תנאי שימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן במסמך זה. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הבלוג של אלי ציפורי לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, שמקורם באתר זה, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר, שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר, או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר, אתרים המכילים תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט, שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 • הבלוג של אלי ציפורי רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • הבלוג של אלי ציפורי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ-האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את הבלוג של אלי ציפורי בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 
 
תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר
באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כמו קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוקבקים), בלוגים ושירותים אחרים, שמאפשרים לך או לאחרים להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת הבלוג של אלי ציפורי. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש, שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
הבלוג של אלי ציפורי מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית הבלוג של אלי ציפורי לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
הבלוג של אלי ציפורי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת הבלוג של אלי ציפורי או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד, שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות בציבור כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), ספאם, וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, שמאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, שטעונים הרשמה או תשלום. זאת, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות באופן ברור את הצרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, בלי שהוסכם על כך מראש;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
 • כל תוכן, שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

הבלוג של אלי ציפורי רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת, כאשר תימצא הפרת תנאי שימוש אלה או שנעשה מעשה או מחדל, שפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ב-הבלוג של אלי ציפורי או במי מטעמה. בנוסף,  הבלוג של אלי ציפורי תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממפר תנאי השימוש הנ"ל פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות הבלוג של אלי ציפורי לפי כל דין.
החליטה הבלוג של אלי ציפורי לפרסם תוכן שנמסר, היא רשאית לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כמו כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שתתקבלנה אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות, שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינו נעשה באמצעות האינטרנט.
הבלוג של אלי ציפורי מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים, שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים, שמפרסמים אלה המשתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של הבלוג של אלי ציפורי,  ולפיכך, היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כמו עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקרה בו התייעצות כזאת נדרשת.
 
שירותים הטעונים רישום
באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך לעיתים בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי תימצאנה אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ולאשר את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של האתר או באופן מקוון באתר השירות.
הנתונים, שמסרת בעת ההרשמה לשירות, יישמרו במאגר המידע שבבעלות הבלוג של אלי ציפורי. אין חובה על פי חוק למסור את המידע. אולם, בלא למוסרו, לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת . הבלוג של אלי ציפורי  לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 
הבלוג של אלי ציפורי רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הבלוג של אלי ציפורי לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, שפוגעים או עלולים לפגוע ב-הבלוג של אלי ציפורי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של הבלוג של אלי ציפורי;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע, או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
 • אם יש לך חוב כספי ל-הבלוג של אלי ציפורי, או לכל תאגיד בשליטתה (אם יהיה) ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

 
קישורים באתר
באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חלק מהתכנים אינם מתפרסמים על ידי הבלוג של אלי ציפורי, או מטעמה ו- הבלוג של אלי ציפורי איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה, שהאתר מקשר לתכנים אלה, אינה מעידה על הסכמת הבלוג של אלי ציפורי לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן, שתמצא, שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.  הבלוג של אלי ציפורי אינה אחראית לתכנים, שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה, שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
הבלוג של אלי ציפורי איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים'), שיימצאו באתר, יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל או בכלל.  הבלוג של אלי ציפורי רשאית להסיר מהאתר קישורים, שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים. הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
אינדקס האתרים המקוון באתר (לרבות הקישורים לגוגל+, ללנקדין, לפייסבוק וכיו"ב) מנוהל ומופעל לעיתים על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו. הציון המופיע לצד כל קישור לאתר מן האתרים הללו, הינו ציון ממוצע של משתמשים אקראיים, שבחרו לדרג אותם. אין לייחס אפוא להמלצות, או לתיאור האתרים באינדקס כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת רמתם או איכותם של האתרים. גם סדר האתרים המופיעים בתוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים. ל-הבלוג של אלי ציפורי אין כל שליטה על סדר הופעתם. עורכי האינדקס, שקובעים את סדר הופעת האתרים, רשאים לעשות זאת גם על יסוד שיקולים מסחריים (אך אתרים, שקודמו כאמור, יסומנו באופן המבהיר זאת). תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן, ייתכן, שתיאור האתרים באינדקס לא יהיה שלם, מדויק והעדכני ביותר.
 
תכנים כלכליים
באתר תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת הבלוג של אלי ציפורי ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.
על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן, שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם, תיפולנה טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או מטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים, שתמצא באתר, תיעשה על אחריותך בלבד.
 
מדיניות פרטיות
הבלוג של אלי ציפורי מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ, שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
 
עצם הכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה כוללת לתנאי השימוש בו, כמפורסם כאן.
 
כל הטקסט באתר זה מתייחס לגברים ולנשים באופן שווה, לשון זכר (או נקבה) מתייחס לכלל בני האדם ללא אפליה בגזע, מין או דת. שימוש בלשון זכר נעשית באתר זה אך לשם הפשטות, נוחות הקריאה, או ממגבלות תוכנה בלבד.
 
תכנים מסחריים
האתר כולל, בין היתר, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, שנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, שמבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכולים להיות בטקסט, בתמונות, וידיאו או בקול.
הבלוג של אלי ציפורי לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. מערכת הבלוג של אלי ציפורי אינה כותבת, בודקת, או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או מוודאת את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה, שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. הבלוג של אלי ציפורי איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין, שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.
 
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינם של הבלוג של אלי ציפורי ו/או האתר המקושר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל-הבלוג של אלי ציפורי להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ-הבלוג של אלי ציפורי או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום, שנעשו על ידי הבלוג של אלי ציפורי לתכנים, שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, שנלווים לתכנים, שיעשה בהם שימוש על ידך.
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
הבלוג של אלי ציפורי אינה טוענת לבעלות על התכנים, שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, שמיועדים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים, שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, שמתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה ל-הבלוג של אלי ציפורי רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטאליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין.
 
אחריות הבלוג של אלי ציפורי
התכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבלוג של אלי ציפורי בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.
 
השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 
הבלוג של אלי ציפורי אינה מתחייבת, כי לתכנים, שתפרסם באתר, תהיה היענות. הבלוג של אלי ציפורי אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הבלוג של אלי ציפורי לא תהיה גם אחראית לכל שימוש, שייעשה על ידי צד שלישי, בתכנים שיפורסמו על ידך.
כל החלטה, שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה, הינה באחריותך המלאה בלבד. הבלוג של אלי ציפורי אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, שמתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרשותיך. הבלוג של אלי ציפורי לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים, שמתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים, שמתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה עסקי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול עסקיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן, יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים, שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
 
הבלוג של אלי ציפורי אינה מתחייבת, ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הבלוג של אלי ציפורי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. זאת, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הבלוג של אלי ציפורי או אצל מי מספקיה ונותני השירותים הקשורים עמה.
 
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את הבלוג של אלי ציפורי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את הבלוג של אלי ציפורי, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים, שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים, שביצעת לאתר.
 
שינויים באתר והפסקת השירות
הבלוג של אלי ציפורי תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר. כל זאת, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבלוג של אלי ציפורי בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית הבלוג של אלי ציפורי להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הבלוג של אלי ציפורי תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק הבלוג של אלי ציפורי את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 
בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
כל מחלוקת, שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים, שנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ראשון לציון. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט, שמושבו בעיר תל אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 
פנה אלינו
הבלוג של אלי ציפורי מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 

ניתן לפנות לשירות לקוחות באמצעות:
פקס: 03-5742388
או
להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת: zipori2020@gmail.com