא תראה איך מתחילים את החקירה. זה עמוד 2, הבנתי, בסדר גמור, רציתי לדעת אם אתה זוכר שהיה אירוע של רכישת בית של פאקר בקיסריה?

ברנור: אתה יכול להגיד לי רק מתי התאריך של

עו"ד חדד: 15 בדצמבר 2017, זאת אומרת מצמצמים לכם את החיסיון לסוגיה של הקלטה, השאלות הראשונות זה על רכישת הבית של פאקר בקיסריה.

ברנור: אני רואה את זה, כן

עו"ד חדד: תוכל להסביר לי למה זה מתיישב עם הצמצום של החיסיון?

ברנור: כמו שאמרתי פעלנו לפי מה שסוכם מול הפרקליטות, מול היועץ לא היו שואלים דברים כאלה בלי אישור

עו"ד חדד: זה לא קשור לתיק 2000 נכון? הסיפור של הבית?

ברנור: זה קשור לנתניהו, פאקר, קיסריה זה קשור

עו"ד חדד: כבודכם אי אפשר שאלון לוחש תשובות, זה בלתי מתקבל על הדעת, הוא אומר זה קשור לנתניהו, העד מיד אחריו חוזר זה קשור לנתניהו, למה?

עו"ד גילדין (מהפרקליטות): טוב, בסדר, אני

עו"ד חדד: מה זה טוב בסדר? זה חוזר על עצמו. מי אישר לכם לחקור את דוד שימרון בנושא הזה? של רכישת הבית של פאקר בקיסריה?

ברנור: היועץ

עו"ד חדד: היועץ? טוב. עכשיו, במהלך החקירה דוד שימרון נשאל ארוכות ביחס לשיח שהיה לו עם ראש הממשלה בקשר לרצון של מילצ'ן לרכוש חלק מחברת רשת, אתה מכיר את זה?

ברנור: זה השיחה עם פילבר

עו"ד חדד: כן, אני שואל אותך אתה מכיר את זה?

ברנור: כן. כן

עו"ד חדד: ואתם התעקשתם לקבל תשובות מדוד, שוב, זה לא קשור לקלטת נכון? בתיק 2000.

ברנור: השיחה הזאת קשורה לרשת-קשת, כן

עו"ד חדד: לא קשורה לקלטת בתיק 2000?

ברנור: לא

עו"ד חדד: ואתם מתעקשים עם דוד שימרון לקבל תשובות למרות שהוא מתעקש אתכם שוב ושוב שהתשובות חוסות בחיסיון עורך דין-לקוח ושראש הממשלה,

השופט בר-עם: … צמצום עו"ד שימרון מן הסתם

עו"ד חדד: כן, בוא נראה מה קורה. ראינו את הנוהל מה צריך לעשות,

השופט בר-עם: כן, ראינו, ראינו

עו"ד חדד: עכשיו בוא נראה מה קורה להלכה ואת הפער ביניהם. עכשיו בוא נראה מה קורה, דוד עונה לך כל מה שנוגע לשיחות שלי איתו, סליחה, זה כן סער, ואז דוד ממשיך, שאינו מופיע בתוך הסרת החיסיון הזאת, זה טעות שכתוב סער שפירא, זה דוד שימרון, שאינו מופיע בתוך הסרת החיסיון הזאת.
אני לא חושב שמותר לי להתייחס ואני לא אומר לך לא, אני אומר לך שהוא דיבר או לא, דיבר איתי בעניין רשת אבל מה שאני כן אומר לך שאני לא יכול, אתה מוכרח לכבד את זה.
סער שפירא אומר לו – אני אכבד את זה. אז דוד שימרון אומר – אלא אם כן יהיה הסרת חסינות, זאת החובה שלי על פי חוק. סער אומר לו – הבנתי.
יפה מאוד נכון? שואלים אותו שאלה למרות שהיא לכאורה מכשילה כי היא אמורה להוביל לפגיעה בחיסיון אבל ברגע שדוד שימרון אומר שיש לו חיסיון אתה רואה? אומר לו סער שפירא שהוא יכבד את זה.

ברנור: איזה חיסיון יש לשיחה של פילבר, שימרון ונתניהו?

עו"ד חדד: תיכף נדבר על זה, איזה חיסיון? המומחה לאתיקה ולחסיונות.

ברנור: מותר לי גם לחשוב קצת

עו"ד חדד: מותר לך. זה בתחום המומחיות שלך?

ברנור: מומחיות שלי? לא, ניסיון בחקירות

עו"ד חדד: אה, ניסיון בחקירות

השופט שחם: הוא העלה שאלה מר חדד, לא צריך להתפלמס איתו

עו"ד חדד: בסדר. תראה, יכול להיות שזה באמת פאוול קטן כי שואלים אותו על שיחות שלו עם ראש הממשלה בנושא הזה אבל ברגע שהוא מעיר את תשומת ליבו של החוקר, החוקר אומר שהוא מכבד ובוא נמשיך.
אמר מכבד אבל הוא לא מכבד, אומר סער שפירא – הבנתי, בסדר.
אני לא אשאל שוב, אני לא, אני אשאל שוב ממקום אחר, אני אומר לך ששלמה פילבר למשל מספר שנערכה שיחה משולשת איתך, משולשת איתך ועם ראש הממשלה שבה נתניהו ניסה למצוא פתרונות לבעיה שנוצרה של מילצ'ן בנוגע לרכישת רשת בגלל שכבר היו מניות בערוץ 10, אתה הצעת פתרון של מניות בנאמנות, קצת יותר לחדד, אתה עדיין…
אז הוא אומר, אני. אז סער אומר לו – בעניין הזה אתה מתייחס כמו שענית? הוא אומר בדיוק בדיוק, כלומר חיסיון ואז סער אומר לשאלה הקודמת? והוא אומר דוד, אני אומר שכל השיחות המקצועיות שלו איתי הם שיחות שמכוסות בחיסיון ולכן אני לא יכול להתייחס אליהם, אם תהיה, אם תהיה.
זאת אומרת הוא אמר שהוא מכבד אבל הוא שוב שואל שאלות שבליבת החיסיון

ברנור: אני חושב שסער סוברני לחשוב שאין פה חיסיון, אולי גם לצאת לשאול אותי או את הפרקליטים ולהסביר לו שאין פה חיסיון ולהמשיך לשאול.

עו"ד חדד: בוא נראה בחקירה, עמוד 16 בחקירה. סער שפירא אומר מאחר ואנחנו לא משאירים עגבניות פצועות בשטח

ברנור: מה זה עגבניות?

עו"ד חדד: אני שאלתי את סער, זה מה שהוא אמר, שאלתי אותו גם פה

ברנור: זה מעניין

עו"ד חדד: הוא לא משאיר עגבניות, זה חוקר שלך, לא שלי

ברנור: כל אחד ועולם הדימויים שלו. כן

עו"ד חדד: הוא לא משאיר עגבניות ואנחנו לא עוברים הלאה

ברנור: לא הכרתי את העגבניות

עו"ד חדד: מה זה?

ברנור: לא הכרתי את זה

עו"ד חדד: לא הכרת. אנחנו לא עוברים הלאה לפני שאנחנו מסיימים וממצים משהו אני יצאתי וברור לך למה יצאתי, אני הלכתי להתייעץ עם הגורמים המקצועיים המוסמכים אצלנו בנושא לטענת החיסיון שלך, גם לשאלות הקודמות והם סבורים לעניות דעתנו שלא יכולה להישמע מבחינתך טענת חיסיון לגבי השאלות שנאמרו לפילבר ומילצ'ן וזאת למעשה מכמה טעמים…
קודם כל פילבר זה שיחה מקצועית משולבת עם מנכ"ל משרד התקשורת לצורך העניין, אין כאן, זה לא נתניהו שהוא פה איזשהו לקוח פרטי בעניין הזה. ומעבר לזה, וכו', אני מדלג, אומר דוד שימרון כל עצה משפטית שאני נותן ללקוח שלי בין אם העניין הוא עניינו של הלקוח ובין אם העניין הוא לא עניינו של הלקוח נתון לחיסיון בכל הכבוד לגורמים המקצועיים. סער שפירא אומר לו כן.
עכשיו אני שואל אותך מי הם הגורמים המקצועיים שסער שפירא יצא להתייעץ איתם?

ברנור: סביר להניח שזה איתי, למרות שאני לא מומחה בגדול, יש פרקליטות מלווה, הוא בטח שאל גם אותם.

השופט שחם: היא קונקרטית, התייעצו איתך?

ברנור: האם אני זוכר באופן קונקרטי? אבל אם סער יוצא או שהוא מגיע לראש הצוות או שהוא מגיע אלי עם…

השופט שחם: השאלה היא אליך מה אתה יודע.

ברנור: אם אני זוכר באופן קונקרטי את המפגש עם סער? לא.

עו"ד חדד: שואלים את סער שפירא בחקירה, סליחה, אני שואל אותו בבית המשפט מי הם הגורמים המקצועיים המוסמכים האלה?
הוא אומר מפקדי, שואל אותו מי זה מפקדיך? מי אילו, מי זה מפקדיך? הוא אומר זה כנראה כורש.
אז זה אתה כורש? אתה אמרת לו, לסער שהטענה של דוד שימרון לחיסיון היא לא נכונה?

ברנור: כמו שנשאלתי כאן אם אני זוכר שסער נכנס למשרדי הייתי פנוי, שאל? לא זוכר, יש גם פרקליטות מלווה, אבל אם סער זוכר דבר כזה

עו"ד חדד: סער לא אומר פרקליטות מלווה, אתה רואה? הוא אומר מפקדי, כנראה כורש

ברנור: כנראה כורש, בסדר

עו"ד חדד: תגיד לי, איזה הכשרה מקצועית יש לך להכריע בשאלות חיסיון של עורך דין? תאיר את עינינו

ברנור: אני לא מומחה משפטי אבל יש לי ניסיון בחקירות,

עו"ד חדד: לא מומחה משפטי אבל ניסיון בחקירות. אני שאלתי ניסיון בשאלת גבולות החיסיון.

ברנור: התעסקתי עם נושאים כאלה בעשרות חקירות, יש גם פרקליטות מלווה

עו"ד חדד: הרי הנוהל אומר

השופט שחם: מר חדד אין שאלה, העד לא טוען שהוא משפטן

ברנור: אני לא משפטן

עו"ד חדד: אתה זוכר את הנוהל? מה קובע הנוהל? בוא נראה אותו שוב, שאם עורך דין טוען לחיסיון צריך לכבד אותה כל עוד הטענה אינה מופרכת על פניה וכתוב, ייענה לבקשת עורך הדין ויתייעץ עם נציג ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין או גורם מתאים אחר. בסדר?

ברנור: מותר לי להגיד אבל שאנחנו חושבים אחרת.

עו"ד חדד: אה, חושבים אחרת? בוא נראה מה קורה פה בחקירה. עו"ד שימרון שואל

השופט שחם: מה העד עכשיו? העד לא זוכר, אמר את מה שאמר. העד איננו זוכר התייעצות במשרדו בנושא הזה, מה עכשיו אנחנו מרוויחים מזה שהעד

עו"ד חדד: רק את זה

השופט שחם: אני גם חושב שהבהרנו שהעד איננו גורם משפטי אז מה נותר?

עו"ד חדד: רק עוד שאלה, אני רוצה לדעת אם זה על דעתו. האם זה על דעתך שדוד שימרון שואל מי זה הגורמים המקצועיים? וסער שפירא לא אומר לו מי הם אותם גורמים מקצועיים?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר? האם זה על דעתך שכשדוד שימרון מבקש לדבר עם ועדת האתיקה או שוועדת האתיקה תידרש לעניין ואתם לא נותנים את זה, לא מאפשרים את זה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: האם אתה יודע שדוד שימרון אמר אם הגורמים המקצועיים האלה יביאו לי עכשיו אישור של ועדת האתיקה מלשכת עורכי הדין, אני אדבר בשמחה. רואים שהנוהל קובע מחייב אותך, הוא לא קובע, הוא מחייב אותך שאם יש רצון של עורך הדין לפנות לוועדת האתיקה צריך לתת לו, ושאלתי למה אתם לא נותנים לדוד לפנות לוועדת האתיקה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: בהתאם לנוהל?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: שאתה אמרת שאתה מכבד אותו?

ברנור: אני לא זוכר.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »