יומן הבוקר
שרה שוחט, מנהלת החשבונות של מילצ'ן (צילום: אלי ציפורי)
תעלומת המזומנים: מנהלת החשבונות של מילצ'ן הודתה שאין קבלות על הוצאת המזומנים הענקית מחשבונו של מילצ'ן ע"י הדס קליין ויונתן חסון: "זה דברים שאולי הדס שומרת לעצמה מטעמי דיסקרטיות או משהו כזה, אני מניחה, אני מניחה". הפרוטוקולים מדברים

תעלומת המזומנים שהוצאו על-ידי הדס קליין ויונתן חסון מתחדדת עם קריאת הפרוטוקולים המלאים מעדות שרה שוחט, מנהלת החשבונות של ארנון מילצ'ן.

***

כזכור, במהלך השנים הוצאו סכומים עצומים במזומן ע"י קליין וחסון. מעדותה של שוחט, מנהלת החשבונות, עולה שכל זה נעשה ללא תיעוד ובחלקו גם כנראה בלי אישורו של מילצ'ן עצמו, אלא רק באישור הדס קליין.

ועוד עניין חמור: בעוד יונתן חסון אמר שהביא כל קבלה על רכישת מזומן, שוחט אמרה שהוא הביא רק על תשלום למטפלת של אמו של מילצ'ן.
אגב, התשלום למטפלת נכלל בכלל בסעיף אחר, לא של הוצאות מזומנים – אז כך יוצא שלרוב הוצאת המזומנים לא היה כלל תיעוד ולא נשמרו קבלות.

הנה הפרוטוקול המלא. מי שחקרה את שוחט היתה עו"ד נעה מילשטיין מצוותו של עו"ד חדד, פרקליטו של נתניהו בתיק 1000.

עו"ד מילשטיין: אל מול זה למשל המזומנים ששוב, לפי הדו"ח שאת ערכת המזומנים פה זה מעל מיליון שקלים, 1,300,000 ש"ח (מדובר בסכום חלקי בלבד, על-פי הערכות תוך כמה שנים הוצאו הרבה יותר במזומן ).

שוחט: זה כשארנון היה בארץ

עו"ד מילשטיין: שהם כ-40% מההוצאות של ארנון מילצ'ן באותן תקופות. את אמרת שהמזומנים היו בערך שני שימושים, אחד כשארנון מילצ'ן נמצא בישראל ו-2. תשלומים למטפלת של אימו, זה הרבה מאוד כסף בשביל שזה יהיה רק השימושים האלה.

שוחט: מה זאת אומרת?

עו"ד מילשטיין: אני שואלת אם את יודעת מה נעשה עוד שימוש בכסף הזה?

שוחט: אין לי מושג, אני אומרת לך מה שארנון ביקש,

עו"ד מילשטיין: אבל זה לא ארנון ביקש, יונתן והדס הוציאו,

שוחט: יונתן והדס הוציאו, ארנון חתם על הדו"ח, בדו"ח רשום משיכת מזומנים וארנון חותם על זה.

עו"ד מילשטיין: ולא בכל דו"ח הוא חותם.

שוחט: אבל בדו"חות האלה הוא חתם

עו"ד מילשטיין: מה זה בדו"חות האלה?

השופט בר-עם: יש דו"חות של משיכת מזומנים שהוא לא חתום?

עו"ד מילשטיין: כן

שוחט: אז זה אושר על ידי ארנון

עו"ד מילשטיין: שוב, רשום אולי שהדס קליין אישרה

שוחט: מלבד זאת הוא מקבל את העתקי בנק, והוא מקבל תזרים מזומנים שהכל רשום שם למשיכות.

עו"ד מילשטיין: אז בואי נדבר קצת על מזומנים. את השבת לי בהתחלה וגם לחברתי שארנון לפחות לשיטת, לפי מה ששמעת מהדס קליין היה שואל כל ההוצאות וגם הוצאות קטנות אמרת הוא היה מתעניין ומציק לו. אנחנו רואים מזומנים במשיכות לפעמים של עשרות אלפי שקלים בחודש, לפעמים של מאות אלפי  שקלים בחודש, זה הרבה מאוד כסף ואפילו בטבלה שאת ערכת זה 40% מההוצאות שלו בישראל כמובן, זה הרבה מאוד כסף, לא יכול להיות שהוא שואל שאלה ויש הערה עם כוכבית למה לאיש המזגנים משלמים אלף שקלים יותר והוא לא מתעניין ואין איזושהי בקרה על המזומנים שמושכים?

שוחט: כי אני מניחה שהוא השתמש בהם, בזמן שהייתו בארץ אני מניחה שהוא השתמש במזומנים האלה.

עו"ד מילשטיין: וכשנמשכים מזומנים בסכומים כאלה כשהוא לא בארץ?

שוחט: אז הוא מבקש, הוא מבקש מהדס, אני מניחה ככה

עו"ד מילשטיין: מניחה

שוחט: כי הוא גם חותם על זה

עו"ד מילשטיין: שוב, הוא לא חותם על כל הדו"חות

שוחט: לא על הדו"חות, הוא רואה את הכל.

בהמשך:

עו"ד מילשטיין: טוב. הגיעו לכאן וכבר העידו יונתן חסון והדס קליין. יונתן נשאל על זה כשהוא עשה שימוש במזומנים והוא סיפר שביחס לכל משיכת מזומן כל שימוש שהוא עשה במזומן הוא הביא קבלות להנהלת החשבונות שזה אליך נכון? אל מי הוא היה יכול להביא קבלות?

שוחט: בשנים שלי? לפני זה לא

עו"ד מילשטיין: בשנים שלך למי הוא יכל להביא קבלות, אליך, כשהוא מדבר על הנהלת החשבונות זה אליך נכון?

שוחט: אני קיבלתי ממנו רק את הדברים שאמרתי לך על המטפלת של ארנון, אולי משהו שהוא היה צריך לשלם,

עו"ד מילשטיין: אז אני אקריא לך ותגידי לי אם יונתן אומר לא אמת, אם יש משהו שאת לא מבינה.

שוחט: אולי הוא מסר את זה להדס, אני אישית לא קיבלתי על הפירוט

עו"ד מילשטיין: ב-26 לאוקטובר 2022 יונתן חסון היה כאן, שאל אותו עו"ד חדד כשאתה לוקח כסף מזומן מארנון? תשובה – נכון. שאלה – אתה לא מרשה לעצמך לעשות איתו מה שאתה רוצה אני מניח? תשובה – נכון. שאלה – אתה מקבל אותו, אתה קונה, אתה לוקח קבלה, אתה נותן את הקבלה להנהלת החשבונות, הם מוודאים כמו שאתה אמרת, אני יכול להקריא לך, פשוט חבל, שהמשיכה וההוצאות תואמות נכון? תשובה – נכון. ולכן יש הכרח כל קבלה נותנים לשרה שוחט, למנהלת החשבונות? תשובה – נכון.

שוחט: אוקי

עו"ד מילשטיין: זה מה שיונתן חסון מספר, זה מתאים למה שאת מכירה על דרך ההתנהלות?

שוחט: בנושא של המזומנים

עו"ד מילשטיין: מזומנים, כל מה שדובר פה זה רק על המזומנים

שוחט: רק על המזומנים, אולי יש לי מעט קבלות. אמרתי לך כל מיני דברים ששילמו,

עו"ד מילשטיין: אז מה שיונתן חסון אומר הוא לא אמת?

שוחט: אני לא אומרת את זה אני,

עו"ד מילשטיין: אני שואלת אותך, את אומרת,

השופט בר-עם: סליחה רגע, כשיש מעט קבלות גברתי בדקה איך זה עומד ביחס לסכום ההוצאה בפועל?

שוחט: כן

השופט בר-עם: יכול להיות פער כי גברתי יודעת כמה מזומנים נמשכו בסופו של דבר, זה כן גברתי יודעת?

שוחט: כן, אבל אני לא יודעת, יכול להיות שארנון ביקש למסור למישהו, יכול להיות

השופט בר-עם: אין קבלה על כל דבר?

שוחט: אין קבלה על המזומנים.

השופט בר-עם: יש על ההוצאה, אני שואל אם יש לכאורה מארנון, גברתי יודעת באמצעות הדס שזה כן גברתי יודעת,

שוחט: כן. אני יודעת נמשכו כך וכך מיום מסוים בדיעבד.

השופט בר-עם: תמיד המשיכות האלה אושרו על ידי הדס?

שוחט: כן, הם ישירות היו או על ידי יונתן או על ידי הדס בחתימות. אני לא יודעת ארנון כשהוא בארץ אז הוא הרבה פעמים משלם תשר או כל מיני דברים כאלה אבל אני לא, זה אני יודעת סתם,

עו"ד מילשטיין: תיכף אני אמצא את המקום בפרוטוקול שמר חסון אומר שכן היה צורך לעשות השוואה ואיזון בין משיכות המזומנים לבין הקבלות שהוא מוסר כדי לוודא כי כך אתם עושים ביחס לכל דבר כמו שאמרת, גם הסברת,

שוחט: אז יכול להיות שהדס מרכזת את זה, אני לא הגיע אלי

עו"ד מילשטיין: לא הגיעו אליך הקבלות למרות שיונתן אומר במפורש אני מסרתי,

השופטת פרידמן-פלדמן: היא ענתה כבר עוד שאלה ועוד שאלה.

עו"ד מילשטיין: אבל גברתי אין מה לעשות, יש פה סתירה בין שני העדים ולכן אני יכולה לעמת אותה עם העדה.

השופטת פרידמן-פלדמן: גברתי שאלה אותה, גברתי הקריאה לה, גברתי שאלה שוב ושאלה שוב והיא ענתה. שאלה הבאה.

עו"ד עמית חדד: תאמרי לה מה הדס אומרת.

עו"ד מילשטיין: גם הדס קליין אומרת שביחס לשימוש במזומנים הם עשו מאמץ משמעותי, היא אמרה השתדלנו לשמור כל קבלה ביחס לקופה הקטנה, שוב, אז גם הדס אומרת… אני רק אסביר את הציטוט, עו"ד חדד הקריא לגב' קליין מהחקירה שלה ואז שאל אותה אם מה שהיא אמרה בחקירה זה נכון? ואז הוא אומר כך – לפי מה שאת אומרת פה כל קבלה, כך את אומרת, כל קבלה הייתם שמים בקלסר קופה קטנה? תשובה – השתדלנו, כן. שאלה – השתדלנו? תשובה – כן. זאת אומרת שגם הגברת…

בשלב זה הפרקליטות מתנגדת אבל ההתנגדות נדחית ומילשטיין ממשיכה לשאול.

עו"ד מילשטיין: אני אשאל כמו שבית המשפט אמר, יונתן ראינו שאמר שהוא הקפיד להציג את כל הקבלות ולהגיש אותם והוא אמר אפילו לא רק להנהלת החשבונות אלא אליך לגב' שוחט. הדס אמרה שזו הייתה השיטה, אמרה בדרך כלל היינו מוסרים או מתייקים את הקבלות בקופה הקטנה, זה מה שהיא מספרת, זה שונה מהדרך שבה את דיברת על ההתנהלות כי את סיפרת על זה שבכלל לא היה תיעוד לגבי,

שוחט: לא, לא בכלל, היה, חלק ממה שיונתן נתן על שהוא מסר את הכספים למטפלת או למישהו אחר, אני לא יודעת עבור מה אבל יש דברים שאולי הדס שומרת לעצמה מטעמי דיסקרטיות או משהו כזה, אני מניחה, אני מניחה

עו"ד מילשטיין: את לא יודעת את מניחה

שוחט: אני מניחה, אני לא יודעת אבל אם ארנון חותם

השופט בר-עם: אבל לא בכל המקרים הוא חתם כפי שגברתי אמרה

שוחט: לא, על הדו"חות שאני נותנת לאישור הוא חותם שיצא עשרים אלף או עשרת אלפים במזומן, הוא רואה את זה והוא חותם על זה אז אני מניחה שהוא יודע עבור מה

עו"ד מילשטיין: לא שאלתי עכשיו דווקא על מר מילצ'ן אלא על הדרך שבה הדברים נשמרים בהנהלת החשבונות, זה מה שהיה לי חשוב.

שוחט: אני מניחה שהדברים האלה אולי נשמרים אצל הדס, מה שלא הגיע אלי

עו"ד מילשטיין: אוקי, אבל אם מר חסון או גב' קליין מסרו לך קבלות את שמרת אותן?

שוחט: כן

עו"ד מילשטיין: לא זרקת אותן לפח נכון?

שוחט: לא, מה פתאום? אני לא זוכרת שום דבר, את רואה.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »