יומן הבוקר
ליאת בן ארי, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי), בן כספית (צילום מסך)
בן כספית היה "יזם" של תיק 1000. ארנון מילצ'ן והדס קליין היו מודיעים שלו. עכשיו ליאת בן ארי מגוננת על בן כספית (והוא מגן עליה). משפט נתניהו, הפרוטוקולים מדברים שחור על גבי לבן

עד כמה ליאת בן ארי מגוננת על בן כספית, המודיע המשטרתי שלה, היה אפשר לראות בחקירתה הנגדית האחרונה של הדס קליין לפני הפגרה. כשהתחיל עו"ד עמית חדד להעלות את סוגיית בן כספית והשיחות שלו עם מילצ'ן וגם עם קליין עצמה, עו"ד אלון גילדין מהפרקליטות קפץ מיד והתנגד.

כזכור, אבי וייס חשף כי הן מילצ'ן והן קליין היו מקורות של כספית, שהיה ה"יזם" של תיק 1000 ואחראי עיקרי לתפירתו.

אחרי דין ודברים עם השופטים החליט חדד להמשיך בנושא אחר, אך הבטיח לחזור לפרק על בן כספית מיד אחרי הפגרה.

***

חדד: בהשלמת החקירה שלך את סיפרת כמה דברים שגם מלמדים אותי שגם ארנון בזמן אמת וגם אתם לא חשבתם שיש בזה משהו פלילי או לא חוקי.

קליין: אוקי.

חדד: וזה העובדה שאנשים אחרים ידעו על זה, זה לא הוסתר.

קליין: כן, חד וחלק. הוא סיפר את זה.

חדד: ודאי הוא סיפר את זה כי הוא לא ראה בזה משהו לא חוקי. לכן הם גם אמרו לו, לא רק שהוא לא ראה בזה משהו לא חוקי, גם אמרו שיש ייעוץ משפטי בעניין הזה אבל נדבר על זה, אני פשוט לא רוצה להקדים את המאוחר אז בואי נדבר עכשיו רק על…

קליין: הוא סיפר את זה גם בפן לא הכי מחמיא אבל בסדר, הוא סיפר לאנשים לא בגלל שהוא כל כך העריץ את הדבר הזה אבל בסדר. אתה תשאל את ארנון.

חדד: ודאי שאני אשאל את ארנון.

קליין: בדיוק.

חדד: למשל את סיפרת בהשלמת החקירה שלך שאלו אותך האם גרי גינזבורג (מקורב לנתניהו) ידע על מתנות לנתניהו? ואת אמרת בטח, מה זה? הוא ידע על כל הסיפור, תשמע היה מישהו שלא ידע? ארנון סיפר את זה לכל העולם, ארנון סיפר את זה לבן כספית, זה למעשה מה את אומרת פה שהוא סיפר את זה לכל העולם וגם לבן כספית נכון?

קליין: נכון מאוד, גרי גם נסע איתי במכונית עם יונתן וראה בבגאז' אצלנו את השמפניות.

חדד: הסיפור הזה של אירועי השלמת החקירה וגרי גינזבורג גם על זה אנחנו נדבר באריכות אבל לא היום. עכשיו אנחנו כמובן נעסוק בבן כספית, יהיה על זה פרק שלם אבל כמה שאלות קצרות בכל זאת על בן.

עו"ד אלון גילדין: אני מתנגד

חדד: אתה מתנגד? העדה סיפרה על בן כספית שהיא פגשה אותו וכו'.

עו"ד אלון גילדין: לא, לא, העדה לא סיפרה

חדד: אם היא מספרת בהשלמת החקירה אז זה כלום? גם פה, גם בהשלמת החקירה, גם בראיון העד אבל בואי נתקדם אני חושב שהשאלות האלה לא יקימו את חברי עדיין.
את סיפרת את אמרת שארנון סיפר על המתנות שהוא נתן לגברת נתניהו ועל הסיגרים למר נתניהו בין היתר, לעיתונאי בן כספית נכון?

קליין: נכון.

חדד: ומילצ'ן פגש את בן כספית בקשר לספר שבן כספית הוציא בערך בדצמבר 2015?

קליין: אני לא זוכרת את התאריכים אבל הוא התארח אצל ארנון בבית.

חדד: בבית איפה?

קליין: בבית ינאי.

חדד: ואת היית בפגישה הזאת?

קליין: לא, אני סירבתי להגיע.

חדד: סירבת להגיע?

קליין: נכון.

חדד: במהלך הפגישה הזאת…

עו"ד אלון גילדין: סליחה, אני בכל זאת רוצה להתנגד.

חדד: אז שהעדה תצא קודם כל, שהעדה תצא.

עו"ד אלון גילדין: שהעדה תצא אבל ההתנגדות היא לכמה משפטים

חדד: ההתנגדות היא לכמה משפטים, התשובה היא לגמרי עובדתית.

עו"ד אלון גילדין: הוא רוצה שהעדה תצא

חדד: אז למה אתה מתווכח על דבר פשוט כזה.

עו"ד אלון גילדין: אמרתי אין בעיות שהעדה תצא.

קליין יצאה מהאולם

עו"ד אלון גילדין: אני רוצה לטעון שקו חקירה שמתייחס עם אדם, העד עצמו או אדם אחר הוא מקור עיתונאי הוא קו חקירה פסול שבתי המשפט לא מאפשרים אותו. אני רוצה להפנות את בית המשפט הנכבד לרשות ערעור אזרחי רשת שוקן בע"מ נגד חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ, שעסק בדיוק בנקודה הזאת ובית המשפט העליון…

השופט בר-עם: באיזה נקודה?

גילדין: האם אפשר בחקירה נגדית לשאול עד,

השופטת פרידמן-פלדמן: לא שאלו אותה עליה.

גילדין: אז אני אסביר, מה שקובע בית המשפט העליון בפסק הדין זה שאסור לשאול עד האם הוא מקור עיתונאי

השופט בר-עם: אבל היא נשאלה אם היא מקור עיתונאי?

גילדין: אני עונה לאדוני. אני מפנה את בית המשפט הנכבד קודם כל לרשות ערעור אזרחי פסק הדין רשת שוקן נגד חברת הכשרת היישוב בישראל שעסק בנקודה הזאת עכשיו לשאלת אדוני, אני מיד אומר, בית המשפט העליון קובע שלא ניתן בחקירה נגדית לשאול עד אם הוא, לעצם השאלה אם הוא מקור עיתונאי, זאת אומרת לא רק שהעד לא חייב לענות מה שקובע פה השופט קדמית.

השופט בר-עם: העדה נשאלה האם בן כספית הוא מקור עיתונאי?

גילדין: רגע אני עונה מיד, אני אומר ומיד משיב לאדוני. עכשיו, זאת אומרת זה לא רק שהעד לא חייב לענות כי יש לו חיסיון, לא ניתן בכלל לשאול כי מה שהשופט קדמי אומר אם העד יצטרך להגיד לבית המשפט יש לי חיסיון, כאילו הוא בעצם גילה שהוא מקור עיתונאי. עכשיו לשאלת אדוני כב' השופט בר-עם, אדוני שואל אותי, היא לא נשאלה אם היא מקור עיתונאי, בעצם היא נשאלה אם מילצ'ן הוא מקור עיתונאי ואז אני רוצה לענות לאדוני מקל וחומר בוודאי שלא ניתן לשאול אדם האם אדם שלא נמצא פה הוא מקור עיתונאי, זה פגיעה על אחת כמה וכמה כי ממש אין לו יכולת,

השופט בר-עם: … בהקשר הזה, נדמה לי, אולי אני טועה לא שמעתי שהיא נשאלה שאלה האם מר מילצ'ן הוא מקור עיתונאי.

גילדין: אדוני בן כספית הוא עיתונאי… למעשה אם אני מבין, למעשה השאלות שנשאלו מה שמגולם בה זה הקשר של אותו ארנון מילצ'ן, עוד רגע גם ישאל, עוד רגע אני גם אתנגד כדי להקדים אולי את כל הקו הזה לחסוך שבכלל פשרו אינו ברור אבל זו לא ההתנגדות. עוד רגע הוא כבר שאל והקשר שלך? ואת היית, כאילו הגיע גם אליה אבל אני אומר שזה פשיטה בעיני שאי אפשר לשאול על אדם אחר אם אתה יודע שהוא מקור עיתונאי, זאת אומרת לאותו אדם אין בכלל את ההזדמנות להגיד אם הוא מוכן, אפילו פה אומרים שאסור לשאול את אותו אדם כדי שאם הוא יצטרך לעמוד על החיסיון שלו בעצם זה מגלה אותו אבל לאדם אחר בכלל אין לו הזדמנות, הוא לא נמצא פה ולכן לדעתי הקו הזה הוא פסול ולא ניתן לחקור בו.

חדד: כבודכם אני הרבה זמן לא שמעתי טיעון שמתעלם מהמציאות העובדתית ואני אסביר לכבודכם למה, שכבודכם יפתח בבקשה את השלמת החקירה, יש טיעון משפטי.

בשלב זה השופטת פרידמן פלדמן מציעה לעבור לדלתיים סגורות אך חדד מסרב.

חדד: אני לא מבין את המהומה על לא מאומה ואני גם לא מבין, עם כל הכבוד את הקו של בית המשפט ללכת לכיוון של דלתיים סגורות ותיכף אני אסביר למה וכבודכם יסכים איתי בעוד רגע… קם חברי וטוען טענה שהיא שגויה במישור המשפטי שאסור לשאול עד על היותו מקור עיתונאי או לא מקור עיתונאי, זה שגוי לחלוטין. חברי מפנה לערעור אזרחי, הוא לא מציג אסמכתא אחת מעולם התוכן הפלילי וכבודכם רואה את זה… יש פה אירוע שהוא בכלל מעולם עם תוכן אחר לגמרי, הקביעות בפסק הדין לא אומרות את מה שחברי אומר בכלל, אין  שום בעיה בעניין הזה אבל אני לא צריך את כל הדברים האלה ועכשיו אני טוען טיעון שהוא עובדתי משפטי בלי לדבר על העובדות, בלי לדבר על העובדות.

נניח, ניקח חיסיון מתחום אחר, חיסיון עורך דין-לקוח שהוא בוודאי חיסיון חזק יותר מחיסיון עיתונאי ולכן אמרתי שזה עובדתי משפטי רק פשוט לא לעובדות שלנו. נניח לרגע שהעדה, נניח, במקרה זה גם נכון פה אבל שהעדה נכנסת לגבולות החיסיון ומספרת לנו על דברים שהיו עם עורך הדין, ומספרת על שיחות שהיו לה עם עורך הדין היא עושה את זה, היא עושה את זה לא רק עם עורך הדין, היא עושה את זה עם כל צד ג' דרך אגב וזה לא משנה מי זה צד ג' הזה, כל עוד הפסיקה מדברת על איש סוד או לא איש סוד, אבל ברור שחוקרי משטרה הם לא אנשי סוד בהקשר הזה אני לא רוצה להעליב אף אחד באולם הזה אבל גם אף אחד פה באולם הוא לא איש סוד שלה. ברור שמשעה שהעדה עשתה את זה היא ויתרה על החיסיון שלה, ככל שיש לה חיסיון היא ויתרה עליו, פסיקה מיוסדת, מפורשת, אנחנו ניתן לכבודכם ושוב, זה חיסיון שהוא חזק בהרבה…

בהמשך חדד מנסה להקריא מתוך הודעת קליין במשטרה על פגישתה עם בן כספית אך גם על זה גילדין מביע התנגדות וחדד מסתפק בהפניית השופטים להודעתה במשטרה של קליין הנוגעת לכספית.

חדד: אני אומר לאדוני מה בסך הכל רצינו היום, הרי אמרנו שנחקור על בן כספית, ברור לאור מה שהראיתי, ברור שטענה של חיסיון היום היא טענה בלתי אפשרית אבל אני מציע שנעשה את הדברים בצורה הרבה יותר מסודרת, עם אסמכתאות ברורות כי יש לי פה רשימת אסמכתאות אין סופיות שמלמדת מה קורה כאשר אדם מגיע ומעיד על דברים וזה לא משנה אם הוא מספר עליהם במשטרה שאני יכול לחקור עליהם, על ויתור בהתנהגות וכו', אבל אני מציע שנשאיר את זה. כל מה שרציתי להראות היום בסך הכל זה שלא הסתירו את זה וסיפרו על זה גם לאחרים, העדה אמרה את זה אז יכול להיות שנאמץ בשלב הזה,

השופטת פרידמן-פלדמן: אז אדוני יורד כרגע מהשאלות האלה?

חדד: לא, אני לא יורד מהשאלות חלילה בכלל, אני רק אומר שלצרכינו כאן די לי בזה שזה סופר גם לבן כספית וגם לרבים אחרים כפי שהעדה אמרה, זה מספיק לי להיום וכשאנחנו נרצה להיכנס למה שכתוב בסוף עמוד 20 ותחילת עמוד 21 (הודעת קליין במשטרה על בן כספית) אז אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת ונקיים דיון מיד אחרי הפגרה אפילו בנושא הזה, נדמה לי שזה יכול למנוע מכל הקהל הקדוש לצאת ולהיכנס.
נשאיר את זה לתחילת שנת המשפט, זה באמת טיעון מרענן להתחיל בו שנת משפט חדשה… אני מזכיר לכבודכם שלנו יש טענה ביחס לדרך שבה הדברים הגיעו ולכן הדבר הזה הוא בעל חשיבות לטעמנו מכרעת ובכלל חיסיון עיתונאי כמובן שהוא לא מוחלט אבל ודאי שאפשר לוותר עליו, אנחנו נדבר על זה, אמרתי זה יהיה דיון מרענן בתחילת שנת המשפט, נחלק גם קרטיבים.

השופטת פרידמן-פלדמן: את העניין הזה של בן כספית החלטנו שאנחנו בשלב הזה נמתין איתו לתחילת שנת המשפט הבאה כי הדיון המשפטי יגזול מדי הרבה זמן ואנחנו רוצים להתקדם.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »