יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי), אין כבל (ויקיפדיה)
תיק ברנור, תיק תפירה, פרק 46! עו"ד חדד: איתן כבל שיקר 1000 פעמים, נכון? ברנור: בוא נאמר שהיו שמה גרסאות מחייבות עוד המשך בדיקה... היו סתירות, היו כמה גרסאות; ואיך ברוך קרא ידע מראש שהתיק נגד כבל ייסגר?

כתבה מס' 46 בסדרה "תיק ברנור, תיק תפירה" המבוססת על הפרוטוקולים הרשמיים של עדות כורש ברנור. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אני שואל אותך, איתן כבל מגיע אל רון ירון להתלונן על זה ששוחטים אותו בידיעות אחרונות, זה אתה זוכר?

ברנור: זה אני זוכר

עו"ד חדד: יופי, ומהפגישה הזו הוא יוצא, המשימה הקדושה, זו תוספת שלי, הוא יוצא עם זה שהוא הולך לקדם את חוק 'ישראל היום', זה נכון?

ברנור: הוא לא יוצא עם משימה קדושה כמו שאתה מתאר

עו"ד חדד: נכון, לא קדושה

ברנור: הוא לא יוצא למשימה גם, אתה קצת

עו"ד חדד: אני קצת, אין בעיה

ברנור: נעצב את זה אחרת

בשלב זה אלון גילדין מתנגד בניסיון להגן על איתן כבל.

בהמשך

עו"ד חדד: אני עכשיו אקריא פשוט מהציטוטים, עכשיו אמרתי לא צריך.

השופט שחם: ממה אדוני מצטט?

עו"ד חדד: אני אקריא מחקירות של רון ירון בסדר? האם הנושא של חוק ישראל היום עלה במפגש הזה בנוכחות נוני מוזס? כן. אני מניח שכן, כי כפי שאמרתי זה נושא שמאוד בער בנו באותה תקופה.
גם בחקירה של נוני מוזס, גם הוא אומר, כמעט כל פוליטיקאי שהיה בא לפגישה הנושא של איך לטפל בישראל היום היה עולה, בין אם צריך לטפל בזה דרך מבקר המדינה, בין אם צריך לטפל בזה בדרך פרלמנטרית. בוא נמשיך. אז שואלים את כבל על הפגישה הזאת, אני עכשיו מקריא לך מהחקירה של כבל מ-10 בינואר.

ברנור: החקירה הראשונה?

עו"ד חדד: החקירה הראשונה. אתה יוזם את הפגישה עם העורך של, כבל אומר בלי קשר זה בכלל

שאלה – לאיזו מטרה?

תשובה – כחבר כנסת שפשוט יידון.

שאלה – אבל זה במקביל לסיקור של ישראל היום? אומר כן, כן, אבל בלי קשר לה.

תשובה – על מה דיברתם שם? על העובדה שאני חבר כנסת וכל העניין שאני מביא הם שוחטים אותי, לדוגמא, ואז הוא אומר אני מביא וכו', וזה, זה מה שהוא אומר, שוחטים אותי, זה מה שהוא מספר על הפגישה.

אז שואל אותו החוקר – כשאתה מסיים את הפגישה עם רון ירון ועם נוני, אחרי זה הפרסומים עליך היו הוגנים? בהתחלה כבל אומר – לא.
אז החוקר שואל – יותר נעימים? אז כבל אומר – זה לא שהיה פרסום יותר הוגן או לא, אז החוקר אומר – הלכת ואמרת להם חברה, ואז הוא אומר סליחה, כן. אז אומר החוקר – בסדר, לגיטימי, אז כבל אומר- כן, כן. אז החוקר אומר – במקביל אמרת להם? אז כבל אומר – כן, כן. אז החוקר אומר – כשאני מריץ עכשיו את ישראל? כבל אומר נכון, אני קיבלתי.
החוקר אומר – אני שם את העובדות כרגע. כבל אומר – קיבלתי. החוקר אומר – שנייה, כבל אומר אני עונה לך. החוקר אומר – שנייה, אני שם את העובדות כרגע, כבל אומר – אני אענה לך.

אחרי זה מה קורה? כבל אומר נכון, הם סיקרו אותי בצורה הרבה יותר הגונה ואז החוק שואל אותו – בלי שום קשר לזה שאתה? כבל אומר – אני מקווה שלא. אז החוקר אומר לו יכול להיות שכן? אז כבל אומר אז מה אתה רוצה שאני אגיד? אז החוקר אומר – אני שואל את אדוני וכבל אומר – אני לא יודע להגיד לך. אתה כבר מבקש ממני,

כלומר מספר כבל לפי מה שאנחנו רואים פה בחקירה שלו, תאמין לי חקירה שאם היו מעמיקים בה טיפ טיפה, אחד חלקי מספרים מאוד גדולים ממה שאצלנו, היה אפשר לבוא ולראות בדיוק את הדברים, מספר כבל שהוא בא להתלונן על הסיקור, הוא מספר לך על הסיקור שהוא מקבל בידיעות אחרונות, משם אחר כך הוא מתחיל לקדם את חוק ישראל היום, זה נכון?

ברנור: מה שאני זוכר גם אני נכנסתי פה לחקירה

עו"ד חדד: נכון

ברנור: מה שלא הסתדר לי, היה שם איזשהו צירוף מקרים שנראה לי שצריך להמשיך להעמיק לבדוק אוקי? הוא הגיע לפגישה עם רון ירון מדברים על מה שמדברים, כמה דקות אחרי הוא לוחץ יד למוזס במסדרון ואחרי כמה ימים יש איזשהו סיקור כזה ואחרי חודש-חודשיים, שלושה מחוק ישראל היום.
חשבתי שזה צירוף מקרים שהוא צריך להעמיק ולבדוק ולכן המלצתי בפני היועץ המשפטי להמשיך.

עו"ד חדד: הבנתי. שוב, אתה אומר את זה בשפה מאוד עדינה, הוא טוען ששוחטים אותו.

ברנור: לא, אתה אמרת משימה, קשה, הוא לא יצא עם איזה הנחיות ממוזס לאיזה.

עו"ד חדד: אז בוא נבדוק, עזוב הנחיות ממוזס, מה שאנחנו יודעים שכשניסיתם לחקור את כבל ביחס לשאלה איך טיוטת הצעת החוק הגיעה אליו

ברנור: ניסינו

עו"ד חדד: הוא שיקר אלף פעמים נכון?

ברנור: בוא נאמר היו שמה גרסאות מחייבות עוד המשך בדיקה.

עו"ד חדד: זה כנראה משהו במקום הזה אדוני, בדרך כלל זה הערות,

ברנור: אני לא רוצה להרהר מה וזה

עו"ד חדד: מה אתה אומר? מה הגרסאות שמחייבות בדיקה, כורש אתם פעם אחר פעם אומרים לו זה לא נכון, והוא אומר – אה, נכון, טוב אז גרסה הבאה גם היא לא נכונה אז עוברים לגרסה שלישית ורביעית וחמישית

ברנור: היה שם למיטב זיכרוני שתי חקירות, האחת מה שציטטת ב-10 בינואר, עברו כמה חודשים ארוכים שבהם עשינו גם המשך בדיקה של מחקרי תקשורת ביניהם התקשרויות די ענפות, הייתה לנו סברה, חשד שכבל קיבל עזרה בהצעת החוק מגורמים של מוזס על סמך מחקרי תקשורת, הם גם נפגשו כמה פעמים ולכן המשכנו לחקור ובסוף חקרנו אותו באזהרה למיטב זיכרוני.

עו"ד חדד: תיכף נדבר על החקירה באזהרה

ברנור: אחרי אישור היועץ.

עו"ד חדד: התשובות שכבל נתן, אבל לאורך כל הדרך, למשל הוא סיפר בהתחלה שהצעת החוק היא למעשה גלגול של הצעת חוק קודמת, באתם ואמרתם לו שזה לא נכון.

ברנור: היו כמה סתירות

עו"ד חדד: אחר כך הוא סיפר שהוא בכלל עשה את זה עם אביטל סומפולינסקי ואז בדקתם איתה והתברר שזה לא נכון, אז היא הייתה בייעוץ וחקיקה של הכנסת ואחר כך הייתה עוד גרסה ועוד גרסה, כל גרסה שהוא מסר התבררה כלא נכונה, את זה אתה זוכר נכון?

ברנור: היו כמה גרסאות, נכון

עו"ד חדד: נכון, המון גרסאות. דרך אגב, בכל נושא כל מה שהוא אמר התברר כלא נכון, חקירה די, אני נורא הצטערתי שלא הביאו את כבל לבית המשפט.
אתה אז אומר שאתה המלצת כן לחקור אותו באזהרה את מר כבל

ברנור: אני המלצתי להמשיך את הבירור, היו מחקרי תקשורת שהצביעו על קשר אינטנסיבי ובסוף אחרי חודשים ארוכים היועץ נתן אישור לחקור אותו באזהרה.

עו"ד חדד: תראה, הוא נותן אישור לחקור אותו באזהרה ובמקביל ברוך קרא מפרסם פוסט, לא פוסט, ציוץ, ציוץ, הוא אומר ברוך קרא, זה ב-18 בינואר, אני חושב שזה יום החקירה של כבל – גורם אכיפה: חקירת כבל נועדה למנוע לזות שפתיים, אין פה באמת תיק פלילי.

ברנור: אין לי מושג

עו"ד חדד: אין לך מושג, באמת הנביא קרא או ה… קרא ידע להגיד מראש שהתיק כנגד כבל ייסגר עוד לפני שמישהו אחר בכלל ידע, אתה יודע להגיד לי אם אתם בהמלצות שלכם של המשטרה המלצתם כן להגיש כתב אישום כנגד? חשבתם שיש ראיות?

ברנור: אני לא סיכמתי את התיק

עו"ד חדד: אתה לא סיכמת את התיק, בסדר. אתה יודע להסביר לי מה ההבדל בין הסיפור של כבל לבין הסיפור של נתניהו? חוץ מהעובדה שנתניהו סירב להצעת החוק וסירב לקבל סיקור חיובי וסירב לעומת כבל שקידם את החוק, קיבל סיקור כמו שאמרת

השופט שחם: אבל העד אמר את המלצתו בעניין כבל אז מה?

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »